‘Regio Woerden On Stage’

15-11-2021
Beste zorgaanbieders,

Graag attenderen we je op de ‘Regio Woerden On Stage’ dag op 24 februari 2022. Op deze dag nodigen we graag organisaties uit om VMBO-leerlingen te vertellen wat jouw beroep of een beroep binnen de organisatie inhoudt en hoe een werkdag eruit ziet. Je helpt op deze manier de leerlingen bij hun beroepskeuze en ontmoeten ze collega’s van de toekomst.

VMBO-leerlingen uit Woerden, Montfoort en omgeving kijken ernaar uit om jou en de organisatie te ontmoeten. Meer informatie over de dag en hoe je je als organisatie moet aanmelden kan je lezen in bijgevoegde flyer. https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2021/11/Regio-Woerden-On-Stage2.pdf

Verhuisbericht I&M UW

26-10-2021
Per 1 november gaat de afdeling Inkoop & Monitoring Utrecht West verhuizen. Het oude adres is Waardsedijk 219, 3421 NE Oudewater. Het nieuwe adres is: Gemeente Woerden, Blekerijlaan 14, 3447 AA Woerden.
Het postadres is: Gemeente Woerden, T.a.v. afdeling I&M UW, Postbus 45, 3440 AA Woerden.

Voor vragen kunt u maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met het secretariaat, tel. 0348-428950 of een mail sturen naar secretariaat@inkooputrechtwest.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag, dan kunt u een mail sturen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl.

VECOZO registreer IP-adres(sen)

21-10-2021
Beste zorgaanbieder,

U bent door VECOZO de afgelopen tijd veelvuldig per mail en brief geïnformeerd omtrent de controle die per 1 november 2021 zal plaatsvinden van de IP-adres(sen) waarmee u als zorgaanbieder bij VECOZO aanklopt. Helaas zijn er nog zorgaanbieders die nog geen actie hebben ondernomen om de IP-adres(sen) volledig te registreren.

Indien op 1 november 2021 geen of geen volledige registratie van de IP-adres(sen) heeft plaatsgevonden dan kunt u geen toegang meer krijgen tot de VECOZO-diensten. Declareren met het systeemcertificaat bij de gemeente is dan onder andere niet meer mogelijk. U kunt geen VSP-berichten meer uitwisselen met de gemeente. Zodra u de IP-adres(sen) juist en volledig heeft geregistreerd, kunt u de VECOZO-diensten direct weer bereiken.

U dient zelf actie te ondernemen richting VECOZO, zowel de gemeente als Inkoop en Monitoring Utrecht West zijn hierin geen partij.

Wij verwijzen u via de onderstaande links naar de site van VECOZO, waar uitgelegd wordt wat u moet doen.

www.vecozo.nl/informatiebeveiliging/over-informatiebeveiliging
www.vecozo.nl/controle-ip-adressen

Inschrijving inkoop 2022 opnieuw geopend en wijziging opleidingseisen product Wmo Begeleiding Groep

Voor de invulling van het zorglandschap zijn de Jeugdhulp producten: S-GGZ Diagnostiek, S-GGZ Behandeling, Behandeling zonder overnachting, Behandeling met overnachting, Crisis Behandeling, de deelprestaties A t/m H, Crisis verblijf en Gezinshuizen alsook het Wmo product: Wmo Begeleiding Groep weer opengesteld voor inschrijving. U kunt zich tot 30 november a.s. inschrijven voor deze producten.

Opleidingseisen personeel Wmo Begeleiding Groep (licht, midden en zwaar)
De opleidingseisen voor dit product worden bijgesteld als volgt:

Personele inzet
Licht:
● De uitvoering vindt plaats door een professional met een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau 3 MWD, GGZ of een vergelijkbare richting.
● De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het plan ligt bij een minimaal MBO-niveau 4 MWD, GGZ, VVT geschoolde professional.
Midden:
● De uitvoering vindt plaats door een professional met een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau 3 MWD, GGZ of een vergelijkbare richting.
● De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het plan ligt bij een minimaal MBO-niveau 4 MWD, GGZ, VVT geschoolde professional.
Zwaar:
● De uitvoering vindt plaats door een professional met een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau 3 MWD, GGZ of een vergelijkbare richting.
● De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het plan ligt bij een minimaal MBO-niveau 4 MWD, GGZ, VVT geschoolde professional.
● De professional is daarnaast in staat direct in te spelen op veranderingen in de complexe situatie van de cliënt en zijn omgeving; opschalen waar nodig en afschalen waar mogelijk.

De gemeenten behouden zich het recht voor om deze opleidingseisen alsnog bij te stellen.

Indien u zich al voor producten in deze inkoop hebt ingeschreven dan hoeft u niet nogmaals alle documenten aan te leveren en kunt u zich via de volgende link inschrijven: Aanvullende inschrijving.
Indien u zich nog niet voor deze inkoop hebt ingeschreven dan moet u alle bewijsstukken nog uploaden en kunt u zich via de volgende link inschrijven: Volledige inschrijving.

Alle relevante inkoopstukken zijn te vinden op onze website via: Inkoopstukken
Of op Tenderned via: Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 voor de Wmo inkoop. En Inkoop individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 voor de Jeugdhulp inkoop.

