Product: Advies en Expertise

 

Omschrijving

De categorie Advies en Expertise gaat het om advies, triage of deskundigheidsbevordering van de Gemeente naar aanleiding van een vraag van een professional uit het lokaal team aan de (specialist bij) Aanbieder.

 

Onder de categorie Advies en Expertise onderscheidt de Gemeente meerdere gradaties. Het kan gaan over het bieden van advies over voortgang of mogelijke aanvullingen of aanpassingen die nodig zijn bij ondersteuning aan een jeugdige of gezin/huishouden. Bij complexe vragen van inwoners aan het lokaal team, waarbij aanvullende kennis en ervaring essentieel is om tot een goede duiding van de vraag en mogelijk doelen en resultaten te komen (triage); ‘wat is er nu aan de hand, wat zou er nodig kunnen zijn?’ Het uitbrengen van advies kan op basis van beschikbare schriftelijke informatie, een gesprek met een of meer gezinsleden of meer dan één gesprek als dat nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen over ondersteuning die nodig is.

 

De eindverantwoordelijkheid voor de opvolging van het advies of expertise, inzake ondersteuning aan een jeugdige of gezin/huishouden, ligt bij het lokaal team. Reguliere werkzaamheden vallen niet onder de categorie Advies en Expertise, zoals bijvoorbeeld:

 • De vraag of een Aanbieder bepaalde ondersteuning kan leveren voor een (mogelijke) inwoner;
 • Afstemming over verloop van de ondersteuning in een betreffende casus;
 • Afstemming bij afronding dan wel voortzetting van de ondersteuning, al dan niet in een andere vorm;
 • Kort telefonisch advies (max. 30 min).

 

Uitgangspunten

Advies en Expertise is er voor het lokaal team, zodat het lokaal team Advies en Expertise kan inwinnen bij Aanbieder ten behoeve van de inwoner met een zorgvraag.

 

Doelgroep

De jeugdige ontvangt ondersteuning/jeugdhulp die gebaseerd is op een afgewogen beslissing en die uitgaat van passende ondersteuning. Door middel van de categorie Advies en Expertise kunnen doelen en resultaten duidelijk en helder worden omschreven.

 

Personele inzet

De Aanbieder levert expertise of advies over voortgang of mogelijke aanpassingen die nodig zijn bij ondersteuning aan een jeugdige en/of (pleeg)gezin/huishouden. Bij complexe vragen van inwoners aan het lokaal team, waarbij aanvullende kennis en ervaring essentieel is om tot een goede duiding van de vraag en mogelijk doelen en resultaten te komen, ondersteunt de Aanbieder het lokaal team om te komen tot de juiste triage.

 

Aanvullende eisen

 • Specifiek voor Advies en Expertise geldt dat geconsulteerde medewerker van de Aanbieder minimaal een afgeronde HBO-opleiding heeft genoten en minstens 5 jaar werkervaring heeft binnen het domein waarop de vraag van de medewerker van het lokaal team betrekking
 • Onder een WO-professional wordt verstaan een orthopedagoog, psycholoog e.d. Bij een WO+-professional is sprake van medisch geschoold personeel zoals een arts, psychiater d. met specifieke kennis/opleiding van de doelgroep jeugd.

 

Product: Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) Jeugd Behandeling

Omschrijving

De Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) Jeugd Behandeling betreft hulp voor jeugdigen met een licht tot matig intensieve hulpvraag waarbij sprake, of een ernstig vermoeden, is van een stoornis benoemd in de Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5). Ondersteuning door de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH-JGGZ), huisarts of het lokaal team biedt onvoldoende resultaat/perspectief, waardoor de inzet van de GB-GGZ noodzakelijk is.

 

Aanbieder zorgt voor ondersteuning aan de jeugdige en zijn omgeving. Bij de vraagverheldering wordt het functioneren op alle relevante leefgebieden meegenomen, bijvoorbeeld het onderwijs, (pleeg)gezinssituatie, vrije tijd. Er wordt systeemgericht gewerkt waarbij ook het netwerk van de jeugdige wordt meegenomen. Bij het bieden van de zorg wordt door de Aanbieder samengewerkt met alle betrokken zorgverleners binnen het brede domein rondom de jeugdige en diens leefwereld.

 

Diagnostisch- of observatie onderzoek kan onderdeel zijn van een behandeling binnen de GB-GGZ. Hierbij geldt wel dat alleen kortdurende diagnostiek is toegestaan die ondersteunend is aan de behandeling van enkelvoudige problematiek.

 

Als blijkt uit de kortdurende diagnostiek dat sprake is van (meervoudige) problematiek waar meer specialistische kennis voor nodig is, wordt contact opgenomen met het lokaal team. In overleg met, en na akkoord van, het lokaal team wordt de jeugdige, indien nodig en mogelijk, doorverwezen naar een andere gecontracteerde Aanbieder.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelgroep

Een jeugdige komt in aanmerking voor GB-GGZ wanneer:

 • Een jeugdige vastloopt in het dagelijkse functioneren door een (ernstig vermoeden van een) in de DSM-5 benoemde stoornis, en ondersteuning door het lokaal team, de POH-JGGZ of huisarts onvoldoende resultaat en perspectief biedt;
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van lichte tot matige ernst;
 • Er sprake is van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;
 • Er aanhoudende/persisterende klachten zijn;
 • De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld;
 • Er sprake is van een laag tot matig risico op onveilige situaties voor de jeugdige en zijn

 

Personele inzet

Voor het product GB-GGZ wordt een BIG-geregistreerde behandelaar met een afgeronde GGZ- specifieke opleiding ingezet. Er geldt een ontheffing van de BIG-registratieplicht voor de Kinder- en Jeugd (K&J) psycholoog met NIP- en SKJ-registratie en de orthopedagoog-generalist met NVO- en SKJ-registratie, met als voorwaarde dat de behandeling voor het 18e jaar is gestart en moet worden afgerond zodra de jeugdige de 18-jarige leeftijd heeft bereikt.

 

In de GB-GGZ draagt de regiebehandelaar1 de eindverantwoordelijkheid voor de totale behandeling’. De regiebehandelaar is daarmee eindverantwoordelijk voor de diagnosestelling, de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het behandelplan.

 
   

1 Aanbieder volgt hierin het GGZ Model Kwaliteitsstatuut 2.0

 

Ten aanzien van de regiebehandelaar wordt onderscheid gemaakt tussen Vrijgevestigden en Instellingen2. Als regiebehandelaren kunnen optreden:

 

Vrijgevestigden

Instellingen

(K&J) Psychiater

(K&J) Psychiater

GZ-psycholoog

GZ-psycholoog

Psychotherapeut

Psychotherapeut

Klinisch (neuro) psycholoog

Klinisch (neuro) psycholoog

 

Verslavingsarts in profielregister

KNMG*

 

Verpleegkundig specialist GGZ

 

K&J-psycholoog (NIP)

 

Orthopedagoog-generalist (NVO)

 

* De verslavingsarts in profielregister KNMG kan optreden als regiebehandelaar indien de primaire diagnose verslavingsproblematiek betreft.

 

Naast de inzet van de regiebehandelaar kan gebruik worden gemaakt van medebehandelaars met minimaal aantoonbaar HBO-opleidingsniveau, waarbij de regiebehandelaar betrokken is conform onderstaande normpercentages:

 • Vrijgevestigden: de minimale cliëntgebonden inzet van de regiebehandelaar is 70%;
 • Instellingen: de minimale cliëntgebonden inzet van de regiebehandelaar is 20%.

 

Duur/intensiteit

De maximale behandelingsduur binnen de GB-GGZ bedraagt 1440 minuten.

 

Aanvullende eisen

 • De behandeling wordt gefactureerd in minuten. Van belang is dat de ingezette hulp de best passende, goedkoopst mogelijke hulp voor de jeugdige Waar mogelijk wordt doorverwijzing naar de Specialistische GGZ (S-GGZ) voorkomen. Mocht doorverwijzing naar S-GGZ nodig/noodzakelijk worden geacht, dient hiervoor afstemming met en goedkeuring van het lokaal team plaats te vinden, alvorens deze te starten. Per indicatie wordt bepaald welke behandelingsduur het meest passend is.
 • Aanbieder nodigt het lokaal team uiterlijk binnen 6 weken na startdatum beschikking, en vervolgens elke 3 maanden, uit voor een (tussentijdse) Daarnaast is vooruitlopend op het eindigen van de behandeling door Aanbieder de nazorg geborgd. Hierbij wordt het lokaal team betrokken, ook in de zin van eerst afstemming met en goedkeuring van het lokaal team, alvorens deze nazorg te starten.
 • Aanbieder voldoet aan de eisen van het Model kwaliteitsstatuut Aanbieder verklaart dat het Kwaliteitsstatuut ook van toepassing is op de jeugdhulp.
 • Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’, (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS.)
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.
 • Als er een traject is afgegeven voor Basis GGZ mag er niet tijdens dezelfde periode voor dezelfde Cliënt een traject openstaan voor een Specialistisch GGZ traject.

 

 
   

2 Gemeente volgt hierin het GGZ Model Kwaliteitsstatuut 2.0

 

Product: Specialistische GGZ (S-GGZ) Jeugd Behandeling

Omschrijving

De Specialistische GGZ (S-GGZ) betreft hulp voor jeugdigen met een matige tot intensieve hulpvraag waarbij sprake is van (een ernstig vermoeden van) een stoornis benoemd in de DSM-5.

Ondersteuning door de POH-JGGZ, huisarts, het lokaal team en behandeling in de GB-GGZ heeft onvoldoende resultaat geboden of zal onvoldoende resultaat bieden, waardoor de inzet van de S-GGZ noodzakelijk is.

 

Aanbieder zorgt voor ondersteuning aan de jeugdige en zijn omgeving. De zorg wordt bij voorkeur outreachend geboden en is gericht op de individuele behoeften van de jeugdige. Bij de vraagverheldering wordt het functioneren op alle relevante leefgebieden meegenomen, bijvoorbeeld het onderwijs, (pleeg)gezinssituatie, vrije tijd. Er wordt systeemgericht gewerkt, waarbij ook het netwerk van de jeugdige wordt meegenomen. Bij het bieden van de zorg wordt door Aanbieder samengewerkt met alle betrokken zorgverleners binnen het brede domein rondom de jeugdige en diens leefwereld.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelgroep

Een jeugdige komt in aanmerking voor S-GGZ wanneer:

 • Een jeugdige vastloopt in het dagelijkse functioneren door (een ernstig vermoeden van) een in de DSM-5 benoemde stoornis. Ondersteuning door de huisarts of POH-er, het lokaal team en/of behandeling in de GB-GGZ heeft onvoldoende resultaat geboden of zal naar verwachting onvoldoende resultaat bieden, waardoor de inzet van S-GGZ noodzakelijk is;
 • Er sprake is van een ernstig ziektebeeld en matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren;
 • Er duidelijke aanwijzingen zijn die duiden op comorbiditeit, een gevaar voor zelfverwaarlozing, ernstige opvoedingsproblematiek en/of risico op decompensatie.

 

Personele inzet

Voor het product S-GGZ wordt een BIG-geregistreerde behandelaar met een afgeronde GGZ- specifieke opleiding ingezet. Er geldt een ontheffing op de BIG-registratieplicht voor de K&J- psycholoog met NIP- en SKJ- registratie en de orthopedagoog-generalist met NVO- en SKJ- registratie, met als voorwaarde dat de behandeling voor het 18e jaar is gestart en moet worden afgerond zodra de jeugdige de 18-jarige leeftijd heeft bereikt.

 

In de S-GGZ draagt de regiebehandelaar3 de eindverantwoordelijkheid voor de totale behandeling. De regiebehandelaar is daarmee eindverantwoordelijk voor de diagnosestelling, de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het behandelplan. Ten aanzien van de regiebehandelaar wordt onderscheid gemaakt tussen Vrijgevestigden en Instellingen4. Als regiebehandelaar kunnen de volgende hulpverleners optreden, waarbij binnen een Instelling altijd een klinisch (neuro)psycholoog of psychiater deel moet uitmaken van het multidisciplinaire team.

 

 

 

 

 

3 Aanbieder volgt hierin het GGZ Model Kwaliteitsstatuut 2.0

4 Aanbieder volgt hierin het GGZ Model Kwaliteitsstatuut 2.0

 

Vrijgevestigden

Instellingen

(K&J) Psychiater

(K&J) Psychiater

Klinisch (neuro) psycholoog

Klinisch (neuro) psycholoog

Psychotherapeut

Psychotherapeut

 

GZ psycholoog

 

Verslavingsarts in profielregister

KNMG*

 

Verpleegkundig specialist GGZ

 

K&J psycholoog NIP

 

Orthopedagoog-generalist NVO

 

* De verslavingsarts in profielregister KNMG kan optreden als regiebehandelaar indien de primaire diagnose verslavingsproblematiek betreft.

 

Naast de inzet van de regiebehandelaar kan er gebruik worden gemaakt van medebehandelaars met minimaal aantoonbaar HBO-opleidingsniveau, waarbij de regiebehandelaar betrokken is conform onderstaande normpercentages:

 • Vrijgevestigden: De minimale cliëntgebonden inzet van de regiebehandelaar is 70%;
 • Instelling: De minimale cliëntgebonden inzet van de regiebehandelaar is 20%.

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder nodigt het lokaal team uiterlijk binnen zes weken na startdatum beschikking, en vervolgens elke drie maanden, uit voor een (tussentijdse) evaluatie. Daarnaast is vooruitlopend op het eindigen van de behandeling door Aanbieder de nazorg geborgd: hierbij wordt het lokaal team betrokken in de zin van afstemming met en goedkeuring van het lokaal teams alvorens de nazorg te starten;
 • Aanbieder voldoet aan de eisen van het Model Kwaliteitsstatuut Aanbieder verklaart dat het Kwaliteitsstatuut ook van toepassing is op de jeugdhulp;
 • Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS).
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.
 • Als er een beschikking is afgegeven voor Specialistische GGZ mag er niet tijdens dezelfde periode een beschikking open staan voor een Basis GGZ traject.

 

Product: Hoogspecialistische GGZ (HS-GGZ) Jeugd Behandeling

 

Omschrijving

De Hoog Specialistische GGZ (HS-GGZ) betreft hulp voor jeugdigen met een intensieve en/of crisogene hulpvraag waarbij sprake is van (een ernstig vermoeden van) meerdere stoornissen benoemd in de DSM-5. Ondersteuning door de POH-JGGZ, huisarts, het lokaal team GB-GGZ of S-GGZ en/of Crisis behandeling heeft onvoldoende resultaat geboden of zal vermoedelijk onvoldoende resultaat bieden, waardoor de inzet van de HS-GGZ noodzakelijk is. Er wordt gewerkt op basis van de principes van matched care.

 

Aanbieder zorgt voor ondersteuning aan de jeugdige en zijn omgeving. De zorg is gericht op de individuele behoeften van de jeugdige en zijn/haar systeem. Bij de vraagverheldering wordt het functioneren op alle relevante leefgebieden meegenomen, bijvoorbeeld het onderwijs, (pleeg)gezinssituatie, vrije tijd. Er wordt systeemgericht gewerkt, waarbij ook het netwerk van de jeugdige wordt meegenomen. Bij het bieden van de zorg wordt door Aanbieder

samengewerkt met alle betrokken zorgverleners binnen het brede domein rondom de jeugdige en diens leefwereld.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelgroep

Een jeugdige komt in aanmerking voor HS-GGZ als:

 • Een jeugdige vastloopt in het dagelijkse functioneren door (een ernstig vermoeden van) meerdere in de DSM-5 benoemde Ondersteuning door de huisarts of POH-JGGZ, het lokaal team en/of behandeling in de GB-GGZ, S-GGZ en/of Crisis behandeling heeft onvoldoende resultaat geboden of zal naar verwachting onvoldoende resultaat bieden, waardoor de inzet van HS-GGZ noodzakelijk is;
 • Er sprake is van een ernstig ziektebeeld en ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren;
 • Er na S-GGZ Crisis behandeling nog sprake is van een ernstig ziektebeeld en ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren zodat doorstroom naar HS-GGZ (in plaats van lichtere zorg) noodzakelijk is;
 • Er sprake is van comorbiditeit, een gevaar voor zelfverwaarlozing, ernstige opvoedingsproblematiek, ernstige systeemproblematiek, dreigende klinische opname en/of risico op decompensatie.

 

Personele inzet

Voor het product HS-GGZ wordt een BIG-geregistreerde behandelaar met een afgeronde GGZ- specifieke opleiding ingezet. Er geldt een ontheffing op de BIG-registratieplicht voor de K&J- psycholoog met NIP- en SKJ- registratie en de orthopedagoog-generalist met NVO- en SKJ-registratie, met als voorwaarde dat de behandeling voor het 18e jaar is gestart en moet worden afgerond zodra de jeugdige de 18-jarige leeftijd heeft bereikt.

In de HS-GGZ draagt de regiebehandelaar1 de eindverantwoordelijkheid voor de totale behandeling. De regiebehandelaar is daarmee eindverantwoordelijk voor de diagnosestelling, de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het behandelplan.

Het product wordt geleverd binnen een multidisciplinair team. Daarnaast kunnen HS-GGZ behandelaars kunnen terugvallen op S-GGZ Crisis behandelaars voor advies en ondersteuning.

Als regiebehandelaar kunnen de volgende hulpverleners optreden, waarbij altijd een klinisch (neuro)psycholoog of psychiater deel moet uitmaken van het multidisciplinaire team:

 • (K&J) Psychiater
 • Klinisch (neuro) psycholoog
 • Psychotherapeut
 • GZ psycholoog
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG*
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • K&J psycholoog NIP
 • Orthopedagoog-generalist NVO

 

* De verslavingsarts in profielregister KNMG kan optreden als regiebehandelaar indien de primaire diagnose verslavingsproblematiek betreft.

 

Naast de inzet van de regiebehandelaar kan er gebruik worden gemaakt van medebehandelaars met minimaal aantoonbaar HBO-opleidingsniveau, waarbij de minimale cliëntgebonden inzet van

de regiebehandelaar 20% is.

 

Aanvullende eisen

 • De wettelijke verwijzers maken een inschatting of verwijzing voor inzet van het product HS-GGZ bij Aanbieder noodzakelijk De Aanbieder beoordeelt of verwijzing passend is bij het aanbod dat Aanbieder levert.
 • Het lokale team en aanbieder hebben inspanningsverplichting om in nauw overleg met de huisarts (of andere verwijzers) te zorgen voor betrokkenheid bij de HS-GGZ problematiek die verwezen wordt naar de Het lokaal team draagt zorg dat zij weet hebben van verwijzingen en regelt na toestemming en in overleg met het gezin kort na start behandeling en/of diagnostiek een zorgafstemmingsgesprek (ZAG) bij de HS-GGZ aanbieder. Verdere evaluatieplanning gaat in overleg met kind en systeem en op geleide van voor de behandeling noodzakelijke frequentie.
 • Aanbieder voldoet aan de eisen van het Model Kwaliteitsstatuut Aanbieder verklaart dat het Kwaliteitsstatuut ook van toepassing is op de Jeugdhulp;
 • Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS).
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar

Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 • Als er een beschikking is afgegeven voor Hoog Specialistische GGZ mag er niet tijdens dezelfde periode een beschikking open staan voor een Basis GGZ traject of een Specialistische GGZ Uitzonderingen hierop zijn mogelijk (binnen het gecontracteerde aanbod) indien dit inhoudelijk wenselijk wordt geacht (matched care).
 • Aanbieder biedt naast HS-GGZ ook het product S-GGZ Crisis behandeling, zodat de doorstroom van S-GGZ Crisis behandeling naar HS GGZ – indien dat nodig is – soepel verloopt en zodat HS-GGZ behandelaars kunnen terugvallen op Crisis behandelaars voor advies en ondersteuning, Aanbieder beschikt binnen de eigen organisatie over de mogelijkheid om op ieder moment passende zorg te bieden en op te schalen indien

 

Product: S-GGZ Jeugd Diagnostiek

Omschrijving

S-GGZ Jeugd Diagnostiek omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:

 • Intake/screening: alle (gespreks-)activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag van de jeugdige;
 • Verwerven informatie van eerdere behandelaars;
 • Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de jeugdige middels gesprekken en vragenlijsten;
 • Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij (pleeg-

)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en andere relaties van de jeugdige;

 • Psychiatrisch onderzoek;
 • Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsychologisch, persoonlijkheid);
 • Orthodidactisch onderzoek;
 • Contextueel onderzoek ((pleeg)gezin, school, et cetera): inschatten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden van (pleeg)gezin, school en andere voor de jeugdige betekenisvolle milieus;
 • Advisering: diagnostische bevindingen en beleidsadvies bespreken met betrokkenen en in gezamenlijkheid bepalen van het verdere beleid;
 • Overige diagnostische

 

Losstaande diagnostiek kan alleen worden bekostigd wanneer er geen behandeling op volgt bij dezelfde Aanbieder.

