Update inkoop Jeugdhulp en WMO

18-06-2020

Beste zorgaanbieders,

Wij hebben u op 31 maart via onze website laten weten dat wij meer tijd nodig hadden voor onze inkoop Jeugdhulp en Wmo per 1 januari 2021. In deze tijd hebben wij de gevolgen van de coronacrisis op de inkoop onderzocht. De afgelopen maanden werd duidelijk dat de oorspronkelijke planning (publicatiedatum 1 juni 2020) niet haalbaar was. Dit maakt dat wij onze planning hebben aangepast. Wij hebben de colleges in onze regio voorgesteld het huidige contract met 1 jaar te verlengen.

 Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover op 23 juni aanstaande plaats. Bij een positief besluit hebben wij voldoende tijd om met elkaar het proces voor de nieuwe inkoop per 2022 zorgvuldig te doorlopen. Dit doen wij uiteraard graag samen met u! Na besluitvorming informeren wij u over het vervolg.

 Als u vragen heeft, neem dan gerust tussentijds contact met ons op! Wij zijn bereikbaar op 0348 – 428950

Financiële compensatie zorgaanbieders ivm Covid-19

04-06-2020
In de onderstaande brief staan de meest recente ontwikkelingen aangaande de regeling financiële compensatie zorgaanbieders.
De brief kunt u hier lezen: Aankondiging regeling Financiele compensatie ivm Covid.pdf

Bericht aan onze zorgaanbieders

21-04-2020

Beste zorgaanbieders,

Ondertussen houdt het Coronavirus ons al ruim vier weken in zijn greep. En het ziet er naar uit dat we hier voorlopig nog mee te maken zullen hebben. Met bewondering nemen wij kennis van de berichten die wij van u als zorgaanbieder ontvangen over hoe u op een creatieve en vindingrijke manier de zorg aan blijft voorzetten in deze vreemde periode.  Wij willen graag van het moment gebruik maken om onze waardering voor uw medewerkers uit te spreken.

Zeker nu deze periode langer duurt willen wij benadrukken dat het contact tussen het lokale team en u als zorgaanbieder cruciaal is om gezamenlijke casussen te delen en te bespreken. Dit draagt bij aan de goede voortgang van de zorg en ondersteuning. Wij vragen u dan ook actief contact te zoeken met de lokale teams.

Deze periode brengt ook veel onzekerheid met zich mee, met name rondom de financiële continuïteit. Voor de vragen die wij krijgen hebben wij alle begrip. Op 25 maart zijn de afspraken tussen VWS en VNG in hoofdlijnen bekend gemaakt, op 16 april is een nadere uitwerking door VNG verstrekt. Wij zijn momenteel bezig om deze toepasbaar te maken voor regio Utrecht West. Wij hopen u hierover spoedig te kunnen informeren.

In deze periode vinden we het belangrijk om een transparante samenwerking te hebben met de zorgaanbieders. Zodoende is er veel contact met de contractmanagers en de gemeenten om op te hoogte te blijven hoe het gaat met de zorgorganisaties en het verlenen van zorg.

In de ‘FAQ” vindt u antwoorden op de meeste gestelde vragen:  https://inkooputrechtwest.nl/vraag-en-antwoord/

Indien u tegen een specifieke situatie aan loopt en de website hier geen antwoord op geeft, neem dan contact met ons op via mailadres: secretariaat@inkooputrechtwest.nl

Wij wensen u en uw medewerkers veel sterkte in deze tijd en hopen op een blijvende constructieve samenwerking.

 

Met vriendelijke groet,

Allard Bolland

Manager Inkoop & Monitoring Utrecht West

 

Werkwijze individuele begeleiding ipv begeleiding groep WMO

02-04-2020
De regio Utrecht West kan instemmen met het verlenen van individuele begeleiding aan de meest kwetsbare groep inwoners in plaats van begeleiding groep. Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten kan deze individuele begeleiding binnen de bestaande beschikkingen van begeleiding groep worden ingezet. Dit kan gebeuren onder de voorwaarde dat een aanbieder het totaalbedrag van de maandelijks aan hem afgegeven indicaties begeleiding groep niet overschrijdt en dat afstemming plaatsvindt met het lokale team. Stel dat voor een inwoner vier dagdelen per week begeleiding groep midden is beschikt ((4*39,98)*52/12) = € 692,99 per maand. Dit maandelijkse bedrag gedeeld door het tarief van begeleiding individueel  midden van € 57,41 komt neer op 12,07 uren individuele begeleiding midden per maand.