Samenwerkingsverband Timon-Incluzio in Stichtse Vecht

20-07-2021
Vanaf 1 januari  2022 biedt samenwerkingsverband Timon-Incluzio de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams aan in de gemeente Stichtse Vecht. Dat is de uitkomst van een dialooggerichte aanbesteding door de gemeente Stichtse Vecht.
Zie voor meer informatie het persbericht: https://persberichten.stichtsevecht.nl/persbericht/samenwerkingsverband-timon-incluzio-biedt-jeugdhulp-wmo-begeleiding-en-wijkteams-2/ en de website inclusief FAQ’s van de gemeente Stichtse Vecht https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4596/inkoop-sociaal-domein/. Bij vragen kunt u terecht bij inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl.

Gedragsverklaring Aanbesteden

09-07-2021
Hierbij treft u een rectificatie in aanvulling op de nota van inlichtingen d.d. 28 juni 2021 met betrekking tot het aanleveren van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA).

Gelet op de lange termijn voor het verkrijgen van de GVA geldt het volgende. Ook het verstrekken van een aanvraag van een GVA bij uw aanmelding is op dit moment voldoende voor het doen van de inschrijving. U dient vervolgens vóór 1 oktober 2021 de daadwerkelijke GVA aan de Regio toe te sturen. Pas na de tijdige ontvangst van de GVA kunt u worden toegelaten tot de overeenkomst.

Voorbeeld inschrijfformulier

05-07-2021
Met de onderstaande link kunt een voorbeeld downloaden van het online inschrijfformulier zodat u kunt zien welke vragen u allemaal kunt verwachten. Deze PDF is een voorbeeld, u kunt deze niet gebruiken om u in te schrijven. Inschrijvingen zijn alleen geldig via het online formulier.

Voorbeeld inschrijfformulier

Inschrijfformulier jeugdhulp en Wmo staat online

01-07-2021
Beste zorgaanbieder,

Vanaf vandaag staat het inschrijfformulier jeugdhulp en Wmo 2022 voor de regio Utrecht West online.

Alle zorgaanbieders die op dit moment een actief contract hebben bij Regio Utrecht West hebben een mail gekregen met de link naar het inschrijfformulier. Als u deze niet heeft ontvangen, of u heeft nog geen contract bij ons kunt u een link naar het formulier ontvangen door een mail te sturen naar inschrijven2022@inkooputrechtwest.nl.

U kunt uiterlijk tot 5 augustus 2021, 23.55 uur het inschrijfformulier -inclusief bijlages correct aanleveren. Na deze datum zal uw inschrijving beoordeeld worden.

We willen u er graag op wijzen dat inschrijven alleen mogelijk is door middel van het online formulier. Dus niet via e-mail, Tenderned of de telefoon.

Hieronder volgt nog belangrijke aanvullende informatie:

Voor het correct invullen van het formulier heeft u de volgende bestanden en informatie nodig:

Het invullen van het formulier duurt ongeveer 35 minuten. U kunt het formulier tussentijds niet opslaan.

Lees voordat u het inschrijfformulier gaat invullen goed alle inkoopstukken door met daarin de spelregels van inschrijving.

Mocht u vragen hebben over het inschrijfformulier, dan kunt u die stellen via Tenderned en/of via het mailadres inschrijven2022@inkooputrechtwest.nl.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Inkoop 2022

Nota van inlichtingen gepubliceerd

30-06-2021
Beste zorgaanbieders,

Afgelopen maandag is de 1e nota van inlichtingen, met alle vragen rondom de nieuwe inkoop 2022 van de regio Utrecht West, gepubliceerd op TenderNed en onze website. Heeft u naar aanleiding van de nota van inlichtingen en de bijlagen nog vragen, dan kunt u nog tot maandag 12 juli, 12:00 uur ’s middags, uw vraag stellen via TenderNed. Naar verwachting zal de 2e nota van inlichtingen op 23 juli gepubliceerd worden op onze website en TenderNed.
Bijlagen
Op TenderNed en onze website hebben we ook een aantal bijlagen aangepast en enkele bijlagen toegevoegd. De aangepast bijlagen zijn: bijlage 5a tarievenblad en bijlage 8 opgave personeel. De oude bijlagen komen hiermee te vervallen. De nieuw toegevoegde bijlagen zijn: bijlage 13a en 13b akkoordverklaring, bijlage 14 holdingverklaring, bijlage 15 PPRC rapportage second opinion, wijzigingsformulier 1e nota van inlichtingen Jeugd en wijzigingformulier 1e nota van inlichtingen Wmo.
Meer informatie kunt u vinden op https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/ en Tenderned jeugdhulp Tenderned Wmo

Aanvullende informatie inkoop 2022

20-05-2021
Beste zorgaanbieder,

Op 18 mei hebben we de inkoop met betrekking tot Wmo en Jeugdhulp nogmaals gepubliceerd, omdat het niet mogelijk bleek te zijn om vragen te stellen. De documenten voor Jeugdhulp zijn gepubliceerd onder TenderNed kenmerk TN 313574, via de link https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228009 en de documenten voor Wmo zijn gepubliceerd onder TenderNed kenmerk TN 313583, via de link https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228013.
Inschrijven kan niet via TenderNed, dit dient u te doen via het digitale inschrijfformulier dat u begin juli kunt vinden op onze website (www.inkooputrechtwest.nl). In het aanmelddocument, dat u kunt vinden op TenderNed, kunt u alvast lezen welke documenten u voor de inschrijving moet verzamelen; in bijlage 2 vindt u een voorbeeld van een inschrijfformulier en in bijlage 3 staat een checklist met de documenten die u aan moet leveren bij de inschrijving. U moet uiterlijk op 5 augustus 2021 het inschrijfformulier -inclusief de daarbij behorende documenten- correct aanleveren.
Vragen over de nieuwe inkoop en de documentatie kunt u uitsluitend stellen via TenderNed. We beantwoorden uw vragen met de nota van inlichtingen.

