Categorie: 2.01

Arbeidsmatige dagbesteding (+18)

Bijzonderheden

De mogelijke opbrengst van de productie van arbeidsmatige dagbesteding wordt ingezet als bijdrage aan de kosten van de Inschrijver. Voor de inwoner heeft arbeidsmatige dagbesteding veelal de functie van werk, zonder daarvoor loon te ontvangen. Wel wordt er soms een onkostenvergoeding verstrekt als cliënten gedurende de arbeidsmatige dagbesteding (vrijwilligers-)werk verrichten.

Omschrijving

Arbeidsmatige dagbesteding betreft het aanbieden van allerlei activiteiten met een arbeidsmatig karakter voor inwoners in kwetsbare posities. De arbeidsmatige dagbesteding zorgt voor ontwikkeling of voorkomt achteruitgang, zorgt voor een betere structuur, goed dag-/nachtritme, minder eenzaamheid en meer sociale contacten.

Ondersteunings- criteria

Arbeidsmatige dagbesteding is een voorziening voor mensen met een somatische, psychiatrische, psychogeriatrische, verstandelijke of zintuiglijke beperking waarbij sprake is van matige of ernstige beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid. Arbeidsmatige dagbesteding heeft een meerwaarde om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Als een inwoner vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (PGL) in staat is tot (aangepaste) arbeid en daarmee kan voorzien in een zinvolle dag invulling dan komt dat in plaats van een andere vorm van dagbesteding.

Resultaat

Arbeidsmatige dagbesteding heeft een meerwaarde om ervoor te zorgen dat mensen maatschappelijk betrokken blijven. Naast het bevorderen van de zelfredzaamheid is het belangrijk dat iedereen gestimuleerd wordt om naar vermogen mee te doen in de samenleving. De arbeidsmatige dagbesteding zorgt voor ontwikkeling of voorkomt achteruitgang, zorgt voor een betere structuur, goed dag-/nachtritme, minder eenzaamheid en meer sociale contacten. Arbeidsmatige dagbesteding heeft niet alleen effect op inwoners, maar ook op mensen in hun omgeving: partners, mantelzorgers, gezinsleden, etc. Arbeidsmatige dagbesteding moet zoveel mogelijk aansluiten bij normale (algemene) voorzieningen, bij voorkeur in de wijk. Als dit niet mogelijk is dan wordt dit gemotiveerd onderbouwd. Het accent komt hierbij meer te liggen bij dienstverlening en minder bij zorg.

De volgende resultaten zijn van toepassing:

 • Het bieden van een werkplek waarin de capaciteiten van de cliënt optimaal gebruikt en ontwikkeld worden en waarvan het veiligheidsrisico is
 • Een takenpakket dat passend is bij de (ontwikkeling)mogelijkheden van cliënten.
 • Het leren van praktische vaardigheden ten behoeve van het uitvoeren van de
 • Het ontwikkelen van de motivatie, zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en participatie.
 • Het aanleren van algemene
 • Het aanleren van algemene
 • Het leren van sociale en communicatieve vaardigheden mede om risico op vereenzaming te verkleinen en de risico’s voor de omgeving te verkleinen waaronder ook overlast
 • Voorkomen van overbelasting van de
 • Het verbeteren van het niveau van maatschappelijke
 • Het vergroten van zelfvertrouwen en

Deze arbeidsmatige dagbesteding draagt bij aan de mogelijkheid om uit te stromen naar beschut, begeleid of ondersteund werk, betaald werk, vrijwilligerswerk of deelname aan (basis)voorzieningen in de buurt. Voor het beoordelen van de uitstroommogelijkheden wordt afstemming gezocht met Werk&Inkomen, lokale teams, vrijwilligersorganisaties en het UWV.

Inzet

Arbeidsmatige dagbesteding behelst zinvolle arbeidsmatige activiteiten. Waar dit mogelijk is wordt geen onderscheid gemaakt tussen doelgroepen bij toekenning van de arbeidsmatige dagbesteding. Een combinatie van doelgroepen is mogelijk, indien de activiteiten toegankelijk of aangepast zijn op de behoefte dan wel niveau van de groep.

