Aangepast kader 2022 
Het beoordelingskader Meerkosten gepubliceerd op 12 april 2021 is nog steeds van kracht in 2022.  De regeling is echter uitgebreid door het VNG. In dat kader is het nodig ons toetsingskader aan te passen/uit te breiden. Het toetsingskader wordt gebruikt om te beoordelen of een meerkosten declaratie onder de regeling valt. De uitbreiding van het toetsingskader die nu voorligt richt zich op de meerkosten extra personeel en meerkosten voortkomend uit kleinere groepen bij dagbesteding.    

De aanvulling op de richtlijn voor indienen meerkosten: 

  1. De meerkosten zijn aan te tonen op basis van de gevoerde registratie: dit betekent dat er een specifieke registratie moet zijn geweest opdat inzichtelijk kan worden gemaakt hoe de meerkosten zijn opgebouwd ( herleidbaar tot casusniveau). 
  2. Registratie dient op dusdanige wijze plaats te vinden dat de rechtmatigheid van gedeclareerde meerkosten vastgesteld kan worden 
  3. Uitgangspunt is, in lijn met de algemene criteria, dat er enkel sprake is van meerkosten indien de extra kosten niet gedekt kunnen worden uit de reguliere omzet.
  4. De meerkosten komen voor vergoeding in aanmerking indien aan punt 1 voldaan wordt en voor zover dit niet of gedeeltelijk onder een verzekeringsdekking valt of anderzijds wordt vergoed(verzekering is voorliggend). 
  5. Indien de kosten niet voldoende specifiek zijn uitgewerkt wordt enkel dat gedeelte / percentage vergoed waaraan wel een voldoende specifieke registratie aan ten grondslag ligt ( punt 1) 

Stoppen vergoeding meerkosten 2023 
Het rijk stopt in 2023 met de vergoeding van coronagerelateerde meerkosten in het sociaal domein. Volgens het rijk is niet langer sprake van een pandemische crisissituatie. Dat betekent dat er voor het sociaal domein in 2023 geen landelijke regelingen meer zijn voor declaratie van meerkosten door gemeenten. Ook worden geen generieke middelen meer toegevoegd aan het gemeentefonds. Als er concrete aanleiding is om te veronderstellen dat de coronapandemie weer oplaait, of als er onvoorziene ontwikkelingen optreden, dan zullen rijk en gemeenten daarover met elkaar in gesprek gaan. De meerkosten voor 2022 kunnen ingeleverd worden tot 1 april 2023. 

Meer informatie kunt u vinden via Onderzoek Meerkosten door corona in het sociaal domein en https://vng.nl/nieuws/rijk-stopt-met-compensatie-coronameerkosten-sociaal-domein