Inkoopdocumentatie 2022 gepubliceerd

17-05-2021
Op 12 mei jl. zijn de Inkoop individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 e.v. en de Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 e.v. op TenderNed gepubliceerd. Op deze website onder https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022 treft u de stukken aan die u ook op www.tenderned.nl kunt inzien. Uiterlijk op 27 mei a.s. dienen de vragen voor de eerste nota van inlichtingen via www.tenderned.nl te worden gesteld. Voor de verdere planning verwijzen wij u naar de aanmelddocumenten.

Inkoopdocumentatie 2022

15-04-2021
Beste zorgaanbieders,

Het opstellen van inkoopdocumentatie voor de inkoop voor Jeugdhulp en Wmo is afgerond. Op dit moment vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats. De inkoopdocumentatie 2022 wordt naar verwachting eind april/ begin mei gepubliceerd op TenderNed. Zodra de stukken gepubliceerd zijn op TenderNed zullen de gecontracteerde aanbieders hierop per mail geattendeerd worden. Wij adviseren u daarnaast onze website www.inkooputrechtwest.nl goed in te gaten te houden voor nadere informatie. Uiteraard kunt u ons ook bellen via het algemene nummer 0348 – 428950.

Voor informatie over het inkooptraject in Stichtse Vecht kunt u contact opnemen via inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl, of kijken op de website www.stichtsevecht.nl. Het aanbestedingsdocument Jeugdhulp en Wmo-begeleiding Stichtse Vecht kunt u vinden op Negometrix onder kenmerk 154095 Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

Met vriendelijke groet,

Namens de regio Utrecht West
De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Woerden

Verlenging regeling tegemoetkoming meerkosten Covid-19 2021

12-04-2021
De meerkosten regeling zoals die in 2020 van kracht was -zie nieuwsbericht 8 december 2020- is ook nog van kracht in 2021. De meerkosten regeling is echter op twee punten gespecificeerd:

 1. Mogelijkheid tot indienen minderkosten. De minderkosten zijn gerelateerd aan geleverde zorg én hebben betrekking op één van de kostencategorieën zoals te lezen in het beoordelingskader meerkosten 2021.  De minderkosten kunnen separaat als bijlage toegevoegd worden bij de aanvraag. In het declaratieformulier wordt het bedrag van de meerkosten opgevoerd waarbij de minderkosten reeds zijn verdisconteerd.
 2. Op basis van ervaring van 2020 wordt nu tevens gevraagd om naast het indienen van het I- Sociaal Domein declaratieformulier ook als bijlage de facturen toe te voegen. Dit versnelt het proces van beoordeling.

  Mogelijkheid indienen meerkosten voor vaccinatie tegen het coronavirus. Dit is alleen voor medewerkers in de gehandicaptenzorg die onder de Jeugdwet of Wmo vallen en voor medewerkers van Wmo ondersteuning (daar waar het verzorging, huishoudelijke hulp, maaltijdondersteuning of dagbesteding voor dementerende ouderen betreft).

  De meerkosten voor 2020 en 2021 kunnen ingeleverd worden tot 1 april 2022.

  Klik hier om regionale regeling meerkosten 2021 te openen
  Klik hier voor de handreiking meerkosten van het I-Sociaal Domein Ketenbureau
  Klik hier voor de handreiking meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo

Update Covid-19

Beste zorgaanbieder,

Het jaar 2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Sinds maart hebben we te maken met de crisis vanwege Covid-19. Op veel aspecten van onze samenleving heeft dit zijn weerslag. Zeker op de groepen burgers waar wij als gemeenten en zorgaanbieders met elkaar samenwerken, zij die hulp en ondersteuning in hun leven nodig hebben.

In de afgelopen maanden zijn er door uw organisatie veel inspanningen verricht om de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk door te laten gaan. Voor uw inzet en die van uw medewerkers willen wij u nogmaals hartelijk bedanken.

Helaas zijn we zo kort voor de kerstdagen en het einde van het jaar als Nederland in een harde lockdown gegaan en zijn er opnieuw beperkingen opgelegd. Als zorgorganisatie wordt u weer voor grote uitdagingen gesteld om de zorg zo goed als mogelijk te blijven leveren. Voor uw inspanningen  spreken wij onze waardering uit. De regio Utrecht West gaat ervan uit dat u er alles aan doet om gevolg te geven aan de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het Corona virus te beperken.

Wij vertrouwen erop dat u de  cliënten op de hoogte stelt van de maatregelen en de gevolgen voor te leveren zorg. Ook benadrukken we dat juist nu het contact met het lokale team van de gemeenten van cruciaal belang is. Indien een situatie van een client dit vraagt verzoeken wij u om op casusniveau de medewerkers van de lokale teams te blijven informeren en waar nodig af te stemmen..

In het voorjaar zijn er tussen de rijksoverheid en VNG afspraken gemaakt over de financiële compensaties. Regio Utrecht West heeft op basis van deze richtlijnen regelingen vastgesteld en uitgevoerd. Indien er tussen het rijk en VNG  aanvullende afspraken gemaakt worden zullen wij ons daarop beraden en u verder informeren.