Arbeidsmatige dagbesteding kan ook worden ingezet als daarmee overbelasting van een mantelzorger wordt voorkomen. Arbeidsmatige dagbesteding is voorliggend op begeleiding individueel als hetzelfde doel wordt beoogd. De productiedruk wordt aangepast aan de capaciteit en mogelijkheden van de inwoner.

Arbeidsmatige dagbesteding kan alleen worden ingezet wanneer een algemene voorziening niet (voldoende) passend is voor het bereiken van het beoogde resultaat of wanneer een arbeidsintegratietraject, regulier werk of vrijwilligerswerk niet voorliggend zijn.

Categorie specifieke eisen

Inschrijver beschikt over deskundig personeel. De locatie is bij voorkeur gevestigd in de buurt.

Aansluiting lokaal

Arbeidsmatige dagbesteding zoveel mogelijk aansluiten bij normale (algemene) voorzieningen, bij voorkeur in de wijk. Het wijkteam wordt actief betrokken bij ontwikkelingen van dagactiviteiten in de wijk.

Verduidelijking product omschrijving

Arbeidsmatige dagbesteding in groepsverband gericht op: educatie en/of arbeidsmatige activiteit voor mensen die beperkt maatschappelijk kunnen participeren. De doelgroep bestaat uit cliënten met een somatische, psychiatrische, psychogeriatrische, verstandelijke of zintuiglijke beperking en daarmee samenhangende beperkingen (onder meer sociale redzaamheid).

Arbeidsmatige activiteiten: Hieronder vallen gestructureerde activiteiten, waarbij met de cliënt gerichte afspraken zijn gemaakt over de werkzaamheden die verricht zullen worden (er is een overeenkomst tussen cliënt en aanbieder). Het gaat om onbetaalde werkzaamheden (wél is in de praktijk een beperkte onkostenvergoeding mogelijk). Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het aantal dagdelen dat de cliënt werkzaam is en het tijdstip waarop de werkzaamheden verricht worden. De volgende punten zijn van belang:

 • Arbeidsmatige activiteiten hebben betekenis in het kader van persoonlijke ontplooiing en verkenning van individuele mogelijkheden, bijvoorbeeld gericht op het opdoen van arbeidservaring of het begeleiden naar een (on-)betaalde baan;
 • Arbeidsmatige activiteiten zijn gericht op het aanleren en/of onderhouden van arbeidsvaardigheden; er is een stimulerend leer- en oefen-milieu;
 • Arbeidsmatige activiteiten zijn gericht op “herstel” van cliënten met psychiatrische en/of psychische problemen(rehabilitatiedoelen) en dragen bij aan bevordering van maatschappelijke (her-)integratie;
 • Arbeidsmatige activiteiten hebben een stabiliserend effect op het dagelijks leven van de cliënten en dragen op die manier bij aan het voorkomen van isolement, terugval en

Facturatie van geleverde diensten gebeurt per geleverd uur.

 

Categorie: 2.02

Begeleiding groep (licht, midden en zwaar)

A = licht

B = midden

C = zwaar

Omschrijving

Begeleiding groep bestaat uit mensen met een somatische, psychiatrische, psychogeriatrische, verstandelijke

of zintuiglijke beperking, waarbij sprake is van matige of ernstige beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid. De begeleiding richt zich primair op het bieden van dagstructuur door zinvolle dagbesteding, waardoor de cliënt langer thuis kan blijven wonen, sociaal isolement wordt voorkomen en mantelzorgers worden ontlast.

Licht:

Begeleiding groep basis is erop gericht door stimulans en/of toezicht ervoor te zorgen dat de betrokkene in staat is zijn/haar maatschappelijke deelname zelfstandig vorm te geven. De dagbesteding biedt structurele activerende dag invulling. Het activiteitenprogramma biedt de cliënt structuur, sociale contacten en zingeving. Bij de activiteiten wordt begeleiding geboden in een groep. Persoonlijke begeleiding bij de activiteiten is niet noodzakelijk. Cliënt kan met enige begeleiding tot een dag invulling komen. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen een gedeelte van de zorg en begeleiding ondersteunen.

