Overgang nieuw systeem gemeente Montfoort

Beste zorgaanbieders van de gemeente Montfoort,

Zoals verwacht is de gemeente Montfoort per 4 juni jl. overgegaan naar een ander systeem voor Wmo en Jeugdwet.

Door de wijzigingen is er een vertraging ontstaan in de afhandeling van aanvragen van onze inwoners. Daardoor kan het gebeuren dat de benodigde toewijzing (301-bericht) voor het (door)leveren van zorg op zich laat wachten, hiervoor graag begrip. Het afhandelen van de berichten via het berichtenverkeer is ondertussen weer gestart, maar kan langer duren dan u van ons gewend bent.

Indien door de vertraging problemen ontstaan vernemen wij dit graag, zodat we samen naar een praktische oplossing kunnen zoeken. U kunt ons bereiken op de telefoonnummers T: 0348 476 416 | M: 06 27 36 27 41of via g.vd.wal@montfoort.nl.

Nieuw proces onderaannemers

Wij hebben het proces rondom het aanmelden van onderaannemers aangepast. Als u een organisatie wilt aanmelden als onderaannemer, ontvangen we naast een kopie van het GVA-document (niet ouder dan 24 maanden) ook een volledig ingevuld en ondertekend personeelsoverzicht. Dit document kunt u vinden op onze website onder de tab formulieren.  

We passen het proces aan om beter inzicht te krijgen in de kwalificaties van de onderaannemer. Pas als u van ons akkoord krijgt, kunt u de aangemelde onderneming onder uw naam zorg laten verlenen. U als hoofdaannemer blijft verantwoordelijk voor de geleverde zorg van een onderaannemer. Heeft u vragen, stuur dan een mail naar monitoring@inkooputrechtwest.nl.

Freezeperiode berichten gemeente Montfoort

Beste zorgaanbieders van de gemeente Montfoort,

Vanaf 4 juni 2024 gaat de gemeente Montfoort gebruik maken van een ander systeem voor Wmo en Jeugdwet.

Om de overgang goed te laten verlopen is een zogenaamde freezeperiode in het berichtenverkeer nodig. Tussen 30 mei en 4 juni 2024 wordt het berichtenverkeer van de gemeente Montfoort stil gelegd. Vanaf 4 juni zullen we gefaseerd opstarten met het verwerken van berichten.

Het verzoek om de heen-berichten (waarop een retourbericht vanuit de gemeente moet volgen), uiterlijk vrijdag 24 mei bij ons aan te leveren. Het gaat hierbij om de WMO305-, JW305-, WMO307-, JW307-, JW315-, JW317-, WMO323- en JW323-berichten. De ingekomen berichten zullen op 27 en 28 mei nog verwerkt worden. Vanuit Montfoort worden de laatste toewijzingsberichten (WMO301 en JW301) ook op 24 mei worden verstuurd. Daarbij het verzoek om direct het 302-bericht te sturen.

Als er vragen of onduidelijkheden zijn stuurt u dan een e-mail naar g.vd.wal@montfoort.nl.

Aankondiging contractwijzigingen jeugdhulp en Wmo per 01-09-2024

Middels bijgevoegde brief informeren wij u over de aanstaande contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo of jeugd en Wmo (onder verwijzing van Artikel 4. Lid 1. van de overeenkomst, bijlage 9). De contractwijzigingen zullen per 1 september 2024 in werking treden. Deze wijzigingen gaan niet over de overeenkomst Huishoudelijke Hulp.

Brief met contractwijzigingen jeugd en wmo per 01-09-2024

Dichtzetten inschrijving Jeugd en Wmo producten

Onder verwijzing naar artikel 4 ( 4.1.) van het aanmeldformulier waarbij de regio zich het recht voorbehoud om tussentijds de toetreding van potentiële aanbieders geheel of gedeeltelijk te beperken. Heeft de Regio Utrecht West geconstateerd dat binnen de huidige open house inkoop er voor een aantal categorieën (zie hieronder) een surplus aan zorgaanbieders is. Het laten instromen van meer zorgaanbieders op onderstaande categorieën heeft geen toegevoegde, zorginhoudelijke, waarde meer op het huidige zorglandschap van Utrecht West en zorgt daarnaast uitsluitend voor een onnodige wederzijdse administratieve last.

Per direct sluiten wij daarom de inschrijving voor de onderstaande producten.

Wat betekent dit voor u?

  • Heeft u zich recent ingeschreven? Dan beoordelen wij u inschrijving volgens het reguliere proces. Houdt u er echter rekening mee dat vanwege krappe personele bezetting dat enige tijd kan duren.
  • Heeft u recent een inschrijflink opgevraagd, dan ontvangt u alleen nog een inschrijflink voor de producten die wel nog open blijven staan.
  • Heeft u recent een inschrijflink opgevraagd en ontvangen maar heeft u zich nog niet ingeschreven en was u voornemens zich op één of meerdere van de onderstaande producten in te schrijven maar heeft u dat nog niet gedaan, dan adviseren wij uw niet in meer in te schrijven. Wij nemen uw aanvraag op onderstaande producten niet meer in behandeling.
  • Wilt u zich inschrijven voor andere producten dan onderstaande dan kunt u via instroom@inkooputrechtwest.nl nog steeds een inschrijflink opvragen. Hou er echter rekening mee dat vanwege krappe personele bezetting de beoordeling enige tijd kan duren.

