Op dit moment staat in de Landelijke Contractstandaarden (LCS) opgenomen dat de indexatie plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA 90%) en particuliere consumptie (PPC 10%) van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit.  

Vorig jaar al concludeerde wij dat dit een ongelukkige (lees: late) indexatie opleverde. De NZA geeft op haar eigen website aan dat het tot eind Q1 2024 kan duren voordat zij een definitief cijfer hebben.  

Op 1 november 2023 heeft de VNG bij monde van het Ketenbureau deze clausule in de LCS aangepast en adviseert de gemeentes deze aanpassing over te nemen via de band van het wijzigingsbeding (aankondigen en 6 maanden later invoeren).    

In de update hebben de gemeentes de mogelijkheid om met een voorlopige indexering van de NZA te werken. Daarmee kan op een eerder moment in het jaar de indexatie plaatsvinden. Waarbij gemeentes en zorgaanbieders dus eerder weten wat de tarieven zijn voor het komende jaar maar ook, in deze berekening, het risico lopen dat als de NZA de definitieve cijfers publiceert er voor het jaar daarop een verrekening kan plaatsvinden met die tarieven.    

Hoewel de nu voorgestelde werkwijze akkoord is bevonden door het bestuur van de VNG, de zorgkoepels en zorgaanbieders, is het nog wel zo dat het advies is om deze wijziging over de band van het wijzigingsbeding in te voeren als de LCS al zijn ingevoerd en dat zou voor Utrecht West dus mei 2024 zijn. Dat is (te) laat.      

Aankondiging contractwijziging 

Omdat de regio niet tot in 2024 wil wachten met het indexeren van de tarieven en wij de regio en de zorgaanbieders snel helderheid willen geven over de tarieven 2024 stellen wij via deze aankondiging voor de contractwijziging van 1 november eerder (per direct) door te voeren i.p.v. over 6 maanden.   

Indien u daartegen zwaarwegende bezwaren hebt kunt u die tot maximaal 5 werkdagen na publicatie van dit bericht kenbaar maken via Monitoring@inkooputrechtwest.nl. Uw bezwaar schort het proces van indexeren niet op. 

Correctie NZA 

De NZA heeft medio 2023 aangegeven dat in de PPC indexatie voor 2023 een rekenfout zat. Zie ook ons bericht eerder hierover.      

Indexatie 2024 

Concreet betekent dat voor 2024 de indexatie als volgt is opgebouwd:  

2023  

Correctie NZA PPC (juni 2023) herberekening tarieven 2023  

Stap 1  

   

-0,297%  

2024 

Daarna uitkomst indexeren voor 2024:   

Stap 2  

  

  

  

   

OVA  voorlopig*  

90%  

4,94%  

4,45%  

   

PPC voorlopig*  

10%  

2,51%  

0,25%  

   

  

  

  

  

   

Totaal 2024 (excl. correctie 2023)  

   

   

4,70%  

 

*op basis van de bekende gegevens op moment van schrijven.   

 

 

 

Voor 2024 hebben we eerst de juiste tarieven voor 2023 berekend en daarna de voorlopige indexatie van 2024 toegepast. Dat levert de tarievenlijst voor 2024 op.    

Pleegzorg 

Voor de pleegzorg geldt dat wij de berekening van 2023 voortzetten en de vergoeding splitsen in twee delen waarbij we aansluiten bij de handreiking van de VNG voor de berekening van de pleegzorgtarieven. 

  1. Deel voor de pleegzorgouder op basis van de in de Staatscourant gepubliceerde bedragen  
  1. Deel voor de zorgaanbieder op basis van de in de Landelijke contractstandaarden afgesproken methodiek en zoals hierboven voorgesteld en toegelicht.   

 

U vindt het nieuwe tarievenblad voor 2024 op onze website. 

Voor de Huishoudelijke Hulp vindt u op onze website een specifiek nieuwsbericht.  

In Q4 2024 stellen we de definitieve indexatie vast en verrekenen we met het tarief 2025. Zodra wij de nieuwe tarieven voor 2025 hebben vastgesteld zullen wij ook deze via onze website aankondigen.  Vragen over bovenstaande kunt u stellen via monitoring@inkooputrechtwest.nl