 

De in te zetten diagnostiek en hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig.

 

Doelgroep

Een jeugdige komt in aanmerking voor S-GGZ Jeugd Diagnostiek wanneer:

 • Een jeugdige vastloopt in het dagelijkse functioneren door (een ernstig vermoeden van) een in de DSM-5 benoemde stoornis.
 • Er sprake is van een ernstig ziektebeeld en matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren;
 • Er duidelijke aanwijzingen zijn die duiden op comorbiditeit, een gevaar voor zelfverwaarlozing, ernstige opvoedingsproblematiek en risico op decompensatie.

 

Personele Inzet

Voor het product S-GGZ Jeugd Diagnostiek wordt een BIG-geregistreerde regiebehandelaar5 met een afgeronde GGZ- specifieke opleiding ingezet.

 

Ten aanzien van de regiebehandelaar wordt onderscheid gemaakt tussen Vrijgevestigden en Instellingen.6 Als regiebehandelaar kunnen de volgende hulpverleners optreden, waarbij binnen een instelling altijd een klinisch (neuro)psycholoog of psychiater deel moet uitmaken van het multidisciplinaire team.

 

 

 

 

5 Aanbieder volgt hierin het GGZ Model Kwaliteitsstatuut 2.0

6 Aanbieder volgt hierin het GGZ Model Kwaliteitsstatuut 2.0

 

Vrijgevestigden

Instellingen

(K&J) Psychiater

(K&J) Psychiater

Klinisch (neuro) psycholoog

Klinisch (neuro) psycholoog

Psychotherapeut

Psychotherapeut

 

GZ psycholoog

 

Verslavingsarts in profielregister

KNMG*

 

Verpleegkundig specialist GGZ

 

K&J psycholoog NIP

 

Orthopedagoog-generalist NVO

 

Duur/Intensiteit

De maximale duur voor S-GGZ Jeugd Diagnostiek bedraagt 20 uur.

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder voldoet aan de eisen van het Model kwaliteitsstatuut Aanbieder verklaart dat het Kwaliteitsstatuut ook van toepassing is op de jeugdhulp;
 • Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (‘Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS.);
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Deelprestatie S-GGZ Verblijf Zonder Overnachting (VZO)

Omschrijving

Deelprestatie S-GGZ Verblijf Zonder Overnachting (VZO) kan worden ingezet wanneer meerdere (minimaal twee) S-GGZ Jeugd Behandelingen en/of S-GGZ Jeugd Diagnostiek gedurende de dag worden aangeboden waarbij spreiding over de dag noodzakelijk is. Vanwege de intensiteit van deze medisch noodzakelijke behandelmomenten is aanvullende begeleiding noodzakelijk om het verhoogde risico op ontregeling te beperken, dan wel adequate maatregelen te nemen, zodat de psychiatrische behandeling en de stabilisatie van psychische functies succesvol kunnen verlopen.

 

VZO kan worden gedeclareerd als sprake is van de aanwezigheid van een jeugdige gedurende een groot deel van de dag (gemiddeld tussen 9.00 en 17.00 uur), voor SGGZ-diagnostiek en/of SGGZ- behandeling.

 

VZO mag alleen worden gedeclareerd als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

 • Er zijn niet meer dan 4 uur aan direct jeugdgebonden (zogeheten: cliëntgebonden) activiteiten op deze dag uitgevoerd (daadwerkelijke behandeltijd);
 • Ondersteuning van Verplegend, Opvoedkundig en Verzorgend (VOV) personeel is nodig voor een goed verloop van diverse behandel- en/of diagnostiekactiviteiten;
 • Er is geen sprake van aaneengeschakelde behandeling van de jeugdige binnen 1 Wanneer dat wel het geval is, moeten de behandelaren de afzonderlijke behandelactiviteiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden, registreren;
 • De op de dag uitgevoerde behandel- en/of diagnostiekactiviteiten maken geen onderdeel uit van de VZO en moeten ook apart geregistreerd worden;
 • Het is niet mogelijk om VZO op dezelfde kalenderdag te registreren in combinatie met de volgende activiteiten: begeleiding, verpleging, prestatie verblijf met overnachting,

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelgroep

De patiëntengroep van de S-GGZ, waarbij een klinisch verblijf met overnachting niet noodzakelijk is, maar wel meerdere behandelingen gedurende dag worden aangeboden waarbij spreiding over de dag noodzakelijk is.

 

Personele inzet

Conform de eisen/voorwaarden productbeschrijving S-GGZ Jeugd Behandeling.

 

Aanvullende eisen

 • De Aanbieder voldoet aan de eisen van het Model kwaliteitsstatuut Aanbieder verklaart dat het Kwaliteitsstatuut ook van toepassing is op de jeugdhulp;
 • Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Deelprestatie S-GGZ Verblijf Met Overnachting (VMO)

Omschrijving

Deelprestatie S-GGZ Verblijf met Overnachting (VMO) kan aanvullend worden ingezet op behandelingen binnen de S-GGZ: voor elk etmaal VMO mag 1 eenheid worden gedeclareerd. Per gedeclareerde eenheid moet minimaal 1 overnachting zijn opgenomen.

 

Dit product is niet te combineren met andere verblijfstoeslagen.

Voor deelprestatie G geldt dat deze voor Jeugd als contra-indicatie wordt gezien, waarbij Aanbieder om onderbouwing wordt gevraagd voor het inzetten van dit product.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelgroep

Voor jeugdigen met een (ernstig vermoeden van een) DSM-5 stoornis waarbij tijdens de behandeling ook verblijf noodzakelijk is.

 

Personele inzet

Voor de deelprestaties A t/m H geldt dat de eisen en voorwaarden uit de prestatiebeschrijvingen van de NZA van toepassing zijn uit het jaar van zorgproductie.

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder voldoet aan de eisen van het Model kwaliteitsstatuut Aanbieder verklaart dat het Kwaliteitsstatuut ook van toepassing is op de jeugdhulp;
 • Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp met verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: S-GGZ Crisis Behandeling

Omschrijving

S-GGZ Crisis Behandeling kan worden ingezet indien sprake is van een alarmerende situatie waarbij gevaar dreigt, intensieve behandeling (dagelijks of hoogfrequent contact met de jeugdige en diens systeem) gericht op stabilisatie noodzakelijk is, monitoren van risicovolle symptomen en gedrag en nadere diagnostiek noodzakelijk is, dan wel een start behandeling (psychotherapeutisch/medicamenteus) van een reeds vastgestelde DSM-5 stoornis noodzakelijk is.

 

De crisisinterventie kan worden gestart zonder officiële toekenning van de Gemeente. De Aanbieder meldt onverwijld, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen de crisis bij het lokaal team. Start van de zorg is zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur en heeft een maximale duur van 1800 minuten binnen 28 kalenderdagen.

 

Bij S-GGZ Crisis Behandeling mag eenmalig Deelprestatie S-GGZ Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) worden toegekend.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelgroep

Er is sprake van een alarmerende situatie waarin gevaar dreigt voor jeugdige zelf en/of diens omgeving en welke direct ingrijpen noodzakelijk maakt om direct gevaar voor de jeugdige en/of de omgeving af te wenden. De acute situatie komt voort uit een reeds vastgestelde DSM-5 stoornis of het ernstig vermoeden daarvan.

 

Personele inzet

Crisisbeoordelingen en crisisinterventies vragen specifieke deskundigheid. De BIG-geregistreerde S- GGZ professionals moeten beschikken over de juiste competenties en kennis om een crisissituatie te kunnen beoordelen en crisisinterventies/hulp te kunnen uitvoeren.

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder voldoet aan de eisen van het Model kwaliteitsstatuut Aanbieder verklaart dat het Kwaliteitsstatuut ook van toepassing is op de jeugdhulp;
 • Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (‘Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: S-GGZ Crisis Verblijf

Omschrijving

S-GGZ Crisis Verblijf biedt tenminste: verblijf, verzorging, veiligheid en opvoeding. Aanvullend op dit product wordt S-GGZ Crisis Behandeling geleverd met een maximum van 1800 minuten binnen 28 dagen.

 

S-GGZ Crisis Verblijf duurt maximaal 28 kalenderdagen met als doel stabiliseren van een crisis, zodat de jeugdige weer terug naar huis kan of naar een lichtere vorm van ((pleeg)gezinsgerichte) hulp.

 

Aanbieder meldt, net zoals voor de S-GGZ Crisis Behandeling, binnen 2 werkdagen het crisisverblijf bij het lokaal team. Na afstemming met en goedkeuring van het lokaal team kan Aanbieder een verzoek om toewijzing sturen naar de gemeente (315-bericht).

 

S-GGZ Crisis Verblijf betreft een combinatie van de volgende producten:

 • Product S-GGZ Crisis Behandeling;
 • Deelprestatie S-GGGZ Verblijf met Overnachting; één van de prestaties A t/m H;
 • Deelprestatie S-GGZ Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC).

 

De deelprestaties Verblijf A t/m H (S-GGZ) kunnen in afstemming met en na accordering van het lokaal team worden ingezet conform de eisen en voorwaarden uit de van toepassing zijnde prestatiebeschrijvingen van de NZA uit het jaar van zorgproductie.

 

Voor het product Deelprestatie S-GGZ Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) ) geldt dat per crisistraject één eenheid mag worden gedeclareerd.

 

Dit product S-GGZ Crisis Verblijf is niet te combineren met andere verblijfstoeslagen dan de deelprestaties S-GGZ Verblijf met Overnachting..

 

Verlenging is niet mogelijk.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelgroep

S-GGZ Crisis Verblijf wordt ingezet als sprake is van plotseling ernstige ontregeling waarbij de jeugdige niet thuis kan blijven en zijn veiligheid en opvoeding in het geding zijn ten gevolge van (een ernstig vermoeden) van een DSM-5 stoornis waarbij crisisbehandeling op zichzelf onvoldoende is.

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder voldoet aan de eisen van het Model kwaliteitsstatuut Aanbieder verklaart dat het Kwaliteitsstatuut ook van toepassing is op de jeugdhulp;
 • Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (‘Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS.);
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Deelprestatie S-GGZ Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC)

Deelprestatie S-GGZ Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) is van toepassing wanneer sprake is van crisiszorg. Hiermee worden de extra kosten voor de beschikbaarheidsfunctie van de crisisdienst vergoed en de kosten die verbonden zijn aan het werken buiten kantooruren.

 

Dit product kan in afstemming met en na accordering van het lokaal team alleen worden ingezet en gedeclareerd als:

 • Toeslag op een crisistraject binnen het product S-GGZ Crisis Behandeling. Het beschikbaarheidscomponent kan eenmalig per jeugdige gedeclareerd worden bij een

OF

 • Toeslag op een crisistraject binnen het product S-GGZ Crisis Verblijf. Het beschikbaarheidscomponent kan eenmalig per jeugdige gedeclareerd worden bij een

 

Product: Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen

 

Omschrijving

Binnen het product Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen vallen de producten behorende tot de productgroepen ADHD en psychische en/of psychiatrische stoornissen uitgevoerd door kinderartsen.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelgroep

Het gaat om jeugdigen tot 18 jaar met gedragsproblemen en psychische en/of psychiatrische stoornissen (te weten voedings- en eetstoornissen bij zuigelingen en in de vroege kindertijd met een gedragsmatige oorzaak en ADHD zorg) die zorg ontvangen van kinderartsen in

ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra.

 

Het betreft hier niet de zorg voor jeugdigen die gerelateerd is aan de behandeling van een somatische aandoening of diagnostiek gericht op het uitsluiten van somatische aandoeningen. Deze zorg blijft onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook de door een kinderarts voorgeschreven extramurale psychofarmaca blijven onderdeel van de Zvw.

 

Personele inzet

Dit product wordt geleverd door kinderartsen.

 

Voor de zorg die door kinderartsen wordt geleverd geldt dat trajectfinanciering van toepassing is conform de opgenomen trajecten in de tarievenlijst.

 

Product: Ernstige Dyslexie (ED)

Omschrijving

Dyslexie is een specifieke stoornis van het lezen en spellen met een neurobiologische basis die tot aantoonbare lees- en spellingsachterstanden leiden/hebben geleid en een normale, persoonlijke schoolontwikkeling in de weg staan.

 

Behandeling van Ernstige Dyslexie (ED) die wordt gestart tussen het 7e tot en met het 12e levensjaar wordt vanuit de Jeugdwet vergoed. De verwijzing verloopt via school door een daartoe bevoegde en deskundige functionaris in samenspraak met de (pleeg)ouders/voogd en na accordering van het lokaal team.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doel

Vaststellen en behandelen van ED. Behandeling moet er vervolgens toe leiden, dat een zo hoog mogelijk niveau van (technisch) lezen en spellen wordt bereikt, passend bij leeftijd en schoolniveau.

 

Doelgroep

Basisschoolkinderen vanaf de leeftijd van 7 jaar met een specifieke uitval op lezen en/of spellen. Er moet sprake zijn van een in ernstige mate didactische resistentie. Dit betekent dat een jeugdige pas in aanmerking komt voor een diagnose en behandeling binnen de ED als de jeugdige voldoet aan de volgende vereisten:

 

 • De jeugdige op minimaal drie opeenvolgende meetmomenten:
  1. tot de zwakste 10% behoort bij het lezen (leerlingen met E-score op lezen); OF
  2. tot de zwakste 16% op lezen én de zwakste 10% op spelling behoort (leerlingen met lage D-score op lezen én een E-score op spellen).;

 

EN

 

 • Na aanbod van extra zorg of specifieke interventies geen verandering zichtbaar

 

EN

 

 • De jeugdige heeft naast de dyslexie geen GGZ-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen die belemmerend zijn voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling (comorbiditeit).

 

Complexiteit

Het gaat om ernstige dyslexie (ED). Met andere woorden: wanneer sprake is van stoornissen of comorbide verschijnselen is succesvol behandelen (veelal) niet mogelijk. Behandeling vindt dan niet plaats totdat onderliggende stoornissen of comorbide verschijnselen zijn opgelost.

 

Personele inzet

Behandeling vindt altijd plaats onder regie van een regiebehandelaar met gespecialiseerde kennis van dyslexie en die geregistreerd is bij één van de hierna genoemde beroepsgroepen:

 • Een BIG-geregistreerd GZ- psycholoog;
 • Een NIP-geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog;
 • Een SKJ-geregistreerd orthopedagoog-

 

Als medebehandelaar mogen uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar bij de behandeling betrokken zijn:

 • Een basispsycholoog en/of orthopedagoog ;
 • Een logopedist met een aantekening

 

Duur/intensiteit

De behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie duurt gemiddeld 18 maanden en bestaat uit maximaal 360 minuten diagnostiek (in maximaal drie dagdelen) en maximaal 2500 minuten behandeling. Dit aantal minuten is gecorrigeerd op basis van de huidige definitie van declarabele tijd.

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en handelt in overeenstemming met de richtlijnen, handreikingen en protocollen van het NKD;
 • Aanbieder volgt het Protocol Diagnostiek & Behandeling Ernstige Dyslexie (Protocol Blomert 2013) voor zowel de verwijzing als diagnostiek en behandeling;
 • Voordat Aanbieder start met de beoordeling en behandeling van ED is akkoord van het lokaal team Als er geen goede argumentatie vooraf is (o.a. schoolonderzoek) dan is sprake van een ongeldige verwijzing en wordt het onderzoek niet vergoed;
 • De behandeling van ED kan alleen worden ingezet nadat een diagnose is geweest waarin ED is vastgesteld. Indien die diagnose hierover geen uitsluitsel geeft, kan binnen ED niet over worden gegaan tot een behandeling en declaratie daarvan, en kunnen alleen de minuten voor diagnostiek worden gedeclareerd;
 • Aanbieders die dyslexie mee behandelen in het kader van een andere primaire stoornis (niet zijnde een leerstoornis) kunnen geen ED-behandeling declareren;
 • Bij de beoordeling of ED-behandeling nodig is en bij de evaluaties en afsluiting zullen (pleeg)ouders/voogd en het lokaal team actief betrokken worden door de Aanbieder;
 • Aanbieder informeert het lokaal team als diagnostiek niet leidt tot Ook informeert de Aanbieder het lokaal team bij het voortijdig stoppen/niet starten van de behandeling;
 • Behandeling vindt plaats op locatie van de Aanbieder of op de onderwijslocatie;
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team;
 • Aanbieder draagt na afronding van een diagnostiek- of behandelingstraject zorg voor een warme overdracht van handelingsadviezen naar school.

 

Product: Respijtzorg Logeren Regulier

 

Omschrijving

Het product Respijtzorg Logeren is een vorm van respijtzorg die gericht is op ontlasten van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, familie en netwerk waardoor zij de zorg voor de jeugdige beter aan kunnen, zodat een uithuisplaatsing kan worden voorkomen. De Aanbieder neemt tijdelijk de volledige zorg van de jeugdige over van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd zodat deze een adempauze kunnen nemen.

 

Het product Respijtzorg Logeren is een vorm van kortdurende opvang waarbij de jeugdige in een huiselijke omgeving wordt opgevangen met, afhankelijk van de ondersteuningsvraag, ontwikkelingsgerichte begeleiding, toezicht en/of zorg. Tijdens het logeren worden vrijetijdsactiviteiten en/of ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden.

 

Het product Respijtzorg Logeren kan één of enkele keren per jaar óf met een zekere regelmaat worden ingezet. Voorbeelden van het Product Respijtzorg Logeren zijn: op regelmatige basis weekenden logeren bij een Aanbieder of bij een zorgboerderij met activiteiten, passend bij de leeftijd of ontwikkelingsfase.

Bij het product Respijtzorg Logeren wordt onderscheid gemaakt tussen ‘regulier’ en ‘specialistisch”. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jeugdige..

Criteria en/of factoren die bepalen wanneer er sprake is van een hulpvraag waarbij de variant Respijtzorg Logeren Regulier/Specialistisch kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de doelen te bereiken.

 

Doelen

 • Ontlasten van het (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, familie en netwerk door het logeren en/of gedurende dagdelen opvangen van de jeugdige;
 • Het ondersteunen van de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd om daarmee een jeugdige (langer) thuis te kunnen laten wonen en een uithuisplaatsing kan worden voorkomen;
 • Voor de jeugdige zelf draagt het verblijf in een andere omgeving bij aan de

 

Doelgroep

Jeugdige die enige ondersteuningsbehoefte heeft en die enige behoefte heeft aan structuur en regelmaat valt onder de variant Respijtzorg Logeren Regulier.

