Auteur: Inkoop Utrecht West - pagina 5

Persoonsgegevens AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Door deze wet is het niet meer toegestaan om persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld naam, BSN-nummer en adresgegevens naar I&M UW te sturen. Zelfs als de mail beveiligd is verstuurd, mogen wij deze gegevens niet ontvangen. Worden er toch gegevens naar I&M UW gestuurd, dan spreken we van een datalek. Dit heeft als gevolg dat de verzender van de mail het door hem/haar gehanteerde datalekprotocol dient te volgen. Mogelijk dient de verzender melding te maken van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verwijderen deze mails altijd uit onze inbox en de prullenbak.

Publicatie inkoop maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 2023

Graag attenderen wij u over de mogelijkheid om u in te schrijven als huishoudelijke hulp aanbieder voor 1 januari 2023. Op 14 juli 2022 is de Open House inkoop huishoudelijke hulp voor de regio Utrecht West gepubliceerd en staat sinds dinsdag 19 juli 2022 op TenderNed met kenmerk 370322 en via de aanbestedingskalender: https://aanbestedingskalender.nl/projecten/13296201/publicaties Wij hopen op mooie (nieuwe) samenwerkingen in 2023.  U kunt zich aanmelden tot dinsdag 25 oktober 2022, 10.00 uur.

Aanmelden Open House regio Utrecht West

In 2021 is de Open House Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 met TenderNed-kenmerk 313583 en individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 met TenderNed-Kenmerk 313574 gepubliceerd. Voor het tussentijdse toetredingsmoment is er per 1 juli 2022 de mogelijkheid voor (potentiële) aanbieders om een aanmelding te doen. Omdat de producten opnieuw opengesteld worden, kunnen nieuwe partijen zich aanmelden en bestaande partijen zich aanmelden voor nieuwe producten als uitbreiding op het contract. Voor de invulling van het zorglandschap zijn per 1 juli 2022  alle producten jeugdhulp en Wmo, met uitzondering van het jeugdhulpproduct HS-GGZ,  opengesteld voor aanmelding. Voor deze producten gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument jeugdhulp en/of Wmo.

Het aanmelddocument jeugdhulp en/of Wmo, het productenboek met bijbehorende productomschrijving, het bij het product behorende contractaddendum, het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/. Indien u vragen heeft kunt u deze stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl. Via dit mailadres kunt u ook de inschrijflink aanvragen.

Formulier ophoging budgetindicaties

Beste zorgaanbieder,

De regio Utrecht West geeft voor 2022 een totale budgetindicatie af per gemeente per aanbieder voor zowel jeugd als Wmo. De aanbieder ontvangt per e-mail een brief met een totale budgetindicatie met daarbij de uitgesplitste te verwachte kosten per gemeente. U heeft als aanbieder -gedurende de looptijd van de overeenkomst- de plicht om, als u bijna tachtig procent van de budgetindicatie van één gemeente heeft bereikt, bij Inkoop & Monitoring Utrecht West een onderbouwd verzoek tot ophoging in te dienen. Dit kunt u doen door middel van het invullen van het formulier ‘verzoek tot ophoging budgetindicatie’. Dit formulier kunt u vinden op onze website, onder de tab ‘formulieren’. Wanneer u denkt dat de budgetindicatie van één gemeente voor tachtig procent uitgenut wordt gedurende het jaar 2022, raden wij u tevens aan om contact met ons te zoeken en een onderbouwde voorspelling met ons te delen. Dit kunt u mailen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl. Wij verzoeken alle aanbieders om een verzoek tot ophoging budgetindicatie tijdig bij ons te melden. De gemeente behoudt zich het recht voor om de budgetindicatie niet te verhogen en cliënten naar andere gecontracteerde aanbieders te verwijzen. De regio Utrecht West en gemeenten kunnen in geval van overschrijding van de budgetindicatie, zonder dat hier vooraf toestemming en goedkeuring aan is gegeven, het gehele bedrag aan overschrijding van aanbieder terugvorderen.

Hoog specialistische GGZ

Voor de invulling van het zorglandschap is het Jeugdhulp product Hoog specialistische GGZ toegevoegd aan de producten en opengesteld voor inschrijving. Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp. Het Aanmelddocument Jeugdhulp, het productenboek met bijbehorende productbeschrijving, het bij het product behorende contractaddendum, het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/  

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor HS-GGZ indien u zich ook voor S-GGZ crisis behandeling inschrijft.  
Als u de link naar het inschrijfformulier wilt ontvangen kunt u mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl 

 
Planning: 
3 mei 2022: publicatie 
10 mei 2022: uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur  
13 mei 2022: nota van inlichtingen 
20 mei 2022: uiterste datum inschrijving 23:59 uur 
27 mei 2022: toelatings- en/of afwijzingsbeslissing 

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl

De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht west: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/ 

Publicatie op tenderned: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260644/details

Onderaannemers

Beste Zorgaanbieder,

In de inkoop 2022 heeft u de verplichting om onderaannemers waarmee u samenwerkt, aan te melden bij Inkoop & Monitoring Utrecht West. Wij ervaren dat niet alle zorgaanbieders dat gedaan hebben of dat er onduidelijkheid is wanneer er sprake is van een onderaannemer.

Wanneer is er sprake van een onderaannemer?
Een persoon of organisatie die namens uw organisatie/in opdracht van uw organisatie zorg levert binnen de inkoop 2022 van Inkoop & Monitoring Utrecht West en daarvoor aan u een factuur stuurt. Het gaat daarbij om het uitbesteden van zorgactiviteiten dat u niet zelf verricht of kan verrichten.
Voorbeelden:
– Vervangt u tijdelijk medewerkers door ZZP’ers. Bijvoorbeeld tijdens ziekte of vakantie, dan is er geen sprake van onderaanneming. Deze zelfstandigen hoeft u niet bij ons aan te melden. Zij moeten wel aan de voorwaarden voldoen die wij gesteld hebben t.a.v. personeel en kwaliteit.
– Heeft u een ZZP’er ingehuurd die voor u zorgtaken verricht en die u niet zelf met medewerkers kan uitvoeren, dan is er sprake van onderaanneming en moet u deze persoon aanmelden. Bijvoorbeeleen coöperatie of een specialist die u inhuurt.  
Werkt u samen met een andere organisatie en loopt de facturatie via u als hoofdaannemer, dan is er sprake van onderaanneming en moet u deze organisatie aanmelden.

Heeft u zich ingeschreven voor de inkoop 2022 en heeft u uw onderaannemers nog niet bij ons aangemeld? Dan vragen wij u dat alsnog te doen. In artikel 7 en artikel 9 van de overeenkomsten jeugdhulp en Wmo, die op onze website staat, kunt u meer vinden over deze verplichting. Onder het kopje formulieren vindt u het formulier waarmee u een onderaannemer kunt aanmelden. 

Heeft u nog vragen?  Mail deze dan naar monitoring@inkooputrechtwest.nl

Directe tijd

27-01-2022

Dit bericht is bestemd voor gecontracteerde aanbieders op het gebied van B-GGZ, S-GGZ en Ernstige Dyslexie in de regio Utrecht West.

De regio Utrecht West wilt de definitie van direct cliëntgebonden contacttijd andermaal aanstippen. Hierover leest u meer informatie in de bijgevoegde brief. Ook leest u in de brief hoeveel minuten maximaal gedeclareerd mogen worden voor producten waarbij een maximaal aantal minuten behandeling is benoemd in het productenboek. De toegevoegde FAQ behandelt al een aantal veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van de brief, gelieve contact op te nemen met monitoring@inkooputrechtwest.nl