Midden:

De dagbesteding biedt structurele activerende dag invulling. Het activiteitenprogramma biedt de cliënt structuur, sociale contacten en zingeving. Bij de activiteiten wordt begeleiding geboden in een groep. Persoonlijke begeleiding bij de activiteiten is soms noodzakelijk. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen een gedeelte van de zorg en begeleiding op zich nemen met ondersteuning van professionele hulp.

Zwaar:

De dagbesteding biedt een hoog intensieve begeleiding en sluit aan bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt. De begeleidingsintensiteit is hoog en persoonlijke begeleiding bij de activiteiten is noodzakelijk. Er is methodische ondersteuning noodzakelijk met hierbij een multidisciplinaire aanpak waarvoor een hoge mate van specialistische kennis en methodische vaardigheden vereist zijn. De omgeving dient te zijn aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

De zwaarte van de begeleiding wordt bepaald door de mate van complexiteit van de uit te voeren activiteiten en/of aanwezige stoornissen en/of beperkingen van de inwoner. Het gaat om de doelgroepen:

 • Begeleiding en dagopvang bij beperking in ontwikkeling (VG of ZG);
 • Begeleiding bij psychosociale of – somatische beperkingen (SOM);
 • Begeleiding bij fysieke beperkingen (LG);
 • Begeleiding bij niet aangeboren hersenletsel (NAH);
 • Begeleiding bij psychogeriatrische

Ondersteunings- criteria

Begeleiding groep is bedoeld voor inwoners, die niet in staat zijn tot (aangepast) werk of vrijwilligerswerk en niet zelfstandig kunnen voorzien in een zinvolle dag invulling. Daarnaast is begeleiding groep bedoeld voor chronisch zieken en ouderen die niet zelfstandig kunnen voorzien in een zinvolle dag invulling en bij wie sprake is van een geleidelijke achteruitgang van het functioneren.

 1. Begeleiding groep licht

Begeleiding groep basis is bedoeld voor cliënten die lichte beperkingen ervaren/hebben op het gebied van de zelfredzaamheid, zelfregie en/of participatie. De cliënt is gemotiveerd om naar de begeleiding groep te gaan en heeft weinig tot geen individuele aandacht nodig.

 1. Begeleiding groep midden

Begeleiding groep midden is bedoeld voor cliënten die matige beperkingen ervaren/hebben op het gebied van zelfredzaamheid, zelfregie en/of participatie. Dit betekent dat er aandacht en tijd is voor de individuele cliënt, vaak in combinatie met lichte somatische ondersteuning.

 1. Begeleiding groep zwaar

Begeleiding groep zwaar is bedoeld voor cliënten die ernstige beperkingen ervaren/hebben op het gebied van zelfredzaamheid, zelfregie en/of participatie. Er is veel aandacht voor de individuele cliënt, vaak gecombineerd met regelmatige somatische ondersteuning. Er is sprake van intensief toezicht en 1 op 1 begeleiding.

Resultaat

Begeleiding groep heeft een enorme meerwaarde om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Naast het bevorderen van de zelfredzaamheid is het belangrijk dat iedereen gestimuleerd wordt om naar vermogen mee te doen in de samenleving. De begeleiding zorgt voor ontwikkeling of voorkomt achteruitgang, zorgt voor een betere structuur, goed dag-/nachtritme, minder eenzaamheid en meer sociale contacten. Begeleiding heeft niet alleen effect op inwoners, maar ook op mensen in hun omgeving: partners, mantelzorgers, gezinsleden, etc. Begeleiding moet zoveel mogelijk aansluiten bij normale (algemene) voorzieningen, bij voorkeur in de wijk. Als dit niet mogelijk is dan wordt dit gemotiveerd onderbouwd. Het accent komt hierbij meer te liggen bij dienstverlening en minder bij zorg.

