Instroom 2020

15-01-2020
Regio Utrecht West is bezig met de voorbereiding voor een nieuwe inkoop voor Jeugd en Wmo om te komen tot nieuwe overeenkomsten per januari 2021. Gezien de looptijd van de huidige overeenkomst is er in 2020 vooralsnog 1 instroommoment voor nieuwe zorgaanbieders. Dit is van 23 tot en met 27 maart 2020. Nadere informatie volgt.

Inkoop 2021: marktconsultatie gezinshuizen

13-11-2019
Regio Utrecht West is de inkoop van jeugdhulp en wmo-zorg voor de contractperiode vanaf 2021 aan het voorbereiden. In het kader van deze voorbereiding heeft op 25 september 2019 een marktconsultatie met aanbieders van gezinshuizen plaats gehad. Hieronder kunt u het verslag downloaden.

Verslag marktconsultatie gezinshuizen

Download document

Inkoop 2021: marktconsultaties

13-11-2019
Regio Utrecht West is de inkoop van jeugdhulp en wmo-zorg voor de contractperiode vanaf 2021 aan het voorbereiden. In het kader van deze voorbereiding heeft op 13 september 2019 een marktconsultatie plaats gehad. Hieronder kunt u de verslagen downloaden.

Verslag marktconsultatie begeleiding

Download document

Verslag marktconsultatie Basis GGZ

Download document

Verslag marktconsultatie dagbesteding

Download document

Nieuwe outline dyslexiezorg gepubliceerd

04-10-2019
Om onduidelijkheden omtrent de aanvraag en toekenning van EED beschikkingen te voorkomen is een outline dyslexiezorg gepubliceerd. De outline is hier te vinden. De outline hoopt duidelijkheid te geven over de rol van de gemeente, zorgaanbieder en de scholen. Daarnaast is opgenomen hoe de route voor een EED aanvraag verloopt. De outline is tot stand gekomen in samenwerking met alle toegangsteams en back-offices en twee grote zorgaanbieders voor EED binnen de regio Utrecht West.

Teamuitje Inkoop en Monitoring Utrecht West

01-10-2019
Op woensdag 2 oktober zijn we vanaf half 1 ’s middags niet meer bereikbaar in verband met ons teamuitje. Donderdag 3 oktober zijn we weer beschikbaar.

Lancering Beschikbaarheidswijzer regio Utrecht West

08-08-2019
De Beschikbaarheidswijzer is officieel gelanceerd! Zowel de app (Apple Store & Google Play) als de website www.beschikbaarheidswijzer.nl zijn nu klaar voor gebruik.  Met de Beschikbaarheidswijzer is de verwachte beschikbaarheid van het gecontracteerde Jeugdzorgaanbod te raadplegen. Zodoende kunnen verwijzers afwegingen maken welke zorginstelling(en) te benaderen. De drie aangesloten regio’s Lekstroom, Zuid Oost Utrecht en Utrecht West hopen hiermee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van de juiste hulpverlener voor cliënten en hun ouders, zodat zorg zo snel als nodig kan worden gestart.

Gunning zorgaanbieders 2e instroommoment 2019

08-08-2019
Zorgaanbieders die zich voor het tweede instroommoment hebben ingeschreven, hebben bericht ontvangen dat het contract met de regio Utrecht West in gaat per 1 augustus 2019. Hier vind u de lijst met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders en hier vind u de lijst met alle gecontracteerde zorgaanbieders.

Let op: Gewijzigde meldcode van kracht per 1-1-2019

07-03-2019
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Iedere organisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode met daarin 5 stappen. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om deze 5 stappen in haar meldcode op te nemen. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Het stappenplan voor de verbeterde meldcode is hier te vinden.

Voor doorlopende toewijzingen vanuit 2018 gelden de code en het tarief 2019 (m.u.v. begeleiding Jeugd/Wmo)

07-03-2019
Voor de afhandeling van geleverde zorg in geval van doorlopende toewijzingen vanuit 2018 in 2019 is informatie vermeld in de communicatie over de verlenging van overeenkomsten per 1-1-2019:

Een onderdeel van de aanpassingen ligt in de productbeschrijvingen als uitvloeisel van de overeenkomst. Zo zijn de producten begeleiding voor zowel Jeugd als Wmo opnieuw gedefinieerd. In deze categorie is het product midden/zwaar opgesplitst in twee aparte producten. Zie hiervoor de bijgevoegde productcodelijst. Deze producten zijn van kracht vanaf het verlengmoment. De bestaande toewijzingen zullen onveranderd blijven in deze categorie. Nieuwe toewijzingen zullen op basis van deze herindeling worden beoordeeld binnen de gestelde randvoorwaarden. Meer informatie hierover is te vinden in de bijgewerkte productbeschrijvingen en toelichting bij tarieven.

