Drie projecten uit het transformatieprogramma gaan over het verbeteren van de individuele situatie van jeugdigen.

Maatwerktafels & triage

De huidige zorgstapeling en verwijzing naar residentiële jeugdhulp wordt voor een deel veroorzaakt door het verwijsgedrag van de lokale teams en consulenten. Maar ook artsen staan vaak aan het begin van een lange weg door jeugdhulpland. Het doel is om te komen tot matched care volgens de uitgangspunten van de transformatie. Daarvoor is het nodig op een andere manier te gaan verwijzen en het netwerk beter te betrekken. Om dit mogelijk te maken worden lokale team gefaciliteerd met een regionale, ervaren triagist. Deze gedragswetenschapper kan medewerkers uit de lokale teams bijstaan met advies en heeft kennis en ervaring van ingewikkelde hulpvragen, ernstige situaties en het hulpaanbod dat hierbij passend is. Hij/zij kan indien gewenst aansluiten bij gesprekken waarin de hulpverlening wordt afgestemd of geëvalueerd (ronde tafel gesprekken of een familienetwerkberaad). Uiteraard staat omdenken centraal, dus het gezin staat centraal, focussen op normaliseren, doen wat nodig is en zo thuis nabij mogelijk opgroeien.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om een maatwerktafel te organiseren. Dit kan als er uithuisplaatsing dreigt, maar ook op verzoek als er sprake is van meervoudige problematiek. De maatwerktafel heeft als doel het vinden van passende hulp. Daarbij zorgen we voor het eenvoudig in kaart brengen en delen van de opbrengst en inzichten vanuit de maatwerktafels. Het vertrekpunt hierbij is dat we in de praktijk steeds beter leren vroegtijdig relevante signalen op te vangen en hier de passende expertise aan te koppelen (‘first time right’). De maatwerktafel is nadrukkelijk geen doel maar een middel. De triagist wordt met de casus benaderd en is voorzitter van de maatwerktafels in de regio Utrecht West.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de triagist:

Sandra Klokman: Sandra.klokman@stichtsevecht.nl

Integrale Vroeghulp

Voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en grensoverschrijdend gedrag geldt dat er meestal sprake is van een ontwikkelingsstoornis. Voor jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis geldt dat zij baat hebben bij vroege onderkenning. Zo kunnen behandeling en ouderbegeleiding zo vroeg mogelijk starten.

Integrale Vroeghulp (Vroeg, Voortdurend, Integraal) kijkt met verschillende specialisten naar het kind en luistert naar de ouders, leidsters en leerkrachten, als sprake is een jonge kind (0 t/m 6 jaar) met een onduidelijk of meervoudig ontwikkelings- en gedragsprobleem. Deze kinderen worden ook wel ‘puzzelkinderen’ genoemd. Door vroegtijdige signalering kan er zo vroeg mogelijk gestart worden met observatie, diagnostiek en met het bepalen van een aanpak. Hierdoor wordt er alles aan gedaan om eventuele toename van de problematiek, zorgstapeling en uithuisplaatsing op latere leeftijd te voorkomen.

Het doel van het project Integrale Vroeghulp is meer deskundigheid op het gebied van (vroegtijdige signalering van) ontwikkelingsachterstanden. Daardoor is men in staat beter te begrijpen waarom jonge kinderen zich afwijkend ontwikkelen, zodat een ontwikkelingsachterstand zo veel mogelijk beperkt kan worden met passend hulp voor kind en ouders. Hiermee kunnen de ontwikkeling van gedragsproblemen op latere leeftijd en pedagogische onmacht bij ouders gedeeltelijk voorkomen worden. Algemene informatie is te vinden op de website https://integralevroeghulp.nl/.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider:

Marije Schotpoort.

Marije.schotpoort@stichtsevecht.nl

Procesregisseurs

Vanaf het derde jeugdhulptraject, zien we dat de uitstroom uit jeugdhulp afvlakt. Hoe meer trajecten in jeugdhulp, hoe groter de kans dat er nog een traject zal volgen. De gemeente verliest gaandeweg het zicht en de grip op deze jongeren. In de regio zijn er ook jeugdigen met heel veel trajecten (15 of meer). Daarnaast heeft Utrecht West de ambitie om jeugdigen zo thuis mogelijk op te laten groeien. De kleinste stap van een instelling naar huis of een gezinsvorm is die van een woongroep, waar jongeren niet behandeld worden maar alleen wonen.

Met dit project wordt op beide ontwikkelingen ingespeeld. De procesregisseurs richten zich enerzijds op jeugdigen die hun derde traject instromen. De procesregisseurs zetten op een rij welke hulp de jeugdige en het gezin al hebben gehad, waarom en of het heeft geholpen. Het doel is om het perspectief te bepalen, (alsnog) het netwerk te betrekken, belangrijke anderen (JIM) in te zetten en te streven naar in één keer de juiste hulp inzetten. Zo kan gekomen worden tot verbetering of stabiliteit en duidelijkheid (matched care).

Daarnaast gaan de procesregisseurs aan de slag met de jeugdigen in Utrecht West die in open woon-/leefgroepen verblijven. De procesregisseurs bekijken casus voor casus het toekomstperspectief en de mogelijkheid om weer naar huis te gaan (en wat daar voor nodig is) of verder in een gezinsvorm op te groeien (netwerk, pleegzorg, gezinshuis of andere vorm).

De gemeentelijke procesregisseurs blijven de jeugdigen in het gezin op afstand volgen tot minimaal 18 jaar en voor zo lang zij nog jeugdhulp nodig hebben. Wanneer nodig grijpt de procesregisseur in. Als er geen passende hulp beschikbaar is (door bijvoorbeeld wachtlijsten), kan gebruik worden gemaakt van het regionaal expertteam. Dit team bundelt diverse expertise (vanuit verschillende aanbieders). Sociaal teams, maar ook aanbieders, kunnen hun (complexe) casus hier inbrengen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider:

Marije Schotpoort.

Marije.schotpoort@stichtsevecht.nl

Documenten betere kansen voor jeugdigen

Factsheet maatwerk

Download document