De volgende resultaten zijn van toepassing:

 1. Verbeteren, bestendigen, achteruitgang voorkomen van zelfredzaamheid;
 2. Ter ondersteuning van het langer thuis blijven wonen;
 3. Kunnen verrichten van dagelijkse noodzakelijke activiteiten;
 4. Contact hebben met de medemens, deelnemen aan activiteiten;
 5. Het hebben van dagbesteding;
 6. Aansluiten bij wijk en woonomgeving inwoner;
 7. Ter ontlasting van de mantelzorger;
 8. Meedoen naar vermogen in de maatschappij;

Inzet

De begeleiding is gericht op het aanbrengen van structuur, het activeren/bevorderen van sociale participatie, het ontwikkelen van vaardigheden (algemene, praktische vaardigheden of meer arbeidsmatige vaardigheden), het organiseren van ontmoeting om sociaal isolement te voorkomen, beleving en het voorkomen van achteruitgang. Daarnaast speelt het ontlasten van mantelzorgers een belangrijke rol, zodat de cliënt zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen.

Categorie specifieke eisen

Inschrijver beschikt over deskundig personeel. De locatie is bij voorkeur gevestigd in de buurt.

Aansluiting lokaal

Begeleiding moet zoveel mogelijk aansluiten bij normale (algemene) voorzieningen, bij voorkeur in de wijk. Het wijkteam wordt actief betrokken bij ontwikkelingen van begeleiding in de wijk.

Hoe de inschrijver aansluit bij het lokale team en lokale veld staat opgenomen in de eisen, in hoofdstuk 5. Alle inschrijvers moeten voldoen aan deze eisen.

Verduidelijking productomschrijving

Dagbesteding is in drie gradaties ingedeeld, waarbij de zwaarte van de zorg wordt bepaald door de beperking of de problematiek van de cliënt.

Facturatie van geleverde diensten gebeurt per geleverd dagdeel.

 

Categorie 2.03

Begeleiding individueel (licht, midden en zwaar)

A = licht

B = midden

C = zwaar

Omschrijving

Begeleiding individueel is gericht op het bevorderen, behouden en compenseren van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Bij deze ondersteuningsvorm gaat het om individuele begeleiding die wordt ingezet in de thuissituatie en activiteiten omvat voor en met de inwoner die matige tot zware beperkingen of stoornissen heeft.

De zwaarte van de begeleiding wordt bepaald door de mate van complexiteit van de uit te voeren activiteiten en/of aanwezige stoornissen en/of beperkingen van de inwoner. Begeleiding individueel kan tijdelijk worden ingezet ter overbrugging van een periode tot langdurige opname in een intramurale voorziening. Er zijn drie categorieën begeleiding individueel:

 1. Begeleiding licht

Begeleiding licht is bedoeld voor mensen met voorspelbaar gedrag in een licht complexe situatie. Begeleiding licht is gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid. Zonder deze begeleiding zou de cliënt niet thuis kunnen wonen of verwaarlozen. De begeleider maakt samen met de cliënt een plan op basis waarvan de begeleiding zal worden ingezet. De doelen die in het ondersteuningsplan zijn opgenomen kunnen met lichte begeleiding worden gerealiseerd, omdat de cliënt een redelijke mate van zelfredzaamheid heeft of omdat er maar kleine doelen worden gesteld.

Zorgaanbieder levert de begeleiding aan één cliënt en zijn omgeving.

 1. Begeleiding midden

Gelijk aan begeleiding licht met de volgende aanvullingen: Begeleiding midden is bedoeld voor mensen met onvoorspelbaar gedrag in een multi-complexe situatie, waarbij de achterliggende oorzaken van de onvoorspelbaarheid bekend zijn. Begeleiding midden kan functioneren om op- en af te schalen tussen begeleiding licht en zwaar.

