Categorie: nieuws - pagina 2

Consultatie contractwijzigingen Jeugd en Wmo (niet HH) 

Middels dit bericht informeren wij u over de consultatie betreft de contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo of jeugd en Wmo. Zoals aangekondigd op de website, op 13 december 2023 staat in het nieuwsbericht  dat de regio artikel 8 (Duur van de overeenkomst) wilt wijzigen van de volgende overeenkomsten: 

Overeenkomst Open systeem van afspraken Jeugdwet Individuele voorzieningen 
Overeenkomst Open systeem van afspraken Wet maatschappelijke ondersteuning  

Deze consultatie gaat niet over de overeenkomst Huishoudelijke Hulp. 

Inhoud: 

Op dit moment staat in artikel 8 (Duur van de overeenkomst) opgenomen dat de overeenkomst eindigt op 31 december 2024 (lid1) met een optie voor de Gemeente om deze met maximaal twee (2) keer met twee (2)  jaar stilzwijgend geheel of gedeeltelijk te verlengen. (lid2) 

De regio wil de tekst van het lid twee (2) aanpassen naar:  

De Overeenkomst kan maximaal vier (4) keer met één (1) jaar stilzwijgend geheel of gedeeltelijk door Gemeente verlengd worden. Indien Gemeente of Aanbieder geen gebruik wil maken van de verlenging, dan zegt deze de Overeenkomst op voor 1 juli van het lopende kalenderjaar, conform de voorwaarden als opgenomen in artikel 4 en 5 van deze Overeenkomst. 

Hoe kunt u reageren op deze consultatie?
U ontvangt per mail een link naar het formulier van
monitoring@inkooputrechtwest.nl. Uitsluitend via deze link kunt u in het formulier aangeven of u al dan niet akkoord gaat met deze contractwijzing. Indien u niet akkoord gaat, willen we u vragen een reden en onderbouwing op te geven.  

U heeft tot uiterlijk 26-01-2024 de tijd om te reageren. Na deze datum is het niet meer mogelijk om te reageren. Na sluiting gaan we de uitkomsten voorleggen aan de regio. De regio zal vervolgens een beslissing nemen en de uitkomst daarvan publiceren op onze website.  

De regio hoopt u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben omtrent de consultatie. 

Heeft u de mail met de  link niet ontvangen en of heeft u nog vragen heeft naar aanleiding van dit nieuwsbericht, kunt u contact opnemen per mail via monitoring@inkooputrechtwest.nl   

Team Inkoop & Monitoring Utrecht West 

Indexatie Huishoudelijke Hulp 

Middels deze brief informeren wij u over de aanstaande indexatie voor het tarief voor het leveren van Huishoudelijke Hulp (onder verwijzing van Artikel 6. Lid 6.5. van de overeenkomst, bijlage 01). Deze indexatie gaat niet over de overeenkomst Jeugd en Wmo 

Indexatie Huishoudelijke Hulp 
Op dit moment staat in de overeenkomst opgenomen dat de indexatie plaatsvindt op basis van de OVA index te beginnen op 1 januari 2024. Indexatie vindt plaats op basis van het percentage welke is vastgesteld voor datzelfde jaar (in maart gepubliceerd) door de NZA: Prijsindexcijfers | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl) Dit zou betekenen dat het tarief met terugwerkende kracht aangepast wordt. Vorig jaar concludeerde Inkoopbureau en Monitoring Utrecht West dat bij de indexatie voor Jeugd en WMO dat de NZA een ongelukkige late definitieve indexatie opleverde. De NZA geeft op dit moment op haar eigen website aan dat het tot ver in Q1 2024 kan duren voordat zij een definitief cijfer hebben. Daarnaast legt de indexatieclausule de verantwoordlijkheid van het indexatieverzoek bij de Aanbieder.  

Doordat het tarief met terugwerkende kracht wordt aangepast, kan dit tot twee nadelige scenario’s leiden voor aanbieders:  

 • Aanbieders wachten met factureren voor de geleverde zorg in 2024 totdat het definitieve cijfer bekend is. Dit zal waarschijnlijk op zijn vroegst in maart 2024 zijn. 
 • Aanbieders factureren met een voorlopig geïndexeerd tarief in 2024. Zodra het definitieve cijfer bekend is, worden alle facturen gecrediteerd. Dit is niet wenselijk gezien de administratieve last die daarbij komt kijken. 

Om de administratieve last aan beide kanten te verminderen komen wij met het huidige pragmatische voorstel: 

Indexering vindt elk jaar één keer plaats, voorafgaand aan het nieuwe jaar. Daarbij wordt uitgegaan van het voorlopige indexcijfer (OVA) van het komende jaar, gepubliceerd door de NZA. Voor de indexatie van het opvolgende jaar wordt het voorlopige indexcijfer gecorrigeerd met het het definitieve indexcijfer. Indexatie zal plaatsvinden op basis van het geldende uurtarief, waarna deze zal worden teruggerekend naar een minuuttarief, met afronding op twee decimalen. 

