Categorie: nieuws

Code gebruik medicatiecontrole (update)

Bent u gegund voor de medicatiecontrole? Of voert u medicatie controle uit, maar heeft u zich nog niet ingeschreven voor medicatiecontrole? Dan is dit bericht voor u van belang. Wij krijgen vragen over de overgang naar de code van de medicatiecontrole. Hieronder proberen wij de meest gestelde vragen te beantwoorden:  

Per wanneer kan de medicatiecontrole worden ingezet?  

 • Voor gegunde partijen moet de medicatiecontrole bij nieuwe beschikkingen of verlengingen direct worden ingezet.  
 • Voor niet gegunde partijen; als u medicatiecontrole uitvoert onder een andere code en u heeft zich nog niet ingeschreven voor het nieuwe product medicatiecontrole dan kunt u geen facturen meer sturen na maart 2024.  

  Hoe en wanneer worden de beschikkingen omgezet?   

 • Op dit moment worden op verschillende codes medicatiecontrole ingezet. Daar hebben wij niet altijd zicht op, vandaar ook dit nieuwe product. 
 • Wij vragen u de lopende beschikkingen m.b.t. de medicatiecontrole, voor zover die nog niet op de juiste code staan, voor 1-1-2024 om te laten zetten.  
 • Beschikkingen die in 2023 aflopen worden bij een eventuele verlenging al beschikt op de juiste code indien u toegelaten bent 
 • Beschikkingen worden afgegeven voor de duur van één jaar met maximaal 100 minuten volgens het ‘pas toe’ of ‘leg uit’ principe. 
 • Indien na afloop van de beschikking een verlening nodig is kan deze in overleg met het lokale (stads) team en met onderbouwing verlengd worden.   
 • In  maart 2024 zullen er geen facturen meer goedkeurt worden die niet juist beschikt zijn op de code voor medicatiecontrole.       

   Bij wie kan ik terecht met vragen?  

 • Voor vragen over beschikkingen en facturen kunt u contact opnemen met de backoffice van de betreffende gemeente. De contactgegevens vindt u in het werkafsprakenboek, bijlage 10.  
 • Voor inhoudelijke (zorg)vragen kunt u het beste contact opnemen met de lokale(stads)teams. De contactgegevens vindt u in het werkafsprakenboek, bijlage 10. 
 • Voor contractuele vragen kunt het beste contact opnemen met Inkoop & Monitoring Utrecht West middels het sturen van een mail naar: monitoring@inkooputrechtwest.nl.  

  Ik doe medicatiecontrole, maar heb me nog niet ingeschreven?  

 • U moet zich dan zo spoedig mogelijk inschrijven. U doet dat door een inschrijflink op te vragen via instroom@inkooputrechtwest.nl 
 • Lees vooral de productvoorwaarden. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet dan heeft inschrijven geen zin.  

Netwerk Beter Samen presenteert verslag Onze wereld staat stil

Netwerk Beter Samen heeft tijdens ‘de dag van de ervaringsdeskundigen’ het verslag ‘Onze wereld staat stil’ gepresenteerd. Netwerk Beter Samen, een stichting van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring in de jeugdzorg, heeft afgelopen voorjaar 2023 een online-vragenlijst uitgezet om te onderzoeken wat ouders van een kind/jongere met suïcidale klachten nodig heeft. De enquête is door 220 ouders ingevuld. De resultaten zijn samengevat in het verslag Onze wereld staat stil, waarin ook tips staan voor hulpverleners, familie en vrienden en werkgevers. Meer informatie kunt u vinden op de website https://netwerkbetersamen.nl.

Aankondiging contractwijziging bestedingsruimte Wmo

De regio heeft besloten geen bestedingsruimte meer af te geven aan Wmo zorgaanbieders. Dat betekent ook dat u de afgegeven bestedingsruimte voor 2023 als niet verzonden mag beschouwen. Voor de jeugdhulp blijven we voorlopig nog wel bestedingsruimtes afgeven.   

In de overeenkomst Wmo vindt u bij artikel 6 nog wel de clausule die ziet op de verplichting van de gemeente om een bestedingsruimte af te geven en deze te volgen. Via dit bericht kondigen wij aan dat I&M UW zes (6) maanden na publicatie van dit bericht deze clausule zal aanpassen en verwijderen uit de overeenkomst Wmo. Tot die tijd zullen wij geen uitvoering geven aan deze clausule.