 1. Begeleiding zwaar

Gelijk aan begeleiding midden met de volgende aanvullingen: Begeleiding zwaar is bedoeld voor mensen met onvoorspelbaar gedrag in een multi-complexe situatie, bij een dreigende crisis en bij onplanbare zorg. De doelen die in het ondersteuningsplan zijn opgenomen kunnen met alleen met zware begeleiding worden gerealiseerd, omdat de cliënt een beperkte mate van zelfredzaamheid heeft of omdat er complexe, uitdagende doelen worden gesteld.

Ondersteuningscriteria

 1. Begeleiding licht

Begeleiding licht is bedoeld voor mensen met voorspelbaar gedrag in een licht complexe situatie.

 1. Begeleiding midden

Begeleiding midden is bedoeld voor mensen met onvoorspelbaar gedrag in een multi-complexe situatie, waarbij de achterliggende oorzaken van de onvoorspelbaarheid bekend zijn.

 1. Begeleiding zwaar

Begeleiding zwaar is bedoeld voor mensen met onvoorspelbaar gedrag in een multi-complexe situatie, bij een dreigende crisis en bij onplanbare zorg.

Resultaat

De volgende resultaten zijn van toepassing:

 1. De inwoner ontwikkelt vaardigheden of handelingen om de zelfredzaamheid te behouden, te stimuleren of terugval te remmen;
 2. De inwoner is in staat de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te (blijven) voeren, een gestructureerd huishouden te (blijven) voeren en/of deel te (blijven) nemen aan het maatschappelijke Waar mogelijk wordt de inwoner toegeleid naar meer dan wel behoud van zelfstandigheid;
 3. Ondersteuning van de thuissituatie (mantelzorger).

Inzet

Begeleiding licht

 • Ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden en handelingen;
 • Het ondersteunen bij communicatie;
 • Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van regie;
 • Het overnemen van toezicht;
 • Het aansturen van gedrag.

Begeleiding midden

Aanvullend op inzet begeleiding licht:

 • Begeleiden in verband met ernstige tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen (dagelijks bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van huishouding, persoonlijke zorg);
 • Begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die kan samenhangen met de stoornis;
 • Begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving en sociale participatie met als doel zelfredzaamheid

Begeleiding zwaar

Aanvullend op inzet begeleiding midden

 • Ondersteunen bij sociaal emotionele problematiek die samenhangt met de beperking/stoornis en ondersteunen bij mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie met extra aandacht voor ontwikkeling op het vlak van wonen, werken en sociaal netwerk;

Geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging;

Categorie specifieke eisen

Begeleiding licht wordt uitgevoerd door een professional met een opleiding van minimaal MBO3 niveau WMD, GGZ, Jeugdzorg of een vergelijkbare richting. De ondersteuning kan niet door een vrijwilliger, iemand uit het sociale netwerk of een mantelzorger gedaan worden. Daarnaast mag het geen ondersteuning zijn die onder gebruikelijke zorg valt.

Begeleiding midden wordt uitgevoerd door een professional met een opleiding van minimaal MBO4 niveau WMD, GGZ, VVT, Jeugdzorg of een vergelijkbare richting. Om de doelen uit het ondersteuningsplan te realiseren wordt een methodische aanpak gehanteerd.

Begeleiding zwaar wordt uitgevoerd door een professional met een opleiding van minimaal HBO niveau WMD, GGZ, Jeugdzorg of een vergelijkbare richting. Om de doelen uit het ondersteuningsplan te realiseren wordt een methodische aanpak gehanteerd.

Aansluiting lokaal

Begeleiding moet zoveel mogelijk aansluiten bij normale (algemene) voorzieningen, bij voorkeur in de wijk. Het wijkteam wordt actief betrokken bij ontwikkelingen van begeleiding in de wijk.

Hoe de inschrijver aansluit bij het lokale team en lokale veld staat opgenomen in de eisen, in hoofdstuk 5. Alle inschrijvers moeten voldoen aan deze eisen.

