Bestedingsruimte 2023

Voor 2023 heeft u als zorgaanbieder afgelopen week, per gemeente, de bestedingsruimte 2023 ontvangen voor Jeugd en Wmo. In dit bericht beantwoorden we een aantal veel voorkomende vragen.

Voor de budget indicatie 2023 is gekeken naar de realisatie van 2022. De gemeentes bepalen uiteindelijk de hoogte van de bestedingsruimte 2023 en hebben een verantwoordelijkheid om die te volgen op basis van het berichtenverkeer. Ook voor 2023 is de realisatie het uitgangspunt.

Met de komst van de landelijke contractstandaarden verschuift er ook iets ten aanzien van de 80% melding. In 2022 was het de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om de uitnutting te volgen en bij 80% een melding te doen en ophoging aan te vragen bij I&M UW.

Met ingang van 2023 is die verantwoordelijkheid bij de gemeente komen te liggen.

Wat gaat er veranderen met de komst van de landelijke contractstandaarden?

De gemeentes gaan op basis van het berichtenverkeer monitoren:

 • Van verwachte overschrijding van de maximale bestedingsruimte is sprake als de Gemeente op basis van het berichtenverkeer vaststelt dat in een kalenderjaar aantoonbaar geprognosticeerd 80% is uitgenut van de maximale bestedingsruimte.
 • Van verwachte onderschrijding van de maximale bestedingsruimte is sprake als de Gemeente op basis van het berichtenverkeer vaststelt dat in twee kwartalen in hetzelfde kalenderjaar de uitnutting van de maximale bestedingsruimte aantoonbaar geprognosticeerd lager is dan 70% (naar rato van de periode).
 • Partijen treden binnen twee weken na een bericht van de Gemeente in overleg, waarna de Gemeente al dan niet binnen twee weken besluit tot aanpassing van de maximale bestedingsruimte.

Dit proces wordt op dit moment ingeregeld en zodra we daar meer over weten zullen we u op deze plek informeren.  

Het kan dus voorkomen dat uw bestedingsruimte 2023 afwijkt van wat u verwacht. Ook hier geldt weer dat de gemeentes de bestedingsruimte hebben vastgesteld en zich bij u moeten melden zodra zij zien dat 80% is uitgenut van uw bestedingsruimte.  

Heeft u ingeschreven voor (ED) Ernstige Dyslexie bij Stichtse Vecht?  Dan ontvangt u daarvoor geen bestedingsruimte. Als u daarover vragen hebt verwijzen wij u naar Stichtse Vecht. 

Meer over de budgetindicaties / bestedingsruimte kunt u terugvinden in artikel 6 van de overeenkomsten voor Jeugd en Wmo.  Op onze website.

Heeft u nog vragen mail dan naar monitoring@inkooputrechtwest.nl

Juiste productcodes 2023 (belangrijk voor declaraties)

Beste aanbieder,

Graag willen wij u over het volgende informeren. Een beperkt aantal ingekochte producten/productcodes, voortvloeiende uit de oude inkoop 2017-2021 en nog actief in 2022, zijn veranderd. Zie het overzicht in de conversietabel op onze website welke producten het precies betreft. Hierbij de link: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/01/Bijlage-3-Conversietabel-Inkoop-2022.xlsx. De tabel kunt u ook op deze website vinden onder de tab Inkoop & Monitoring. De beschikkingen die zijn afgegeven in 2022 hoeven niet aangepast te worden; in 2023 worden dezelfde productcodes gebruikt als in 2022.

Wij willen u erop attenderen dat u de juiste productcode gaat gebruiken. U kunt vanaf 01-03-2023 declareren; vanaf dat moment zijn alle systemen in de regio daarvoor ingericht. Mocht u eerder declareren met de onjuiste code, dan zal deze afgewezen worden. 

ED
Extra aandacht voor ED (Ernstige Dyslexie). Wilt u voor 2022 alle declaraties (voor zover nog niet ingediend) zo spoedig mogelijk indienen? Op basis van deze gegevens kunnen wij een nieuwe berekening maken voor het aantal te beschikken minuten (de systematiek voor het te beschikken is in 2022 aangepast).

Indexatie 2023 bekend m.u.v. pleegzorg

In een eerder bericht hebben wij u geïnformeerd over de indexatie 2023. Inmiddels zijn er drie belangrijke ontwikkelingen te melden:

 1. Het CBS heeft het voorlopige jaarcijfer over 2022 gepubliceerd.
 2. Op 1-1-2023 zijn de landelijke contractstandaarden van kracht geworden.
 3. Er wordt voor wat betreft de pleegzorg een uitzondering gevraagd voor de indexatie.

Hiermee verandert ook per 1-1-2023 de berekening van de indexatie. In de landelijke contractstandaarden is per 1 januari 2023 de volgende clausule opgenomen:

De Gemeente past jaarlijks op t-1 basis een indexering toe op de tarieven. Dit percentage verschilt voor de loonkosten en materiële kosten. De Gemeente verhoogt of verlaagt de tarieven voor 90% op basis van het indexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (“OVA”) voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit en voor 10% op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie (PPC) van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

We kijken dus naar het jaar 2022 en naar de NZA als bron.

