Utrecht West werkt in 2017, 2018 en 2019 op basis van PxQ. U factureert op basis van de vastgestelde eenheden en tarieven, op basis van wat in de toewijzing wordt toegekend. De tarieven, productcodes  en eenheden kunt u terugvinden in de tarievenlijst. Deze kunt u vinden onder de kop inkoop in de blauwe balk. Daarbij geldt wel een vastgestelde budgetindicatie en gemiddelde prijzen per unieke cliënt. Deze worden getoetst op totaal niveau en niet per zorgvorm (stapeling van zorg bij een cliënt wordt dus niet los geteld, maar berekend op de unieke BSN (anoniem) van de cliënt. Onderstaand treft u een (korte) toelichting op de budgetindicaties en de gemiddelde prijs. Onderaan de pagina kunt u de bijlage 5 (Budgetindicaties) en de toelichting op de rekenmethodiek terugvinden. 

Budgetindicaties

De regio Utrecht West werkt evenals voorgaande jaren met een budgetindicatie regionaal en onderverdeeld per gemeente voor J&O, GGZ en Kmb (Kinderen met beperking). Voor de Wmo is gekozen om niet te gaan werken met een Budgetindicatie en Gemiddelde prijs per unieke klant. NB. J&O en KmB zijn in 2017 geen aparte onderdelen meer in de inkoopcategorieën.  

Een budgetindicatie is een reservering voor een opdrachtnemer zodat deze weet tot welk bedrag hij maximaal kan leveren. De opdrachtnemer kan, indien er verwezen wordt, de declaratie van de geboden diensten na de afsluiting (of maandelijks) van de zorgvraag volgens het vooraf bepaalde tarief van de Regio Utrecht West declareren bij de betreffende gemeente waar de jeugdige woonachtig is. Het declareren verloopt via VECOZO, voor vragen omtrent openstaande declaraties kunt u terecht bij de backoffice van de betreffende gemeente.

Het persoonsgeboden budget (PGB) en zorg in natura (ZIN) ziet de regio Utrecht West als één communicerend vat binnen de contracten en zijn beide onderdeel van de budgetindicatie.

Opdrachtnemers, die voorheen in de regio Utrecht West zorg leverden vanuit de Jeugdwet en in 2015 gecontracteerd waren, zijn bekend met de systematiek van de budgetindicatie (voorheen budgetplafond) en de vaststelling daarvan. Voor nieuwe opdrachtnemers J&O, GGZ en Kmb in de regio Utrecht West geldt dat deze nog geen marktaandeel hadden in voorgaande jaren en het hierdoor niet mogelijk is om op basis van historische data een berekening te maken van het budgetindicatie en de gemiddeld prijs. Na gunning worden de definitieve budgetindicatie van alle opdrachtnemers vastgesteld op basis van de totale zorgprognose.

Gemiddelde prijs

Er wordt een gemiddelde prijs gehanteerd, die samen met de aantallen producten die een unieke client heeft afgenomen (dit kunnen er meerdere zijn), een verrekening kunnen vormen. Het aantal vooraf afgesproken unieke clienten wordt gedeeld door het vooraf afgestemde budget wat resulteert in deze gemiddelde prijs per unieke client. Een declaratie kan dus uit meerdere producten bestaan die door de opdrachtnemer zijn gedeclareerd tegen de in de prijslijst voor de regio Utrecht West vastgestelde prijzen.

Het betreft geen maximum per cliënt. U factureert per cliënt PxQ, dus in de praktijk komt de ene cliënt mogelijk boven het gemiddelde uit en de andere daaronder. Aan het einde van het jaar zal in de detailcontrole van Utrecht West worden gecontroleerd of u binnen budgetindicatie bent gebleven en of u aan de gemiddelde prijs per unieke cliënt voldoet (of daaronder). Hierna volgt een eventuele door Utrecht West in te zetten verrekening. 

Overproductie

Mocht n.a.v. van de zorgproductie gaandeweg het jaar blijken dat de toegekende budgetindicatie (op basis van de afgegeven beschikkingen) niet toereikend blijkt te zijn, kunt u voordat er sprake is van een overschrijding van de budgetindicatie een verzoek tot overproductie indienen. Er zal dan worden gekeken of er een verhoging kan plaatsvinden. Een verzoek tot overproductie kunt u indienen via monitoring@inkooputrechtwest.nl.
 
Indien u geïnteresseerd bent hoe Inkoop en Monitoring Utrecht West de uitnutting van het budgetindicatie bepaalt, treft u onderaan deze pagina een toelichting van de rekenmethodiek aan.
 

Documenten voor budgetindicaties en gemiddelde prijs

Toelichting rekenmethodiek uitnutting van de budgetindicatie

Download document

Beëindiging Jeugd DBC in relatie tot budgetindicatie en gemiddelde prijs

Download document

Bijlage 5: Budgetplafond

Download document