Categorie: nieuws

Aankondiging contractwijzigingen jeugdhulp en Wmo per 01-09-2024

Middels bijgevoegde brief informeren wij u over de aanstaande contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo of jeugd en Wmo (onder verwijzing van Artikel 4. Lid 1. van de overeenkomst, bijlage 9). De contractwijzigingen zullen per 1 september 2024 in werking treden. Deze wijzigingen gaan niet over de overeenkomst Huishoudelijke Hulp.

Brief met contractwijzigingen jeugd en wmo per 01-09-2024

Dichtzetten inschrijving Jeugd en Wmo producten

Onder verwijzing naar artikel 4 ( 4.1.) van het aanmeldformulier waarbij de regio zich het recht voorbehoud om tussentijds de toetreding van potentiële aanbieders geheel of gedeeltelijk te beperken. Heeft de Regio Utrecht West geconstateerd dat binnen de huidige open house inkoop er voor een aantal categorieën (zie hieronder) een surplus aan zorgaanbieders is. Het laten instromen van meer zorgaanbieders op onderstaande categorieën heeft geen toegevoegde, zorginhoudelijke, waarde meer op het huidige zorglandschap van Utrecht West en zorgt daarnaast uitsluitend voor een onnodige wederzijdse administratieve last.

Per direct sluiten wij daarom de inschrijving voor de onderstaande producten.

Wat betekent dit voor u?

  • Heeft u zich recent ingeschreven? Dan beoordelen wij u inschrijving volgens het reguliere proces. Houdt u er echter rekening mee dat vanwege krappe personele bezetting dat enige tijd kan duren.
  • Heeft u recent een inschrijflink opgevraagd, dan ontvangt u alleen nog een inschrijflink voor de producten die wel nog open blijven staan.
  • Heeft u recent een inschrijflink opgevraagd en ontvangen maar heeft u zich nog niet ingeschreven en was u voornemens zich op één of meerdere van de onderstaande producten in te schrijven maar heeft u dat nog niet gedaan, dan adviseren wij uw niet in meer in te schrijven. Wij nemen uw aanvraag op onderstaande producten niet meer in behandeling.
  • Wilt u zich inschrijven voor andere producten dan onderstaande dan kunt u via instroom@inkooputrechtwest.nl nog steeds een inschrijflink opvragen. Hou er echter rekening mee dat vanwege krappe personele bezetting de beoordeling enige tijd kan duren.

 

Mocht op een later moment blijken dat wij onderstaande producten toch weer willen openzetten voor inschrijving, zullen wij dat via TenderNed en onze website www.inkooputrechtwest.nl aankondigen.  

Voor vragen over dit bericht kan u contact opnemen met instroom@inkooputrechtwest.nl

Het gaat om de volgende onderstaande producten waarvoor u zich per direct niet meer kan inschrijven.  

 

Categorie

Productnaam

1.03 Specialistische GGZ

SGGZ Behandeling

1.04 Ernstige Dyslexie (ED)

Diagnostiek ED

1.04 Ernstige Dyslexie (ED)

Behandeling ED

2.01 Begeleiding Groep

WMO Begeleiding Groep (middel) excl. Vervoer

2.02 Begeleiding Individueel (licht, midden, zwaar)

WMO Begeleiding Individueel (midden)

1.05 Begeleiding Jeugd Ambulant

Begeleiding jeugd ambulant (midden)

1.05 Begeleiding Jeugd Ambulant

Begeleiding jeugd ambulant (zwaar)

1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling individueel specialistisch

1.12 Respijtzorg Logeren

Respijtzorg 18- Logeren regulier

2.01 Begeleiding Groep

WMO Begeleiding Groep (licht) excl. Vervoer

1.02 GB-GGZ

GB-GGZ jeugd behandeling

1.03 Specialistische GGZ

SGGZ Diagnostiek

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Dagbehandeling A

2.04 Vervoer

Vervoer opslag Vervoer naar dagopvang

1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling individueel regulier

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Dagbehandeling B

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Begeleiding groep midden

2.02 Begeleiding Individueel (licht, midden, zwaar)

WMO Begeleiding individueel (zwaar)

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Begeleiding groep zwaar

2.01 Begeleiding Groep

WMO Begeleiding Groep (zwaar) excl. Vervoer

2.02 Begeleiding Individueel (licht, midden, zwaar)

WMO Begeleiding Individueel (licht)