Wat is het prijsindexcijfer voor personele kosten? | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl) (OVA)
Wat is het prijsindexcijfer materiële kosten? | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl) (PPC)

Daarmee komt de indexatie voor 2023 uit op 5,00% (inclusief de resterende indexatie over 2022 die Berenschot adviseert in het kostprijsonderzoek)

OVA 2022

90%

bron NZA

4,42%

3,98%

PPC 2022

10%

bron NZA

9,25%

0,93%

Resterend 2022

 

Berenschot KP

 

0,10%

totaal

 

 

 

5,00%

Pleegzorg

Het ministerie van VWS heeft voor de pleegzorg een uitzondering gevraagd m.b.t. de indexatie. Omdat dat verzoek afwijkt van de contractueel vastgelegde indexatie, moet hiervoor een andere route gelopen worden. Colleges van de gemeentes moeten akkoord geven op dat verzoek. Zodra we daar meer over weten plaatsen we een update en passen daar waar nodig de tarieven voor de pleegzorg aan. Voor nu indexeren we voorlopig volgens de landelijke contractstandaarden. Onder het tabblad inkoop & Monitoring vindt u het tarievenblad voor 2023. Hierbij ook de directe link: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2023/02/2023-01-feb.-Tarievenblad-2023-V2-PDF.pdf

Heeft u vragen dan kunt u die sturen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl.

SAVE THE DATE: Webinar Jaarverantwoording 2022 voor zorgaanbieders

 

Vanaf verslagjaar 2022 moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg, die een gevolg is van de Awtza. Hierdoor veranderen de eisen aan uw jaarverantwoording ingrijpend. Daarnaast moeten ongeveer 18.000 zorgaanbieders voor het eerst een jaarverantwoording indienen.

Weet u waaraan u straks moet voldoen? En heeft u hiervoor de expertise in huis? Tijdens het webinar ‘Jaarverantwoording 2022 voor zorgaanbieders’ praten de NZa en AAG u helemaal bij over de jaarverantwoording 2022. Zo weet u aan het eind van dit webinar precies waaraan u moet voldoen.

Wanneer?

Wat leert u van dit webinar?

Aan het eind van dit webinar weet u onder meer:

 • welke voorbereidingen u moet treffen;
 • aan welke eisen uw jaarverantwoording moet voldoen en wanneer u deze indient;
 • hoe u uw de financiële jaarverantwoording opstelt;
 • welke andere informatie u bij de financiële jaarverantwoording toevoegt en hoe u deze opstelt;
 • welke vragen u kunt verwachten in DigiMV en tips voor de beantwoording.

Transitie Autoriteit Jeugd wordt Jeugdautoriteit

Het ministerie van VWS heeft met ingang van 1 januari 2019 de Jeugdautoriteit in leven geroepen ter vervanging van de Transitie Autoriteit Jeugd. Wij merken dat niet alle zorgaanbieders op de hoogte zijn van het bestaan van de Jeugdautoriteit.
De Jeugdautoriteit heeft de taak om problemen met de continuïteit van jeugdhulp te signaleren en helpen oplossen. Dit doet de Jeugdautoriteit door te adviseren in casuïstiek, onderzoek te doen naar het stelsel, kennis te delen en partijen te verbinden.
Heeft uw organisatie problemen die direct gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van uw organisatie, dan adviseren wij u -naast dat u contact met ons opneemt- contact op te nemen met de Jeugdautoriteit om uw situatie te bespreken. De website van de Jeugdautoriteit vindt u door op onderstaande de link te klikken:
Home | Jeugdautoriteit

Contractwijzigingen 2023

Geachte zorgaanbieder,
Middels bijgevoegde brief willen wij u op de hoogte brengen van de contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo en ED. De contractwijzigingen voor jeugd en Wmo zullen per 1 januari 2023 in werking treden. De wijzingen voor ED zijn reeds ingevoerd. Hierbij de link naar de brief: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/12/15122023-Definitieve-contractwijzigingen-januari-2023.pdf

Indexatie en tarieven 2023

Beste zorgaanbieder,

Wij krijgen vragen over de indexatie voor 2023.  De in het contract opgenomen voorwaarden voor indexatie beslaan twee componenten. Dat is de OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) en de CPI (consumentenprijsindex). De verhouding voor de berekening van OVA en CPI is 75%- 25%. Voor het complete beeld zetten we hier 2022 en de verwachting voor 2023 op een rijtje. Tarieven worden volgens contract geïndexeerd op basis van de indexcijfers die gelden in het voorafgaande kalenderjaar en onder voorbehoud dat gemeentes ook voldoende middelen hebben om te indexeren.

Voor 2022 zijn de volgende indexaties doorgevoerd:
Berenschot heeft in het kostprijsonderzoek voor 2022 een indexatie berekend van 2,73% Daarna is er eind 2021 nog 1,13% extra geïndexeerd n.a.v. de motie Huijnk/Bikker. Totaal betreft dit een indexatie van 3,89% over het jaar 2022. Daarnaast heeft inschrijving plaatsgevonden op de gepubliceerde tarieven. De tarieven voor 2022 veranderen niet meer.

2023:
Voor 2023 zijn bij het CBS en de NZA uitsluitend nog voorlopige cijfers beschikbaar. De Ova staat op het moment van schrijven van dit nieuwsbericht op 4,47%. Dit is een voorlopig cijfer. Het CPI laat over 2022 een grillig verloop zien; 6,4% in januari, oplopend tot 14,5% in september en weer 9,9% over november. Ter vergelijk: in 2021 was de volledige jaarmutatie volgens het CBS 2,7%. Voor de komende maanden/weken is geen aanname te doen t.a.v. de ontwikkeling van het CPI-percentage en daarmee voor de vaststelling van de indexatie 2023.  

Wij gaan dan ook, om nabetalingen te voorkomen en administratie eenvoudig te houden, de nieuwe tarieven pas bekend maken als het CBS het jaarcijfer over 2022 heeft gepubliceerd (naar verwachting medio januari). Wij volgen daarbij de contractuele afspraken. Wij vragen u dus te wachten met de facturatie voor geleverde zorg vanaf 1-1-2023 totdat de tarieven gepubliceerd zijn en de systemen aangepast.  Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben neem dan contact op met monitoring@inkooputrechtwest.nl.