Inkoopcategorieën perceel 1: Jeugd

Perceel 1 omvat de inkoop voor de zorgvormen vanuit de Jeugdwet.
De regio Utrecht West heeft voor 2017-2019 ingekocht op de volgende inkoopcategorieën:

 • 1.01 Advies en Expertise
 • 1.02 Basis GGZ
 • 1.03 Specialistische GGZ
 • 1.04 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
 • 1.05 Begeleiding Jeugd Ambulant
 • 1.06 Behandeling Jeugd Ambulant
 • 1.07 Dagbesteding
 • 1.08 Persoonlijke verzorging
 • 1.09 Pleegzorg
 • 1.10 Gezinshuis
 • 1.11 Residentiële zorg
 • 1.12 Kortdurend verblijf
 • 1.13 Essentiële functies
 • 1.14 Crisiszorg/Spoedeisende hulp

Eisen en voorwaarden behorende bij inkoopcategorieën

Voor elke inkoopcategorie gelden bepaalde eisen en voorwaarden om deze te mogen en kunnen aanbieden in de regio. Denk hierbij aan toelatingseisen en resultaten. 
Deze voorwaarden staan opgenomen in het inkoopdocument. Naast de voorwaarden is er een aanvullende toelichting geschreven. Hierin wordt concreter invulling gegeven aan de beschreven inkoopcategorieën. Zie hiervoor de documenten onderaan deze pagina. Bent u op zoek naar alle inkoopdocumenten? Ga dan naar de pagina ‘Inschrijven zorgaanbieders 2019‘.

Combinatieproducten

De wijze van inkoop is gericht op het scheiden van ‘wonen’ (verblijf) en zorg. Dit maakt dat sommige producten zoals die voorheen werden ingezet nu niet meer als ‘één product’ kunnen worden geïndiceerd en ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
– Dagbehandeling;
– Medisch Kinderdagverblijf;
– Logeerweekenden. 

Hoe deze producten kunnen worden ingezet wordt omschreven in het document: “productomschrijvingen Jeugd 2019” welke onderaan deze pagina is te downloaden. 
NB. Voor het kunnen inzetten van de combinatieproducten is het van belang dat u een gunning heeft voor de betreffende categorieën. Heeft u voor één van de categorieën nog geen gunning? Schrijf u hier dan voor in met het eerstvolgende inschrijfmoment.

Verlengde Pleegzorg

Voor Pleegzorg is een bestuurlijke afspraak tussen VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk (VWS) van kracht die regelt dat pleegzorg standaard tot 21 ingezet kan worden. Het kind kan natuurlijk altijd aangeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg, waardoor de hulp eerder stopt. Meer informatie is te vinden via de volgende link: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/verlengde-pleegzorg-voortgezette-jeugdhulp-18.

Vervoer

Vervoer is voor Jeugd niet als apart onderdeel ingekocht. Voor de categorieën 1.05, 1.06 en 1.07 is vervoer onderdeel van het tarief. Dit zijn zogenaamde all-in-tarieven. Voor deze categorieën is de aanbieder verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer. Uitzondering hierop is het rolstoelvervoer en eventueel medisch vervoer. Bij vragen, of indien u niet uitkomt met de kosten kunt u contact leggen met het sociaal team van de betreffende gemeente. Voor de duidelijkheid is onderaan deze pagina een beslisboom toegevoegd.

Werkwijze Dyslexiezorg

Om onduidelijkheden omtrent de aanvraag en toekenning van EED beschikkingen te voorkomen is een outline dyslexiezorg gepubliceerd. De outline hoopt duidelijkheid te geven over de rol van de gemeente, zorgaanbieder en de scholen. Daarnaast is opgenomen hoe de de route voor een EED aanvraag verloopt. De outline is tot stand gekomen in samenwerking met alle toegangsteams, back-offices en twee grote zorgaanbieders binnen de regio Utrecht West.

Documenten perceel 1: Jeugd

Beslisboom crisiszorg 2018

Download document

Factsheet crisiszorg 2018

Download document

Factsheet: richtlijn afrekening pleegzorg

Download document

Beslisboom vervoer Jeugd

Download document

Inkoopdocument Utrecht West 2017-2018 ‘Op weg naar resultaatgericht inkopen’

Download document

Productomschrijvingen Jeugd 2019

Download document

Outline dyslexiezorg Utrecht West

Download document