Middels deze brief informeren wij u over de aanstaande indexatie voor het tarief voor het leveren van Huishoudelijke Hulp (onder verwijzing van Artikel 6. Lid 6.5. van de overeenkomst, bijlage 01). Deze indexatie gaat niet over de overeenkomst Jeugd en Wmo 

Indexatie Huishoudelijke Hulp 
Op dit moment staat in de overeenkomst opgenomen dat de indexatie plaatsvindt op basis van de OVA index te beginnen op 1 januari 2024. Indexatie vindt plaats op basis van het percentage welke is vastgesteld voor datzelfde jaar (in maart gepubliceerd) door de NZA: Prijsindexcijfers | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl) Dit zou betekenen dat het tarief met terugwerkende kracht aangepast wordt. Vorig jaar concludeerde Inkoopbureau en Monitoring Utrecht West dat bij de indexatie voor Jeugd en WMO dat de NZA een ongelukkige late definitieve indexatie opleverde. De NZA geeft op dit moment op haar eigen website aan dat het tot ver in Q1 2024 kan duren voordat zij een definitief cijfer hebben. Daarnaast legt de indexatieclausule de verantwoordlijkheid van het indexatieverzoek bij de Aanbieder.  

Doordat het tarief met terugwerkende kracht wordt aangepast, kan dit tot twee nadelige scenario’s leiden voor aanbieders:  

  • Aanbieders wachten met factureren voor de geleverde zorg in 2024 totdat het definitieve cijfer bekend is. Dit zal waarschijnlijk op zijn vroegst in maart 2024 zijn. 
  • Aanbieders factureren met een voorlopig geïndexeerd tarief in 2024. Zodra het definitieve cijfer bekend is, worden alle facturen gecrediteerd. Dit is niet wenselijk gezien de administratieve last die daarbij komt kijken. 

Om de administratieve last aan beide kanten te verminderen komen wij met het huidige pragmatische voorstel: 

Indexering vindt elk jaar één keer plaats, voorafgaand aan het nieuwe jaar. Daarbij wordt uitgegaan van het voorlopige indexcijfer (OVA) van het komende jaar, gepubliceerd door de NZA. Voor de indexatie van het opvolgende jaar wordt het voorlopige indexcijfer gecorrigeerd met het het definitieve indexcijfer. Indexatie zal plaatsvinden op basis van het geldende uurtarief, waarna deze zal worden teruggerekend naar een minuuttarief, met afronding op twee decimalen. 

Ten opzichte van de huidige clausule verandert dit het moment van indexeren en legt het de verantwoordelijkheid bij de Gemeente om het geïndexeerde tarief bekend te maken. 

Omdat de regio niet tot laat in 2024 wil wachten met het indexeren van de tarieven en wij de regio en de zorgaanbieders snel helderheid willen geven over de tarieven 2024 stellen wij voor om de indexatie clausule te wijzigen waardoor het tarievenblad voor 1 januari 2024 al bekend wordt.  

Indien u daartegen zwaarwegende bezwaren hebt kunt u die tot maximaal 5 werkdagen na publicatie van dit bericht kenbaar maken via Monitoring@inkooputrechtwest.nl. Uw bezwaar schort het proces van indexeren niet op. Voor het overeenkomen van de wijziging van de indexatie, gaan wij u navolgend op dit bericht benaderen. 

De regio hoopt u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben omtrent de contractafspraken. 

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen per mail via monitoring@inkooputrechtwest.nl