De veranderingen in het sociaal domein hebben grote impact op de wijze van zorgverlening in Nederland. Om te komen tot een (goede) transformatie van de zorg is het belangrijk dat er een gestructureerde overgangsfase is, de transitie. De belangrijkste overgang is het overhevelen van bepaalde zorgtaken naar gemeenten. Per 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor o.a. Jeugdhulp en de voormalige AWBZ. De gemeenten uit Utrecht West hebben er voor gekozen om de inkoop van bepaalde zorg gezamenlijk te organiseren. De bovenlokale uitvoeringsorganisatie Inkoop en Monitoring Utrecht West verzorgt de inkoop (en in een later stadium) de monitoring van deze zorgtaken.

De Regio Utrecht West bestaat uit de volgende gemeenten:

 De Ronde Venen  Tel: 0297-291616
 Montfoort  Tel: 0348-476400
 Oudewater  Tel: 0348-561893
 Stichtse Vecht  Tel: 14 0346
 Woerden  Tel: 0348-428600

Wat doet Utrecht West Inkoop en Monitoring?

Utrecht West houdt zich bezig met de inkoop en monitoring van de zorg vanuit de Jeugdwet en de Wmo, voor de samenwerkende gemeenten. De taken die hieronder vallen zijn: contracteren van aanbieders, contractbeheer, voortgangsgesprekken, verantwoording en facturatie (monitoring). De verlening van zorg gaat niet via Inkoop en Monitoring maar vormt een driehoek tussen gemeente, aanbieder en cliënt (kwaliteit). Inkoop en Monitoring is daarbij de speler die zich bezig houdt met de dienstverlening op financieel gebied (inkoop) en het monitoren op juiste naleving van gemaakte afspraken op basis van de overeenkomsten binnen de regio (o.a. door voortgangsgesprekken). Utrecht West heeft ook een faciliterende rol, deze komt voort uit het contactbeheer met de aanbieders en de gemeenten. Utrecht West vormt de informatievoorziening naar aanbieders toe vanuit de gemeenten en andersom naar de gemeenten vanuit de aanbieders.

Waarom deze website?

Utrecht West speelt zoals gezegd een belangrijke rol in de informatievoorziening naar aanbieders toe over werkwijzen, procedures etc. zoals die door de gemeenten in de regio worden vormgegeven. Andersom voorziet Utrecht West de gemeenten van informatie afkomstig van aanbieders. Logischerwijs komen er veel vragen kijken bij de transitie (en transformatie) van de zorg. Utrecht West streeft naar overzicht en duidelijkheid. Deze website heeft als doel een informatiebron te zijn voor aanbieders waarin zij overzichtelijk kunnen krijgen wat de verschillende afspraken, procedures, werkwijzen etc. zijn in de regio die van belang zijn voor het verlenen van zorg. Daarnaast vormt deze site een goed uitgangspunt om veelgestelde vragen te beantwoorden. Informatie kan op deze manier sneller worden verkregen door aanbieders wat de uitvoering van de zorg ten goede komt.

Naar veelgestelde vragen