1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling groep specialistisch

2.03 Kortdurend Verblijf

WMO Kortdurend verblijf

1.05 Begeleiding Jeugd Ambulant

Begeleiding jeugd ambulant (licht)

2.04 Vervoer

Vervoer rolstoel Individueel rolstoelvervoer

1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling groep regulier

1.12 Respijtzorg Logeren

Respijtzorg 18- Logeren specialistisch

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Begeleiding groep licht

1.01 Advies en expertise

Consultatie (opleiding WO en WO+)

1.01 Advies en expertise

Consultatie (opleiding HBO en HBO+)

1.07 Dagbesteding (-18)

Respijtzorg 18- dagopvang specialistisch

1.08 Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging

Consultatie contractwijzigingen jeugd en Wmo (geen huishoudelijke hulp)

 

Middels dit bericht informeren wij u over de resultaten van de consultatie betreffende de contractwijzigingen voor het leveren van jeugdhulp, Wmo of jeugdhulp en Wmo. Zoals aangekondigd op de website op 8 januari 2024 (nieuwsbericht), wenst de regio artikel 8 (Duur van de overeenkomst) te wijzigen van de volgende overeenkomsten: 

Overeenkomst Open systeem van afspraken Jeugdwet Individuele voorzieningen 
Overeenkomst Open systeem van afspraken Wet maatschappelijke ondersteuning  

Deze consultatie ging niet over de overeenkomst huishoudelijke hulp. 

Het resultaat: 
Uit de resultaten van de consultatie is gebleken dat de overgrote meerderheid (90%) van de aanbieders die gereageerd hebben geen bezwaar heeft met de contractwijziging van 4×1 jaar. Dit resultaat heeft tot gevolg dat de regio de onderstaande contractwijziging gaat aanpassen:  

Inhoud van de contractwijziging: 
Op dit moment staat in artikel 8 (Duur van de overeenkomst) opgenomen dat de overeenkomst eindigt op 31 december 2024 (artikel 8, lid 1) met een optie voor gemeenten om deze met maximaal twee (2) keer met twee (2) jaar stilzwijgend geheel of gedeeltelijk te verlengen (artikel 8, lid 2). 

De regio past de tekst van artikel 8, lid 2 aan naar:  

De Overeenkomst kan maximaal vier (4) keer met één (1) jaar stilzwijgend geheel of gedeeltelijk door Gemeente verlengd worden. Indien Gemeente of Aanbieder geen gebruik wil maken van de verlenging, dan zegt deze de Overeenkomst op voor 1 juli van het lopende kalenderjaar, conform de voorwaarden als opgenomen in artikel 4 en 5 van deze Overeenkomst. 

 Waarom wijzigt de regio dit ?  
De regio heeft aangegeven dat zij graag flexibeler willen zijn in de contractverlengingen. Er speelt veel zowel in het zorglandschap als bij de gemeentes. Daarnaast komen nu de gesprekken met de regio op gang via de klankbordsessies over deze inkoop en de inhoud. De wijziging geeft tevens de ruimte om eerder tot een nieuwe inkoop over te gaan of producten eerder te kunnen beëindigen.  
 
Hoe worden de wijzigingen bekend gemaakt?  

Op onze website www.inkooputrechtwest.nl  wordt een nieuwsbericht geplaatst met daarin de contractwijzigingen. Deze aankondiging met contractwijzigingen wordt zes maanden voor de wijziging geplaatst en gaat vervolgens zes maanden later in. 

Heeft u nog vragen over deze consultatie of de contractwijziging dan kunt contact opnemen via monitoring@inkooputrechtwest.nl   

Bestedingsruimte jeugd 2024

Ook voor 2024 zal Inkoop & Monitoring Utrecht West weer een bestedingsruimte afgeven voor 2024. Dat willen we zorgvuldig doen. Uitgangspunt voor de bestedingsruimte is de realisatie in het voorgaande jaar. Daarvoor gebruiken wij de facturatiegegevens die wij ontvangen van de backoffices van de diverse gemeentes. Heeft u nog niet alle zorg over 2023 gefactureerd? Dan vragen wij u dat z.s.m. te doen. Wij verwachten in februari alle data te hebben over 2023 en dan zal van daaruit ook de bestedingsruimte voor 2024 worden bepaald. Die bestedingsruimte leggen wij voor aan de gemeentes ter accordering. In meer dan 90 procent van de gevallen volgt de gemeente dit advies. U ontvangt vanzelf van ons bericht als dat proces is afgerond. In de bestedingsruimte houden we ook rekening met de indexatie voor 2024.