Kenmerken van deze doelgroep zijn:

 • Geen noodzaak tot continue directe nabijheid van een begeleider;
 • Jeugdige kan zelf tijdelijk een activiteit ondernemen;
 • De jeugdige heeft doorgaans geen hulp nodig bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Ten aanzien van kleine verzorgingstaken kan toezicht of stimulatie nodig zijn, zoals bij tand- en nagelverzorging of wassen van kleding. Ten aanzien van mobiliteit is doorgaans geen hulp nodig;
 • De jeugdige functioneert sociaal redelijk zelfstandig;
 • Bij de jeugdige is niet of in geringe mate sprake van gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek;
 • Noodzakelijke begeleiding betreft vooral toezicht en stimulatie bij het aangaan van sociale relaties en contacten en deelname aan het maatschappelijk leven.

 

Complexiteit

Bij Respijtzorg Logeren Regulier is sprake van vragen met een enkelvoudige lage/matige complexiteit:

 • De jeugdige en (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben redelijk goed tot matig inzicht in de eigen beperkingen;
 • De vragen en de problemen zijn niet geëscaleerd;
 • Er is sprake van een veilige leefomgeving van de jeugdige en de risico’s zijn in te schatten;
 • De voorspelbaarheid is matig tot Onverwachte hulpvragen zijn planbaar en uitstelbaar tot volgende contactmomenten of tot telefonisch contact tijdens kantooruren.

 

Personele inzet

Van de begeleiders wordt verwacht dat zij vanuit de norm van verantwoorde werktoedeling minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO-4-niveau hebben en werken onder verantwoordelijkheid van een SKJ-/BIG-geregistreerde professional op minimaal aantoonbaar HBO-niveau. Aanvullend kunnen ook vrijwilligers ingezet worden.

 

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 6 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient te worden voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur intensiteit

Respijtzorg Logeren Regulier is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen binnen 1 jaar (en daarmee 156 nachten). Dit totaal aantal is gelijk aan de regelgeving van Logeeropvang conform de Wet langdurige zorg (Wlz). De 156 etmalen kunnen naar behoefte worden ingezet en hoeven niet evenredig over het jaar te worden verdeeld. Een etmaal Logeren bevat altijd een overnachting.

 

Er kunnen twee producten worden toegekend bij het product Respijtzorg Logeren Regulier:

 • Logeer etmaal: betreft logeren per etmaal, dus 24 uur;
 • Dagdeel Respijtzorg Dagopvang Regulier: betreft het verlengen van een etmaal met 4

 

Deze producten zetten we redelijkerwijs met elkaar in. Dat betekent dat Respijtzorg Logeren Regulier tot en met 26 uur onder een etmaal valt (bij een logeerperiode langer dan 1 etmaal, gelden de +2 uren eenmaal voor de gehele logeerperiode). Duurt de logeerperiode langer, dan kan worden opgehoogd met een dagdeel.

 

Concreet:

 • t/m 26 uur: logeren etmaal;
 • t/m 30 uur: logeren etmaal + Dagdeel Respijtzorg Dagopvang Regulier;
 • t/m 34 uur: logeren etmaal + 2 dagdelen Respijtzorg Dagopvang Regulier;
 • t/m 38 uur: logeren etmaal + 3 dagdelen Respijtzorg Dagopvang Regulier;
 • t/m 50 uur: 2 etmalen

 

Aanvullende eisen

 • Logeren wordt georganiseerd op een locatie die hiervoor geschikt is;
 • De leefomgeving is schoon, passend en veilig;
 • De leefomgeving past bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de jeugdige;
 • De Aanbieder waarborgt de fysieke veiligheid van de jeugdige door de inrichting van de ruimte waar de jeugdige verblijft;
 • Mag worden gecombineerd met Respijtzorg Dagopvang Regulier of In het geval van Pleegzorg is het product Deeltijdpleegzorg voorliggend op het product Respijtzorg Logeren Regulier;

 

 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Respijtzorg Logeren Specialistisch

 

Omschrijving

Het product Respijtzorg Logeren is een vorm van respijtzorg die gericht is op het ontlasten van (pleeg-

)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd waardoor zij de zorg voor de jeugdige beter aan kunnen, zodat een uithuisplaatsing kan worden voorkomen. De Aanbieder neemt tijdelijk de volledige zorg van de jeugdige over van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd zodat deze een adempauze kunnen nemen.

 

Het product Respijtzorg Logeren is een vorm van kortdurende opvang waarbij de jeugdige in een huiselijke omgeving wordt opgevangen met, afhankelijk van de ondersteuningsvraag, ontwikkelingsgerichte begeleiding, toezicht en/of zorg. Tijdens het logeren worden vrijetijdsactiviteiten en/of ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden.

 

Het product Respijtzorg Logeren kan één of enkele keren per jaar óf met een zekere regelmaat worden ingezet. Voorbeelden van het Product Respijtzorg Logeren zijn: op regelmatige basis weekenden logeren bij een Aanbieder of bij een zorgboerderij met activiteiten, passend bij de leeftijd of ontwikkelingsfase.

Bij het product Respijtzorg Logeren wordt onderscheid gemaakt tussen ‘regulier’ en ‘specialistisch”. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jeugdige.

Criteria en/of factoren die bepalen wanneer sprake is van een hulpvraag waarbij de variant Respijtzorg Logeren Regulier/Specialistisch kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • Ontlasten van het (pleeg)gezin door het logeren en/of gedurende dagdelen opvangen van de jeugdige;
 • Het ondersteunen van de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd om daarmee een jeugdige (langer) thuis te kunnen laten wonen en bijvoorbeeld een uithuisplaatsing te helpen voorkomen;
 • Voor de jeugdige zelf kan het verblijf in een andere omgeving bijdragen aan de

 

Doelgroep

Jeugdige die een grote ondersteuningsbehoefte heeft (qua verzorging en/of begeleiding) en een grote noodzaak tot structuur en regelmaat, vallen onder variant Respijtzorg Logeren Specialistisch. In algemene zin geldt dat Respijtzorg Logeren Specialistisch aan de orde is als sprake is van meerdere aandoeningen met complexe, meervoudige problematiek en van langdurig tekortschietende zelfregie.

 

Kenmerken van deze doelgroep zijn:

 • Bij deze jeugdige is een continue nabijheid van een begeleider noodzakelijk;
 • Er is sprake van een beperkt niveau van functioneren als individu, als (pleeg)gezinslid, met leeftijdsgenoten, in de vrijetijdsbesteding en op school;
 • Er is sprake van een verstoorde of gestoorde ontwikkeling, waarbij veelal ook beperkingen in lichamelijke en/of cognitieve functies spelen;
 • Er is sprake van opvoedingsproblemen en In verband met de specifieke problematiek is een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist.

 

Complexiteit

Er is sprake van een matige tot hoge complexiteit:

 • Er spelen vaak meerdere problemen tegelijkertijd (bijvoorbeeld somatisch, ontwikkeling, psychisch, sociaal, gedrags- en opvoedingsproblematiek, complexe scheidingen), en/of;
 • Er is sprake van een onveiligheid in de leefomgeving van de Naast het (pleeg)gezin kan hierbij worden gedacht aan invloeden vanuit de omgeving zoals criminaliteit in de buurt, armoede, niet volgen van onderwijs en/of het ontbreken van een dagbesteding, en/of;
 • De impact van de problematiek op de situatie van de jeugdige is Er is sprake van uitval en beperkingen die het dagelijks functioneren van de jeugdige ernstig beïnvloeden.

 

Personele inzet

Eén van de directe begeleiders is een SKJ-/BIG-geregistreerde professional op aantoonbaar HBO- niveau. Bij meerdere begeleiders op 1 groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team van aanwezige begeleiders verwacht, conform de norm van de verantwoorde werktoedeling. Ook kunnen aanvullend vrijwilligers worden ingezet.

 

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 4 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient te worden voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur intensiteit

Respijtzorg Logeren Specialistisch is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen binnen 1 jaar (en daarmee 156 nachten). Dit totaal aantal is gelijk aan de regelgeving van Logeeropvang conform de Wlz.

 

De 156 etmalen kunnen naar behoefte worden ingezet en hoeven niet evenredig over het jaar te worden verdeeld. Een etmaal Logeren bevat altijd een overnachting.

 

Er kunnen twee producten worden toegekend bij het product Logeren:

 • Logeer etmaal: betreft logeren per etmaal, dus 24 uur;
 • Dagdeel Respijtzorg Dagopvang Specialistisch: betreft het verlengen van een etmaal met 4

 

Deze producten zetten we redelijkerwijs met elkaar in. Dat betekent dat Respijtzorg Logeren Specialistisch tot en met 26 uur onder een etmaal valt (bij een logeerperiode langer dan 1 etmaal, gelden de +2 uren eenmaal voor de gehele logeerperiode). Duurt de logeerperiode langer, dan kan worden opgehoogd met een dagdeel.

 

Concreet:

 • t/m 26 uur: logeren etmaal ;
 • t/m 30 uur: logeren etmaal + dagdeel respijtzorg dagopvang specialistisch;
 • t/m 34 uur: logeren etmaal + 2 dagdelen respijtzorg dagopvang specialistisch;
 • t/m 38 uur: logeren etmaal + 3 dagdelen respijtzorg dagopvang specialistisch;
 • t/m 50 uur: 2 etmalen

 

Aanvullende eisen

 • Logeren wordt georganiseerd in een leefomgeving die hiervoor geschikt is:
 • De leefomgeving is schoon, passend en veilig;
 • De leefomgeving past bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de jeugdige;
 • De Aanbieder waarborgt de fysieke veiligheid van de jeugdige door de inrichting van de ruimte waar de jeugdige verblijft.

 

 • Mag worden gecombineerd met Respijtzorg Dagopvang Specialistisch of In het geval van Pleegzorg is het product Deeltijdpleegzorg voorliggend op het product Respijtzorg Logeren Specialistisch;
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Pleegzorg

 

Omschrijving

Wanneer jeugdigen ondanks intensieve ambulante zorg en logeren toch niet thuis kunnen blijven wonen, kunnen ze terecht in een pleeggezin. Pleegzorg is voor alle jeugdigen beschikbaar. Ook voor jeugdigen die nu nog (te) vaak worden geplaatst in een gezinshuis of residentiële instelling.

 

Pleegzorg biedt jeugdigen een leef- en gezinsomgeving buiten hun oorspronkelijke opvoedsituatie, indien nodig tot het 21e levensjaar van een jeugdige. In overleg met en na accordering van het lokaal team kan dit onder de voorwaarden van de verlengde jeugdhulp worden verlengd tot het 23e levensjaar.

 

Soms is Pleegzorg tijdelijk, soms voor langere tijd. Binnen een jaar wordt in samenspraak met het lokaal team en ouders en na accordering van het lokaal team een opvoedingsbesluit genomen. Daar waar de jeugdige geen uitzicht meer heeft op terugkeer naar het gezin van herkomst is het doel een continue, stabiele en veilige opvoedingssituatie te bieden waar de jeugdige optimale ontwikkelingsmogelijkheden heeft en zo ‘gewoon’ mogelijk kan opgroeien. Vanaf het moment dat duidelijk is dat de jeugdige geen uitzicht meer heeft op terugkeer naar het gezin van herkomst, wordt dan ook direct gewerkt aan het verhelderen van het perspectief van de plaatsing.

 

Binnen Pleegzorg heeft plaatsing in een netwerkpleeggezin de voorkeur boven plaatsing in een bestandspleeggezin. Daarnaast heeft plaatsing in de buurt van de ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en in het geval van meerdere kinderen plaatsing binnen één en hetzelfde pleeggezin de voorkeur.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Binnen het product Pleegzorg zijn er verschillende varianten, de Aanbieder kan alle varianten leveren:

 • Voltijdpleegzorg: 7 Etmalen per week, voor een kortere of langere periode
 • Deeltijdpleegzorg: Kan worden ingezet als aanvulling voor jeugdigen die thuis wonen, maar waar de zorg en opvoeding voor de ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd zwaar valt. Deze deeltijdpleegzorg kan ook worden ingezet voor jeugdigen die in een groep wonen of ter ontlasting van een voltijd pleeggezin, bijvoorbeeld in het weekend. Het kan dus incidenteel gewenst zijn om deeltijdpleegzorg tegelijkertijd in te zetten met voltijdpleegzorg, er van uitgaande dat de deeltijdpleegzorg niet dezelfde locatie is als de Dit betekent concreet dat het per jeugdige mogelijk is om meer dan 7 etmalen pleegzorg per week te factureren.
 • Crisis pleegzorg: Kan worden ingezet indien voor de jeugdige door een acute verslechtering in de (pleeg)gezinssituatie de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden.

 

Een crisis is een extreme situatie: een (pleeg)gezin belandt door een of meerdere uitlokkende factoren van een ‘kwetsbare toestand’ in ‘totale ontreddering’. Als een situatie zo ernstig is dat een jeugdige acuut uit huis moet worden geplaatst, wordt een jeugdige in een crisispleeggezin ondergebracht.

 

Crisisopvang is per definitie kortdurend en duurt in principe maximaal vier weken. Verlenging is alleen mogelijk in overleg met en na accordering van het lokaal team.

 

Crisis pleegzorg geniet de voorkeur boven een residentiële crisisplek.

 

Tijdens voltijdpleegzorg of deeltijdpleegzorg kan, indien noodzakelijk, behandeling worden toegevoegd via een aparte beschikking. Deze behandeling kan, uitsluitend in overleg met en na accordering van het lokaal team worden ingezet. Behandeling tijdens crisis pleegzorg is niet mogelijk. Behandeling kan dan ook pas starten als de crisis pleegzorg is opgeheven.

 

Personele inzet

De begeleiding wordt uitgevoerd door een SKJ-geregistreerde professional op aantoonbaar HBO- niveau, waarbij indien nodig een gedragswetenschapper beschikbaar is voor overleg en advies.

 

Aanvullende eisen

 • Voor iedere jeugdige in Pleegzorg is er een eigen hulpverleningsplan (inclusief een perspectiefplan vanaf de leeftijd 16,5 jaar) dat tot stand komt in afstemming tussen Aanbieder, de jeugdige, (pleeg-)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd van de jeugdige en andere verwanten of belangrijke personen uit het netwerk van de jeugdige, de Verwijzer en het lokaal team;
 • Van de Aanbieder wordt verwacht dat deze passende ondersteuning, begeleiding voor de jeugdige, (pleeg-)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd biedt: deze begeleiding zit opgenomen in het product Pleegzorg (en daarmee ook in het tarief van het product Pleegzorg);
 • Een eventuele behandeling voor de jeugdige loopt via een aparte beschikking die, na accordering van het lokaal team, afgegeven wordt door het lokaal team;
 • Daarnaast worden pleegouder(s) ondersteund draagkracht te behouden en te Van de Aanbieder wordt tevens verwacht dat deze de jeugdige en pleegouder(s) tijdig begeleidt bij de voorbereiding op zelfstandigheid en nazorg biedt. De mate en intensiteit van het contact met en hulp aan jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en pleegouders hangt af van de aard en de ernst van de problematiek, de hulpvragen en de pleegzorgvariant;
 • Daarnaast draagt Aanbieder zorg voor het actief werven van Pleeggezinnen worden gescreend, geselecteerd, getraind en gematched met jeugdigen. Zowel het pleeggezin als de jeugdige worden begeleid door de Aanbieder, ook wordt nazorg geboden;
 • Tevens draagt Aanbieder zorg voor betaling van de wettelijk vastgestelde pleegzorgvergoeding aan het De pleegoudervergoeding is wettelijk vastgesteld en wordt door de Aanbieder uitgekeerd aan de pleegouder(s). Wat betreft de vergoeding voor bijzondere kosten, dient de Aanbieder deze conform de actueel geldende wet- en regelgeving beschikbaar te stellen voor noodzakelijke kosten die de pleegouder(s) maken;
 • De Aanbieder is aangesloten bij het samenwerkingsverband Pleegzorg Nederland;
 • De Aanbieder werkt volgens de richtlijnen Pleegzorg en Netwerkpleegzorg;
 • De Aanbieder werkt volgens het kwaliteitskader Voorkomen seksueel misbruik in de

 

Bijzondere kosten Pleegzorg

Naast de reguliere pleegzorgvergoeding die alle pleegouder(s) ontvangen, bedoeld voor dagelijks onderhoud (zoals bijvoorbeeld kleding en voeding) bestaat de mogelijkheid kosten te declareren via de regeling bijzondere kosten.

 

Voor bijzondere kosten pleegzorg bestaat een onderscheid in het vrijwillig- en justitieel kader. In beide gevallen geldt dat ouder(s) altijd in eerste instantie een verantwoordelijkheid hebben voor de kosten omtrent dergelijk levensonderhoud. Enkel waar noodzakelijk biedt deze regeling uitkomst. Voor de afhandeling wordt gebruik gemaakt van het berichtenverkeer. Op verzoek dient de Aanbieder een kostenoverzicht met inhoudelijke toelichting toe te sturen.

 

 • Vrijwillig kader: Voor de bijzondere kosten geldt een maximaal tarief van € 200,- per jaar per gebeurtenis. De aanvraag (inclusief onderbouwing) voor deze kosten kan alleen gedaan worden bij het lokaal team. Het lokaal team beoordeelt de aanvraag.
 • Justitieel kader: Voor de bijzondere kosten in justitieel kader geldt dat gebruik gemaakt kan worden van de (landelijk) opgestelde regeling; ‘vergoeding bijzondere pupilkosten van SAVE

t.b.v. minderjarigen(2011)’. De afhandeling kan in één keer plaatsvinden aan het eind van het jaar. De afzonderlijke kosten kunnen per cliënt opgeteld worden en als totaalbedrag worden

 

ingediend. Hoewel geen maximum is gesteld, dient, bij bedragen hoger dan €200,- per gebeurtenis, aanvraag gedaan te worden bij het lokaal team.

 

 

 

 

Het moet hier gaan om goederen en diensten die niet onder de gebruikelijke zorg en dus de reguliere pleegzorg vergoeding vallen. In artikel 5.3 van de Jeugdwet staat het volgende over bijzondere pleegkosten; ‘de vergoeding van bijzondere kosten die de pleegouder maakt ten behoeve van de jeugdige, waaronder de gevallen waarin bijzondere kosten worden vergoed.’ In de Regeling Jeugdwet is door het Rijk bepaald dat onder bijzondere kosten in ieder geval wordt verstaan: incidentele hoge medische kosten, reiskosten in verband met een omgangsregeling waarvoor het basisbedrag niet toereikend is en kosten voor een aanvullende verzekering. Het kan ook gaan over aanschaf van fiets, schoolspullen, schoolreisje etc. Indien bewezen is dat pleegouders dit niet kunnen vergoeden en zij dit niet uit pleegzorgvergoeding kunnen betalen.

 

Product: Gezinshuis

 

Omschrijving

Een Gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp, georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem waar gezinshuisouder(s) volgens het 24×7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste jeugdige, die tijdelijk of langdurig is aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek.

 

De gezinshuisouder(s) zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in het gezin dat zich richt op stabilisatie en normalisatie, zodat in een rustige en veilige omgeving kan worden gewerkt aan de ontwikkeling van de jeugdige.

