Middels dit bericht informeren wij u over de resultaten van de consultatie betreffende de contractwijzigingen voor het leveren van jeugdhulp, Wmo of jeugdhulp en Wmo. Zoals aangekondigd op de website op 8 januari 2024 (nieuwsbericht), wenst de regio artikel 8 (Duur van de overeenkomst) te wijzigen van de volgende overeenkomsten: 

Overeenkomst Open systeem van afspraken Jeugdwet Individuele voorzieningen 
Overeenkomst Open systeem van afspraken Wet maatschappelijke ondersteuning  

Deze consultatie ging niet over de overeenkomst huishoudelijke hulp. 

Het resultaat: 
Uit de resultaten van de consultatie is gebleken dat de overgrote meerderheid (90%) van de aanbieders die gereageerd hebben geen bezwaar heeft met de contractwijziging van 4×1 jaar. Dit resultaat heeft tot gevolg dat de regio de onderstaande contractwijziging gaat aanpassen:  

Inhoud van de contractwijziging: 
Op dit moment staat in artikel 8 (Duur van de overeenkomst) opgenomen dat de overeenkomst eindigt op 31 december 2024 (artikel 8, lid 1) met een optie voor gemeenten om deze met maximaal twee (2) keer met twee (2) jaar stilzwijgend geheel of gedeeltelijk te verlengen (artikel 8, lid 2). 

De regio past de tekst van artikel 8, lid 2 aan naar:  

De Overeenkomst kan maximaal vier (4) keer met één (1) jaar stilzwijgend geheel of gedeeltelijk door Gemeente verlengd worden. Indien Gemeente of Aanbieder geen gebruik wil maken van de verlenging, dan zegt deze de Overeenkomst op voor 1 juli van het lopende kalenderjaar, conform de voorwaarden als opgenomen in artikel 4 en 5 van deze Overeenkomst. 

 Waarom wijzigt de regio dit ?  
De regio heeft aangegeven dat zij graag flexibeler willen zijn in de contractverlengingen. Er speelt veel zowel in het zorglandschap als bij de gemeentes. Daarnaast komen nu de gesprekken met de regio op gang via de klankbordsessies over deze inkoop en de inhoud. De wijziging geeft tevens de ruimte om eerder tot een nieuwe inkoop over te gaan of producten eerder te kunnen beëindigen.  
 
Hoe worden de wijzigingen bekend gemaakt?  

Op onze website www.inkooputrechtwest.nl  wordt een nieuwsbericht geplaatst met daarin de contractwijzigingen. Deze aankondiging met contractwijzigingen wordt zes maanden voor de wijziging geplaatst en gaat vervolgens zes maanden later in. 

Heeft u nog vragen over deze consultatie of de contractwijziging dan kunt contact opnemen via monitoring@inkooputrechtwest.nl