 

Categorie: 2.04

Kortdurend verblijf

Omschrijving

Kortdurend verblijf kan toegekend worden indien de inwoner tijdelijk is aangewezen op 24-uurs toezicht en er een noodzaak is voor het ontlasten van de mantelzorger en ter voorkoming van volledige opname in een instelling. Hierbij wordt wel eerst beoordeeld of ontlasten van de mantelzorger niet binnen de eigen sociale omgeving of via een algemene voorziening (vrijwilligers/oproepcentrale) kan worden bereikt.

Ondersteunings- criteria

Inwoners die in aanmerking komen voor kortdurend verblijf hebben chronische complexe problemen door een somatische, zintuiglijke, verstandelijke of lichamelijk beperking, een psychische- of cognitieve aandoening; zijn gezien hun zorgbehoefte aangewezen op met zorg gepaard gaand en 24-uurs toezicht; worden dagelijks ondersteund door een (mantel)zorger die tijdelijk ontlast moet worden.

De inwoner kan geen beroep doen op de Wlz of aanvullende zorgverzekering.

Kortdurend verblijf betreft een zelfstandig product en kan zowel los van als in combinatie met individuele begeleiding geleverd worden. Dit laatste uitsluitend obv maatwerk omdat in de berekening van het tarief al een deel begeleiding is opgenomen. In deze berekening is rekening gehouden met de benodigde ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Er wordt vanuit gegaan dat kortdurend verblijf aangeboden wordt binnen een setting waar meerdere cliënten kortdurend verblijf ontvangen. Hierdoor is een combinatie te maken qua inzet, aantal uren ondersteuning en voeding.

Resultaat

Kortdurend verblijf betreft de mogelijkheid voor de inwoner om ergens te logeren waar 24-uurs een beroep gedaan kan worden op zorg en ondersteuning. Het dient ter aanvulling op het wonen in de thuissituatie en vervangt niet het wonen in een instelling. De duur is afhankelijk van de individuele situatie en bedraagt maximaal drie etmalen per week of een maximum van 156 dagen per jaar bij uitzonderlijke situaties.

Inzet

Inschrijver voert kortdurend verblijf volgens de volgende uitgangspunten uit:

 • Inschrijver zorgt voor een locatie die veilig Hieronder wordt verstaan de lichamelijke veiligheid en integriteit én de geestelijke veiligheid en integriteit van de inwoner;

Het verblijf is passend bij de doelgroep:

 • Zit/slaapvoorzieningen worden aangepast aan de zorgbehoefte van de inwoner;
 • De locatie waar het aanbod plaatsvindt voldoet aan alle wettelijke eisen;
 • Er zijn rolstoel-toegankelijke douche/toiletvoorzieningen aanwezig indien relevant voor de inwoner;
 • Er is alarmering op de kamer aanwezig indien relevant voor de

Categorie specifieke eisen

Onder deze ondersteuningsvorm valt de verblijfscomponent. De vergoeding betreft de huisvestings- en verblijfskosten, evenals de hotelmatige kosten:

 • Huishoudelijke verzorging;
 • Keuken(personeel);
 • Facilitaire dienst;
 • Dagelijkse
 • Per etmaal wordt ten minste een ontbijt, lunch en diner aangeboden aan de

Aansluiting lokaal

Kortdurend verblijf moet zoveel mogelijk aansluiten bij normale (algemene) voorzieningen, bij voorkeur in de wijk. Het wijkteam wordt actief betrokken bij ontwikkelingen van kortdurend verblijf in de wijk, als het verblijf zich in de wijk voordoet.

Hoe de inschrijver aansluit bij het lokale team en lokale veld staat opgenomen in de eisen, in hoofdstuk 5. Alle inschrijvers moeten voldoen aan deze eisen.