 

Het verblijf in het Gezinshuis draagt bij aan het oplossen of verkleinen van de ontstane problemen van de jeugdige, zodat een terugkeer naar huis, doorstroom naar zelfstandig wonen of een lichtere vorm van jeugdhulp (al dan niet op langer termijn) mogelijk wordt.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

In geval van een crisisplaatsing geldt dat het regulier gezinshuistarief van toepassing is. Indien sprake is van benodigde extra begeleiding kan – na accordering van het lokaal team – de toeslag gelden zoals opgenomen in het Tarievenblad.

 

Doelen

 • Het bieden van een veilige en liefdevolle plek;
 • Het verminderen van de gedragsproblematiek van de jeugdige;
 • De relatie tussen jeugdige, (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en eventuele andere belangrijke personen herstellen en/of verbeteren;
 • Indien mogelijk worden (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd weer in staat gesteld de opvoeding op zich te nemen, waardoor de jeugdige terug kan keren naar het (pleeg)gezin;
 • De jeugdige wordt vanuit het gezinshuis voorbereid op zelfstandigheid;
 • Verblijf in een residentiële instelling wordt

 

Doelgroep

Jeugdige die vrijwillig of gedwongen uit huis geplaatst is en waarbij opvang in het netwerk of (pleeg)gezin niet voldoende is. De problemen van een jeugdige in een Gezinshuis variëren sterk maar zijn over het algemeen complex en meervoudig, waardoor deze jeugdige tijdelijk of langdurig is aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek.

 

De jeugdige kan, indien passend, tot zijn 21e jaar in een Gezinshuis verblijven en onder voorwaarden van de verlengde jeugdhulp tot zijn 23e jaar.

Personele inzet

Minimaal één van de gezinshuisouders is professioneel opvoeder.

Deze gezinshuisouder heeft aantoonbaar HBO-werk- en -denkniveau en heeft een SKJ-registratie (of werkt onder supervisie van een SKJ-geregistreerde professional). Bij voorkeur heeft de gezinshuisouder een relevant diploma, zoals Social Work of Pedagogiek. De eventueel tweede aanwezige gezinshuisouder beschikt over aantoonbare pedagogische kwaliteiten verkregen door ervaring of opleiding. De gezinshuisouder(s) zijn als vaste opvoeders 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig binnen het gezin.

 

De gezinshuisouder(s) worden ondersteund in het uit te voeren werk door een multidisciplinair team met daarin tenminste:

 • Een geregistreerd De geregistreerd gedragswetenschapper wordt gemiddeld 1 uur per week per jeugdige ingezet voor de matching, monitoring van het behandelplan en de ontwikkeling van de jeugdige, en is (mede)verantwoordelijk voor juiste hulp aan jeugdige. De geregistreerde gedragswetenschapper maakt deel uit van het multidisciplinaire team.
 • Een pedagogisch De pedagogisch medewerker wordt gemiddeld 1 uur per week per jeugdige ingezet. De pedagogisch medewerker is een verbindende factor, bijvoorbeeld richting (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, en richt zich onder andere op het opbouwen en onderhouden van betekenisvolle relaties tussen (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, gezinshuisouders en jeugdige. De pedagogisch medewerker heeft een relevante opleiding afgerond op het gebied van jeugdzorg op minimaal MBO-4 niveau. De pedagogisch medewerker maakt deel uit van een multidisciplinair team.

 

Indien de Aanbieder zelfstandig een contract aangaat met gemeenten, dienen de gezinshuisouder(s) te allen tijde in het bezit te zijn van een SKJ-registratie.

 

Groepsgrootte

Kleinschaligheid is het uitgangspunt van een Gezinshuis. Het aantal jeugdigen, hun achtergrond en problematiek hangen samen met de kwaliteit van het leefklimaat in het Gezinshuis. Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 8 kinderen (inclusief eigen thuiswonende kinderen), waarvan maximaal 6 in huis geplaatste kinderen en 2 gezinshuisouders. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’.

 

Het is belangrijk broertje(s) en zusje(s), indien passend en veilig, bij elkaar te laten verblijven, waardoor dit een reden kan zijn af te wijken van de eerder genoemde grootte van een gezinshuis. Hiervoor dient door gezinshuisouder(s) en het multidisciplinair team van Aanbieder, in overleg met en na accordering van het lokaal team, de afweging gemaakt te worden.

 

Indien een gezinshuisouder alleenstaand is, dienen maatwerkafspraken gemaakt te worden met de Gemeente over in ieder geval de omvang van het Gezinshuis en de benodigde ondersteuning.

Uitgangspunt is 1 gezinshuisouder op 3 jeugdigen. Voorbeeld: indien 1 gezinshuisouder zorgt voor 4 jeugdigen dan zal de extra ondersteuning door een tweede gezinshuisouder of een pedagogisch medewerker bekostigd moeten worden uit het vaste etmaal tarief om een minimale kwaliteitsstandaard te garanderen.

 

Wanneer door de complexiteit van de in huis geplaatste jeugdigen de door de gezinshuisouder te verlenen begeleidingsintensiteit per jeugdige hoger is dan het uitgangspunt van 1 gezinshuisouder op 3 jeugdigen dan kan in overleg met en na accordering van het lokaal team een toeslag per kind worden toegekend. De hoogte van deze toeslag is weergegeven in het tarievenblad.

 

Het product Gezinshuis is inclusief:

 • De basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven, zoals verzorging, een eigen slaapkamer (tenzij dit niet in het belang of tegen de wens van de jeugdige is), voeding, zorg en veiligheid;
 • Begeleiding en ondersteuning van de jeugdige door de gezinshuisouder(s);
 • Vervanging voor verlof, ziekte en vakantie van de gezinshuisouder(s);
 • Eventuele ondersteuning die geboden wordt aan de gezinshuisouder(s) door de Aanbieder of een andere partij;
 • Inzet van en ondersteuning door een multidisciplinair basisteam;
 • Indien van toepassing: supervisie van een SKJ-geregistreerde professional aan gezinshuisouder(s).

 

Al deze aspecten zijn dan ook opgenomen het tarief van het product Gezinshuis.

 

Het product Gezinshuis omvat niet:

 • Behandeling of ondersteuning van de jeugdige die niet door de gezinshuisouder(s) wordt uitgevoerd. Hiervoor kan in overleg met en na accordering van het lokaal team, door het lokaal team een aparte beschikking worden Per jeugdige dient op maat bepaald te worden wat nodig is, op basis van de complexiteit van de problematiek. Hierbij hanteert Aanbieder een norm van 0 tot 3 uur individuele behandeling per week.
 • Op onderwijs gerichte dagactiviteit als jeugdige voor langere tijd niet in staat is onderwijs te volgen ten gevolge van zijn/haar problematiek. In overleg en na accordering van het lokaal team kan hiervoor een aparte beschikking worden De norm hiervoor is 1 dagdeel per etmaal met een maximum van 4,5 dagdelen per week.
 • Training van de ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ten behoeve van het terugkeer perspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het systeem. Hiervoor kan in overleg met en na accordering van het lokaal team, door het lokaal team een beschikking worden De norm hiervoor is 1 tot 2 uur per week.
 • Zak- en kleedgeld voor de jeugdige. Dit dient bekostigd te worden door de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd van de Indien het een plaatsing in het gedwongen kader betreft, kan dit, indien nodig, bekostigd worden door de betrokken Gecertificeerde Instelling vanuit de regeling Bijzondere Pupilkosten.

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria opgenomen in hoofdstuk 5 van het document Kwaliteitscriteria Gezinshuizen: ‘Kwaliteit van jeugdhulp in professionele gezinshuizen’;
 • Aanbieder beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan ISO 9001 voor de zorg, specifiek voor Voorbeelden zijn: het Keurmerk Gezinshuizen van de Rudolphstichting, het kwaliteitskeurmerk van Improve 360 of het Certificaat van het Keurmerkinstituut of gelijkwaardig;
 • Aanbieder zorgt voor werving, selectie, professionalisering en begeleiding van de gezinshuisouder(s) en bewaakt de kwaliteit van de zorg;
 • Aanbieder volgt de laatste onderzoeken en inhoudelijke ontwikkelingen binnen gezinshuizen en voert dit door in zijn werkwijze;
 • Aanbieder houdt bij de matching tussen jeugdige, (pleeg)ouders/verzorger(s) en/of voogd en Gezinshuis rekening met factoren als perspectief en doel van de plaatsing en leeftijd, geslacht, gedrag en ontwikkeling van de jeugdige. Ook heeft Aanbieder bij de matching aandacht voor de cultuur, achtergrond en levensovertuiging van de jeugdige en/of diens (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd;
 • Voor iedere jeugdige in het Gezinshuis is er een eigen hulpverleningsplan (inclusief een perspectiefplan vanaf de leeftijd 16,5 jaar) dat tot stand komt in afstemming tussen de jeugdige, (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd van de jeugdige en andere verwanten of belangrijke personen uit het netwerk van de jeugdige, de verwijzer, het lokaal team, de gezinshuisouder(s) en een gedragswetenschapper;
 • Indien een verwijzing plaatsvindt via een externe verwijzer en de externe verwijzer het noodzakelijk acht dat een aanvullende beschikking wordt afgegeven, is Aanbieder verplicht hierover af te stemmen met het lokaal team van de desbetreffende gemeente en dient het lokaal team hier akkoord op te geven.
 • Een verwijzing naar en inzet van gezinshuiszorg vindt altijd in overeenstemming met het lokaal team plaats.

 

Product: Residentiële Jeugdhulp Licht

 

Omschrijving

Binnen de Residentiële Jeugdhulp leven jeugdigen, vrijwillig of gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen omgeving. Zij verblijven in een behandel- en leefgroep en worden begeleid door pedagogisch medewerkers. Het verblijf is gericht op de behandeling van specifieke (gedrags)problemen, waarbij verblijf noodzakelijk is (bijvoorbeeld in verband met veiligheid) en kan variëren van enkele dagen per week tot de hele week, voor een korte of langere periode.

 

De behandel- en leefgroep biedt de jeugdige een veilige, stabiele pedagogisch positieve omgeving, wanneer dat in de thuissituatie, een (pleeg)gezin of een gezinshuis niet mogelijk is. De voorziening richt zich op het bieden van professionele ondersteuning en hulpverlening aan deze jeugdigen en hun (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, naar gelang hun behoefte, achtergrond en de mate van beschadiging die jeugdigen hebben opgelopen in hun thuissituatie.

 

Bij behandel- en leefgroepen gaat het om verzorging, opvoeding, behandeling, veiligheid en aandacht voor en ontwikkeling van de jeugdige. In de behandel- en leefgroep zijn een groot deel van de dag medewerkers op de groep aanwezig. Hiernaast wordt standaard groepsbehandeling geleverd aan de jeugdigen in de groep.

 

Naast groepsbehandeling die standaard wordt geleverd bij een behandel- en leefgroep vindt soms individuele behandeling plaats. Aangezien de intensiteit van deze individuele behandeling verschilt, kan dit aanvullend worden beschikt.

 

Bij het product Residentiële Jeugdhulp wordt onderscheid gemaakt tussen ‘licht, midden en zwaar’. Welke van de drie wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jeugdige.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Residentiële Jeugdhulp Licht kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • Het bieden van een veilige vervangende opvoedsituatie gericht op het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van een jeugdige;
 • Toewerken naar zelfstandig wonen, gezinshuis, (pleeg)gezin of terugkeer naar eigen omgeving/oorspronkelijke opvoed- en of thuissituatie;
 • Het verminderen/hanteerbaar maken van de gedragsproblematiek van de jeugdige;
 • Het herstellen en/of verbeteren van de relatie tussen de jeugdige en zijn

 

Doelgroep

Het betreft jeugdigen met gedragsproblemen en/of opvoedproblemen, al dan niet met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. In de thuissituatie van de jeugdige leidt dit tot zodanige problemen dat het thuis wonen niet (langer) verantwoord is.

Een ambulant traject, Pleegzorg of Gezinshuis wordt gezien de zwaarte en/of urgentie van de problematiek (nog) niet haalbaar geacht.

 

Complexiteit

 • De jeugdige kan zich op grond van de problematiek niet handhaven in de thuissituatie;
 • De jeugdige is in staat (redelijk) zelfstandig te functioneren en volgt regulier of passend onderwijs of zinvolle dagbesteding;
 • De jeugdige heeft geen hulp nodig bij de ADL;
 • De relatie met de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd is enigszins verstoord en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd zijn overbelast.

 

Personele inzet

Ondersteuning en begeleiding vindt plaats door pedagogisch medewerker(s)/ groepsbegeleider(s) conform SKJ-/BIG-eisen en de norm verantwoorde werktoedeling zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd.

 

Voor de groepsbehandeling wordt een multidisciplinair team ingezet, bestaande uit SKJ- geregistreerde aantoonbaar HBO-/Universitair/Postmaster geschoolde professionals, waaronder tenminste een gedragswetenschapper (master SKJ), systeemtherapeut, GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist (postmaster).

 

Verder heeft iedere jeugdige in de behandelgroep een individuele mentor. De inzet van deze mentor valt onder het tarief van Residentiële Jeugdhulp en wordt niet gezien als aanvullende individuele behandeling.

 

Groepsgrootte

Kleinschaligheid is het uitgangspunt binnen behandel- en leefgroepen. Het aantal jeugdigen, hun achtergrond en problematiek hangen samen met de kwaliteit van het leefklimaat binnen de behandel- en leefgroepen. Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 8 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur/intensiteit

Gemiddeld wordt naast begeleiding en ondersteuning in de behandelgroep 6 uur groepsbehandeling per week geleverd.

Aangezien de intensiteit van een eventueel aanvullende individuele behandeling verschilt, kan dit, na accordering van het lokaal team, door het lokaal team aanvullend worden beschikt. De norm hiervoor is 0 tot 1 uur per week. Individuele begeleiding of groepsbegeleiding is onderdeel van dit product en is derhalve verdisconteerd in het tarief en kan daarom niet apart worden beschikt.

 

Indien er training van de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd plaatsvindt ten behoeve van het terugkeer perspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het systeem, kan dit- na accordering van het lokaal team – aanvullend worden beschikt.. De norm hiervoor is 1 uur per week.

 

Het uitgangspunt is dat een plaatsing in een behandel- en leefgroep maximaal 12 maanden duurt. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde duur. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Aanvullende eisen

 

 • Aanbieder is in bezit van vigerend branche-specifiek kwaliteitscertificaat (bijvoorbeeld HKZ/ISO);
 • De jeugdige beschikt over een eigen kamer, tenzij dit tegen de wens van de jeugdige is;
 • Ook ’s nachts moet de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd zijn, conform de norm van de verantwoorde werktoedeling;
 • Voor iedere jeugdige in verblijf residentieel is er een eigen hulpverleningsplan (inclusief een perspectiefplan vanaf de leeftijd 16,5 jaar) dat tot stand komt in afstemming tussen Aanbieder, de jeugdige, (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd van de jeugdige en andere verwanten of belangrijke personen uit het netwerk van de jeugdige, de verwijzer en het lokaal team;
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team;
 • Een verwijzing naar en inzet van residentiële zorg vindt altijd in overeenstemming met het lokaal team plaats.

 

Product: Residentiële Jeugdhulp Midden

 

Omschrijving

Binnen de Residentiële Jeugdhulp leven jeugdigen, vrijwillig of gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen omgeving. Zij verblijven in een behandel- en leefgroep en worden begeleid door pedagogisch medewerkers. Het verblijf is gericht op de behandeling van specifieke (gedrags)problemen, waarbij verblijf noodzakelijk is (bijvoorbeeld in verband met veiligheid)kan variëren van enkele dagen per week tot de hele week, voor een korte of langere periode.

 

De behandel- en leefgroep biedt de jeugdige een veilige, stabiele pedagogisch positieve omgeving, wanneer dat in de thuissituatie, een pleeggezin of een Gezinshuis niet mogelijk is. De voorziening richt zich op het bieden van professionele ondersteuning en hulpverlening aan deze jeugdigen en hun (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, naar gelang hun behoefte, hun achtergrond en de mate van beschadiging die de jeugdigen hebben opgelopen in hun thuissituatie.

 

Bij behandel- en leefgroepen gaat het om verzorging, opvoeding, behandeling, veiligheid en aandacht voor en ontwikkeling van de jeugdige.

In een behandel- en leefgroep zijn een groot deel van de dag medewerkers op de groep aanwezig. Hiernaast wordt standaard groepsbehandeling geleverd aan de jeugdigen in de groep.

 

Naast groepsbehandeling die standaard wordt geleverd bij een behandel- en leefgroep vindt soms individuele behandeling plaats. Aangezien de intensiteit van deze individuele behandeling verschilt, wordt dit, na accordering van het lokaal team, door het lokaal team aanvullend beschikt.

 

Bij het product Residentiële Jeugdhulp wordt onderscheid gemaakt tussen ‘licht, midden en zwaar’. Welke van de drie wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Residentiële Jeugdhulp Midden kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • Het bieden van een veilige vervangende opvoedsituatie welke zich richt op het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van een jeugdige;
 • Toewerken naar zelfstandig wonen, gezinshuis, (pleeg)gezin of terugkeer naar eigen omgeving/ oorspronkelijke opvoedsituatie;
 • Het verminderen/hanteerbaar maken van de gedragsproblematiek van de jeugdige;
 • Het herstellen en/of verbeteren van de relatie tussen de jeugdige en zijn

 

Doelgroep

Het betreft jeugdigen met matige tot ernstige gedragsproblemen en/of opvoedproblemen, al dan niet met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek.

 • In de thuissituatie van de jeugdige leidt dit tot zodanige problemen dat het thuis wonen niet (langer) verantwoord is.
 • Een ambulant traject, pleegzorg of gezinshuis wordt gezien de zwaarte en/of urgentie van de problematiek (nog) niet haalbaar geacht;
 • De jeugdige kan zich op grond van de problematiek niet handhaven in de normale thuissituatie;
 • Er kan sprake zijn van veiligheidsrisico’s voor de jeugdige zelf en voor zijn omgeving;

 

 • De jeugdige heeft geen, of enige structurerende begeleiding nodig bij de ADL;
 • De jeugdige is in staat (redelijk) zelfstandig te functioneren en volgt regulier of passend onderwijs of zinvolle dagbesteding;
 • De relatie tussen jeugdige en (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd is grotendeels

 

Personele inzet

Ondersteuning en begeleiding vindt plaats door pedagogisch medewerkers/groepsbegeleiders conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd.

 

Voor de groepsbehandeling wordt een multidisciplinair team ingezet, bestaande uit SKJ- geregistreerde aantoonbaar HBO-/Universitair/Postmaster geschoolde professionals, waaronder tenminste een gedragswetenschapper (master SKJ), systeemtherapeut, GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist (postmaster).

 

Verder heeft iedere jeugdige in een behandelgroep een individuele mentor. De inzet van deze mentor valt onder het tarief van residentiële Jeugdhulp en wordt niet gezien als aanvullende individuele behandeling.

 

Groepsgrootte

Kleinschaligheid is het uitgangspunt binnen behandel- en leefgroepen. Het aantal jeugdigen, hun achtergrond en problematiek hangen samen met de kwaliteit van het leefklimaat binnen de behandel- en leefgroepen. Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 7 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur/intensiteit

Gemiddeld wordt naast begeleiding en ondersteuning in een behandelgroep 9 uur groepsbehandeling per week geleverd.

 

Aangezien de intensiteit van een eventueel aanvullende individuele behandeling verschilt, kan dit aanvullend, na accordering van het lokaal team, door het lokaal team worden beschikt. De norm hiervoor is 0 tot 2 uur per week.

 

Indien er training van de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd plaatsvindt ten behoeve van het terugkeer perspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het systeem, kan dit – na accordering van het lokaal team – aanvullend worden beschikt. De norm hiervoor is 1 tot 2 uur per week.

