De maatschappelijke impact van huiselijk geweld en kindermishandeling is enorm en voor slachtoffers zijn er grote en vaak levenslange gevolgen. Er ligt een grote opgave bij gemeenten, het Rijk, partners en professionals om nu gezamenlijk écht een wezenlijk verschil te maken. Dit belang is in Utrecht West al enige jaren geleden onderkend. Begin 2019 is de regioaanpak ondergebracht bij het Transformatieteam Jeugd Utrecht West om optimaal gebruik te maken van de regionale samenwerking.

Regio Utrecht West sluit zich aan bij de omschreven visie en doelen uit het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. In het visiedocument en bijbehorende uitvoeringsdocument wordt het landelijk actieprogramma als uitgangspunt genomen waarbij de vertaalslag wordt gemaakt naar het regionale en lokale veld. Een visie, onderbouwing en duidelijke actielijnen zijn er al: het is nu een kwestie van doen. Aansluitend bij de regionale en lokale situatie worden er concrete acties ondernomen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is aansluiten bij datgene wat er al is en vooral: datgene wat professionals nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

De aanpak rust op drie pijlers die allen bijdragen aan het doel: het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de cirkel van geweld doorbreken. De drie pijlers van de aanpak zijn:

  1. Bewustwording en preventie;
  2. Kennis en vaardigheden;
  3. Samenwerking en integraliteit.

Door (verder) in te zetten op bovengenoemde pijlers en dit waar nodig, regionaal op te pakken, zijn de effecten bij professionals naar verwachting groter. De inzet is effectiever, heeft een groter bereik en kan daarmee voor meer burgers het verschil maken. Voor 2019 en 2020 ligt de focus op pijler 1, waarbij daar waar mogelijk altijd gekeken wordt naar pijler 2 en 3. In 2020 en verder zullen pijler 2 en 3 meer aandacht krijgen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de regiocoördinator Huiselijk Geweld & Kindermishandeling:

Kristin Gerritsen: k.gerritsen@derondevenen.nl