In de tussenliggende periode kunt u gewoon door met het leveren van zorg. U mag ervan uitgaan dat uw bestedingsruimte 2024 gelijk is aan de realisatie van 2023. Slechts in bijzondere gevallen wordt deze door de gemeente bijgesteld. In de overeenkomst Jeugd (art. 6) die op onze website staat vindt u meer informatie over de bestedingsruimte.

Voor de WMO ontvangt u geen bestedingsruimte meer zoals al eerder is aangekondigd. Heeft u desondanks nog vragen, mail dan naar monitoring@inkooputrechtwest.nl

Regionale klankbordbijeenkomsten

De regio Utrecht West (gemeenten De Ronde Venen, Woerden, Oudewater en Montfoort) wil graag met aanbieders in gesprek over hoe we als zorgaanbieders en gemeenten gezamenlijk richting gaan geven aan de inhoudelijke ontwikkelingen en transformatie van het sociaal domein. Wij nodigen u in dit kader uit om namens uw organisatie deel te nemen aan één of meerdere klankbordbijeenkomsten.   

 Achtergrond en doel bijeenkomst: 

De regiogemeenten zetten zich in voor de verbetering van de inkoop van jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor hebben de regiogemeenten het afgelopen half jaar een intern evaluatietraject van de inkoop van jeugdhulp en Wmo doorlopen. Graag gaan wij als regio met de aanbieders in gesprek over de uitkomsten daarvan en over hoe zij de afgelopen inkoop hebben ervaren en over waar aanknopingspunten liggen voor het verbeteren van de inkoop. Daarom organiseren wij hierover klankbordbijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten is om samen in gesprek te gaan over:  

 1) waar we op dit moment op het gebied van inhoud en/of inkoop tegenaan lopen. 

2) wat we met elkaar willen bereiken. 

3) en wat er nodig is om dit te bereiken.  

 Om voldoende focus in het gesprek aan te brengen organiseren we de bijeenkomsten langs de lijn van specifieke zorgsoorten of doelgroepen (segmenten). Voor de onderstaande segmenten wordt een klankbordbijeenkomst georganiseerd.  

 Jeugd Wonen  

Datum: 26-02-2024  

Tijd: 09.00 – 11.00  

Locatie: zie mail  

 

Jeugd Dagbehandeling / Dagbesteding  

Datum: 26-02-2024 

Tijd: 12.00 – 14.00 

Locatie: zie mail  

 

Jeugd Ambulant Specialistisch 

Datum: 04-03-2024 

Tijd: 09.00 – 11.00 

Locatie: zie mail  

 

Jeugd Crisis  

Datum: 04-03-2024 

Tijd: 12.00 – 14.00 

Locatie: zie mail  

 

Wmo Kortdurend Verblijf  

Datum: 04-03-2024 

Tijd: 15.00 – 17.00 

Locatie: zie mail  

 

Wmo Begeleiding & Vervoer  

Datum: 05-03-2024 

Tijd: 13.00 – 16.00 

Locatie: zie mail  

 

We hebben adviesbureau EHdK gevraagd om de klankbordbijeenkomsten te begeleiden. De opbrengst van de sessies wordt door de regio meegenomen in de aanloop naar aanpassingen van de huidige inkoop. 

 Aanmelding:  

Wij hechten veel waarde aan uw inbreng en hopen dat u aanwezig kunt zijn bij de klankbordbijeenkomsten. Wij ontvangen uw aanmelding graag voor dinsdag 6 februari 2023. We vragen u om vanuit uw organisatie met één iemand deel te nemen. Om de gesprekken zo gericht mogelijk te voeren, zoeken we iemand die goed de verbinding kan maken tussen zorginhoud en beleid. 

 Een link naar het aanmeldingsformulier is reeds naar de zorgaanbieders in de regio gestuurd. Heeft u geen mail ontvangen dan vragen wij u contact op te nemen met monitoring@inkooputrechtwest.nl. Let op: u kunt zich alleen inschrijven via het formulier uit de link en niet door het sturen van een e-mail. U ontvangt van Inkoop & Monitoring Utrecht West een bevestiging van uw deelname.  

Van de aanwezigen vragen we een kleine voorbereiding. Meer informatie hierover volgt binnenkort.  

 Mocht u nog vragen hebben, dan kan contact worden opgenomen met David Vandezande (beleidsadviseur gemeente Woerden) via e-mail: vandezande.d@woerden.nl.