Gemeenten dragen sinds 2015 de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning en voor alle vormen van jeugdhulp. Er gaan miljoenen om in de hulp, zorg en ondersteuning aan duizenden kwetsbare inwoners in Utrecht West (UW). De bestuurders in Utrecht West hebben informatie nodig over doelrealisatie, klanttevredenheid en daadwerkelijke tijd plus interpretatie van de zorgpaden, zodat zij kunnen concluderen of inwoners van hun aanbieder doelgerichte en doelmatige ondersteuning ontvangen. Op dit moment is geen zicht op de kwaliteit van de afzonderlijke hulpverleningstrajecten.

Dit project richt zich op het verzamelen van informatie over de mate van doelrealisatie en klanttevredenheid van de gecontracteerde hulp, zorg en ondersteuning (individuele of maatwerkvoorziening) aan iedere afzonderlijke inwoner in Utrecht West. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de outcome indicatoren jeugd.

De outcome indicatoren jeugd zijn ontwikkeld en nader uitgewerkt door het NJi in samenwerking met de VNG, het CBS en de (branche)organisaties voor Jeugdhulp (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging OBC’s, VGN, MOgroep, NIP en ActiZ) in de periode van 2014 tot heden. Een belangrijk uitgangspunt voor de indicatoren is proportionaliteit geweest. De indicatoren zijn geharmoniseerd zodat zij toepasbaar zijn voor alle disciplines binnen het brede domein van jeugdhulp (ook preventie, algemene voorzieningen en lokale teams). Meer informatie over de outcome indicatoren jeugd is hier te vinden.

Het project outcome kent twee onderdelen, namelijk resultaatmeting jeugdhulp en resultaatmeting Wmo. In het eerste geval is er een landelijk instrument (outcome indicatoren jeugd) en wordt data landelijk verwerkt. Voor Wmo geldt dat het landelijk instrument moet worden aangepast en de gegevens zelf moeten worden verwerkt. Voor het ontwikkelen en implementeren hiervan wordt de regio Utrecht West ondersteunt door Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut.

Voor meer informatie of ideeën over het opleidingsaanbod kunt u contact opnemen met de projectleider:

Marije Schotpoort: Marije.schotpoort@stichtsevecht.nl