In de afgelopen maanden zijn er veel vragen gesteld wat deze situatie betekent en hoe regio Utrecht West hiermee omgaat. Op onze website vindt u een Q&A waarin veel vragen over deze bijzondere situatie worden beantwoord: https://inkooputrechtwest.nl/vraag-en-antwoord/

Indien uw vraag hier niet tussen staat of u heeft een specifieke vraag voor uw organisatie kunt u deze aan ons stellen via: secretariaat@inkooputrechtwest.nl

Het Covid-19 virus stelt uitdagingen aan alle partijen en vraagt veel creativiteit en flexibiliteit. We hopen dat ieder elkaar weet te vinden en tot een goede afstemming en samenwerking kan komen.

Wij wensen u en uw medewerkers ondanks alles goede feestdagen toe en wij kijken uit naar een hoopvol 2021.

Met vriendelijke groet,

Allard Bolland
Inkoop & Monitoring Utrecht West

Regeling tegemoetkoming meerkosten Covid-19

08-12-2020
De gemeenten binnen regio Utrecht-West hebben op basis van de afspraken tussen VNG en het rijk omtrent de vergoeding van Meerkosten ten gevolge van Covid-19, een regionale regeling uitgewerkt. Deze kunt u hier downloaden: Regionale-regeling-Meerkosten-Covid19.pdf. In deze regeling vindt u de link naar de te gebruiken formulieren en de wijze van afhandeling door de gemeenten. Er is een regionaal beoordelingskader uitgewerkt, deze kunt u hier raadplegen: Beoordelingskader-Meerkosten-def.pdf. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u deze stellen via mail aan secretariaat@inkooputrechtwest.nl.

OPROEP

21-09-2020
Beste zorgaanbieders,

De regiogemeenten van Utrecht West (Woerden, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen en Stichtse Vecht) werken al een tijd met u samen om de inwoner van passende en betaalbare zorg en ondersteuning te voorzien. Daarbij streven de gemeenten naar het realiseren van transformatie- en overige beleidsdoelstellingen, waaronder: nabijheid van hulp, demedicaliseren en het versterken van het gewone leven.

De gemeenten zien strategisch partnerschap als één van de belangrijkste aanjagers hiervoor. We blijven daarbij inzetten op het intensiveren en inhoudelijk verder verdiepen van onze relatie met u als zorgaanbieder. Eén van de manieren waarop we dat doen is via de organisatie van dialoogtafels.

De eerste dialoogtafel van de Utrecht West gemeenten is op 29 oktober 2020 van 15:00 tot 17:00 uur (locatie nader te bepalen)
Thema: Van maatwerkvoorziening naar voorliggend veld,  samenwerking in zorg.   

De dialoogtafel gaat uit van een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van maatschappelijke opgaven die gebied gebonden (lokaal en regionaal) en integraal aangepakt moeten worden. De gemeenten streven daarbij naar breed gedragen oplossingen voor een probleem, een ambitie, naar creatieve en innovatieve ideeën en met gezamenlijke afspraken.

Voor de dialoogtafel van 29 oktober zijn de Utrecht West gemeenten op zoek naar: Zorgaanbieders en partners uit het voorliggend veld die een inspirerende vorm van samenwerking hebben gerealiseerd of inspirerende ideeën hierover hebben, en deze willen presenteren.

Bent u die zorgaanbieder, meldt u zich dan aan bij Anja Versluis via het mailadres a.versluis@inkooputrechtwest.nl Dit kan tot uiterlijk vrijdag 2 oktober.

Het is de bedoeling de opbrengst van de eerste dialoogtafel om te zetten naar uitgewerkte afspraken, waarmee we direct kunnen starten in de praktijk. We doen dit met lokale dialoogtafels rondom hetzelfde thema.

U wordt te zijner tijd nader geïnformeerd over de invulling van de lokale dialoogtafels.

Let op: Phishingmails verstuurd uit naam van monitoring@inkooputrechtwest.nl

16-09-2020
Beste relatie,

Er worden momenteel phishingmails verzonden uit naam van Inkoop en Monitoring Utrecht West. In deze e-mails staat een Duitse of Engelse tekst en er zit een bijlage bij. Het bericht lijkt verstuurd te zijn vanuit monitoring@inkooputrechtwest.nl, deze mails zijn niet door ons verstuurd.

De bijlage bevat wellicht een virus en/of ransomware, probeer deze niet te openen. Als er linkjes staan in het bericht, klik hier dan niet op.

Heeft u de phishingmail ontvangen en onverhoopt toch de bijlage geopend of op een link geklikt, neem dan contact op met uw ICT afdeling.

Meer informatie over phishing kunt u bijvoorbeeld vinden op de website van de consumentenbond onder tests, digitaal, veilig internetten.

Wij vinden het erg vervelend indien u met deze mails geconfronteerd bent en vertrouwen erop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. Indien u verdere vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

Regeling financiële compensatie omzetderving i.v.m. Covid-19

09-07-2020
Op basis van de aankondiging van de regeling Financiële compensatie i.v.m. Covid-19 kan eventuele financiële compensatie worden verleend aan gecontracteerde aanbieders voor de maanden maart en/ of april en/ of mei en/ of juni. De condities vindt u in de verstrekte regeling.