 

Het uitgangspunt is dat een plaatsing in een behandelgroep maximaal 12 maanden duurt. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde duur. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, http://richtlijnenjeugdhulp.nl/;
 • Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, http://richtlijnenjeugdhulp.nl/;
 • Aanbieder is in bezit van vigerend branche-specifiek kwaliteitscertificaat (bijvoorbeeld HKZ/ISO);

 

 • De jeugdige beschikt over een eigen kamer, tenzij dit tegen de wens van de jeugdige is;
 • Ook ’s nachts moet de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd zijn, conform de norm van de verantwoorde werktoedeling;
 • Voor iedere jeugdige in verblijf residentieel is er een eigen hulpverleningsplan (inclusief een perspectiefplan vanaf de leeftijd 16,5 jaar) dat tot stand komt in afstemming tussen Aanbieder, de jeugdige, (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd van de jeugdige en andere verwanten of belangrijke personen uit het netwerk van de jeugdige, de verwijzer en het lokaal team;
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team;
 • Een verwijzing naar en inzet van residentiële zorg vindt altijd in overeenstemming met het lokaal team plaats.

 

Product: Residentiële Jeugdhulp Zwaar

 

Omschrijving

Binnen de Residentiële Jeugdhulp leven jeugdigen, vrijwillig of gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen omgeving. Zij verblijven in een behandel- en leefgroep en worden begeleid door pedagogisch medewerkers. Het verblijf is gericht op de behandeling van specifieke (gedrags-) problemen, waarbij verblijf noodzakelijk is (bijvoorbeeld in verband met veiligheid)kan variëren van enkele dagen per week tot de hele week, voor een korte of langere periode.

 

De behandel- en leefgroep biedt de jeugdige een veilige, stabiele pedagogisch positieve omgeving, wanneer dat in de thuissituatie, een (pleeg)gezin of een Gezinshuis niet (meer) mogelijk is. De voorziening richt zich op het bieden van professionele ondersteuning en hulpverlening aan deze jeugdigen en hun (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, naar gelang hun behoefte, hun achtergrond en de mate van beschadiging die jeugdigen hebben opgelopen in hun thuissituatie.

 

Bij behandel- en leefgroepen gaat het om verzorging, opvoeding, behandeling, veiligheid en aandacht voor en ontwikkeling van de jeugdige.

In de behandel- en leefgroep zijn altijd medewerkers op de groep aanwezig. Hiernaast wordt standaard groepsbehandeling geleverd aan de jeugdigen in de groep.

 

Naast groepsbehandeling, die standaard wordt geleverd bij een behandel- en leefgroep, vindt soms individuele behandeling plaats. Aangezien de intensiteit van deze individuele behandeling verschilt, wordt dit, na accordering van het lokaal team, door het lokaal team aanvullend beschikt.

 

Bij het product Residentiële Jeugdhulp wordt onderscheid gemaakt tussen ‘licht, midden en zwaar’. Welke van de drie wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de cliënt en de complexiteit van zijn situatie.

 

Criteria en/of factoren die bepalen wanneer er sprake is van een hulpvraag waarbij de variant Residentiële Jeugdhulp Zwaar kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • Het bieden van een veilige vervangende opvoedsituatie gericht op het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van een jeugdige;
 • Toewerken naar zelfstandig wonen, gezinshuis, (pleeg)gezin of terugkeer naar eigen omgeving/ oorspronkelijke opvoedsituatie;
 • Het verminderen/hanteerbaar maken van de gedragsproblematiek van de jeugdige ;
 • Het herstellen en/of verbeteren van de relatie tussen de jeugdige en zijn

 

Doelgroep

Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychiatrische problematiek of een psychische stoornis en/of ontwikkelingsachterstand en/of een (verstandelijke) beperking en/of gedragsproblematiek en/of hechtingsproblematiek in combinatie met de behoefte aan ondersteuning vanuit de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ten gevolge van opgroei- en opvoednood. De jeugdige loopt door deze problematiek vast op alle leefgebieden en kan daarom niet aan regulier onderwijs of reguliere vrijetijdsbesteding deelnemen.

 

Complexiteit

 • De jeugdige kan zich op grond van de problematiek niet handhaven in de normale thuissituatie;
 • Er kan sprake zijn van veiligheidsrisico’s voor de jeugdige zelf en voor zijn omgeving;
 • De jeugdige heeft ondersteunende en structurerende begeleiding nodig;
 • De jeugdige is beperkt in het zelfstandig functioneren en volgt passend onderwijs of zinvolle dagbesteding;
 • De relatie tussen jeugdige en (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd is ernstig verstoord;
 • Er is weinig perspectief op terugkeer naar de thuissituatie;
 • Toezicht, sturing en nabijheid is gedurende het grootste deel van de dag

 

Personele inzet

Ondersteuning en begeleiding vindt plaats door pedagogisch medewerkers/groepsbegeleiders conform SKJ-/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd.

 

Voor de behandeling wordt een multidisciplinair team ingezet, bestaande uit SKJ-geregistreerde aantoonbaar HBO-/Universitair/Postmaster geschoolde professionals, waaronder tenminste een gedragswetenschapper (master SKJ), systeemtherapeut, GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist (postmaster).

 

Verder heeft iedere jeugdige in een behandelgroep een individuele mentor. De inzet van deze mentor valt onder het tarief van Residentiële Jeugdhulp en wordt niet gezien als aanvullende individuele behandeling.

 

Groepsgrootte

Kleinschaligheid is het uitgangspunt binnen behandel- en leefgroepen. Het aantal jeugdigen, hun achtergrond en problematiek hangen samen met de kwaliteit van het leefklimaat binnen de behandel- en leefgroepen. De Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 6 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur/intensiteit

Gemiddeld wordt er naast begeleiding en ondersteuning in de behandelgroep 12 uur groepsbehandeling per week geleverd.

 

Aangezien de intensiteit van een eventueel aanvullende individuele behandeling verschilt, wordt dit, na accordering van het lokaal team, door het lokaal team aanvullend beschikt. De norm hiervoor is 0 tot 3 uur per week.

 

Indien er training van de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd plaatsvindt ten behoeve van het terugkeer perspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het systeem, kan dit – na accordering van het lokaal team – aanvullend worden beschikt. De norm hiervoor is 1 tot 3 uur per week.

 

Het uitgangspunt is dat een plaatsing in een behandelgroep 12 maanden duurt. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde duur. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Aanvullende eisen

 

 • Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
 • Aanbieder is in bezit van vigerend branche-specifiek kwaliteitscertificaat (bijvoorbeeld HKZ/ISO)
 • De jeugdige beschikt over een eigen kamer, tenzij dit tegen de wens van de
 • Ook ’s nachts moet de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd zijn, conform de norm van de verantwoorde werktoedeling.
 • Voor iedere jeugdige in verblijf residentieel is er een eigen hulpverleningsplan (inclusief een perspectiefplan vanaf de leeftijd 16,5 jaar) dat tot stand komt in afstemming tussen Aanbieder, de jeugdige, (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd van de jeugdige en andere verwanten of belangrijke personen uit het netwerk van de jeugdige, de verwijzer en het lokaal team;
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team;
 • Een verwijzing naar en inzet van residentiële zorg vindt altijd in overeenstemming met het lokaal team plaats.

 

 

Product: Begeleiding Individueel Licht

Omschrijving

Begeleiding Individueel is gericht op het activeren en stimuleren van de ontwikkeling van een jeugdige op de verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid.

 

Begeleiding Individueel bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van ADL, het vergroten van zelfredzaamheid en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Het kan daarbij ook gaan om het automatiseren van de in een behandeling aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. De inzet van de professional kan daarbij variëren zowel in persoon als in duur en/of frequentie.

 

Bij het product Begeleiding Individueel wordt onderscheid gemaakt tussen ‘licht, midden en zwaar’. Welke van de drie wordt ingezet is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jeugdige.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Begeleiding Individueel kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

Begeleiding Individueel Licht kan zich richten op verschillende onderdelen:

 • Oefenen en eigen maken/toepassen van vaardigheden;
 • Activeren en aanbrengen van dagstructuur;
 • Ondersteunen bij het regelen/overnemen van dagelijks/praktische bezigheden (dagstructuur, participatie, sociale contacten, gezondheid, persoonlijke verzorging);
 • Stabiliseren, op orde brengen of handhaven van de situatie;
 • Versterken van het oplossend vermogen van de jeugdige;
 • Ondersteunen van (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of

 

Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de jeugdige of het (pleeg)gezin waarin de jeugdige verblijft, vergroot en komt de regie zoveel als mogelijk bij het (pleeg)gezin en de jeugdige zelf te liggen eventueel met ondersteuning vanuit het eigen netwerk.

 

Doelgroep

Begeleiding Individueel Licht kan zowel worden ingezet voor jeugdigen met problematiek op één of meer leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, die beschikken over voldoende verandercapaciteit en voldoende mogelijkheden tot het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook voor jeugdigen die over beperkte verandercapaciteit beschikken en praktische handvatten nodig hebben om om te gaan met hun problematiek.

 

Complexiteit

 • Er is sprake van klachten op één of twee leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek en/of een beperkte ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek;
 • De jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben goed tot matig inzicht in de eigen beperking;

 

 • De vragen en problemen betreffen over het algemeen één of twee leefgebieden en zijn niet geëscaleerd;
 • Er zijn geen of nauwelijks veiligheidsrisico’s: de veiligheid van de jeugdige, (pleeg)ouder(s), verzorger(s), voogd en/of ambulant begeleider(s) kan voldoende gewaarborgd worden;
 • Het netwerk is voldoende ondersteunend;
 • De voorspelbaarheid is redelijk tot Onverwachte hulpvragen zijn planbaar en uitstelbaar tot volgende contactmomenten of telefonisch contact tijdens kantooruren.

 

Personele inzet

De direct begeleider heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO-3 niveau, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. Daarnaast kan de direct begeleider altijd terugvallen op een SKJ/BIG-geregistreerde professional op tenminste specifiek aantoonbaar HBO-niveau.

 

Inzet/duur/intensiteit

Intensiteit staat voor Begeleiding Individueel Licht individueel opgenomen in de beschikking op basis van een gemiddeld aantal uren per week. Het totaal aantal uren wordt toegewezen voor de hele looptijd van de beschikking. Aanbieder zal in overleg met het lokaal team jeugdige en/of zijn (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd naar behoefte het aantal uren per week bepalen binnen de omvang van de uren zoals opgenomen in de beschikking (dynamisch uitnutten).

 

Aanvullende eisen

 • De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Een Aanbieder die Begeleiding Individueel Licht biedt, is automatisch ook ingeschreven voor Begeleiding Individueel Midden en Begeleiding Individueel Zwaar. Binnen het traject van Begeleiding Individueel Licht wordt actief ingezet op inzet van een competente vrijwilliger vanuit het lokaal voorliggende veld.

 

 

Begeleiding Individueel Midden

 

Omschrijving

Begeleiding Individueel is gericht op het activeren en stimuleren van de ontwikkeling van een jeugdige op de verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid.

 

Begeleiding Individueel bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Het kan daarbij ook gaan om het automatiseren van de in een behandeling aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. De inzet van de professional kan daarbij variëren, zowel in persoon als in duur en/of frequentie.

 

Bij het product Begeleiding Individueel wordt onderscheid gemaakt tussen ‘licht, midden en zwaar’. Welke van de drie wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jeugdige.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Begeleiding Individueel Midden kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

Begeleiding Individueel Midden kan zich richten op verschillende onderdelen:

 • Oefenen en eigen maken/toepassen van vaardigheden;
 • Activeren en aanbrengen van dagstructuur;
 • Ondersteunen bij het regelen/overnemen van dagelijks/praktische bezigheden (dagstructuur, participatie, sociale contacten, gezondheid, persoonlijke verzorging);
 • Stabiliseren, op orde brengen of handhaven van de situatie;
 • Ondersteunen van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of

 

Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de jeugdige of het (pleeg)gezin waarin de jeugdige verblijft vergroot en komt de regie zoveel als mogelijk bij het (pleeg)gezin en de jeugdige zelf te liggen eventueel met ondersteuning vanuit het eigen netwerk.

 

Doelgroep

Jeugdigen met problematiek op één of meer leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, die beschikken over voldoende verandercapaciteit en voldoende mogelijkheden tot het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook voor jeugdigen die over beperkte verandercapaciteit beschikken en praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun problematiek.

 

Complexiteit

 • Er is sprake van klachten op een beperkt aantal leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek en/of een beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek;
 • De jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben redelijk tot matig inzicht in de eigen beperkingen;
 • De jeugdige heeft ondersteuning nodig om tot actie over te gaan en overzicht te krijgen;

 

 • De vragen en problemen betreffen over het algemeen meerdere leefgebieden en zijn niet geëscaleerd;
 • Het netwerk is beperkt Het systeem moet ontlast en ondersteund worden om met de situatie om te kunnen gaan;
 • Er is geen sprake van een complexe (pleeg)gezinssituatie: (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben voldoende opvoedvaardigheden, alleen de draagkracht/draaglast is niet in verhouding;
 • Er zijn geen of nauwelijks veiligheidsrisico’s: de veiligheid van de jeugdige, (pleeg)ouder(s), verzorgers, voogd en/of ambulant begeleider(s) kan voldoende gewaarborgd worden;
 • De voorspelbaarheid is redelijk tot Onverwachte hulpvragen zijn planbaar en uitstelbaar tot volgende contactmomenten of telefonisch contact tijdens kantooruren.

 

Personele inzet

De direct begeleider heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO- 4 niveau (conform de norm van verantwoorde werktoedeling). Daarnaast kan de direct begeleider altijd terugvallen op een SKJ/BIG-geregistreerde professional op tenminste specifiek aantoonbaar HBO-niveau.

 

Inzet/duur/intensiteit

Intensiteit staat voor Begeleiding Individueel Midden opgenomen in de beschikking op basis van een gemiddeld aantal uren per week. Het totaal aantal uren wordt toegewezen voor de hele looptijd van de beschikking. Aanbieder zal in overleg met het lokaal team, jeugdige en/of diens (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd naar behoefte het aantal uren per week bepalen binnen de omvang van de uren zoals opgenomen in de beschikking (dynamisch uitnutten).

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (‘Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Een Aanbieder die Begeleiding Individueel Midden biedt, is automatisch ook ingeschreven voor Begeleiding Individueel Licht en Begeleiding Individueel Zwaar en is zich hiermee bewust dat afgeschaald moet worden indien de situatie dat toelaat naar ‘licht’.

 

Product: Begeleiding Individueel Zwaar

 

Omschrijving

Begeleiding Individueel is gericht op het activeren en stimuleren van de ontwikkeling van een jeugdige op de verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid.

 

Begeleiding Individueel bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Het kan daarbij ook gaan om het automatiseren van de in een behandeling aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. De inzet van de professional kan daarbij variëren, zowel in persoon als in duur en/of frequentie.

 

Bij het product ‘Begeleiding Individueel’ wordt onderscheid gemaakt tussen begeleiding ‘licht, midden of zwaar’. Welke van de drie wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jeugdige.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Begeleiding Individueel Zwaar kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

Begeleiding Individueel Zwaar kan zich richten op verschillende onderdelen:

 • Oefenen en eigen maken/toepassen van vaardigheden;
 • Activeren en aanbrengen van dagstructuur;
 • Ondersteunen bij het regelen/overnemen van dagelijks/praktische bezigheden (dagstructuur, participatie, sociale contacten, gezondheid, persoonlijke verzorging);
 • Stabiliseren (op orde brengen) of handhaven van de situatie;
 • Ondersteunen van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of

 

Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de jeugdige of het (pleeg)gezin waarin de jeugdige verblijft, vergroot en komt de regie zoveel als mogelijk bij het (pleeg)gezin en de jeugdige zelf te liggen eventueel met ondersteuning vanuit het eigen netwerk.

 

Doelgroep

Jeugdigen met meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, die beschikken over voldoende verandercapaciteit en voldoende mogelijkheden tot het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook voor jeugdigen die over beperkte verandercapaciteit beschikken en praktische handvatten nodig hebben om om te gaan met hun problematiek.

 

Complexiteit

 • Er is sprake van zware meervoudige klachten en ernstig tekortschietende zelfregie op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, en/of een beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek;
 • De ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige wordt hierdoor bedreigd;
 • De jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben matig inzicht in de eigen beperkingen;
 • De jeugdige heeft ondersteuning nodig om tot actie over te gaan en overzicht te krijgen;
 • De vragen en problemen betreffen meerdere leefgebieden en er bestaat een reëel risico dat deze escaleren;

 

 • Het (pleeg)gezinssysteem moet actief en regelmatig ontlast/ondersteund worden om met de situatie om te kunnen gaan en nieuwe vaardigheden te De (pleeg)ouder(s), verzorger(s) en/of voogd zijn mogelijk onvoldoende veerkrachtig;
 • Er is sprake van een complexe (pleeg)gezinssituatie: (pleeg)ouder(s)/verzorger(s)/voogd hebben onvoldoende (opvoed)vaardigheden om met de huidige situatie om te gaan;
 • Er zijn veiligheidsrisico’s vanwege onvoorspelbaarheid in gedrag en

 

Personele inzet

De direct begeleider heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding op specifiek aantoonbaar HBO-niveau en is SKJ- of BIG-geregistreerd, (conform de norm van verantwoorde werktoedeling).

 

Inzet/duur/intensiteit

Intensiteit staat voor Begeleiding Individueel Zwaar opgenomen in de beschikking op basis van een gemiddeld aantal uren per week. Het totaal aantal uren wordt toegewezen voor de hele looptijd van de beschikking. Aanbieder zal in overleg met lokaal team, jeugdige en/of diens (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd naar behoefte het aantal uren per week bepalen binnen de omvang van de uren zoals opgenomen in de beschikking (dynamisch uitnutten).

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Een Aanbieder die Begeleiding Individueel Zwaar biedt, is automatisch ook ingeschreven voor Begeleiding Individueel Licht en Begeleiding Individueel Midden. Hiermee is de Aanbieder zich bewust dat afgeschaald moet worden indien de situatie dat toelaat naar ‘midden’ of ‘licht’.

 

Product: Begeleiding Groep Licht

 

Omschrijving

Begeleiding Groep is gericht op het in groepsverband activeren en stimuleren van de ontwikkeling van een jeugdige op de verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid of ter verbetering van gedrag. Begeleiding Groep bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in, en regie over, het persoonlijk leven. Het kan daarbij ook gaan om het automatiseren van de in een behandeling aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. De inzet van de professional kan daarbij variëren, zowel in persoon als in duur en/of frequentie.

 

Gekozen wordt voor Begeleiding Groep als de verwachting is dat in een groep beter dan individueel de gestelde doelen kunnen/kan worden behaald. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren en tips krijgen van lotgenoten worden in de groepsbegeleiding als instrument gebruikt. Daarnaast wordt door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden dat de ontwikkeling van de jeugdigen stimuleert.

 

Bij het product Begeleiding Groep wordt onderscheid gemaakt tussen ‘licht, midden of zwaar’. Welke van de drie wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van de situatie van de jongere.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag, waarbij de variant Begeleiding Groep Licht kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

Begeleiding Groep Licht kan zich richten op verschillende onderdelen:

 • Oefenen en eigen maken/toepassen van vaardigheden;
 • Activeren en aanbrengen van dagstructuur;
 • Ondersteunen bij het regelen/overnemen van dagelijkse/praktische bezigheden (dagstructuur, participatie, sociale contacten, gezondheid en daarmee samenhangende zaken, persoonlijke verzorging);
 • Stabiliseren, op orde brengen of handhaven van de situatie;
 • Het oplossend vermogen van de jeugdige wordt versterkt;

 

Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de jeugdige of het (pleeg)gezin waarin de jeugdige verblijft, vergroot en komt de regie zoveel als mogelijk bij het (pleeg)gezin en de jeugdige zelf te liggen eventueel met ondersteuning vanuit het eigen netwerk.