Ten opzichte van de huidige clausule verandert dit het moment van indexeren en legt het de verantwoordelijkheid bij de Gemeente om het geïndexeerde tarief bekend te maken. 

Omdat de regio niet tot laat in 2024 wil wachten met het indexeren van de tarieven en wij de regio en de zorgaanbieders snel helderheid willen geven over de tarieven 2024 stellen wij voor om de indexatie clausule te wijzigen waardoor het tarievenblad voor 1 januari 2024 al bekend wordt.  

Indien u daartegen zwaarwegende bezwaren hebt kunt u die tot maximaal 5 werkdagen na publicatie van dit bericht kenbaar maken via Monitoring@inkooputrechtwest.nl. Uw bezwaar schort het proces van indexeren niet op. Voor het overeenkomen van de wijziging van de indexatie, gaan wij u navolgend op dit bericht benaderen. 

De regio hoopt u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben omtrent de contractafspraken. 

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen per mail via monitoring@inkooputrechtwest.nl   

Indexatie 2024 en aankondiging contractwijziging indexatie Jeugd en Wmo (niet zijnde HH) 

Op dit moment staat in de Landelijke Contractstandaarden (LCS) opgenomen dat de indexatie plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA 90%) en particuliere consumptie (PPC 10%) van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit.  

Vorig jaar al concludeerde wij dat dit een ongelukkige (lees: late) indexatie opleverde. De NZA geeft op haar eigen website aan dat het tot eind Q1 2024 kan duren voordat zij een definitief cijfer hebben.  

Op 1 november 2023 heeft de VNG bij monde van het Ketenbureau deze clausule in de LCS aangepast en adviseert de gemeentes deze aanpassing over te nemen via de band van het wijzigingsbeding (aankondigen en 6 maanden later invoeren).    

In de update hebben de gemeentes de mogelijkheid om met een voorlopige indexering van de NZA te werken. Daarmee kan op een eerder moment in het jaar de indexatie plaatsvinden. Waarbij gemeentes en zorgaanbieders dus eerder weten wat de tarieven zijn voor het komende jaar maar ook, in deze berekening, het risico lopen dat als de NZA de definitieve cijfers publiceert er voor het jaar daarop een verrekening kan plaatsvinden met die tarieven.    

Hoewel de nu voorgestelde werkwijze akkoord is bevonden door het bestuur van de VNG, de zorgkoepels en zorgaanbieders, is het nog wel zo dat het advies is om deze wijziging over de band van het wijzigingsbeding in te voeren als de LCS al zijn ingevoerd en dat zou voor Utrecht West dus mei 2024 zijn. Dat is (te) laat.      

Aankondiging contractwijziging 

Omdat de regio niet tot in 2024 wil wachten met het indexeren van de tarieven en wij de regio en de zorgaanbieders snel helderheid willen geven over de tarieven 2024 stellen wij via deze aankondiging voor de contractwijziging van 1 november eerder (per direct) door te voeren i.p.v. over 6 maanden.   

Indien u daartegen zwaarwegende bezwaren hebt kunt u die tot maximaal 5 werkdagen na publicatie van dit bericht kenbaar maken via Monitoring@inkooputrechtwest.nl. Uw bezwaar schort het proces van indexeren niet op. 

Correctie NZA 

De NZA heeft medio 2023 aangegeven dat in de PPC indexatie voor 2023 een rekenfout zat. Zie ook ons bericht eerder hierover.      

Indexatie 2024 

Concreet betekent dat voor 2024 de indexatie als volgt is opgebouwd:  

2023  

Correctie NZA PPC (juni 2023) herberekening tarieven 2023  

Stap 1  

   

-0,297%  

2024 

Daarna uitkomst indexeren voor 2024:   

Stap 2  

  

  

  

   

OVA  voorlopig*  

90%  

4,94%  

4,45%  

   

PPC voorlopig*  

10%  

2,51%  

0,25%  

   

  

  

  

  

   

Totaal 2024 (excl. correctie 2023)  

   

   

4,70%  

 

*op basis van de bekende gegevens op moment van schrijven.   

 

 

 

Voor 2024 hebben we eerst de juiste tarieven voor 2023 berekend en daarna de voorlopige indexatie van 2024 toegepast. Dat levert de tarievenlijst voor 2024 op.    

Pleegzorg 

Voor de pleegzorg geldt dat wij de berekening van 2023 voortzetten en de vergoeding splitsen in twee delen waarbij we aansluiten bij de handreiking van de VNG voor de berekening van de pleegzorgtarieven. 

 1. Deel voor de pleegzorgouder op basis van de in de Staatscourant gepubliceerde bedragen  
 1. Deel voor de zorgaanbieder op basis van de in de Landelijke contractstandaarden afgesproken methodiek en zoals hierboven voorgesteld en toegelicht.   

