Uitvraag op cliëntniveau 2020

Ten behoeve van de monitoring op de realisatie van de zorg in de regio, vraagt Inkoop en Monitoring Utrecht West bij zorgaanbieders tweemaal per jaar de uitvraag op cliëntniveau uit (t/m Q2 en t/m Q4). Omdat dit veel administratieve lasten met zich meebrengt voor zorgaanbieders is nagedacht over hoe dit zoveel mogelijk kan worden verminderd. In afstemming met de gemeenten in de regio is afgestemd dat een groot deel van deze informatie vanuit het berichtenverkeer kan worden aangeleverd. Ten opzichte van de huidige afspraken is besloten tot een tweedeling in de afspraken welke hieronder worden weergegeven.

Wijzigingen t.o.v. aanlevering eerdere jaren

Voor zorgaanbieders die zorg leveren in de GGZ of EED geldt dat de uitvraag op cliëntniveau t/m Q4 2020 en Q4 2021 in dezelfde vorm als in het verleden aangeleverd dient te worden. Dit i.v.m. de verantwoording van de directe en indirecte tijd welke niet via het berichtenverkeer kan worden doorgegeven.

Voor de overige zorgaanbieders geldt dat voor de periode t/m Q4 2020 en Q4 2021 minder gegevens worden uitgevraagd. In het format is aangegeven welke kolommen dit betreft. Dat betekent dat vanaf periode Q4 2020 voor de overige zorgaanbieders de facturatiedata niet meer hoeft te worden aangeleverd. Indien bij specifieke aanbieders op een later moment grote verschillen tussen de ISD productieverantwoording en gemeentelijke administratie worden geconstateerd, heeft Inkoop & Monitoring Utrecht West het recht om de uitvraag op cliëntniveau alsnog op te vragen om verschillen te kunnen duiden.

Aanleveradres

U kunt de gevraagde gegevens digitaal aanleveren via uitvraag@inkooputrechtwest.nl. Aanlevering van de uitvraag loopt gelijk aan de deadlines voor de ISD productieverantwoording en accountantsverklaring (zie brief ISD). Dit met als doel dat de omzetgegevens van de verschillende verantwoordingen op elkaar dienen aan te sluiten. 

ISD-productieverantwoording 2020

Ook voor het jaar 2020 sluit de regio Utrecht West zich aan bij het landelijke accountsprotocol welke is opgesteld door het i-sociaal domein (zie vierde document onderaan deze pagina). De aanvullende toelichting en randvoorwaarden zijn opgenomen in een brief welke te vinden is als derde document onderaan deze pagina. met bijbehorende aanleverdata is opgenomen onderaan deze pagina als derde document. De brief is goedgekeurd door de colleges van B&W van de regio Utrecht West gemeenten. 

Aanleverdata

Uiterste datum voor aanlevering van beide (correct ingevulde) uitvragen is 1 maart 2021. Voor zorgaanbieders die conform de gestelde omzetgrenzen verplicht zijn een accountantsverklaring aan te leveren is de uiterste datum van aanlevering 1 april 2021. Voor een juiste verwerking is een complete en correcte aanlevering van belang, daarom vragen wij hier extra aandacht voor. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u desondanks nog vragen hebben kunt u met ons contact opnemen.

Documenten voor jaarverantwoording 2020

Q4 format zorgproductie 2020

Download document

Toelichting bij invullen Q4 2020

Download document

ISD brief 2020 colleges B&W UW

Download document

Landelijk accountantsprotocol 2020

Download document