Een van de voorwaarden is de uiterlijke termijn van 8 weken die is gesteld voor het indienen van de betreffende factuur. Voor de maanden maart en april zou deze termijn inmiddels zijn verstreken. Vanwege begrip voor mogelijke vertraging nemen wij binnenkomende aanvraagformulieren voor alle betreffende maanden nog in behandeling tot uiterlijk 31 juli ’20. Dit houdt in dat, naast het melden van interesse voor de regeling, ook het aanvraagformulier geheel moet zijn ingediend. Zie voor meer informatie de eerdere nieuwsberichten die zijn verschenen.

Informatie over verlenging 2021 en nieuw contract 2022

06-07-2020

Beste zorgaanbieders van de regio Utrecht West,

In deze bericht vindt u belangrijke informatie over de lopende contracten en de nieuwe inkooprondes Jeugdhulp en Wmo-begeleiding van de regio Utrecht West.

Zoals u bekend is, worden er binnen de Regio Utrecht West twee inkooptrajecten voorbereid. Eén traject voor de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en De Ronde Venen. En één traject voor gemeente Stichtse Vecht.

Wij hebben u op 31 maart via onze website laten weten dat wij vanwege de ontstane situatie ten gevolge van Corona mogelijk meer tijd nodig hadden voor onze inkoop Jeugdhulp en Wmo-begeleiding per 1 januari 2021. In de tussenliggende periode zijn de gevolgen van de coronacrisis op de inkooptrajecten onderzocht. De afgelopen maanden werd duidelijk dat de oorspronkelijke planningen en beoogde publicatiedata niet haalbaar waren. Inmiddels hebben de colleges van de vijf samenwerkende gemeenten in onze regio het besluit genomen om het huidige contract met 1 jaar te verlengen door middel van overbruggingscontracten.

Verlenging huidig contract

Wij gaan het huidige contract met 1 jaar verlengen onder dezelfde condities. Dit betekent dat de productomschrijvingen en andere contractvoorwaarden hetzelfde blijven. Wel gaan wij de tarieven aanpassen. Na het zomerreces ontvangt u van ons een addendum en een tarievenblad 2021. Voor de goede orde benadrukken wij dat deze verlenging voor alle vijf de gemeenten geldt.

 Hoe nu verder

Omdat het werken aan steeds betere zorg voor onze inwoners niet afhankelijk is van een inkooptraject zullen wij gedurende het overbruggingsjaar met u blijven werken aan verdere kwaliteitsverbetering van zorg. Wij vinden het belangrijk om de relatie met u te intensiveren en inhoudelijk verder te verdiepen.

 In de komende periode gaan we dan ook graag met u en het Transformatie programma werken aan de verdere uitvoering van de transformatie doelstellingen. Daarnaast spreken wij graag op verschillende manieren met u over de nieuwe inkoop en andere belangrijke thema´s met betrekking tot Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

 Inkoop 2022

Zoals hierboven aangegeven gaan binnen de regio Utrecht West twee inkooptrajecten lopen. De informatie hieronder heeft betrekking op de inkoop ten behoeve van de gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater en Ronde Venen.

 Wij zijn op dit moment bezig de huidige productomschrijvingen te optimaliseren. Omdat wij uw input belangrijk vinden, hebben wij de afgelopen weken een aantal (digitale) marktconsultaties gehouden. De verslagen van deze consultaties publiceren wij binnenkort op onze website.

 Voor de nieuwe contracten per 2022 maken wij tariefafspraken met de zorgaanbieders. In het najaar starten wij hiervoor een kostprijsonderzoek. Hierbij worden wij ondersteund door een extern onderzoeksbureau. Een selectie van zorgaanbieders zal betrokken worden bij dit onderzoek.

In grote lijnen ziet de planning er als volgt uit:

 • juli/augustus 2020: publiceren verslagen marktconsultaties
 • september 2020: versturen addendum en tarievenblad verlenging 2021
 • september/oktober 2020: start kostprijsonderzoek voor tarieven 2022
 • maart 2021: publicatie Tenderned
 • juni 2021: inschrijven
 • september 2021: gunning
 • oktober 2021: implementatie
 • 1 januari 2022: ingangsdatum nieuw contract

Tot slot

Wij adviseren u onze website www.inkooputrechtwest.nl goed in te gaten te houden voor nadere informatie. Uiteraard kunt u ons ook bellen via het algemene nummer 0348 – 428950.

Voor informatie over het inkooptraject in Stichtse Vecht kunt u contact opnemen via inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl. Of kijken op de website www.stichtsevecht.nl. Het aanbestedingsdocument Jeugdhulp en Wmo-begeleiding Stichtse Vecht kunt u vinden op Negometrix onder kenmerk 154095 Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

Met vriendelijke groet,

Namens de regio Utrecht West

Update inkoop Jeugdhulp en WMO

18-06-2020

Beste zorgaanbieders,

Wij hebben u op 31 maart via onze website laten weten dat wij meer tijd nodig hadden voor onze inkoop Jeugdhulp en Wmo per 1 januari 2021. In deze tijd hebben wij de gevolgen van de coronacrisis op de inkoop onderzocht. De afgelopen maanden werd duidelijk dat de oorspronkelijke planning (publicatiedatum 1 juni 2020) niet haalbaar was. Dit maakt dat wij onze planning hebben aangepast. Wij hebben de colleges in onze regio voorgesteld het huidige contract met 1 jaar te verlengen.

 Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover op 23 juni aanstaande plaats. Bij een positief besluit hebben wij voldoende tijd om met elkaar het proces voor de nieuwe inkoop per 2022 zorgvuldig te doorlopen. Dit doen wij uiteraard graag samen met u! Na besluitvorming informeren wij u over het vervolg.