 

U vindt het nieuwe tarievenblad voor 2024 op onze website. 

Voor de Huishoudelijke Hulp vindt u op onze website een specifiek nieuwsbericht.  

In Q4 2024 stellen we de definitieve indexatie vast en verrekenen we met het tarief 2025. Zodra wij de nieuwe tarieven voor 2025 hebben vastgesteld zullen wij ook deze via onze website aankondigen.  Vragen over bovenstaande kunt u stellen via monitoring@inkooputrechtwest.nl 

 

Code gebruik medicatiecontrole (update)

Bent u gegund voor de medicatiecontrole? Of voert u medicatie controle uit, maar heeft u zich nog niet ingeschreven voor medicatiecontrole? Dan is dit bericht voor u van belang. Wij krijgen vragen over de overgang naar de code van de medicatiecontrole. Hieronder proberen wij de meest gestelde vragen te beantwoorden:  

Per wanneer kan de medicatiecontrole worden ingezet?  

 • Voor gegunde partijen moet de medicatiecontrole bij nieuwe beschikkingen of verlengingen direct worden ingezet.  
 • Voor niet gegunde partijen; als u medicatiecontrole uitvoert onder een andere code en u heeft zich nog niet ingeschreven voor het nieuwe product medicatiecontrole dan kunt u geen facturen meer sturen na maart 2024.  

  Hoe en wanneer worden de beschikkingen omgezet?   

 • Op dit moment worden op verschillende codes medicatiecontrole ingezet. Daar hebben wij niet altijd zicht op, vandaar ook dit nieuwe product. 
 • Wij vragen u de lopende beschikkingen m.b.t. de medicatiecontrole, voor zover die nog niet op de juiste code staan, voor 1-1-2024 om te laten zetten.  
 • Beschikkingen die in 2023 aflopen worden bij een eventuele verlenging al beschikt op de juiste code indien u toegelaten bent 
 • Beschikkingen worden afgegeven voor de duur van één jaar met maximaal 100 minuten volgens het ‘pas toe’ of ‘leg uit’ principe. 
 • Indien na afloop van de beschikking een verlening nodig is kan deze in overleg met het lokale (stads) team en met onderbouwing verlengd worden.   
 • In  maart 2024 zullen er geen facturen meer goedkeurt worden die niet juist beschikt zijn op de code voor medicatiecontrole.       

   Bij wie kan ik terecht met vragen?  

 • Voor vragen over beschikkingen en facturen kunt u contact opnemen met de backoffice van de betreffende gemeente. De contactgegevens vindt u in het werkafsprakenboek, bijlage 10.  
 • Voor inhoudelijke (zorg)vragen kunt u het beste contact opnemen met de lokale(stads)teams. De contactgegevens vindt u in het werkafsprakenboek, bijlage 10. 
 • Voor contractuele vragen kunt het beste contact opnemen met Inkoop & Monitoring Utrecht West middels het sturen van een mail naar: monitoring@inkooputrechtwest.nl.  

  Ik doe medicatiecontrole, maar heb me nog niet ingeschreven?  

 • U moet zich dan zo spoedig mogelijk inschrijven. U doet dat door een inschrijflink op te vragen via instroom@inkooputrechtwest.nl 
 • Lees vooral de productvoorwaarden. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet dan heeft inschrijven geen zin.  

Netwerk Beter Samen presenteert verslag Onze wereld staat stil

Netwerk Beter Samen heeft tijdens ‘de dag van de ervaringsdeskundigen’ het verslag ‘Onze wereld staat stil’ gepresenteerd. Netwerk Beter Samen, een stichting van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring in de jeugdzorg, heeft afgelopen voorjaar 2023 een online-vragenlijst uitgezet om te onderzoeken wat ouders van een kind/jongere met suïcidale klachten nodig heeft. De enquête is door 220 ouders ingevuld. De resultaten zijn samengevat in het verslag Onze wereld staat stil, waarin ook tips staan voor hulpverleners, familie en vrienden en werkgevers. Meer informatie kunt u vinden op de website https://netwerkbetersamen.nl.

Aankondiging contractwijziging bestedingsruimte Wmo

De regio heeft besloten geen bestedingsruimte meer af te geven aan Wmo zorgaanbieders. Dat betekent ook dat u de afgegeven bestedingsruimte voor 2023 als niet verzonden mag beschouwen. Voor de jeugdhulp blijven we voorlopig nog wel bestedingsruimtes afgeven.   

In de overeenkomst Wmo vindt u bij artikel 6 nog wel de clausule die ziet op de verplichting van de gemeente om een bestedingsruimte af te geven en deze te volgen. Via dit bericht kondigen wij aan dat I&M UW zes (6) maanden na publicatie van dit bericht deze clausule zal aanpassen en verwijderen uit de overeenkomst Wmo. Tot die tijd zullen wij geen uitvoering geven aan deze clausule.

Heeft u vragen? Stel ze dan via monitoring@inkooputrechtwest.nl