Contact opnemen

U kunt maandag t/m donderdag tussen 09:00 uur en 12:00 uur telefonisch contact opnemen met Utrecht West Inkoop en Monitoring via telefoonnummer: 0348-428950. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@inkooputrechtwest.nl

Voor sommige onderwerpen kunt u terecht bij specifieke contactpersonen binnen de individuele gemeenten in de regio. Deze contactpersonen zijn te vinden in het Werkafsprakenboek.

De Regio Utrecht West bestaat uit de volgende gemeenten:

 De Ronde Venen  Tel: 0297-291616
 Montfoort  Tel: 0348-476400
 Oudewater  Tel: 0348-561893
 Stichtse Vecht  Tel: 14 0346
 Woerden  Tel: 14 0348

Privacy

Klik voor onze privacy statement.

Bezoekadres

Ons bezoekadres is: Blekerijlaan 14, 3447 GR, Woerden.

Klachten en Beroepsprocedure

Klachten

Klachten over de inkoopprocedure kunnen (potentiële) Aanbieders per mail indienen via het mailadres instroom@inkooputrechtwest.nl van de regio, Inkoop en Monitoring Utrecht West. Een onafhankelijke (externe) klachtenfunctionaris neemt een volledige en op juiste wijze ingediende klacht in behandeling en bericht binnen zes weken na dagtekening van de klacht of het de klacht niet-ontvankelijk, gegrond of niet gegrond acht.

Instellen van beroep

De mededeling van de Gemeenten van een beslissing tot toelating en sluiten overeenkomst houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het onherroepelijke aanbod van de potentiële Aanbieder in de aanmelding. Zolang niet een schriftelijke en door de Gemeenten en de potentiële Aanbieder ondertekende overeenkomst tot stand is gekomen, is er geen sprake van enige gebondenheid van de Gemeenten.

Potentiële Aanbieders die het niet eens zijn met een aan hen gerichte beslissing tot (gedeeltelijke) toelating of afwijzing dienen binnen twintig (20) dagen bezwaar aan te tekenen door middel van het betekenen door een deurwaarder van een dagvaarding in kort geding en aanbrengen daarvan. De termijn van twintig (20) dagen wordt aangemerkt als vervaltermijn. De potentiële Aanbieder kan beroep instellen tegen de beslissing van de gemeente bij de rechtbank Midden-Nederland.

Een bezwaar van een potentiële Aanbieder schort de beslissing tot toelating en afwijzing van andere Aanbieders niet op. De Gemeenten sluiten overeenkomsten met Aanbieders die zijn toegelaten.