 

Mocht op een later moment blijken dat wij onderstaande producten toch weer willen openzetten voor inschrijving, zullen wij dat via TenderNed en onze website www.inkooputrechtwest.nl aankondigen.  

Voor vragen over dit bericht kan u contact opnemen met instroom@inkooputrechtwest.nl

Het gaat om de volgende onderstaande producten waarvoor u zich per direct niet meer kan inschrijven.  

 

Categorie

Productnaam

1.03 Specialistische GGZ

SGGZ Behandeling

1.04 Ernstige Dyslexie (ED)

Diagnostiek ED

1.04 Ernstige Dyslexie (ED)

Behandeling ED

2.01 Begeleiding Groep

WMO Begeleiding Groep (middel) excl. Vervoer

2.02 Begeleiding Individueel (licht, midden, zwaar)

WMO Begeleiding Individueel (midden)

1.05 Begeleiding Jeugd Ambulant

Begeleiding jeugd ambulant (midden)

1.05 Begeleiding Jeugd Ambulant

Begeleiding jeugd ambulant (zwaar)

1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling individueel specialistisch

1.12 Respijtzorg Logeren

Respijtzorg 18- Logeren regulier

2.01 Begeleiding Groep

WMO Begeleiding Groep (licht) excl. Vervoer

1.02 GB-GGZ

GB-GGZ jeugd behandeling

1.03 Specialistische GGZ

SGGZ Diagnostiek

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Dagbehandeling A

2.04 Vervoer

Vervoer opslag Vervoer naar dagopvang

1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling individueel regulier

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Dagbehandeling B

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Begeleiding groep midden

2.02 Begeleiding Individueel (licht, midden, zwaar)

WMO Begeleiding individueel (zwaar)

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Begeleiding groep zwaar

2.01 Begeleiding Groep

WMO Begeleiding Groep (zwaar) excl. Vervoer

2.02 Begeleiding Individueel (licht, midden, zwaar)

WMO Begeleiding Individueel (licht)

1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling groep specialistisch

2.03 Kortdurend Verblijf

WMO Kortdurend verblijf

1.05 Begeleiding Jeugd Ambulant

Begeleiding jeugd ambulant (licht)

2.04 Vervoer

Vervoer rolstoel Individueel rolstoelvervoer

1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling groep regulier

1.12 Respijtzorg Logeren

Respijtzorg 18- Logeren specialistisch

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Begeleiding groep licht

1.01 Advies en expertise

Consultatie (opleiding WO en WO+)

1.01 Advies en expertise

Consultatie (opleiding HBO en HBO+)

1.07 Dagbesteding (-18)

Respijtzorg 18- dagopvang specialistisch

1.08 Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging

Consultatie contractwijzigingen jeugd en Wmo (geen huishoudelijke hulp)

 

Middels dit bericht informeren wij u over de resultaten van de consultatie betreffende de contractwijzigingen voor het leveren van jeugdhulp, Wmo of jeugdhulp en Wmo. Zoals aangekondigd op de website op 8 januari 2024 (nieuwsbericht), wenst de regio artikel 8 (Duur van de overeenkomst) te wijzigen van de volgende overeenkomsten: 

Overeenkomst Open systeem van afspraken Jeugdwet Individuele voorzieningen 
Overeenkomst Open systeem van afspraken Wet maatschappelijke ondersteuning  

Deze consultatie ging niet over de overeenkomst huishoudelijke hulp. 

Het resultaat: 
Uit de resultaten van de consultatie is gebleken dat de overgrote meerderheid (90%) van de aanbieders die gereageerd hebben geen bezwaar heeft met de contractwijziging van 4×1 jaar. Dit resultaat heeft tot gevolg dat de regio de onderstaande contractwijziging gaat aanpassen:  

Inhoud van de contractwijziging: 
Op dit moment staat in artikel 8 (Duur van de overeenkomst) opgenomen dat de overeenkomst eindigt op 31 december 2024 (artikel 8, lid 1) met een optie voor gemeenten om deze met maximaal twee (2) keer met twee (2) jaar stilzwijgend geheel of gedeeltelijk te verlengen (artikel 8, lid 2). 

De regio past de tekst van artikel 8, lid 2 aan naar:  

De Overeenkomst kan maximaal vier (4) keer met één (1) jaar stilzwijgend geheel of gedeeltelijk door Gemeente verlengd worden. Indien Gemeente of Aanbieder geen gebruik wil maken van de verlenging, dan zegt deze de Overeenkomst op voor 1 juli van het lopende kalenderjaar, conform de voorwaarden als opgenomen in artikel 4 en 5 van deze Overeenkomst. 

 Waarom wijzigt de regio dit ?  
De regio heeft aangegeven dat zij graag flexibeler willen zijn in de contractverlengingen. Er speelt veel zowel in het zorglandschap als bij de gemeentes. Daarnaast komen nu de gesprekken met de regio op gang via de klankbordsessies over deze inkoop en de inhoud. De wijziging geeft tevens de ruimte om eerder tot een nieuwe inkoop over te gaan of producten eerder te kunnen beëindigen.  
 
Hoe worden de wijzigingen bekend gemaakt?  

Op onze website www.inkooputrechtwest.nl  wordt een nieuwsbericht geplaatst met daarin de contractwijzigingen. Deze aankondiging met contractwijzigingen wordt zes maanden voor de wijziging geplaatst en gaat vervolgens zes maanden later in. 

Heeft u nog vragen over deze consultatie of de contractwijziging dan kunt contact opnemen via monitoring@inkooputrechtwest.nl