 Als u vragen heeft, neem dan gerust tussentijds contact met ons op! Wij zijn bereikbaar op 0348 – 428950

Financiële compensatie zorgaanbieders ivm Covid-19

04-06-2020
In de onderstaande brief staan de meest recente ontwikkelingen aangaande de regeling financiële compensatie zorgaanbieders.
De brief kunt u hier lezen: Aankondiging regeling Financiele compensatie ivm Covid.pdf

Bericht aan onze zorgaanbieders

21-04-2020

Beste zorgaanbieders,

Ondertussen houdt het Coronavirus ons al ruim vier weken in zijn greep. En het ziet er naar uit dat we hier voorlopig nog mee te maken zullen hebben. Met bewondering nemen wij kennis van de berichten die wij van u als zorgaanbieder ontvangen over hoe u op een creatieve en vindingrijke manier de zorg aan blijft voorzetten in deze vreemde periode.  Wij willen graag van het moment gebruik maken om onze waardering voor uw medewerkers uit te spreken.

Zeker nu deze periode langer duurt willen wij benadrukken dat het contact tussen het lokale team en u als zorgaanbieder cruciaal is om gezamenlijke casussen te delen en te bespreken. Dit draagt bij aan de goede voortgang van de zorg en ondersteuning. Wij vragen u dan ook actief contact te zoeken met de lokale teams.

Deze periode brengt ook veel onzekerheid met zich mee, met name rondom de financiële continuïteit. Voor de vragen die wij krijgen hebben wij alle begrip. Op 25 maart zijn de afspraken tussen VWS en VNG in hoofdlijnen bekend gemaakt, op 16 april is een nadere uitwerking door VNG verstrekt. Wij zijn momenteel bezig om deze toepasbaar te maken voor regio Utrecht West. Wij hopen u hierover spoedig te kunnen informeren.

In deze periode vinden we het belangrijk om een transparante samenwerking te hebben met de zorgaanbieders. Zodoende is er veel contact met de contractmanagers en de gemeenten om op te hoogte te blijven hoe het gaat met de zorgorganisaties en het verlenen van zorg.

In de ‘FAQ” vindt u antwoorden op de meeste gestelde vragen:  https://inkooputrechtwest.nl/vraag-en-antwoord/

Indien u tegen een specifieke situatie aan loopt en de website hier geen antwoord op geeft, neem dan contact met ons op via mailadres: secretariaat@inkooputrechtwest.nl

Wij wensen u en uw medewerkers veel sterkte in deze tijd en hopen op een blijvende constructieve samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Allard Bolland

Manager Inkoop & Monitoring Utrecht West

Werkwijze individuele begeleiding ipv begeleiding groep WMO

02-04-2020
De regio Utrecht West kan instemmen met het verlenen van individuele begeleiding aan de meest kwetsbare groep inwoners in plaats van begeleiding groep. Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten kan deze individuele begeleiding binnen de bestaande beschikkingen van begeleiding groep worden ingezet. Dit kan gebeuren onder de voorwaarde dat een aanbieder het totaalbedrag van de maandelijks aan hem afgegeven indicaties begeleiding groep niet overschrijdt en dat afstemming plaatsvindt met het lokale team. Stel dat voor een inwoner vier dagdelen per week begeleiding groep midden is beschikt ((4*39,98)*52/12) = € 692,99 per maand. Dit maandelijkse bedrag gedeeld door het tarief van begeleiding individueel  midden van € 57,41 komt neer op 12,07 uren individuele begeleiding midden per maand.

Mochten er in een individueel geval meer uren nodig zijn waardoor het totale bedrag van de afgegeven indicaties dreigt te worden overschreden, dan kunt u hierover apart contact opnemen met het lokale team van de betreffende gemeente. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van de betreffende gemeente, worden extra uitgaven boven het totaalbedrag van de bestaande indicaties niet vergoed.

Het is voor de gemeenten daarnaast noodzakelijk, mede in het kader van de accountantscontrole over 2020, dat wordt geadministreerd hoeveel uren individuele begeleiding worden ingezet en aan welke inwoner. Van de twee hiervoor genoemde punten ontvangen de gemeenten graag maandelijks een overzicht op cliëntniveau. 

Bereikbaarheid Inkoop en Monitoring Utrecht West

In verband met de maatregelen rond het Corona virus werken onze medewerkers vanuit huis. Hierdoor zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar. Hiervoor vragen wij uw begrip.
Wij verzoeken u uw vragen te stellen via: secretariaat@inkooputrechtwest.nl.

Kostprijsonderzoek on hold

31-03-2020
Op 19 maart heeft een aantal geselecteerde zorgaanbieders een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het kostprijsonderzoek van Berenschot. Dit onderzoek zou starten met een bijeenkomst op 2 april.

Door de ontwikkelingen op het gebied van Corona hebben wij vorige week telefonisch contact gehad met een aantal aanbieders die geselecteerd zijn voor dit onderzoek. Hieruit bleek dat het voor veel zorgaanbieders op dit moment niet mogelijk is om voor de door ons gestelde deadline input te leveren.

Omdat wij uw input zeer waardevol vinden, hebben wij besloten het kostprijsonderzoek on hold te zetten. De komende periode denken wij na over wat de Corona-crisis betekent voor onze inkoop van Jeugdhulp en Wmo per 1 januari 2021. Zodra er meer duidelijk is, informeren wij u.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Anja Versluis (a.versluis@inkooputrechtwest.nl).