Mochten er in een individueel geval meer uren nodig zijn waardoor het totale bedrag van de afgegeven indicaties dreigt te worden overschreden, dan kunt u hierover apart contact opnemen met het lokale team van de betreffende gemeente. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van de betreffende gemeente, worden extra uitgaven boven het totaalbedrag van de bestaande indicaties niet vergoed.

Het is voor de gemeenten daarnaast noodzakelijk, mede in het kader van de accountantscontrole over 2020, dat wordt geadministreerd hoeveel uren individuele begeleiding worden ingezet en aan welke inwoner. Van de twee hiervoor genoemde punten ontvangen de gemeenten graag maandelijks een overzicht op cliëntniveau. 

Bereikbaarheid Inkoop en Monitoring Utrecht West

In verband met de maatregelen rond het Corona virus werken onze medewerkers vanuit huis. Hierdoor zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar. Hiervoor vragen wij uw begrip.
Wij verzoeken u uw vragen te stellen via: secretariaat@inkooputrechtwest.nl

Kostprijsonderzoek on hold

31-03-2020
Op 19 maart heeft een aantal geselecteerde zorgaanbieders een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het kostprijsonderzoek van Berenschot. Dit onderzoek zou starten met een bijeenkomst op 2 april.

Door de ontwikkelingen op het gebied van Corona hebben wij vorige week telefonisch contact gehad met een aantal aanbieders die geselecteerd zijn voor dit onderzoek. Hieruit bleek dat het voor veel zorgaanbieders op dit moment niet mogelijk is om voor de door ons gestelde deadline input te leveren.

Omdat wij uw input zeer waardevol vinden, hebben wij besloten het kostprijsonderzoek on hold te zetten. De komende periode denken wij na over wat de Corona-crisis betekent voor onze inkoop van Jeugdhulp en Wmo per 1 januari 2021. Zodra er meer duidelijk is, informeren wij u.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Anja Versluis (a.versluis@inkooputrechtwest.nl).

Essentiële functies

25-03-2020
Vanaf 1 april 2020 worden de essentiële functies bovenregionaal ingekocht, dit betekent dat er niet meer kan worden ingeschreven op dit onderdeel van Perceel 1 in het huidige contract.

De inkoop van de essentiële functies van jeugdhulp, te weten JeugdzorgPlus, specialistische klinische opname voor psychiatrische zorg en drie-milieus voorzieningen (open residentieel) was voorheen opgenomen in het lokale contract waarbij bovenregionale afspraken waren gemaakt.  Vanaf 1 april a.s. vindt ook de volledige inkoop van deze zorgvormen bovenregionaal plaats.

Nieuwsbericht Coronavirus

18-03-2020
Beste aanbieders,

De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen voor onze maatschappij en inwoners. De maatregelen die zondag 15 maart zijn uitgesproken raken ook de Wmo en de jeugdhulp, dit roept veel zorg en vragen op.

Als zorgorganisatie wordt u ook voor grote uitdagingen gesteld om de zorg zo goed als mogelijk te blijven leveren. Voor uw inspanningen hierin spreken wij onze waardering uit. De regio Utrecht West gaat ervan uit dat zorgaanbieders hun verantwoordelijkheid nemen en gevolg geven aan de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het Corona virus te beperken. 

Wij vertrouwen erop dat u de  cliënten op de hoogte stelt van de maatregelen en de gevolgen voor te leveren zorg. Ook benadrukken we dat juist nu het contact met het lokale team van de gemeenten van cruciaal belang is. Wij verzoeken u dan ook om op casusniveau de medewerkers van de lokale teams te blijven informeren en waar nodig af te stemmen. Zo zorgen we ervoor dat onze burger en uw cliënt de zorg blijft krijgen die nodig is. 

Zorgcontinuïteit
Indien u als organisatie ondanks genomen maatregelen knelpunten ervaart in de te borgen zorgcontinuïteit verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk te informeren. Uw vragen kunt u sturen aan secretariaat@inkooputrechtwest.nl 

Voor veel gestelde vragen kunt u terecht bij de sectie vraag en antwoord.

Het Coronavirus stelt uitdagingen voor alle partijen en vraagt veel creativiteit en flexibiliteit. We hopen dat ieder elkaar weet te vinden en tot een goede afstemming en samenwerking kan komen.

