Welkom op de pagina van het Programma Transformatie Jeugd Utrecht West.

Transformeren in Utrecht West 2017-2019

Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor Wmo en Jeugdhulp wordt er gewerkt aan de transformatie van de zorg. De overtuiging is dat zorg, hulp en begeleiding op een andere manier moeten worden geboden en ingericht, met een hoofdrol voor de cliënt en zijn netwerk.

Vanuit deze wens zijn er vanuit Utrecht West een aantal stappen gezet:

  1. Er zijn stappen gezet om de kwaliteit van zorg en ondersteuning beter te meten. Op dit moment is de landelijke standaard geïmplementeerd: outcome indicatoren jeugd. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van indicatoren voor de Wmo.
  2. Het onderzoek ‘Van bos naar buurt’ is opgeleverd, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag wat de regio kan doen om jongeren die nu in instellingen buiten de samenleving verblijven een beter perspectief te bieden.
  3. Voor crisishulp is een verbeterde werkwijze ingevoerd ‘hulp aan Utrechtse gezinnen in crisis’ om te zorgen dat in geval van crisis er zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met het toekomstperspectief van de jeugdige.
  4. Om jeugdigen vaker thuis op te laten groeien, of in een huiselijke omgeving, moeten we andere dingen gaan doen. Door de nieuwe aanbesteding van deze zogenaamde Essentiële Functies samen met de andere Utrechtse regio’s wordt de transformatie naar kleinschalige, gezinsgerichte voorzieningen gestimuleerd. Zware jeugdhulp (driemilieuvoorzieningen en JeugdzorgPlus) wordt af- en omgebouwd. 

Het Transformatieprogramma 2019-2020

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de transformatie van de jeugdhulp een impuls te geven. Utrecht West heeft een plan opgesteld hoe het geld uit voor het transformatiefonds Zorg voor de Jeugd te besteden. Dit ‘programma Transformatie Jeugd Utrecht West’ is de regionale bijdrage aan het ‘actieprogramma zorg voor de jeugd’. Door de het extra geld uit het fonds kan in 2019 en 2020 de transformatie worden gestimuleerd met zes projecten. De bestaande projecten ‘Aanpak Kindermishandeling& Huiselijk Geweld’, ‘Outcome’ en ‘Crisis’ zijn ook aan het transformatieprogramma toegevoegd. In deze factsheet staan alle projecten op een rijtje.

Doelen van de transformatie – minder uithuisplaating en minder verschillende hulpverleners na elkaar

De Utrechtse regio’s hebben een gezamenlijke visie op de goede jeugdhulp, namelijk ‘Koers transformatie essentiële functies’, die in het onderstaand plaatje samengevat is (als plaatje niet zichtbaar is, klik op de link). Wij vinden het gezamenlijk belangrijk dat er deskundigheid en voorzieningen beschikbaar zijn voor de groep meest kwetsbare kinderen. Wij staan samen voor de ambitie de essentiële functies zoveel als mogelijk overbodig te maken en te zorgen dat kinderen in een gezinsvorm kunnen opgroeien. Waar voorzieningen nodig blijven, willen wij zorgen voor transformatie.

De ambitie vanuit het transformatieprogramma is om passende jeugdhulp van hoge kwaliteit met een duurzaam resultaat te realiseren. Het doel van ons transformatieprogramma is het terugdringen van zorgstapeling en van residentiële jeugdhulp. In dit plaatje is te zien hoe de Utrechtse regio’s de beweging van de transformatie zien en hoe de projecten in Utrecht West hieraan bijdragen.

De projecten vormen inhoudelijk een samenhangend geheel. Door meerdere dingen tegelijk te doen gaan zorgstapeling en residentiële plaatsingen afnemen. Dit zijn de drie doelen van het programma Transformatie Jeugd Utrecht West:

– 50 kinderen minder uithuisgeplaatst

– de helft van de uithuisgeplaatste kinderen wordt geplaatst bij familie, een pleeggezin of in een gezinshuis

– de uitstroom van het 4e, 5e en 6e jeugdhulptraject gaat omhoog met 5% (van gemiddeld 36% van de trajecten dat na dat traject geen hulp meer nodig is, maar 41%)

Meer informatie

De aanvraag van het transformatiefonds is onderaan deze pagina te vinden, evenals het brondocument ‘Van bos naar Buurt’. Voor landelijke informatie over transformeren kunt u verder lezen in het landelijk actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’.

Voor vragen over het transformatieprogramma kunt u contact opnemen met Marije Schotpoort (programmamanager). Zij is te bereiken via marije.schotpoort@stichtsevecht.nl of via 06 28 77 91 76.

Verder naar transformatiepagina’s:

Betere kansen voor jeugdigen Minder jeugdigen in instellingen Aanpak kindermishandeling & huiselijk geweld UW academie Outcome indicatoren Nieuwsbrieven Sociaal Domein UW

Documenten Transformatie

Aanvraag transformatiefonds regio Utrecht West

Download document

Brondocument ‘Van bos naar buurt’

Download document

Factsheet Maatwerk

Download document

Factsheet transformatieprogramma

Download document

Koersdocument Essentiële functies

Download document

Hulp aan gezinnen in crisis

Download document