 

Doelgroep

Begeleiding Groep Licht kan zowel worden ingezet voor jeugdigen met problematiek op één of meer leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, die beschikken over voldoende verandercapaciteit en voldoende mogelijkheden tot het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook voor jeugdigen die over beperkte verandercapaciteit beschikken en praktische handvatten nodig hebben om om te kunnen omgaan met hun problematiek.

 

Complexiteit

 • Er is sprake van klachten op één of twee leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek;
 • Het netwerk is voldoende ondersteunend;
 • De jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben goed tot matig inzicht in de eigen beperkingen;
 • De vragen en problemen betreffen over het algemeen één of twee leefgebieden en zijn niet geëscaleerd;
 • Er zijn geen of nauwelijks veiligheidsrisico’s: de veiligheid van de jeugdige, (pleeg)ouder(s), verzorger(s), voogd en ambulant begeleider(s) kan voldoende gewaarborgd worden;
 • De voorspelbaarheid is redelijk tot Onverwachte hulpvragen zijn planbaar en uitstelbaar tot volgende contactmomenten of telefonisch contact tijdens kantooruren.

 

Personele inzet

Tenminste één van de direct begeleiders heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO- niveau 3 (conform de norm van verantwoorde werktoedeling). Bij meerdere begeleiders op één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team van aanwezige begeleiders verwacht, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. Ook bij Begeleiding Groep Licht kan de directe begeleider terugvallen op een SKJ of /BIG-geregistreerde professional op tenminste specifiek aantoonbaar HBO- niveau.

 

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 7 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur/intensiteit

Intensiteit staat voor Begeleiding Groep Licht opgenomen in de beschikking op basis van een gemiddeld aantal uren per week. Het totaal aantal uren wordt toegewezen voor de hele looptijd van de beschikking. Aanbieder zal in overleg met het lokaal team, jeugdige en/of zijn (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd naar behoefte het aantal uren per week bepalen binnen de omvang van de uren zoals opgenomen in de beschikking (dynamisch uitnutten).

 

Aanvullende eisen

 • De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Een Aanbieder die Begeleiding Groep Licht biedt, is automatisch ook ingeschreven voor Begeleiding Groep Midden en Zwaar.
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Begeleiding Groep Midden

 

Omschrijving

Begeleiding Groep is gericht op het in groepsverband activeren en stimuleren van de ontwikkeling van een jeugdige op de verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid of het gedrag. Begeleiding Groep bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Het kan daarbij ook gaan om het automatiseren van de in een behandeling aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. De inzet van de professional kan daarbij variëren, zowel in persoon als in duur en/of frequentie.

 

Er wordt gekozen voor Begeleiding Groep als de verwachting is dat in een groep beter de gestelde doelen kan/kunnen worden behaald. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren en tips krijgen van lotgenoten wordt in de groepsbegeleiding als instrument gebruikt.

Daarnaast wordt door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden dat de ontwikkeling van de jeugdigen stimuleert. Concrete ontwikkeldoelen zijn geformuleerd voor de jeugdige.

 

Bij het product Begeleiding Groep wordt onderscheid gemaakt tussen ‘licht, midden of zwaar’. Welke van de drie wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Begeleiding Groep Midden kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

Begeleiding Groep Midden kan zich richten op verschillende onderdelen:

 • Oefenen en eigen maken/toepassen van vaardigheden;
 • Activeren en aanbrengen van dagstructuur;
 • Ondersteunen bij het regelen/overnemen van dagelijks/praktische bezigheden (dagstructuur, participatie, sociale contacten, gezondheid en daarmee samenhangende zaken, persoonlijke verzorging);
 • Stabiliseren, op orde brengen of handhaven van de situatie;
 • Het oplossend vermogen van de jeugdige wordt

 

Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de jeugdige of het (pleeg)gezin waarin de jeugdige verblijft, vergroot en komt de regie zoveel als mogelijk bij het (pleeg)gezin en de jeugdige zelf te liggen eventueel met ondersteuning vanuit het eigen netwerk.

 

Doelgroep

Jeugdigen met problematiek op één of meer leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, die beschikken over voldoende verandercapaciteit en voldoende mogelijkheden tot het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook voor jeugdigen die over beperkte verandercapaciteit beschikken en praktische handvatten nodig hebben om te kunnen omgaan met hun problematiek.

 

Complexiteit

 • Er is sprake van klachten op meer dan twee leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of gedragsproblematiek;

 

 • De jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben redelijk tot matig inzicht in de eigen beperkingen;
 • De jeugdige heeft ondersteuning nodig om te kunnen overgaan tot het uitvoeren van dagelijkse activiteiten;
 • De vragen en problemen betreffen over het algemeen meer dan twee leefgebieden en zijn niet geëscaleerd;
 • Het netwerk is beperkt Het (pleeg)gezinssysteem moet ontlast en ondersteund worden om met de situatie om te kunnen gaan;
 • Er is geen sprake van een complexe (pleeg)gezinssituatie: (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben voldoende opvoedvaardigheden, alleen de draagkracht/draaglast is niet in verhouding;
 • Er zijn geen of nauwelijks veiligheidsrisico’s: de veiligheid van de jeugdige, (pleeg) ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en ambulant begeleider(s) kan voldoende gewaarborgd worden;
 • De voorspelbaarheid is redelijk tot Onverwachte hulpvragen zijn planbaar en uitstelbaar tot volgende contactmomenten of telefonisch contact tijdens kantooruren.

 

Personele inzet

Tenminste één van de direct begeleiders heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO- niveau 4 (conform de norm van verantwoorde werktoedeling). Bij meerdere begeleiders op één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team van aanwezige begeleiders verwacht, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. Ook bij Begeleiding Groep Midden kan de directe begeleider terugvallen op een SKJ- of BIG-geregistreerde professional op tenminste specifiek aantoonbaar HBO-niveau.

 

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 6 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur/intensiteit

Intensiteit staat voor Begeleiding Groep Midden opgenomen in de beschikking op basis van een gemiddeld aantal uren per week. Het totaal aantal uren wordt toegewezen voor de hele looptijd van de beschikking. Aanbieder zal in overleg met het lokaal team, jeugdige en/of diens (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd naar behoefte het aantal uren per week bepalen binnen de omvang van de uren zoals opgenomen in de beschikking (dynamisch uitnutten).

 

Aanvullende eisen

 • De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (‘Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS).
 • Een Aanbieder die Begeleiding Groep Midden biedt, is automatisch ook ingeschreven voor Begeleiding Groep Licht en Zwaar. Hiermee is de Aanbieder zich bewust dat afgeschaald moet worden indien de situatie dat toelaat naar ‘licht’.
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Begeleiding Groep Zwaar

 

Omschrijving

Begeleiding Groep is gericht op het in groepsverband activeren en stimuleren van de ontwikkeling van een jeugdige op de verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid of het gedrag. Begeleiding Groep bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Het kan daarbij ook gaan om het automatiseren van de in een behandeling aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. De inzet van de professional kan daarbij variëren, zowel in persoon als in duur en/of frequentie.

 

Er wordt gekozen voor Begeleiding Groep als de verwachting is dat in een groep, beter dan individueel, de gestelde doelen kunnen worden behaald. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren en tips krijgen van lotgenoten wordt in de groepsbegeleiding als instrument gebruikt. Daarnaast wordt er door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden dat de ontwikkeling van de jeugdigen stimuleert. Er zijn concrete ontwikkeldoelen geformuleerd voor de jeugdige.

 

Bij het product Begeleiding Groep wordt onderscheid gemaakt tussen ‘licht, midden of zwaar’. Welke van de drie wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Begeleiding Groep Zwaar kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

Begeleiding Groep Zwaar kan zich richten op verschillende onderdelen:

 • Oefenen en eigen maken/toepassen van vaardigheden;
 • Activeren en aanbrengen van dagstructuur;
 • Ondersteunen bij het regelen/overnemen van dagelijks/praktische bezigheden (dagstructuur, participatie, sociale contacten, gezondheid en daarmee samenhangende zaken, persoonlijke verzorging);
 • Stabiliseren, op orde brengen of handhaven van de situatie;
 • Het oplossend vermogen van de jeugdige wordt versterkt;
 • Ondersteunen van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd;

 

Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de jeugdige of het (pleeg)gezin waarin de jeugdige verblijft, vergroot en komt de regie zoveel als mogelijk bij het (pleeg)gezin en de jeugdige zelf te liggen eventueel met ondersteuning vanuit het eigen netwerk.

 

Doelgroep

Jeugdigen met meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, die beschikken over voldoende verandercapaciteit en voldoende mogelijkheden tot het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook voor jeugdigen die over beperkte verandercapaciteit beschikken en praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun problematiek.

 

Complexiteit

 • Er is sprake van zware meervoudige klachten en ernstig tekortschietende zelfregie op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek en/of een beperkte

 

ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige wordt hierdoor bedreigd;

 • De jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben matig inzicht in de eigen beperkingen;
 • De jeugdige heeft ondersteuning nodig om te kunnen overgaan tot het uitvoeren van dagelijkse activiteiten;
 • De vragen en problemen betreffen meerdere leefgebieden en er bestaat een reëel risico dat deze escaleren;
 • Het (pleeg)gezinssysteem moet actief en regelmatig ontlast/ondersteund worden om met de situatie om te kunnen gaan en nieuwe vaardigheden te De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd zijn mogelijk onvoldoende veerkrachtig;
 • Er is sprake van een complexe (pleeg)gezinssituatie: (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben onvoldoende (opvoed)vaardigheden om met de huidige situatie om te gaan;
 • Er zijn veiligheidsrisico’s vanwege onvoorspelbaarheid in gedrag en

 

Personele inzet

De directe begeleider heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding op HBO-niveau en een SKJ- of BIG-registratie, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. Bij meerdere begeleiders op één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team van aanwezige begeleiders verwacht, eveneens conform de norm van verantwoorde werktoedeling.

 

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 4 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur/intensiteit

Intensiteit staat voor Begeleiding Groep Zwaar opgenomen in de beschikking op basis van een gemiddeld aantal uren per week. Het totaal aantal uren wordt toegewezen voor de hele looptijd van de beschikking. Aanbieder zal in overleg met het lokaal team, jeugdige en/of zijn (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd naar behoefte het aantal uren per week bepalen binnen de omvang van de uren zoals opgenomen in de beschikking (dynamisch uitnutten).

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Een Aanbieder die Begeleiding Groep Zwaar biedt is automatisch ook ingeschreven voor Begeleiding Groep Midden en Begeleiding Groep Hiermee is de Aanbieder zich bewust dat afgeschaald moet worden indien de situatie dat toelaat naar ‘midden’ of ‘licht’;
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Ambulante Behandeling Regulier

 

Omschrijving

Het product Ambulante Behandeling Regulier is gericht op het behandelen van lichte tot matig complexe enkelvoudige of meervoudige problematiek.

 

Deze problematiek kan van pedagogische, systemische en/of psychologische aard zijn (zoals gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand of sociaal emotionele problemen).

Bij het product Ambulante Behandeling wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Regulier en Specialistisch’. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Ambulante Behandeling Regulier kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

Doelen

 • Herstel, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de beperking;
 • Het stabiliseren van een gezonde en/of veilige (tijdelijke) opvoedsituatie;
 • Het verbeteren van een opvoedsituatie waarin jeugdigen opgroeien door het versterken van opvoedvaardigheden van het systeem;
 • Het stimuleren van de normale en gezonde ontwikkeling van jeugdigen;
 • Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdigen en het systeem.

 

Doelgroep

Jeugdigen met milde psychische, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen,waarbij sprake kan zijn van een (of een vermoeden van) DSM-5 stoornis, waarbij de behandeling van deze stoornis niet leidend is. Er is sprake van geen of een laag veiligheidsrisico voor de jeugdige of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Er kan daarbij enige behoefte zijn aan ondersteuning vanuit het systeem ten gevolge van opgroei- en opvoedstress.

 

Complexiteit

 • Er is sprake van voldoende mate van zelfstandigheid van de jeugdige, passend bij de leeftijd en ontwikkelingsniveau, maar bijsturing is gewenst;
 • Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico’s als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten;
 • De jeugdige groeit op in een veilige omgeving;
 • Er zijn geen tot nauwelijks risicofactoren aanwezig zijn die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie;
 • De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ondervinden opvoedproblemen ten gevolge van de(gedrags)problematiek van de jeugdige waarbij zij enige ondersteuning nodig hebben.

 

Personele inzet

Een behandeling wordt altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG- geregistreerde WO+-opgeleide professional, waarbij deze WO+-opgeleide professional tenminste is betrokken bij het intakegesprek, het behandelplan en de evaluatiemomenten.

 

Er is minimaal één WO-opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken.

 

Medebehandeling kan worden uitgevoerd door tenminste HBO opgeleide SKJ- of BIG-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals.

 

Inzet/duur/intensiteit

 • (Beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek is onderdeel van de behandeling, tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel Uiterlijk na deze periode van onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld met een daaraan gekoppelde behandeltermijn;
 • Het lokaal team, Aanbieder, de jeugdige en de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd maken onder andere afspraken over de te behalen doelen, de inzet (duur) van de behandeling jeugdhulp en tussen- en eindevaluatie;
 • Binnen de indicatie kunnen zij samen invullen hoe lang en hoe vaak er contact is en hiervoor een planning maken;
 • De behandeling duurt een afgebakende periode met een start- en De maximale duur is 6 maanden. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde duur. Dit dient tijdig voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Aanvullende eisen

 • De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS.)
 • Binnen een behandeling wordt gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken, zoals beschreven bij de ‘databank effectieve jeugdinterventies’ van het NJI dan wel het ‘Kenniscentrum LVB’.
 • Diagnostiek, (tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel is), lichte ondersteuning of psycho-educatie van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd, maken deel uit van dit product. Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokaal team, of een andere Verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het (pleeg)gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. instandhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
 • De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de

 

Product: Ambulante Behandeling Specialistisch

 

Omschrijving

Het product Ambulante Behandeling Specialistisch is gericht op het (intensief) behandelen van ernstige problemen in het dagelijks functioneren in het (pleeg)gezin en de sociale omgeving.

Deze problemen kunnen van pedagogische, systemische en/of psychologische aard zijn (zoals gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand of sociaal emotionele problemen). Er kan hier sprake zijn van een (of een vermoeden van) DSM-5 stoornis, waarbij de behandeling van deze stoornis niet leidend is.

 

Bij het product Ambulante Behandeling wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Regulier en Specialistisch’. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie. In algemene zin geldt dat specialistisch aan de orde is als sprake van meerdere aandoeningen met complexe, meervoudige problematiek en van langdurig tekortschietende zelfregie.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Ambulante Behandeling Specialistisch kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • Herstel, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de beperking;
 • Het stabiliseren en/of creëren van een gezonde en/of veilige (tijdelijke) opvoedsituatie;
 • Het verbeteren van opvoedsituatie waarin jeugdigen opgroeien door het versterken van opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk;
 • Het stimuleren van de normale en gezonde ontwikkeling van jeugdigen;
 • Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het (pleeg)gezin.

 

Doelgroep

Jeugdigen met ernstige opgroei-, opvoed- en/of gedragsproblemen. Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge ontwikkelingsachterstand en/of een (verstandelijke) beperking en/of gedragsproblematiek en/of hechtingsproblematiek in combinatie met de behoefte aan ondersteuning vanuit de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ten gevolge van opgroei- en opvoedstress.

 

Complexiteit

 • De jeugdige heeft een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische problemen en ernstig probleemgedrag;
 • Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie op meerdere leefgebieden;
 • De jeugdige/(pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ondervinden complexe tot zeer complexe opgroei-, opvoed- en/of gedragsproblemen.

 

Personele inzet

Een behandeling wordt altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG- geregistreerde WO+-opgeleide professional waarbij deze WO+-opgeleide professional tenminste is betrokken bij het intakegesprek, het behandelplan en de evaluatiemomenten.

 

Er is minimaal één WO-opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken.

 

Medebehandeling kan worden uitgevoerd door tenminste HBO+-opgeleide SKJ- of BIG-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals.

 

Inzet/duur/intensiteit

 • (Beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek is onderdeel van de behandeling, tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel Uiterlijk na deze periode van onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld, met een daaraan gekoppelde behandeltermijn;
 • Het lokaal team, Aanbieder, de jeugdige en de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd maken onder andere afspraken over de te behalen doelen, de inzet (duur) van de behandeling jeugdhulp en tussen- en eindevaluatie;
 • Binnen de indicatie kunnen zij samen invullen hoe lang en hoe vaak er contact is en hiervoor een planning maken;
 • De behandeling duurt een afgebakende periode, met een start- en De maximale duur is 6 maanden. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde duur. Dit dient tijdig voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Aanvullende eisen

 • De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Binnen een behandeling wordt gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken, zoals beschreven bij de ‘databank effectieve jeugdinterventies’ van het NJI dan wel het ‘Kenniscentrum LVB’;
 • Diagnostiek, tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel is, en lichte ondersteuning/psycho-educatie van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd maken deel uit van dit product. Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokaal basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het (pleeg)gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden q. instandhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product;
 • De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige;

 

Product: Behandeling Groep Regulier

 

Omschrijving

Het product Behandeling Groep Regulier is gericht op het behandelen van licht tot matig complexe enkelvoudige of meervoudige problematiek. Deze problematiek kan van pedagogische, systemische en/of psychologische aard zijn (zoals gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand en/of sociaal emotionele problemen).

 

Er wordt gekozen voor Behandeling Groep als de verwachting is dat in een groep beter de gestelde doelen kunnen worden behaald. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren en tips krijgen van lotgenoten wordt in de groepsbehandeling als instrument gebruikt.

Daarnaast wordt door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden dat de ontwikkeling van de jeugdigen stimuleert. Er zijn concrete ontwikkeldoelen geformuleerd voor de jeugdige. Het is uiteraard ook mogelijk om een combinatie van individuele- en groepsbehandelingsmethodieken in te zetten om de gestelde doelen te behalen.

 

Bij Behandeling Groep wordt ingespeeld op de groepsdynamica: er zitten individuele componenten in, bijvoorbeeld individuele intake, contactmomenten of (tussen)evaluatie. Het kan gaan om kleine groepen jeugdigen en/of gezinssystemen en het accent ligt op inzicht en reflectie. Wanneer Behandeling Groep aan jeugdigen wordt gegeven, kunnen de (pleeg)ouder(s), verzorger(s) en/of voogd ook een rol in de training spelen.

 

Bij het product Behandeling Groep wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Regulier en Specialistisch’. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Behandeling Groep Regulier kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • Herstel, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de beperking;
 • Het stabiliseren van een gezonde en/of veilige (tijdelijke) opvoedsituatie;
 • Het verbeteren van opvoedsituatie waarin jeugdigen opgroeien door het versterken van opvoedvaardigheden van het systeem;
 • Het stimuleren van de normale en gezonde ontwikkeling van jeugdigen;
 • Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdigen en het systeem.

 

Doelgroep

Jeugdigen met milde psychische, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen waarbij sprake kan zijn van een (of een vermoeden van) DSM-5 stoornis, waarbij de behandeling van deze stoornis niet leidend is. Er is sprake van geen of een laag veiligheidsrisico voor de jeugdige of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Er kan daarbij enige behoefte zijn aan ondersteuning vanuit het systeem ten gevolge van opgroei- en opvoedstress.