Wij wensen u en uw medewerkers heel veel sterkte toe in deze heel bijzondere tijden. 

Vriendelijke groet,

Allard Bolland

Inkoop & Monitoring Utrecht West

Inkooptraject Stichtse Vecht 2021

26-02-2020
Voor vragen omtrent het inkooptraject Stichtse Vecht 2021 kunt u contact opnemen via het volgende mailadres: inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl

Instroommomenten 2020

25-02-2020
De 4 gemeenten van de regio Utrecht West werken gezamenlijk aan de nieuwe inkoop van Jeugdhulp en Wmo dienstverlening per 1 januari 2021.

In 2020 zijn er nog 2 instroommomenten: 
 
1e inschrijfmoment is van 23 t/m 27 maart 2020
2e instroommoment is van 22 t/m 26 juni 2020
 
Vanaf 1 juli 2020 worden er geen contracten meer afgesloten met nieuwe zorgaanbieders. Ook is uitbreiding op het bestaande contract niet meer mogelijk.

Instroom 2020

15-01-2020
Regio Utrecht West is bezig met de voorbereiding voor een nieuwe inkoop voor Jeugd en Wmo om te komen tot nieuwe overeenkomsten per januari 2021. Gezien de looptijd van de huidige overeenkomst is er in 2020 vooralsnog 1 instroommoment voor nieuwe zorgaanbieders. Dit is van 23 tot en met 27 maart 2020. Nadere informatie volgt.

Nieuwe outline dyslexiezorg gepubliceerd

04-10-2019
Om onduidelijkheden omtrent de aanvraag en toekenning van EED beschikkingen te voorkomen is een outline dyslexiezorg gepubliceerd. De outline is hier te vinden. De outline hoopt duidelijkheid te geven over de rol van de gemeente, zorgaanbieder en de scholen. Daarnaast is opgenomen hoe de route voor een EED aanvraag verloopt. De outline is tot stand gekomen in samenwerking met alle toegangsteams en back-offices en twee grote zorgaanbieders voor EED binnen de regio Utrecht West.

Teamuitje Inkoop en Monitoring Utrecht West

01-10-2019
Op woensdag 2 oktober zijn we vanaf half 1 ’s middags niet meer bereikbaar in verband met ons teamuitje. Donderdag 3 oktober zijn we weer beschikbaar.

Lancering Beschikbaarheidswijzer regio Utrecht West

08-08-2019
De Beschikbaarheidswijzer is officieel gelanceerd! Zowel de app (Apple Store & Google Play) als de website www.beschikbaarheidswijzer.nl zijn nu klaar voor gebruik.  Met de Beschikbaarheidswijzer is de verwachte beschikbaarheid van het gecontracteerde Jeugdzorgaanbod te raadplegen. Zodoende kunnen verwijzers afwegingen maken welke zorginstelling(en) te benaderen. De drie aangesloten regio’s Lekstroom, Zuid Oost Utrecht en Utrecht West hopen hiermee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van de juiste hulpverlener voor cliënten en hun ouders, zodat zorg zo snel als nodig kan worden gestart.

Gunning zorgaanbieders 2e instroommoment 2019

08-08-2019
Zorgaanbieders die zich voor het tweede instroommoment hebben ingeschreven, hebben bericht ontvangen dat het contract met de regio Utrecht West in gaat per 1 augustus 2019. Hier vind u de lijst met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders en hier vind u de lijst met alle gecontracteerde zorgaanbieders.

Let op: Gewijzigde meldcode van kracht per 1-1-2019

07-03-2019
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Iedere organisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode met daarin 5 stappen. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om deze 5 stappen in haar meldcode op te nemen. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Het stappenplan voor de verbeterde meldcode is hier te vinden.

Voor doorlopende toewijzingen vanuit 2018 gelden de code en het tarief 2019 (m.u.v. begeleiding Jeugd/Wmo)

07-03-2019
Voor de afhandeling van geleverde zorg in geval van doorlopende toewijzingen vanuit 2018 in 2019 is informatie vermeld in de communicatie over de verlenging van overeenkomsten per 1-1-2019:

Een onderdeel van de aanpassingen ligt in de productbeschrijvingen als uitvloeisel van de overeenkomst. Zo zijn de producten begeleiding voor zowel Jeugd als Wmo opnieuw gedefinieerd. In deze categorie is het product midden/zwaar opgesplitst in twee aparte producten. Zie hiervoor de bijgevoegde productcodelijst. Deze producten zijn van kracht vanaf het verlengmoment. De bestaande toewijzingen zullen onveranderd blijven in deze categorie. Nieuwe toewijzingen zullen op basis van deze herindeling worden beoordeeld binnen de gestelde randvoorwaarden. Meer informatie hierover is te vinden in de bijgewerkte productbeschrijvingen en toelichting bij tarieven.

