Wachttijden inzichtelijk via Beschikbaarheidswijzer.

Update 08-08-2019
Met de Beschikbaarheidswijzer is de verwachte beschikbaarheid van het gecontracteerde Jeugdzorgaanbod te raadplegen. Deze onlangs gelanceerde website, is tevens via de app (Apple Store & Google Play) inzichtelijk. Zodoende kunnen verwijzers afwegingen maken welke zorginstelling(en) te benaderen. De drie aangesloten regio’s Lekstroom, Zuid Oost Utrecht en Utrecht West hopen hiermee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van de juiste hulpverlener voor cliënten en hun ouders, zodat zorg zo snel als nodig kan worden gestart. Regio Alkmaar sluit binnenkort ook aan.
Zorgaanbieders zijn geïnformeerd en worden verzocht de wachttijd(en) van hun zorgaanbod om de paar weken bij te werken.

Wachttijden

Wachttijden of wachtlijsten in de zorg zijn een belangrijk gespreksonderwerp. Zowel zorgaanbieders als gemeenten zetten in op het beperken van de wachtlijsten en wachttijden. Voor gecontracteerde zorgaanbieders in de regio Utrecht West zijn de volgende eisen en voorwaarden opgenomen in het Inkoopdocument en in de Overeenkomst:

Inkoopdocument
5.7 Wachtlijsten en continuïteit van zorg
Eis 36: De tijd tussen datum aanmelding en datum start zorg mag niet meer dan 5 werkweken zijn. Indien dit wel het geval is dan meldt u dit tijdig bij Inkoop & Monitoring Utrecht West via het e-mailadres: monitoring@inkooputrechtwest.nl. Inkoop en Monitoring Utrecht West Inkoopdocument Jeugd en Wmo 2017 (26-05-2016)

Eis 37: Indien u een wachtlijst heeft dan bent u verplicht om inwoners te wijzen op vergelijkbare ondersteuning bij een andere opdrachtnemer. U informeert inwoners ook dat ze contact op kunnen nemen met het lokale team van de betreffende gemeente, hiervoor versterkt u de volgende informatie:
• Contactpersoon gemeente;
• Telefoonnummer contactpersoon;
• E-mailadres contactpersoon.
De gegevens van de gemeenten binnen Inkoop en Monitoring Utrecht West kunt u vinden op de website www.inkooputrechtwest.nl. (zie hiervoor de contactpagina en de factsheet toegang tot zorg). 

Eis 38: U garandeert de continuïteit van de ondersteuning. Dit betekent dat de inwoner de overeengekomen ondersteuning ook gedurende vakantieperiodes en/of ziekte van de hulpverlener ontvangt.

Overeenkomst
Artikel 9 WACHTLIJSTEN EN NO SHOW
9.3. Opdrachtnemer zal in beginsel binnen de Treeknormen (www.zorgatlas.nl) de dienstverlening aan Cliënt aanvangen.

9.4. Indien en voor zover Opdrachtnemer wegens dringende redenen hiervan af (dreigt) te wijken, dan dient hij dit per omgaande bij Opdrachtgever te melden. Onder dringende reden in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan het afwijken van de wachttijden in verband met urgentie of in geval van een met instemming van Opdrachtgever optredende wijziging in de overeengekomen productie omvang.