 

Complexiteit

 • Er is sprake van voldoende mate van zelfstandigheid van de jeugdige, passend bij de leeftijd en ontwikkelingsniveau, maar bijsturing is gewenst;
 • Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico’s als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten;

 

 • De jeugdige groeit op in een veilige omgeving;
 • Er zijn geen tot nauwelijks risicofactoren aanwezig zijn die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie;
 • De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ondervinden opvoedproblemen ten gevolge van de (gedrags)problematiek van de jeugdige waarbij zij enige ondersteuning nodig hebben.

 

Personele inzet

Een behandeling wordt altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG- geregistreerde WO+-opgeleide professional, waarbij deze WO+-opgeleide professional tenminste is betrokken bij het intakegesprek, het behandelplan en de evaluatiemomenten.

 

Er is minimaal 1 WO-opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken.

 

Medebehandeling kan worden uitgevoerd door tenminste HBO-opgeleide SKJ of /BIG-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals.

 

Voor de groepsbehandeling geldt dat ook professionals met een relevante afgeronde MBO-4 opleiding onder verantwoordelijkheid van de SKJ- of BIG-geregistreerde HBO- professional kunnen worden ingezet. Hierbij wordt een verantwoorde samenstelling van het team verwacht, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. Ook bij Behandeling Groep Regulier kan de directe behandelaar terugvallen op een SKJ- of BIG-geregistreerde professional op tenminste aantoonbaar HBO-niveau.

 

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 6 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur/intensiteit

 • (Beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek is onderdeel van de behandeling, tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel Uiterlijk na deze periode van onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld met een daaraan gekoppelde behandeltermijn;
 • Het lokaal team, Aanbieder, de jeugdige en de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd maken onder andere afspraken over de te behalen doelen, de inzet (duur) van de behandeling jeugdhulp en tussen- en eindevaluatie;
 • Binnen de indicatie kunnen zij samen invullen hoe lang en hoe vaak er contact is en hiervoor een planning maken;
 • De behandeling duurt een afgebakende periode met een start- en eindpunt. De maximale duur is 6 maanden. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde Dit dient tijdig overlegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Aanvullende eisen

 • De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Binnen een behandeling wordt gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken, zoals beschreven bij de ‘databank effectieve jeugdinterventies’ van het NJI dan wel het ‘Kenniscentrum LVB’;
 • Diagnostiek, tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft

 

plaatsgevonden en nog actueel is, en lichte ondersteuning/psycho-educatie van (pleeg)ouder(s), verzorger(s) en/of voogd maken deel uit van dit product;

 • Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen, is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokaal team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het (pleeg)gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden q. instandhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product;
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Behandeling Groep Specialistisch

 

Omschrijving

Het product Behandeling Groep Specialistisch is gericht op het (intensief) behandelen van ernstige problemen in het dagelijks functioneren in het (pleeg)gezin en de sociale omgeving.

Deze problemen kunnen van pedagogische, systemische en/of psychologische aard zijn (zoals gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand en/of sociaal emotionele problemen). Hierbij kan sprake kan zijn van een (of een vermoeden van) DSM-5 stoornis, waarbij de behandeling van deze stoornis niet leidend is.

 

Er wordt gekozen voor Behandeling Groep als de verwachting is dat in een groep beter de gestelde doelen kan worden behaald. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren en tips krijgen van lotgenoten wordt in de groepsbehandeling als instrument gebruikt. Daarnaast wordt door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden dat de ontwikkeling van de jeugdigen stimuleert. Er zijn concrete ontwikkeldoelen geformuleerd voor de jeugdige. Het is uiteraard ook mogelijk om een combinatie van individuele- en groepsbehandelingsmethodieken in te zetten om de gestelde doelen te behalen.

 

Bij Behandeling Groep wordt ingespeeld op de groepsdynamica: er zitten individuele componenten in, bijvoorbeeld individuele intake, contactmomenten of (tussen)evaluatie, het kan gaan om kleine groepen jeugdigen en/of (pleeg)gezinssystemen en het accent ligt op inzicht en reflectie. Wanneer behandeling groep aan jeugdigen wordt gegeven, kunnen (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ook een rol in de training spelen.

 

Bij het product Behandeling Groep wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Regulier en Specialistisch’. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie. In algemene zin geldt dat specialistisch aan de orde is als sprake is van meerdere aandoeningen met complexe, meervoudige problematiek en van langdurig tekortschietende zelfregie.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Behandeling Groep Specialistisch kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • Herstel, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de beperking;
 • Het stabiliseren van een gezonde en/of veilige (tijdelijke) opvoedsituatie;
 • Het verbeteren van opvoedsituatie waarin jeugdigen opgroeien door het versterken van opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk;
 • Het stimuleren van de normale en gezonde ontwikkeling van jeugdigen;
 • Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het (pleeg)gezin.

 

Doelgroep

Jeugdigen met ernstige opgroei-, opvoed- en/of gedragsproblemen en een matig tot ernstig veiligheidsrisico. Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge ontwikkelingsachterstand en/of een (verstandelijke) beperking en/of gedragsproblematiek en/of hechtingsproblematiek in combinatie met de behoefte aan

 

ondersteuning vanuit de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ten gevolge van opgroei- en opvoedstress.

 

Complexiteit

 • De jeugdige heeft een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische problemen en ernstig probleemgedrag;
 • Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie op meerdere leefgebieden;
 • De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd ondervinden complexe tot zeer complexe opgroei-, opvoed- en/of gedragsproblemen.

 

Personele inzet

Een behandeling wordt altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG- geregistreerde WO+-opgeleide professional, waarbij deze WO+-opgeleide professional tenminste is betrokken bij het intakegesprek, het behandelplan en de evaluatiemomenten.

 

Er is minimaal 1 WO-opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken.

 

Medebehandeling kan worden uitgevoerd door tenminste HBO+-opgeleide SKJ of BIG-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals.

 

Voor groepsbehandeling geldt dat ook professionals met een relevante afgeronde MBO-4 opleiding onder verantwoordelijkheid van de HBO+-professional met relevante afgeronde opleiding en een SKJ- of BIG-registratie kunnen worden ingezet. Hierbij wordt een verantwoorde samenstelling van het team verwacht, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. Ook bij Behandeling Groep Specialistisch kan de directe behandelaar terugvallen op een SKJ- of BIG-geregistreerde professional op tenminste aantoonbaar HBO-niveau.

 

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 4 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur/intensiteit

 • (Beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek is, tenzij deze behandeling voortvloeit uit een (beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatie onderzoek dat in een voorgaand traject reeds heeft plaatsgevonden en nog actueel is, onderdeel van de behandeling. Uiterlijk na deze periode van onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld, met een daaraan gekoppelde behandeltermijn;
 • Aanbieder, het lokaal team, de jeugdige en de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd maken onder andere afspraken over de te behalen doelen, de inzet (duur) van de behandeling jeugdhulp en tussen- en eindevaluatie;
 • Binnen de indicatie kunnen zij samen invullen hoe lang en hoe vaak er contact is en hiervoor een planning maken;
 • De behandeling duurt een afgebakende periode, met een start- en eindpunt. De maximale duur is 6 maanden. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde Dit dient in overleg voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Aanvullende eisen

 • De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);

 

 • Binnen een behandeling worden gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken, zoals beschreven bij de ‘databank effectieve jeugdinterventies’ van het NJI dan wel het ‘Kenniscentrum LVB’;
 • Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd maken tevens deel uit van dit product;
 • Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen, is het nodig op basis van de vraaganalyse vanuit het lokaal team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het (pleeg)gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden q. instandhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product;
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Dagbehandeling A

 

Omschrijving

Dagbehandeling is bedoeld voor jeugdigen en hun (pleeg)gezin, die intensieve begeleiding van professionals nodig hebben, vanwege het feit dat ernstige problemen zijn ontstaan in de ontwikkeling en/of opvoeding. Er is sprake van een achterstand in de emotionele, cognitieve en/of motorische ontwikkeling van de jeugdige. Daarbij kunnen ook gedragsproblemen en/of medische problemen spelen.

 

De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben vaak veel vragen over de ontwikkeling en het functioneren van het kind (bijvoorbeeld druk gedrag, veel ruzie maken, emotionele problemen en/of weinig zelfvertrouwen), over de opvoeding, de onderlinge relaties in het (pleeg)gezin en/of de relatie met de omgeving, zoals school en buurt. Meestal spelen er problemen op meerdere gebieden. Een van de problemen kan stagnatie van schoolgang zijn.

 

Dagbehandeling betreft een methodisch begeleiding- en behandelprogramma door een multidisciplinair team, gedurende een aantal dagdelen per week op locatie van de Aanbieder, waarbij de jeugdige in een (kleine) groep wordt opgevangen en waarbij specialistische behandeling dan wel begeleiding een groot deel van de invulling van de dag bepaalt. Het aantal dagdelen is afhankelijk van de ondersteuningsvraag.

 

Bij het product Dagbehandeling wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Dagbehandeling A en Dagbehandeling B’. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant A kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zoveel mogelijk leeftijdsadequaat binnen zijn mogelijkheden zowel thuis als op school (indien van toepassing) en in de vrije tijd en/of laat hierin positieve ontwikkelingen zien;
 • Behalve stimuleren kan ook sprake zijn stabiliseren of afremmen van achteruitgang in het (zelfstandig) functioneren;
 • Leren omgaan met fysieke, psychische en/of cognitieve beperkingen;
 • De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben toereikende opvoedvaardigheden of doen wat in het vermogen ligt en kunnen hun kind positief aansturen en stimuleren.

 

Doelgroep

De doelgroep betreft over het algemeen jeugdigen en hun (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek, psychosociale- , gedrags- en of psychiatrische problematiek (zoals autisme en/of hechtingsproblematiek), een belaste opvoedsituatie en/of systeemproblematiek, of een combinatie van voorgaande. Het kind kan vanwege de genoemde problemen (gedeeltelijk) geen onderwijs volgen of reguliere kinderopvang: een intensief behandelprogramma met intensieve ontwikkelingsstimulering is noodzakelijk om de jeugdige (weer) in het onderwijs te laten instromen.

 

Complexiteit

 • Er is sprake van een beperkt niveau van functioneren binnen elk levensdomein (als individu, als (pleeg)gezinslid, met leeftijdsgenoten, in de vrijetijdsbesteding en op school/kinderopvang);
 • Er is sprake van frequente escalaties door overprikkeling;
 • Er is sprake van een verstoorde of gestoorde ontwikkeling;
 • Er is sprake van ernstige opvoedingsproblemen en gedragsproblematiek;
 • Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks

 

Personele inzet

Professionals dagbehandeling zijn SKJ-en/of BIG-geregistreerd en hebben een relevante afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Er is minimaal 1 WO- opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken en afhankelijk van de problematiek kan ook een kinderpsychiater of Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) worden ingezet.

 

Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team van deskundigen zoals een logopedist, fysiotherapeut, gedragskundige, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut, een verpleegkundige en groepsbegeleiders.

 

Voor de begeleiding binnen de behandeling geldt dat ook professionals met een relevante afgeronde MBO-4 opleiding onder verantwoordelijkheid van de SKJ-geregistreerde HBO-professional kunnen worden ingezet. Ook bij Dagbehandeling A kan de direct begeleider terugvallen op een SKJ- of /BIG- geregistreerde professional op tenminste aantoonbaar HBO-niveau.

 

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 6 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/Duur/Intensiteit

De inzet van dagbehandeling bestaat uit:

 • Het samen met (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en betrokkenen opstellen van een begeleidings- en behandelplan;
 • Observatie in de verschillende leefomgevingen van het kind;
 • Een gestructureerd dagprogramma op locatie, bestaande uit ontwikkelingsstimulering gericht op diverse vaardigheden via herhaling en training;
 • Binnen het dagprogramma is ruimte voor het ontwikkelingsniveau van elk individueel kind en komen communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, spelvaardigheden, emotionele vaardigheden en motorische vaardigheden evenredig aan bod;
 • Samenwerking, overleg en afstemming met (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd gericht op opvoed- en ontwikkelingsvragen, het toepassen van de gegeven adviezen in het

 

Afhankelijk van de ondersteuningsvragen van de jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s)/voogd kan het aanbod verder bestaan uit:

 • Kindgerichte procesdiagnostiek/aanvullend onderzoek en (pleeg)gezinsonderzoek;
 • Behandeling door vaktherapeuten (zoals logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, psychomotorische therapie (PMT) en Pivotal Response Treatment (PRT).
 • Gedurende de dag momenten van 1 op 1 behandeling, bijvoorbeeld om jeugdigen te helpen hun gedrag te reguleren;
 • Inzet van deze voorzieningen is onderdeel van het

 

De duur van Dagbehandeling A kan variëren, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen die samen met jeugdige, (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en in afstemming met de verwijzer zijn opgesteld. De gemiddelde duur van dit product is veelal zes maanden en wordt vastgesteld door of na goedkeuring van het lokaal team. Bij zeer complexe ondersteuningsvragen of bij jeugdigen met (het vermoeden van) een verstandelijke beperking kan de duur langer zijn.

 

Aanvullende eisen

 • Er is specialistische kennis aanwezig op verschillende domeinen (zintuiglijk, motorisch, verstandelijk, medisch, systeemtheoretisch, orthopedagogisch, psychologisch en kinderpsychiatrisch) met betrekking tot ontwikkelings- en (pleeg)gezinsproblematiek en systeemgericht werken;
 • Binnen een behandeling wordt gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken, zoals beschreven bij de ‘databank effectieve jeugdinterventies’ van het NJI, het ‘Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie’ dan wel het ‘Kenniscentrum LVB’;
 • De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS).
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Dagbehandeling B

Omschrijving

Dagbehandeling is bedoeld voor jeugdigen en hun (pleeg)gezin, die intensieve begeleiding van professionals nodig hebben vanwege het feit dat ernstige problemen zijn ontstaan in de ontwikkeling en/of opvoeding. Er is sprake van een achterstand in de emotionele, cognitieve en/of motorische ontwikkeling van de jeugdige. Daarbij kunnen ook gedragsproblemen en/of medische problemen spelen.

 

De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben vaak veel vragen over de ontwikkeling en het functioneren van het kind (zoals druk gedrag, veel ruzie maken, emotionele problemen, weinig zelfvertrouwen), over de opvoeding, de onderlinge relaties in het (pleeg)gezin en/of de relatie met de omgeving, zoals school en buurt. Meestal spelen er problemen op meerdere gebieden. Een van de problemen kan stagnatie van schoolgang zijn.

 

Dagbehandeling betreft een methodisch begeleidings- en behandelprogramma door een multidisciplinair team gedurende een aantal dagdelen per week op locatie van de Aanbieder, waarbij de jeugdige in een (kleine) groep wordt opgevangen en waarbij specialistische behandeling dan wel begeleiding een groot deel van de invulling van de dag bepaalt. Het aantal dagdelen is afhankelijk van de ondersteuningsvraag.

 

Bij het product Dagbehandeling wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Dagbehandeling A en Dagbehandeling B’. Welke van de twee wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant B kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zoveel mogelijk leeftijdsadequaat binnen zijn mogelijkheden zowel thuis als op school (indien van toepassing) en in de vrije tijd of laat hierin positieve ontwikkelingen zien;
 • Behalve stimuleren kan er ook sprake zijn van stabiliseren of afremmen van achteruitgang in het (zelfstandig) functioneren;
 • Leren omgaan met fysieke, psychische en/of cognitieve beperkingen;
 • De (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben toereikende opvoedvaardigheden of doen wat in het vermogen ligt en kunnen hun kind positief aansturen en stimuleren.

 

Doelgroep

Het betreft jeugdigen waarbij de inschatting is dat er geen schoolperspectief is en waarbij de kans groot is dat zij een Wlz-perspectief hebben.

Het betreft zowel kinderen met een (meervoudige) beperking als kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB):

 • Kinderen met een (meervoudig) beperking;
 • Kinderen die, na vroegsignalering of vroegtijdige interventies, geen schoolperspectief blijken te De kinderen hebben een (erg) laag verstandelijk niveau van functioneren, zijn vaak mobiel, maar kunnen wel motorische problemen hebben;
 • Kinderen met EMB: een combinatie van een verstandelijke beperking met bijkomende communicatieve-, zintuigelijke-, lichamelijke- of mobiliteitsproblemen;

 

 • De kinderen kunnen meestal niet lopen, kunnen zelf hun beperkingen niet compenseren en zijn daarbij afhankelijk van anderen.

 

Complexiteit

De kinderen hebben een forse stagnatie in de ontwikkeling als gevolg van verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke, gedragsproblemen en/of opvoedfactoren. Er kan sprake zijn van aanvullende problematiek zoals gedrags-, hechtings- en/of psychiatrische problematiek. Er zijn veelal forse problemen op het gebied van de communicatie.

 

Personele inzet

Professionals dagbehandeling zijn SKJ- en/of BIG-geregistreerd en hebben een relevante afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Er is minimaal 1 WO- opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken en afhankelijk van de problematiek kan ook een kinderpsychiater of AVG worden ingezet.

 

Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team van deskundigen, zoals een logopedist, fysiotherapeut, gedragskundige, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut, een verpleegkundige en groepsbegeleiders.

 

Voor de begeleiding binnen de behandeling, geldt dat ook professionals met een relevante afgeronde MBO- 4 opleiding onder verantwoordelijkheid van de SKJ-geregistreerde HBO-professional kunnen worden ingezet. Ook bij Dagbehandeling B kan de direct begeleider terugvallen op een SKJ- of BIG- geregistreerde professional op tenminste aantoonbaar HBO-niveau.

 

Groepsgrootte

In verband met de specifieke problematiek is een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist. Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 3 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur/intensiteit

De inzet van dagbehandeling bestaat uit:

 • Het samen met (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en betrokkenen opstellen van een begeleidings- en behandelplan;
 • Observatie in de verschillende leefomgevingen van het kind;
 • Een gestructureerd dagprogramma op locatie, bestaande uit ontwikkelingsstimulering gericht op diverse vaardigheden via herhaling en training;
 • Binnen het dagprogramma is ruimte voor het ontwikkelingsniveau van elk individueel kind en komen communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, spelvaardigheden, emotionele vaardigheden en motorische vaardigheden evenredig aan bod;
 • Samenwerking, overleg en afstemming met (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd gericht op opvoed- en ontwikkelingsvragen, het toepassen van de gegeven adviezen in het

 

Afhankelijk van de ondersteuningsvragen van de jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd kan het aanbod verder bestaan uit:

 • Kindgerichte procesdiagnostiek/aanvullend onderzoek en (pleeg)gezinsonderzoek;
 • Behandeling door vak-therapeuten (zoals logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, PMT en PRT);
 • Gedurende de dag momenten van 1 op 1 behandeling, bijvoorbeeld om jeugdigen te helpen hun gedrag te reguleren.
 • Inzet van deze voorzieningen is onderdeel van het

 

 

Aanvullende eisen

 • Er is specialistische kennis aanwezig op verschillende domeinen (zintuiglijk, motorisch, verstandelijk, medisch, systeemtheoretisch, orthopedagogisch, psychologisch en kinderpsychiatrisch) met betrekking tot ontwikkelings- en (pleeg)gezinsproblematiek en systeemgericht werken;
 • Binnen een behandeling wordt gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken te zijn, zoals beschreven bij de ‘databank effectieve jeugdinterventies’ van het NJI, het ‘Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie’ dan wel het ‘Kenniscentrum LVB’.;
 • De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Ambulante Spoedhulp (ASH)

Omschrijving

Ambulante Spoedhulp (ASH) kan worden ingezet wanneer sprake is van een crisissituatie waarbij de consequentie van uitblijvende zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot onaanvaardbare gezondheids- en/of veiligheidsrisico’s voor de jeugdige en/of zijn omgeving.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • Het voorkomen van verdere escalatie;
 • Snel en veilig een stabiele situatie creëren, binnen de eigen omgeving en het eigen systeem;
 • Verkennen, ordenen en analyseren van de problematiek;
 • Gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing;
 • Formuleren van een advies;
 • Indien noodzakelijk toeleiding naar passende

 

Doelgroep

De (pleeg)gezinnen in een acute crisissituatie die dusdanig ernstig is dat de uithuisplaatsing van een of meer kinderen in het (pleeg)gezin dreigt.