Verduidelijking product omschrijving

Kortdurend verblijf vervangt niet het wonen in een instelling, maar dient ter aanvulling op het wonen in de thuissituatie. Doel hiervan is mogelijk te maken dat de cliënt thuis kan blijven wonen en niet opgenomen hoeft te worden in een instelling en de ontlasting van de mantelzorgers. Kortdurend verblijf stimuleert ook de ontwikkeling van de cliënt, bijvoorbeeld de sociale vaardigheden. Dit product betreft de huisvestings- en verblijfskosten, evenals de hotelmatige kosten:

 • huishoudelijke verzorging;
 • keuken (personeel);
 • facilitaire dienst;
 • dagelijkse

Het gaat hierbij om verblijfsmogelijkheden binnen een korte periode voor maximaal twee à drie etmalen per week of een maximum van 156 dagen per jaar bij uitzonderlijke situaties, waarbij in elk etmaal minimaal één overnachting is opgenomen.

 

Categorie: 2.05

Vervoer

 1. Regulier
 2. Rolstoel

Omschrijving

Het vervoer heeft uitsluitend betrekking op noodzakelijk vervoer van en naar de dagbesteding, begeleiding groep en kortdurend verblijf. Dit product wordt ingezet als daar op grond van de Wmo een indicatie voor is afgegeven en is alleen beschikbaar voor extramurale inwoners.

Het vervoer wordt geregeld door de opdrachtnemer.

Uitgangspunt is dat dagbesteding, begeleiding groep en kortdurend verblijf zo dicht mogelijk bij de inwoner plaatsvindt, zodat de vervoersbewegingen kunnen worden beperkt. Indien dicht bij huis niet mogelijk is, wordt het gebruik van taxivoorzieningen zo veel mogelijk ontmoedigd. Het gebruik van openbaar vervoer of algemene vervoersvoorzieningen verdient de voorkeur.

Ondersteunings-criteria

De doelgroep van de dagbesteding, begeleiding groep, individuele rolstoelgebruiker en kortdurend verblijf.

Resultaat

De volgende resultaten zijn van toepassing:

 1. De inwoner wordt op tijd gehaald en gebracht;
 2. De rit gaat van deur tot deur, tenzij er sprake is van groepsvervoer met een vaste

Inzet

Deze vervoersregeling betreft een individuele maatwerkvoorziening die ingezet kan worden voor dagbesteding, begeleiding groep en kortdurend verblijf.

Categorie specifieke eisen

Deze vergoeding is per dag voor het vervoer van de woning van inwoner naar de betreffende locatie en vice versa.

Aansluiting lokaal

Vervoer moet zoveel mogelijk aansluiten bij normale (algemene) voorzieningen, bij voorkeur in de wijk. Het wijkteam wordt actief betrokken bij ontwikkelingen van vervoer in de wijk.

Hoe de inschrijver aansluit bij het lokale team en lokale veld staat opgenomen in de eisen, in hoofdstuk 5. Alle inschrijvers moeten voldoen aan deze eisen.

Verduidelijking product omschrijving

Vervoer van en naar de dagbesteding van een cliënt wordt volgens de WMO door de gemeente vergoed, indien dit niet binnen het eigen netwerk of door middel van eigen alternatieven kan worden vormgegeven. Het moet hierbij gaan om medisch noodzakelijk vervoer, wat inhoudt dat de cliënt op andere wijze (bijvoorbeeld openbaar vervoer) redelijkerwijs niet bij de instelling kan komen. Binnen Utrecht West wordt onderscheid gemaakt tussen rolstoelvervoer en regulier vervoer.

Rolstoelvervoer:

Het gaat hierbij om cliënten die zich uitsluitend met een rolstoel kunnen verplaatsen. Rolstoelvervoer is voor die cliënten, waar een medische noodzaak bestaat voor het rolstoelgebruik en de cliënt zich zonder rolstoel dus niet kan verplaatsen.

Regulier vervoer:

Het gaat hierbij om cliënten die geen gebruik kunnen maken van regulier middelen of hun eigen netwerk om zich van en naar de hulpverlening te verplaatsen. Er dient dus een ‘medische’ noodzaak te zijn, waardoor de cliënt geen gebruik kan maken van reguliere transportmiddelen.

Facturatie van geleverde diensten gebeurt per aanwezigheidsdag