Heeft u een vraag over de werkwijze, inkoop, monitoring, contracten etc. in Utrecht West? Inkoop en Monitoring Utrecht West inventariseert veel gestelde vragen in de regio en geeft antwoord.

Staat uw vraag er niet bij, of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Vragen over declaraties kunt u stellen aan de backoffices van de betreffende gemeente. Contactgegevens vindt u via de link https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2023/10/Werkafsprakenboek-Inkoop-Jeugd-en-Wmo_ACTUEEL-V.5.0.pdf

In de inkoop 2022 heeft u de verplichting om onderaannemers waarmee u samenwerkt, aan te melden bij Inkoop & Monitoring Utrecht West. Wij ervaren dat niet alle zorgaanbieders dat gedaan hebben of dat er onduidelijkheid is wanneer er sprake is van een onderaannemer.

Wanneer is er sprake van een onderaannemer?

Een persoon of organisatie die namens uw organisatie/in opdracht van uw organisatie zorg levert binnen de inkoop 2022 van Inkoop & Monitoring Utrecht West en daarvoor aan u een factuur stuurt. Het gaat daarbij om het uitbesteden van zorgactiviteiten dat u niet zelf verricht of kan verrichten.

Voorbeelden:

– Vervangt u tijdelijk medewerkers door ZZP’ers. Bijvoorbeeld tijdens ziekte of vakantie, dan is er geen sprake van onderaanneming. Deze zelfstandigen hoeft u niet bij ons aan te melden. Zij moeten wel aan de voorwaarden voldoen die wij gesteld hebben t.a.v. personeel en kwaliteit.

– Heeft u een ZZP’er ingehuurd die voor u zorgtaken verricht en die u niet zelf met medewerkers kan uitvoeren, dan is er sprake van onderaanneming en moet u deze persoon aanmelden. Bijvoorbeeld een coöperatie of een specialist die u inhuurt.  

– Werkt u samen met een andere organisatie en loopt de facturatie via u als hoofdaannemer, dan is er sprake van onderaanneming en moet u deze organisatie aanmelden.

Heeft u zich ingeschreven voor de inkoop 2022 en heeft u uw onderaannemers nog niet bij ons aangemeld? Dan vragen wij u dat alsnog te doen. In artikel 7 en artikel 9 van de overeenkomsten jeugdhulp en Wmo, die op onze website staat, kunt u meer vinden over deze verplichting. Onder het kopje formulieren vindt u het formulier waarmee u een onderaannemer kunt aanmelden. 

Ja, aanbieders kunnen gedurende de looptijd uitsluitend met schriftelijke goedkeuring van I&M UW onderaannemers inzetten. De aanbieder dient dan (1) een Gedragsverklaring Aanbesteden van de onderaannemer te verstrekken (deze mag niet ouder zijn dan 24 maanden), en (2) het formulier Onderaannemer dat u bij de tab 'formulieren' kunt vinden op onze website, zie de volgende link: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/04/Format-onderaannemer-def-1.0.pdf . Deze documenten kunt u sturen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl. De aanbieder is en blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening aan cliënten.

Valt verslaglegging onder directe tijd?

Nee, alleen direct contacttijd met de jeugdige en/of zijn systeem is declarabel. Verslaglegging valt hier niet onder en is niet declarabel, hiervoor is verdisconteerd in het tarief. Als er afgeweken wordt van de standaard, dan komen de uitzonderingen in een addendum.

Mag een zorgaanbieder indirecte tijd declareren?

Nee, in de tarieven voor 2022 is reeds een component voor indirecte tijd opgenomen. In het contract vindt u de correcte definities van directe en indirecte tijd.

Krijgt een zorgaanbieder de kosten van de indirecte tijd vergoed?

Ja, de indirecte tijd is verdisconteerd in het tarief, hier is in het kostprijsonderzoek nadrukkelijk rekening mee gehouden. Het kostprijsonderzoek kunt u vinden via onderstaande links:

- Kostprijsonderzoek: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/228009/documenten/6675809/content

- PPRC rapportage second opinion: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bijlage-15-PPRC-Rapportage-Second-Opinion-1.pdf

 

 

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl. Algemene vragen kunt u sturen naar secretariaat@inkooputrechtwest.nl of bellen naar tel. 0348-428950 (op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur).

Vanaf 1 juli 2022 staat de inschrijving voor ons Open House weer open. Als voorbereiding op de inschrijving kunt u op onze website (via de tab 'Ik wil me inschrijven') alvast bekijken over welke documenten u moet beschikken om u te kunnen inschrijven. Om u daadwerkelijk in te schrijven kunt u een e-mail sturen naar instroom@inkooputrechtwest.nl. U krijgt dan een inschrijflink toegestuurd.

Een zorgaanbieder kan een lunch aanbieden en daar een eigen bijdrage voor vragen. De cliënt is echter niet verplicht om die lunch ook af te nemen.

De tarieven staan vast en zijn niet onderhandelbaar.

U kunt een mail sturen naar secretariaat@inkooputrechtwest.nl met informatie over de wijzigingen (bijvoorbeeld nieuwe AGB-code, nieuw bankrekeningnummer, nieuwe adres enz.) en een uittreksel van de KvK met waarmerk niet ouder dan 6 maanden. Daarna wordt beoordeeld of er meer documenten overlegd moeten worden.

U komt in aanmerking voor het instellingstarief als u conform de criteria van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet in aanmerking komt voor vereenvoudigde jaarverantwoording en/of indien u geen vrijgevestigde bent. Meer informatie vindt u op onze website, onder de tab formulieren.

Nee, in het contract is opgenomen dat u geen afwijkende afspraken mag maken met de gemeente. De gemeente hanteert een afwegingskader voor die producten die niet in deze inkoop zijn opgenomen.

De gemeenten die onder I&M UW vallen volgen het Standaard Administratie Protocol (SAP). Dit betekent dat de intake gedeclareerd kan worden na het versturen van een 301 bericht door de gemeente en een 302 (ontvangstbevestiging van aanbieder richting gemeente) verstuurd is. Eerder is aangegeven dat het pas kan na een 305 bericht (start zorg bericht), maar dit bleek dus niet te kloppen. De intake kan gedeclareerd worden na een toewijzingsbericht (301).

In het contract vindt u de procedure voor het geval u uw contract wilt beëindigen.

Inhoudelijke vragen over Social Return On Investment (SROI) kunnen gesteld worden aan Martijn ter Haar via martijnterhaar@fermwerk.nl. Contractuele vragen kunnen gesteld worden via monitoring@inkooputrechtwest.nl.

Alle zorgaanbieders die jeugdhulp bieden hebben inmiddels een brief ontvangen met toegangscode en uitleg over het gebruik en het aanmaken van een account voor de Beschikbaarheidswijzer. Als inloggen of het aanmaken van een account niet lukt, kunt u een mail sturen naar support@beschikbaarheidswijzer.nl.

De jeugdige zelf, ouder(s), verzorger(s), familie, voogd en/of zeer hechte betrokkenen van de jeugdige. Hulpverleners vallen hier niet onder.

Omdat een behandeling niet volledig uit directe cliëntcontacttijd bestaat. Het kostprijsonderzoek heeft per product vastgesteld wat de directe cliëntgebonden tijd per product is. Op basis hiervan is per product het maximaal aantal te declareren minuten berekend (afgerond).