 

Een crisis is een ernstige verstoring van de dagelijkse gang van zaken, bijvoorbeeld als gevolg van een plotselinge gebeurtenis of een opeenstapeling van problemen die de (pleeg)gezinsleden niet meer kunnen hanteren.”

 

Personele inzet

ASH wordt uitgevoerd vanuit een multidisciplinair team, bestaande uit SKJ- of BIG-geregistreerde HBO- WO- en/of WO+-geschoolde professionals. Verder beschikt het team over een gedragswetenschapper en/of GZ-psycholoog.

 

Inzet/duur/intensiteit

ASH is binnen 24 uur inzetbaar en de maximale duur van de interventie is 4 weken. De hulp kent een duidelijk gestructureerde fasering.

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor aanmelding;
 • Aanbieder verleent uiterlijk 24 uur na aanmelding Ambulante Spoedhulp;
 • Aanbieder is voor dit product 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar;
 • Aanbieder neemt alleen aanmeldingen aan via het Crisis Coördinatiepunt (CCP) van SAVE of het lokaal team;
 • Op de eerste werkdag na inzet van ambulante spoedhulp wordt samenwerking met het lokaal team georganiseerd;
 • Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, http://richtlijnenjeugdhulp.nl/;
 • Binnen een behandeling wordt gebruik gemaakt van werkzame en doeltreffende interventies die goed beschreven, goed onderbouwd dan wel (bewezen) effectief blijken, zoals beschreven bij de ‘databank effectieve jeugdinterventies’ van het NJI, het ‘Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie’ dan wel het ‘Kenniscentrum LVB’.

 

Product: Crisiszorg Residentieel

 

Omschrijving

Als de aard van de crisis noodzaak aanleiding geeft tot opname in een instelling wordt residentiële crisishulp ingezet. Deze residentiële opname is zo kort als mogelijk.

 

Crisiszorg Residentieel wordt alleen ingezet als:

 • specialistische ambulante hulp (voorkomen uithuisplaatsing); of
 • plaatsing in crisispleegzorg;

of

 • plaatsing in een gezinshuis niet mogelijk

 

Crisiszorg Residentieel biedt verblijf, verzorging, veiligheid en opvoeding.

 

Crisiszorg Residentieel duurt maximaal 28 kalenderdagen met als doel stabiliseren van een crisis zodat de jeugdige weer terug naar huis kan of naar een lichtere vorm van (gezinsgerichte) hulp.

 

Aanvullend op dit product wordt specialistische behandeling geleverd met een maximum van 1800 minuten binnen deze 28 dagen.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • De jeugdige komt in een veilige gestructureerde setting tot rust en is zich bewust van zijn/haar gedrag/handelen;
 • Terugkeer naar de thuissituatie of andere vervolgplek (onder andere pleeggezin) is het uitgangspunt;
 • Er is gewerkt aan contact herstel met (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd of familie en de opbouw van een sociaal netwerk;
 • Een onderbouwd plan over voortzetting van vervolghulp al dan niet met verblijf is door Aanbieder samen met (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd en jeugdige en zijn professioneel netwerk gemaakt.

 

Doelgroep

Crisis is een extreme situatie: een (pleeg)gezin belandt van een ‘kwetsbare toestand’ in ‘totale ontreddering’. De problemen worden vaak verergerd door allerlei bijkomende problemen, zoals een verslaving, gebrek aan sociale ondersteuning, financiële en materiële problemen. De situatie is zo ernstig dat de jeugdige acuut uit huis moet worden geplaatst en er geen andere mogelijkheid is dan de jeugdige op te nemen binnen een instelling.

 

Personele inzet

Ondersteuning en begeleiding van Aanbieder conform SKJ- of BIG-registratie en de norm verantwoorde werktoedeling zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. Deze ondersteuning en begeleiding vallen binnen dit product. Voor aanvullende behandeling wordt een multidisciplinair team ingezet, bestaande uit SKJ- of BIG-geregistreerde HBO- of WO- of WO+-geschoolde professionals, waaronder tenminste een gedragswetenschapper SKJ-of BIG-geregistreerd, systeemtherapeut, GZ- psycholoog of orthopedagoog generalist.

 

Groepsgrootte

Kleinschaligheid is het uitgangspunt binnen behandel- en leefgroepen. Het aantal jeugdigen, hun achtergrond en problematiek hangen samen met de kwaliteit van het leefklimaat binnen de behandel-

 

en leefgroepen.

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 7 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur/intensiteit

De inzet van crisiszorg in iedere vorm is maximaal 28 dagen. De Aanbieder meldt binnen 2 werkdagen het crisisverblijf bij het lokaal team waarmee vervolgens verdere afstemming en goedkeuring plaatsvindt. Na afstemming met en goedkeuring van het lokaal team kan Aanbieder een verzoek om toewijzing sturen naar de gemeente (315-bericht).

 

Aanvullende eisen

 • Aanbieder verleent uiterlijk 24 uur na aanmelding crisisopvang;
 • Aanbieder is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor aanmelding;
 • Aanbieder neemt alleen aanmeldingen aan via het CCP van SAVE of het lokaal team;
 • Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, http://richtlijnenjeugdhulp.nl/;
 • Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, http://richtlijnenjeugdhulp.nl/;
 • De jeugdige beschikt over een eigen kamer, tenzij dit tegen de wens of niet in het belang van de jeugdige is;
 • Ook ’s nachts moet de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd zijn conform de norm van de verantwoorde werktoedeling;
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Persoonlijke Verzorging Jeugd

 

Omschrijving

Persoonlijke Verzorging omvat de volgende activiteiten:

 • Hulp bij ADL-taken, namelijk bij het zich wassen, kleden, beweging en houding (waaronder in of uit bed gaan), eten en drinken, toiletgang, eventueel ook de controle van lichaamsfuncties;
 • Hulp bij beperkingen op het vlak van zelfverzorging zoals haren, mond- en gebitsverzorging, hand- en voetverzorging, aanbrengen en uitdoen van prothesen, hoortoestel aan- of uitzetten, bril poetsen en opzetten;
 • Advies, instructie en voorlichting aan de jeugdige en het (pleeg)gezin die in directe relatie staan met de persoonlijke verzorging thuis of op afstand;
 • Oproepbare verzorging, waarbij de jeugdige erop kan rekenen dat de Aanbieder naast planbare verzorging ook oproepbare verzorging levert binnen een redelijke tijd.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Uitgangspunten

 • Het gaat over de persoonlijke verzorging van een jeugdige die nodig is om het tekort aan (leeftijdsadequate) zelfredzaamheid ten aanzien van de ADL op te heffen;
 • Het gaat hier niet om de persoonlijke verzorging van jeugdigen die, gezien de leeftijd van de jeugdige, hoort bij de persoonlijke verzorging die verricht dient te worden door (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd.

 

Doel

Het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige.

 

Doelgroep

Dit betreft vaak jeugdigen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke en/of meervoudige beperking en kinderen met gedragsproblemen.

 

Complexiteit

Achter de zorgvraag naar persoonlijke verzorging kan een diversiteit van lichte tot zware en tijdelijke of chronische problematiek liggen. De persoonlijke verzorging zelf is niet complex, wel brengt de diversiteit een variatie in duur en ureninzet met zich mee.

 

Personele inzet

De Aanbieder heeft minimaal een relevante afgeronde opleiding (of aantoonbare werk- en denkniveau) op MBO-3 niveau (volgens de norm van verantwoorde werktoedeling) met daarbij vakbekwaamheid ten aanzien van het product Persoonlijke Verzorging.

 

Inzet/duur/intensiteit

Intensiteit staat opgenomen in de beschikking op basis van een gemiddeld aantal uren per week. Het totaal aantal uren wordt toegewezen voor de hele looptijd van de beschikking. Aanbieder zal in overleg met het lokaal team, jeugdige en/of zijn (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd naar behoefte het aantal uren per week bepalen binnen de omvang van de uren zoals opgenomen in de beschikking (dynamisch uitnutten).

 

Product: Respijtzorg Dagopvang Regulier

 

Omschrijving

Respijtzorg Dagopvang omvat in de basis hetzelfde als het product Logeren. De Aanbieder biedt ondersteuning aan een jeugdige in een andere omgeving dan in de thuissituatie van de jeugdige waarbij professionele ondersteuning nodig is. Activiteiten worden geboden ter ontspanning van de jeugdige, binnen een veilige en huiselijke leefomgeving.

 

Respijtzorg Dagopvang wordt ingezet ter ontlasting van het (pleeg)gezin. Voorbeeld van Dagopvang is het op regelmatige basis dagdelen verblijven bij een Aanbieder of op een zorgboerderij met passende activiteiten.

 

Bij het product Respijtzorg Dagopvang wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Regulier en Specialistisch’. Welke variant wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn/haar situatie.

 

In de productbeschrijvingen wordt nader ingegaan op de factoren die helpen bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Dagopvang regulier kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • Ontlasten van het (pleeg)gezin door het gedurende dagdelen opvangen van de jeugdige;
 • Het ondersteunen van de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd om daarmee een jeugdige (langer) thuis te kunnen laten wonen en bijvoorbeeld een uithuisplaatsing te helpen voorkomen;
 • Voor de jeugdige zelf kan het verblijf in een andere omgeving bijdragen aan zijn/haar

 

Doelgroep

Jeugdigen die enige ondersteuningsbehoefte hebben en die enige behoefte hebben aan structuur en regelmaat, vallen onder variant Regulier.

Kenmerken van deze jeugdigen zijn:

 • Geen noodzaak tot continue directe nabijheid van een begeleider, kan zelf tijdelijk een activiteit ondernemen;
 • De jeugdigen hebben doorgaans geen hulp nodig bij ADL.Ten aanzien van kleine verzorgingstaken kan toezicht of stimulatie nodig zijn, zoals bij tand- en nagelverzorging of wassen van kleding. Ten aanzien van mobiliteit is doorgaans geen hulp nodig;
 • Deze jeugdigen functioneren sociaal redelijk zelfstandig en kunnen tijdelijk zelfstandig een activiteit ondernemen;
 • Bij deze jeugdigen is niet of in geringe mate sprake van verzorging, gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek;
 • Noodzakelijke begeleiding betreft vooral toezicht en stimulatie bij het aangaan van sociale relaties en contacten en deelname aan het maatschappelijk leven.

 

Complexiteit

 • De jeugdige en/of (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd hebben redelijk goed tot matig inzicht in de eigen beperkingen;
 • De vragen en de problemen zijn niet geëscaleerd;
 • Er is sprake van een veilige leefomgeving en de risico’s zijn in te schatten;
 • De voorspelbaarheid is matig tot

 

Personele inzet

Van de Aanbieder wordt verwacht te werken conform de norm van verantwoorde werktoedeling: minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO 4-niveau en werken onder verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde professional op minimaal specifiek en aantoonbaar HBO-niveau. Ook bij Respijtzorg Dagopvang Regulier kan de direct begeleider terugvallen op een SKJ- of BIG- geregistreerde professional op tenminste aantoonbaar HBO-niveau. Aanvullend kunnen ook vrijwilligers ingezet worden.

 

Groepsgrootte

Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 6 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur/intensiteit

Dagopvang wordt geïndiceerd per dagdeel, waarbij een dagdeel 4 uur is. Dagopvang is in omvang beperkt tot maximaal 104 dagdelen per jaar. Het aantal van 104 dagdelen per jaar is gebaseerd op maximaal 1 volledige dag, bestaande uit 2 dagdelen, dagopvang per week. Per kalenderjaar kan een jeugdige bij een indicatie van 104 dagdelen aanspraak maken op maximaal 52 dagen opvang, die hij gedurende het jaar naar behoefte kan inzetten. Als een indicatie tijdens het kalenderjaar ingaat, wordt het maximum aantal opvangdagen voor dat jaar bepaald door het aantal weken waarvoor het indicatiebesluit in dat jaar geldt met 2 te vermenigvuldigen.

 

Aanvullende eisen

 • De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Dagopvang wordt georganiseerd op een locatie die hiervoor geschikt is, waarbij Aanbieder de fysieke veiligheid van de jeugdige waarborgt door de inrichting van de ruimte waar de jeugdige verblijft;
 • De leefomgeving is schoon, passend en veilig;
 • De leefomgeving past bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de jeugdige;
 • Mag worden gecombineerd met Respijtzorg Logeren Regulier of In het geval van Pleegzorg is het product Deeltijdpleegzorg voorliggend op het product Respijtzorg Dagopvang Regulier;
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.

 

Product: Respijtzorg Dagopvang Specialistisch

 

Omschrijving

Respijtzorg Dagopvang omvat in de basis hetzelfde als het product Logeren. De Aanbieder biedt ondersteuning aan een jeugdige in een andere omgeving dan in de thuissituatie van de jeugdige waarbij professionele ondersteuning nodig is. Activiteiten worden geboden ter ontspanning van de jeugdige, binnen een veilige en huiselijke leefomgeving.

 

Respijtzorg Dagopvang wordt ingezet ter ontlasting van het (pleeg)gezin. Voorbeelden van Dagopvang is het op regelmatige basis dagdelen verblijven bij een zorgAanbieder of op een zorgboerderij met passende activiteiten.

 

Bij het product Respijtzorg Dagopvang wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Regulier en Specialistisch’. Welke variant wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de jeugdige en de complexiteit van zijn situatie.

 

In algemene zin geldt dat Respijtzorg Dagopvang Specialistisch aan de orde is als sprake is van meerdere aandoeningen met complexe, meervoudige problematiek en van langdurig tekortschietende zelfregie.

 

Criteria en/of factoren die bepalen of al dan niet sprake is van een complexe hulpvraag waarbij de variant Dagopvang Specialistisch kan worden ingezet, staan vermeld bij Doelgroep en Complexiteit.

 

De in te zetten hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om de behandeldoelen te bereiken.

 

Doelen

 • Ontlasten van het (pleeg)gezin door het gedurende een aantal dagdelen opvangen van de jeugdige en van de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) en/of voogd om daarmee een jeugdige (langer) thuis te kunnen laten wonen en bijvoorbeeld een uithuisplaatsing te helpen voorkomen;
 • Voor de jeugdige zelf kan het verblijf in een andere omgeving bijdragen aan zijn/haar

 

Doelgroep

Jeugdigen die een grote ondersteuningsbehoefte hebben (qua begeleiding en/of verzorging) en een grote noodzaak tot structuur en regelmaat, vallen onder variant ‘Specialistisch’. In algemene zin geldt dat specialistische respijtzorg aan de orde is als sprake is van meerdere aandoeningen met complexe, meervoudige problematiek en van langdurig tekortschietende zelfregie.

 

Kenmerken van deze groep:

 • Bij deze jeugdigen is een continue nabijheid van een begeleider noodzakelijk;
 • Er is sprake van een beperkt niveau van functioneren als individu, als (pleeg)gezinslid, met leeftijdsgenoten, in de vrijetijdsbesteding en op school;
 • Er is sprake van een verstoorde of gestoorde ontwikkeling, waarbij veelal ook beperkingen in lichamelijke en/of cognitieve functies spelen, en/of
 • Er is sprake van opvoedingsproblemen en In verband met de specifieke problematiek is een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist.

 

Complexiteit

Er is sprake van een matige tot hoge complexiteit:

 

 • Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd (bijvoorbeeld somatisch, ontwikkeling, psychisch, sociaal, gedrags- en opvoedingsproblematiek, complexe scheidingen);
 • De jeugdigen kunnen ondersteuning of begeleiding nodig hebben bij ADL. Ten aanzien van kleine verzorgingstaken kan toezicht of stimulatie nodig zijn, zoals bij tand- en nagelverzorging of wassen van kleding. Ten aanzien van mobiliteit kan enige hulp nodig zijn;
 • Er is sprake van een onveiligheid in de leefomgeving van de Naast het (pleeg)gezin kan hierbij worden gedacht aan invloeden vanuit de omgeving zoals criminaliteit in de buurt, armoede, niet volgen van onderwijs of het ontbreken van een dagbesteding;
 • De impact van de problematiek op de situatie van de jongere is Er is sprake van uitval en beperkingen die het dagelijks functioneren van de jeugdige ernstig beïnvloeden.

 

Personele inzet

Van de Aanbieder wordt verwacht te werken conform de norm van verantwoorde werktoedeling: minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO 4-niveau waarvan ten minste 1 van de direct begeleiders een SKJ- of BIG-geregistreerde professional is op specifiek aantoonbaar HBO-niveau. Ook bij Respijtzorg Dagopvang Specialistisch kan de directe begeleider terugvallen op een SKJ- of BIG-geregistreerde professional op tenminste aantoonbaar HBO-niveau. Ook kunnen aanvullend vrijwilligers worden ingezet.

 

Groepsgrootte

In verband met de specifieke problematiek is een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist. Aanbieder hanteert een grootte van maximaal 4 jeugdigen. Hiervoor geldt het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’, waarbij er redenen kunnen zijn om af te wijken van de eerder genoemde grootte. Dit dient voorgelegd te worden aan en geaccordeerd te worden door het lokaal team.

 

Inzet/duur/intensiteit

Dagopvang wordt geïndiceerd per dagdeel, waarbij een dagdeel 4 uur is. Dagopvang is in omvang beperkt tot maximaal 104 dagdelen per jaar. Het aantal van 104 dagdelen per jaar is gebaseerd op maximaal 1 volledige dag, bestaande uit 2 dagdelen, dagopvang per week. Per kalenderjaar kan een jeugdige bij een indicatie van 104 dagdelen aanspraak maken op maximaal 52 dagen opvang, die hij gedurende het jaar naar behoefte kan inzetten. Als een indicatie tijdens het kalenderjaar ingaat, wordt het maximum aantal opvangdagen voor dat jaar bepaald door het aantal weken waarvoor het indicatiebesluit in dat jaar geldt met 2 te vermenigvuldigen.

 

Aanvullende eisen

 • De Aanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS);
 • Dagopvang wordt georganiseerd op een locatie die hiervoor geschikt is, waarbij Aanbieder de fysieke veiligheid van de jeugdige waarborgt door de inrichting van de ruimte waar de jeugdige verblijft;
 • De leefomgeving is schoon, passend en veilig;
 • De leefomgeving past bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de jeugdige;
 • Mag worden gecombineerd met Respijtzorg Logeren Specialistisch of In het geval van Pleegzorg is het product Deeltijdpleegzorg voorliggend op het product Respijtzorg Dagopvang specialistisch;
 • Wanneer de jeugdige op locatie van de Aanbieder wordt behandeld, geldt dat (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd de eerste verantwoordelijkheid hebben om vervoer te organiseren. Het tarief voor dit product is exclusief het vervoer van Cliënt naar Aanbieder. Indien het voor (pleeg)ouder(s)/verzorgers en/of voogd niet haalbaar blijkt om vervoer te organiseren vanwege zwaarwegende omstandigheden, dient er contact opgenomen te worden met het lokaal team.