Heeft u vragen? Stel ze dan via monitoring@inkooputrechtwest.nl  

Aankondiging indexatie 2024

Afgelopen juni 2023 heeft de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) bekend gemaakt dat het ministerie van VWS m.b.t. de indexatie een fout heeft gemaakt. De PPC is te hoog berekend. De NZA geeft aan dat de tarieven opnieuw berekend en aangepast moeten worden.  

 

Wat gaat Utrecht West doen?  

 

2023 

Wij passen de tarieven voor 2023 niet aan. Dit zou namelijk betekenen dat u alle facturen over 2023 opnieuw moet indienen. Dat geeft een te grote en niet proportionele last bij zorgaanbieders en gemeentes. Zeker gezien het feit dat we begin 2023 ook al een aanpassing hadden aan de tarieven in verband met de indexaties.  

 

2024 

Voor 2024 gaan we de volgende werkwijze hanteren die voor alle betrokkenen het minste last geeft. Wij berekenen de juiste tarieven voor 2023 op basis van de juiste publicatie bij het NZA. Wij doen dat volgens de in het contract opgenomen rekenmethode OVA/PPC (art. 6 van de overeenkomst Jeugd en Wmo). We hebben dan de gecorrigeerde tarieven voor 2023. Op basis daarvan berekenen wij de tarieven voor 2024 en die publiceren wij op onze website. Omdat de verwachting is dat er met betrekking tot de landelijke contractstandaarden nog aanpassingen komen in Q4 van 2023 wachten we met het publiceren van de indexatie over 2024 en de daarbij behorende tarieven tot er meer duidelijkheid is. Ook willen we zekerheid dat de indexatie op de website van de NZA definitief is. 

U zult dus zien dat het tarief in 2024 niet gebaseerd is op het huidige, te hoge, tarief van 2023 maar op het gecorrigeerde tarief van 2023. 

Dit nieuwsbericht is niet van toepassing op het contract voor huishoudelijke hulp. Hiervoor geldt een andere indexeringsclausule.  

Heeft u vragen? Stel ze dan via monitoring@inkooputrechtwest.nl  

 

Nota van Inlichtingen 2 Medicatiecontrole

Vandaag, 29 augustus 2023, is de tweede Nota van Inlichtingen voor het product Medicatiecontrole gepubliceerd. De NVI2-Medicatiecontrole vindt u via deze link: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2023/08/20230829-NVI2-Medicatiecontrole-1.pdf

Belangrijk om te vermelden is dat het antwoord op vraag 9 (negen), wegens omstandigheden, pas na 14 september kan worden gegeven. Wij zullen tegen die tijd een update op deze Nota van Inlichtingen publiceren. Hou deze website in de gaten.

Wilt u zich inschrijven voor dit product dan kunt u een inschrijflink aanvragen via instroom@inkooputrechtwest.nl. Wilt u wachten tot de update? Dat kan ook: deze inschrijving kent geen deadline, u kunt op ieder moment inschrijven.

We ontvangen graag opnieuw de Akkoordverklaring Jeugd ingevuld en getekend en een juist ingevuld personeelsoverzicht. Van zorgaanbieders die al gecontracteerd zijn, ontvangen we ook graag de eventuele documenten die niet meer geldig zijn. Als uw gedragsverklaring (GVA) ouder is dan twee jaar, willen wij graag een recente ontvangen.

 Lees voor u zich inschrijft zorgvuldig het inschrijfformulier, de twee Nota’s van inlichtingen en relevante documenten door.

 

Nota van Inlichtingen 1 Medicatiecontrole

Vandaag, 8 augustus 2023, is de eerste Nota van Inlichten 1 voor de Medicatiecontrole gepubliceerd. Belangrijk om te vermelden is, dat het tarief is aangepast naar €3,07 per minuut. Hierbij de link naar de Nota van Inlichtingen 1 Medicatiecontrole: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2023/08/NVI1-Medicatiecontrole.pdf

Vanwege het aantal vragen heeft de regio besloten een tweede ronde voor het stellen van vragen in te lassen. Daarmee verschuift ook de planning.

Nieuwe planning inkoop Medicatiecontrole:

 • 8 augustus 2023 publicatie Nota van Inlichtingen 1 Medicatiecontrole.
 • 21 augustus 2023 uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur.
 • 29 augustus 2023 publicatie Nota van Inlichtingen 2 Medicatiecontrole.
 • 30 augustus 2023 start inschrijven.
 • Inschrijving Open House (geen uiterste datum voor inschrijving).

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen 2 stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl. De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht West.  

Link naar TenderNed: Inkoop Medicatiecontrole Utrecht West (open systeem van afspraken) – Details – TenderNed