Let op: voor alle overige beschikkingen van andere zorgvormen die doorlopen vanuit 2018 in 2019 geldt het nieuw geïndexeerde tarief voor 2019.

Gunning zorgaanbieders 3e en 4e instroommoment 2018

11-02-2019
Zorgaanbieders die zich voor het derde en vierde instroommoment van 2018 hebben ingeschreven hebben respectievelijk twee weken en een week geleden bericht ontvangen met daarin de definitieve gunningsbrief. De overzichten van de inschrijvers zijn te vinden op de pagina ‘gecontracteerde zorgaanbieders 2018-2019’ onder de pagina ‘inkoop’. Ook is hier een totaaloverzicht te vinden van alle gecontracteerde zorgaanbieders t/m het 4e instroommoment van 2018.

Tijdschrijven binnen de regio Utrecht West

22-01-2019
Geregeld merken wij als regio Utrecht West op dat er bij zorgaanbieders onduidelijkheid bestaat over tijdschrijven voor de voor hen gecontracteerde inkoopcategorieën. De afspraken hierover zijn te vinden in bijlage E van de overeenkomst en deze zijn als volgt:

    • Direct cliëntgebonden tijd: Alleen tijd van de zorgprofessional besteed aan contact met de Cliënt of het cliëntsysteem kan worden gefactureerd. Direct cliëntgebonden tijd kan ook face-to-face-contact zijn of ‘op afstand’ plaatsvinden (telefonisch, screen-to-screen);
    • Indirect cliëntgebonden tijd: is verwerkt in de hoogte van het tarief. Indirect cliëntgebonden tijd van de zorgprofessional kan niet (separaat) worden gefactureerd. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld reistijd, de administratie en gesprekken over de cliënt.
    • Voor GGZ en EED gelden de contractafspraken zoals opgenomen in het inkoopdocument en de van toepassing zijnde NZA beleidsregels van het jaar van zorgproductie.

Samenvatting: De Opdrachtnemers mogen de direct cliëntgebonden tijd declareren, alle indirecte tijd is verdisconteerd in het tarief. Voor GGZ en EED is de uitzondering dat zowel directe tijd en indirecte tijd geschreven mogen worden conform de opgenomen contractafspraken en conform de NZA beleidsregels omtrent tijdschrijven van het desbetreffende jaar van productie.

Budgetindicaties (Jeugd) 2018 bijgesteld o.b.v. halfjaarlijkse zorgproductie

04-10-2018
Na de ontvangst en verwerking van de uitvragen van de zorgproductie Q2 is voor de gecontracteerde zorgaanbieders geanalyseerd hoe deze zich verhoudt tot de initiële budgetindicatie en wat de verwachting is voor de gehele jaarproductie. Op basis hiervan zijn de budgetindicaties van zorgaanbieders met een afwijkende zorgproductie (<10% of >10%) en een omzet > €100.000,- op- of neerwaarts bijgesteld en verzonden richting de contactpersonen van de aanbieders. Daarnaast hebben de, dankzij het recent afgeronde inschrijfmoment, nieuw gecontracteerde zorgaanbieders ook een budgetindicatie ontvangen. Om overzicht te behouden en waar nodig sturing te kunnen geven aan de budgetten en begroting is het van belang om de gegevensuitvraag binnen de deadline correct aan te leveren. De budgetindicaties van zorgaanbieders die na herinnering niet correct aan hebben geleverd zijn verminderd met 25%.
De budgetindicatie geldt bij Utrecht-West op regioniveau, uitwisseling tussen de gemeenten is dus mogelijk. De gemiddelde prijs wordt enkel aan het begin van het jaar vastgesteld, blijft ongewijzigd en is afgegeven bij de initiële budgetindicatie. Heeft u geen budgetindicatie ontvangen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via monitoring@inkooputrechtwest.nl.