Essentiële functies

25-03-2020
Vanaf 1 april 2020 worden de essentiële functies bovenregionaal ingekocht, dit betekent dat er niet meer kan worden ingeschreven op dit onderdeel van Perceel 1 in het huidige contract.

De inkoop van de essentiële functies van jeugdhulp, te weten JeugdzorgPlus, specialistische klinische opname voor psychiatrische zorg en drie-milieus voorzieningen (open residentieel) was voorheen opgenomen in het lokale contract waarbij bovenregionale afspraken waren gemaakt.  Vanaf 1 april a.s. vindt ook de volledige inkoop van deze zorgvormen bovenregionaal plaats.

Nieuwsbericht Coronavirus

18-03-2020
Beste aanbieders,

De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen voor onze maatschappij en inwoners. De maatregelen die zondag 15 maart zijn uitgesproken raken ook de Wmo en de jeugdhulp, dit roept veel zorg en vragen op.

Als zorgorganisatie wordt u ook voor grote uitdagingen gesteld om de zorg zo goed als mogelijk te blijven leveren. Voor uw inspanningen hierin spreken wij onze waardering uit. De regio Utrecht West gaat ervan uit dat zorgaanbieders hun verantwoordelijkheid nemen en gevolg geven aan de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het Corona virus te beperken. 

Wij vertrouwen erop dat u de  cliënten op de hoogte stelt van de maatregelen en de gevolgen voor te leveren zorg. Ook benadrukken we dat juist nu het contact met het lokale team van de gemeenten van cruciaal belang is. Wij verzoeken u dan ook om op casusniveau de medewerkers van de lokale teams te blijven informeren en waar nodig af te stemmen. Zo zorgen we ervoor dat onze burger en uw cliënt de zorg blijft krijgen die nodig is. 

Zorgcontinuïteit
Indien u als organisatie ondanks genomen maatregelen knelpunten ervaart in de te borgen zorgcontinuïteit verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk te informeren. Uw vragen kunt u sturen aan secretariaat@inkooputrechtwest.nl 

Voor veel gestelde vragen kunt u terecht bij de sectie vraag en antwoord.

Het Coronavirus stelt uitdagingen voor alle partijen en vraagt veel creativiteit en flexibiliteit. We hopen dat ieder elkaar weet te vinden en tot een goede afstemming en samenwerking kan komen.

Wij wensen u en uw medewerkers heel veel sterkte toe in deze heel bijzondere tijden. 

Vriendelijke groet,

Allard Bolland

Inkoop & Monitoring Utrecht West

Inkooptraject Stichtse Vecht 2021

26-02-2020
Voor vragen omtrent het inkooptraject Stichtse Vecht 2021 kunt u contact opnemen via het volgende mailadres: inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl

Instroommomenten 2020

25-02-2020
De 4 gemeenten van de regio Utrecht West werken gezamenlijk aan de nieuwe inkoop van Jeugdhulp en Wmo dienstverlening per 1 januari 2021.

In 2020 zijn er nog 2 instroommomenten:
1e inschrijfmoment is van 23 t/m 27 maart 2020
2e instroommoment is van 22 t/m 26 juni 2020
Vanaf 1 juli 2020 worden er geen contracten meer afgesloten met nieuwe zorgaanbieders. Ook is uitbreiding op het bestaande contract niet meer mogelijk.

Instroom 2020

15-01-2020
Regio Utrecht West is bezig met de voorbereiding voor een nieuwe inkoop voor Jeugd en Wmo om te komen tot nieuwe overeenkomsten per januari 2021. Gezien de looptijd van de huidige overeenkomst is er in 2020 vooralsnog 1 instroommoment voor nieuwe zorgaanbieders. Dit is van 23 tot en met 27 maart 2020. Nadere informatie volgt.

Nieuwe outline dyslexiezorg gepubliceerd

04-10-2019
Om onduidelijkheden omtrent de aanvraag en toekenning van EED beschikkingen te voorkomen is een outline dyslexiezorg gepubliceerd. De outline is hier te vinden. De outline hoopt duidelijkheid te geven over de rol van de gemeente, zorgaanbieder en de scholen. Daarnaast is opgenomen hoe de route voor een EED aanvraag verloopt. De outline is tot stand gekomen in samenwerking met alle toegangsteams en back-offices en twee grote zorgaanbieders voor EED binnen de regio Utrecht West.

Teamuitje Inkoop en Monitoring Utrecht West

01-10-2019
Op woensdag 2 oktober zijn we vanaf half 1 ’s middags niet meer bereikbaar in verband met ons teamuitje. Donderdag 3 oktober zijn we weer beschikbaar.

Lancering Beschikbaarheidswijzer regio Utrecht West

08-08-2019
De Beschikbaarheidswijzer is officieel gelanceerd! Zowel de app (Apple Store & Google Play) als de website www.beschikbaarheidswijzer.nl zijn nu klaar voor gebruik.  Met de Beschikbaarheidswijzer is de verwachte beschikbaarheid van het gecontracteerde Jeugdzorgaanbod te raadplegen. Zodoende kunnen verwijzers afwegingen maken welke zorginstelling(en) te benaderen. De drie aangesloten regio’s Lekstroom, Zuid Oost Utrecht en Utrecht West hopen hiermee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van de juiste hulpverlener voor cliënten en hun ouders, zodat zorg zo snel als nodig kan worden gestart.