Let op: voor alle overige beschikkingen van andere zorgvormen die doorlopen vanuit 2018 in 2019 geldt het nieuw geïndexeerde tarief voor 2019.

Gunning zorgaanbieders 3e en 4e instroommoment 2018

11-02-2019
Zorgaanbieders die zich voor het derde en vierde instroommoment van 2018 hebben ingeschreven hebben respectievelijk twee weken en een week geleden bericht ontvangen met daarin de definitieve gunningsbrief. De overzichten van de inschrijvers zijn te vinden op de pagina ‘gecontracteerde zorgaanbieders 2018-2019’ onder de pagina ‘inkoop’. Ook is hier een totaaloverzicht te vinden van alle gecontracteerde zorgaanbieders t/m het 4e instroommoment van 2018.

Tijdschrijven binnen de regio Utrecht West

22-01-2019
Geregeld merken wij als regio Utrecht West op dat er bij zorgaanbieders onduidelijkheid bestaat over tijdschrijven voor de voor hen gecontracteerde inkoopcategorieën. De afspraken hierover zijn te vinden in bijlage E van de overeenkomst en deze zijn als volgt:

    • Direct cliëntgebonden tijd: Alleen tijd van de zorgprofessional besteed aan contact met de Cliënt of het cliëntsysteem kan worden gefactureerd. Direct cliëntgebonden tijd kan ook face-to-face-contact zijn of ‘op afstand’ plaatsvinden (telefonisch, screen-to-screen);
    • Indirect cliëntgebonden tijd: is verwerkt in de hoogte van het tarief. Indirect cliëntgebonden tijd van de zorgprofessional kan niet (separaat) worden gefactureerd. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld reistijd, de administratie en gesprekken over de cliënt.
    • Voor GGZ en EED gelden de contractafspraken zoals opgenomen in het inkoopdocument en de van toepassing zijnde NZA beleidsregels van het jaar van zorgproductie.

Samenvatting: De Opdrachtnemers mogen de direct cliëntgebonden tijd declareren, alle indirecte tijd is verdisconteerd in het tarief. Voor GGZ en EED is de uitzondering dat zowel directe tijd en indirecte tijd geschreven mogen worden conform de opgenomen contractafspraken en conform de NZA beleidsregels omtrent tijdschrijven van het desbetreffende jaar van productie.

Budgetindicaties (Jeugd) 2018 bijgesteld o.b.v. halfjaarlijkse zorgproductie

04-10-2018
Na de ontvangst en verwerking van de uitvragen van de zorgproductie Q2 is voor de gecontracteerde zorgaanbieders geanalyseerd hoe deze zich verhoudt tot de initiële budgetindicatie en wat de verwachting is voor de gehele jaarproductie. Op basis hiervan zijn de budgetindicaties van zorgaanbieders met een afwijkende zorgproductie (<10% of >10%) en een omzet > €100.000,- op- of neerwaarts bijgesteld en verzonden richting de contactpersonen van de aanbieders. Daarnaast hebben de, dankzij het recent afgeronde inschrijfmoment, nieuw gecontracteerde zorgaanbieders ook een budgetindicatie ontvangen. Om overzicht te behouden en waar nodig sturing te kunnen geven aan de budgetten en begroting is het van belang om de gegevensuitvraag binnen de deadline correct aan te leveren. De budgetindicaties van zorgaanbieders die na herinnering niet correct aan hebben geleverd zijn verminderd met 25%.
De budgetindicatie geldt bij Utrecht-West op regioniveau, uitwisseling tussen de gemeenten is dus mogelijk. De gemiddelde prijs wordt enkel aan het begin van het jaar vastgesteld, blijft ongewijzigd en is afgegeven bij de initiële budgetindicatie. Heeft u geen budgetindicatie ontvangen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via monitoring@inkooputrechtwest.nl.