Het sluiten van een contract in het kader van zorgcontinuïteit houdt in dat een afspraak gemaakt dient te worden voor een cliënt die al bij een betreffende zorgaanbieder of een Gecertificeerde Instelling (GI) t.b.v. jeugdbescherming/ jeugdreclassering (zonder contract) in zorg was en (tussentijds) onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid van Utrecht-West komt te vallen, bijvoorbeeld door een verhuizing of wijziging in voogdij. Mocht deze situatie van toepassing zijn is het vriendelijke verzoek om eerst contact te leggen met het sociaal wijkteam van de individuele gemeenten. Contactgegevens zijn te vinden in de Factsheet toegang tot zorg.

Werkwijze Utrecht West

Mocht er na beoordeling door de gemeente inderdaad sprake zijn van zorgcontinuïteit zal in eerste instantie worden bekeken of overplaatsing mogelijk is naar een aanbieder, waarmee wel een contract is gesloten. Is dit echter onmogelijk dan blijft de cliënt bij de huidige aanbieder in zorg en wordt gebruik gemaakt van onderstaande lokale overeenkomst. De lokale overeenkomst gaat dan met terugwerkende kracht in. Uitgangspunt hierbij is dat de standaardvoorwaarden en -tarieven gelden zoals deze door Utrecht-West zijn vastgesteld. Enkel in uitzonderlijke gevallen en voldoende aanwezige bewijsstukken kan hiervan worden afgeweken. De uiteindelijke afhandeling en ondertekening van de lokale overeenkomst verloopt via de individuele gemeenten in de regio. Bij akkoord en ondertekening door zowel de gemeente als de zorgaanbieder kunnen de ondertekende stukken worden opgestuurd naar de individuele gemeente waarmee het contract is afgesloten en naar secretariaat@inkooputrechtwest.nl.

Documenten zorgcontinuïteit

 Bijlage A: Prestaties

Download document

Bijlage B: handreiking bij lokaal contract

Download document

Lokale Overeenkomst zorgaanbieders 2017-2019

Download document