Gunning zorgaanbieders 2e instroommoment 2019

08-08-2019
Zorgaanbieders die zich voor het tweede instroommoment hebben ingeschreven, hebben bericht ontvangen dat het contract met de regio Utrecht West in gaat per 1 augustus 2019. Hier vind u de lijst met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders en hier vind u de lijst met alle gecontracteerde zorgaanbieders.

Let op: Gewijzigde meldcode van kracht per 1-1-2019

07-03-2019
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Iedere organisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode met daarin 5 stappen. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om deze 5 stappen in haar meldcode op te nemen. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Het stappenplan voor de verbeterde meldcode is hier te vinden.

Voor doorlopende toewijzingen vanuit 2018 gelden de code en het tarief 2019 (m.u.v. begeleiding Jeugd/Wmo)

07-03-2019
Voor de afhandeling van geleverde zorg in geval van doorlopende toewijzingen vanuit 2018 in 2019 is informatie vermeld in de communicatie over de verlenging van overeenkomsten per 1-1-2019:

Een onderdeel van de aanpassingen ligt in de productbeschrijvingen als uitvloeisel van de overeenkomst. Zo zijn de producten begeleiding voor zowel Jeugd als Wmo opnieuw gedefinieerd. In deze categorie is het product midden/zwaar opgesplitst in twee aparte producten. Zie hiervoor de bijgevoegde productcodelijst. Deze producten zijn van kracht vanaf het verlengmoment. De bestaande toewijzingen zullen onveranderd blijven in deze categorie. Nieuwe toewijzingen zullen op basis van deze herindeling worden beoordeeld binnen de gestelde randvoorwaarden. Meer informatie hierover is te vinden in de bijgewerkte productbeschrijvingen en toelichting bij tarieven.

Let op: voor alle overige beschikkingen van andere zorgvormen die doorlopen vanuit 2018 in 2019 geldt het nieuw geïndexeerde tarief voor 2019.

Gunning zorgaanbieders 3e en 4e instroommoment 2018

11-02-2019
Zorgaanbieders die zich voor het derde en vierde instroommoment van 2018 hebben ingeschreven hebben respectievelijk twee weken en een week geleden bericht ontvangen met daarin de definitieve gunningsbrief. De overzichten van de inschrijvers zijn te vinden op de pagina ‘gecontracteerde zorgaanbieders 2018-2019’ onder de pagina ‘inkoop’. Ook is hier een totaaloverzicht te vinden van alle gecontracteerde zorgaanbieders t/m het 4e instroommoment van 2018.

Tijdschrijven binnen de regio Utrecht West

22-01-2019
Geregeld merken wij als regio Utrecht West op dat er bij zorgaanbieders onduidelijkheid bestaat over tijdschrijven voor de voor hen gecontracteerde inkoopcategorieën. De afspraken hierover zijn te vinden in bijlage E van de overeenkomst en deze zijn als volgt:

  • Direct cliëntgebonden tijd: Alleen tijd van de zorgprofessional besteed aan contact met de Cliënt of het cliëntsysteem kan worden gefactureerd. Direct cliëntgebonden tijd kan ook face-to-face-contact zijn of ‘op afstand’ plaatsvinden (telefonisch, screen-to-screen);
  • Indirect cliëntgebonden tijd: is verwerkt in de hoogte van het tarief. Indirect cliëntgebonden tijd van de zorgprofessional kan niet (separaat) worden gefactureerd. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld reistijd, de administratie en gesprekken over de cliënt.
  • Voor GGZ en EED gelden de contractafspraken zoals opgenomen in het inkoopdocument en de van toepassing zijnde NZA beleidsregels van het jaar van zorgproductie.

Samenvatting: De Opdrachtnemers mogen de direct cliëntgebonden tijd declareren, alle indirecte tijd is verdisconteerd in het tarief. Voor GGZ en EED is de uitzondering dat zowel directe tijd en indirecte tijd geschreven mogen worden conform de opgenomen contractafspraken en conform de NZA beleidsregels omtrent tijdschrijven van het desbetreffende jaar van productie.

Budgetindicaties (Jeugd) 2018 bijgesteld o.b.v. halfjaarlijkse zorgproductie

04-10-2018
Na de ontvangst en verwerking van de uitvragen van de zorgproductie Q2 is voor de gecontracteerde zorgaanbieders geanalyseerd hoe deze zich verhoudt tot de initiële budgetindicatie en wat de verwachting is voor de gehele jaarproductie. Op basis hiervan zijn de budgetindicaties van zorgaanbieders met een afwijkende zorgproductie (<10% of >10%) en een omzet > €100.000,- op- of neerwaarts bijgesteld en verzonden richting de contactpersonen van de aanbieders. Daarnaast hebben de, dankzij het recent afgeronde inschrijfmoment, nieuw gecontracteerde zorgaanbieders ook een budgetindicatie ontvangen. Om overzicht te behouden en waar nodig sturing te kunnen geven aan de budgetten en begroting is het van belang om de gegevensuitvraag binnen de deadline correct aan te leveren. De budgetindicaties van zorgaanbieders die na herinnering niet correct aan hebben geleverd zijn verminderd met 25%.
De budgetindicatie geldt bij Utrecht-West op regioniveau, uitwisseling tussen de gemeenten is dus mogelijk. De gemiddelde prijs wordt enkel aan het begin van het jaar vastgesteld, blijft ongewijzigd en is afgegeven bij de initiële budgetindicatie. Heeft u geen budgetindicatie ontvangen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via monitoring@inkooputrechtwest.nl.