Auteur: Inkoop Utrecht West - pagina 3

Indexatie 2023 bekend m.u.v. pleegzorg

In een eerder bericht hebben wij u geïnformeerd over de indexatie 2023. Inmiddels zijn er drie belangrijke ontwikkelingen te melden:

  1. Het CBS heeft het voorlopige jaarcijfer over 2022 gepubliceerd.
  2. Op 1-1-2023 zijn de landelijke contractstandaarden van kracht geworden.
  3. Er wordt voor wat betreft de pleegzorg een uitzondering gevraagd voor de indexatie.

Hiermee verandert ook per 1-1-2023 de berekening van de indexatie. In de landelijke contractstandaarden is per 1 januari 2023 de volgende clausule opgenomen:

De Gemeente past jaarlijks op t-1 basis een indexering toe op de tarieven. Dit percentage verschilt voor de loonkosten en materiële kosten. De Gemeente verhoogt of verlaagt de tarieven voor 90% op basis van het indexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (“OVA”) voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit en voor 10% op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie (PPC) van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

We kijken dus naar het jaar 2022 en naar de NZA als bron.

Wat is het prijsindexcijfer voor personele kosten? | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl) (OVA)
Wat is het prijsindexcijfer materiële kosten? | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl) (PPC)

Daarmee komt de indexatie voor 2023 uit op 5,00% (inclusief de resterende indexatie over 2022 die Berenschot adviseert in het kostprijsonderzoek)

OVA 2022

90%

bron NZA

4,42%

3,98%

PPC 2022

10%

bron NZA

9,25%

0,93%

Resterend 2022

 

Berenschot KP

 

0,10%

totaal

 

 

 

5,00%

Pleegzorg

Het ministerie van VWS heeft voor de pleegzorg een uitzondering gevraagd m.b.t. de indexatie. Omdat dat verzoek afwijkt van de contractueel vastgelegde indexatie, moet hiervoor een andere route gelopen worden. Colleges van de gemeentes moeten akkoord geven op dat verzoek. Zodra we daar meer over weten plaatsen we een update en passen daar waar nodig de tarieven voor de pleegzorg aan. Voor nu indexeren we voorlopig volgens de landelijke contractstandaarden. Onder het tabblad inkoop & Monitoring vindt u het tarievenblad voor 2023. Hierbij ook de directe link: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2023/02/2023-01-feb.-Tarievenblad-2023-V2-PDF.pdf

Heeft u vragen dan kunt u die sturen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl.

Transitie Autoriteit Jeugd wordt Jeugdautoriteit

Het ministerie van VWS heeft met ingang van 1 januari 2019 de Jeugdautoriteit in leven geroepen ter vervanging van de Transitie Autoriteit Jeugd. Wij merken dat niet alle zorgaanbieders op de hoogte zijn van het bestaan van de Jeugdautoriteit.
De Jeugdautoriteit heeft de taak om problemen met de continuïteit van jeugdhulp te signaleren en helpen oplossen. Dit doet de Jeugdautoriteit door te adviseren in casuïstiek, onderzoek te doen naar het stelsel, kennis te delen en partijen te verbinden.
Heeft uw organisatie problemen die direct gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van uw organisatie, dan adviseren wij u -naast dat u contact met ons opneemt- contact op te nemen met de Jeugdautoriteit om uw situatie te bespreken. De website van de Jeugdautoriteit vindt u door op onderstaande de link te klikken:
Home | Jeugdautoriteit

Contractwijzigingen 2023

Geachte zorgaanbieder,
Middels bijgevoegde brief willen wij u op de hoogte brengen van de contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo en ED. De contractwijzigingen voor jeugd en Wmo zullen per 1 januari 2023 in werking treden. De wijzingen voor ED zijn reeds ingevoerd. Hierbij de link naar de brief: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/12/15122023-Definitieve-contractwijzigingen-januari-2023.pdf

Indexatie en tarieven 2023

Beste zorgaanbieder,

Wij krijgen vragen over de indexatie voor 2023.  De in het contract opgenomen voorwaarden voor indexatie beslaan twee componenten. Dat is de OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) en de CPI (consumentenprijsindex). De verhouding voor de berekening van OVA en CPI is 75%- 25%. Voor het complete beeld zetten we hier 2022 en de verwachting voor 2023 op een rijtje. Tarieven worden volgens contract geïndexeerd op basis van de indexcijfers die gelden in het voorafgaande kalenderjaar en onder voorbehoud dat gemeentes ook voldoende middelen hebben om te indexeren.

Voor 2022 zijn de volgende indexaties doorgevoerd:
Berenschot heeft in het kostprijsonderzoek voor 2022 een indexatie berekend van 2,73% Daarna is er eind 2021 nog 1,13% extra geïndexeerd n.a.v. de motie Huijnk/Bikker. Totaal betreft dit een indexatie van 3,89% over het jaar 2022. Daarnaast heeft inschrijving plaatsgevonden op de gepubliceerde tarieven. De tarieven voor 2022 veranderen niet meer.

2023:
Voor 2023 zijn bij het CBS en de NZA uitsluitend nog voorlopige cijfers beschikbaar. De Ova staat op het moment van schrijven van dit nieuwsbericht op 4,47%. Dit is een voorlopig cijfer. Het CPI laat over 2022 een grillig verloop zien; 6,4% in januari, oplopend tot 14,5% in september en weer 9,9% over november. Ter vergelijk: in 2021 was de volledige jaarmutatie volgens het CBS 2,7%. Voor de komende maanden/weken is geen aanname te doen t.a.v. de ontwikkeling van het CPI-percentage en daarmee voor de vaststelling van de indexatie 2023.  

Wij gaan dan ook, om nabetalingen te voorkomen en administratie eenvoudig te houden, de nieuwe tarieven pas bekend maken als het CBS het jaarcijfer over 2022 heeft gepubliceerd (naar verwachting medio januari). Wij volgen daarbij de contractuele afspraken. Wij vragen u dus te wachten met de facturatie voor geleverde zorg vanaf 1-1-2023 totdat de tarieven gepubliceerd zijn en de systemen aangepast.  Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben neem dan contact op met monitoring@inkooputrechtwest.nl.

Contractstandaarden Jeugd

Beste Zorgaanbieder,

De Contractstandaarden Jeugd zijn met 97,95% van de stemmen vastgesteld door de ALV van de VNG. Samen met een groot aantal gemeenten en zorgaanbieders heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein afgelopen jaar contractstandaarden voor jeugdhulpovereenkomsten ontwikkeld. Met deze contractstandaarden wordt onnodige diversiteit in bepalingen weggenomen waardoor de administratieve lasten enorm kunnen afnemen. Tijdens de ALV van de VNG op 2 december zijn de contractstandaarden met een ruime meerderheid van 97,95 procent van de stemmen vastgesteld. Ook zijn de standaarden verbindend verklaard. Dit betekent dat de toepassing van de contractstandaarden voor leden van de VNG verplicht is.

In de aankondiging (29 juni 2022) van de contractwijzigingen per 1 januari 2023 heeft I&M UW al aangegeven dat de contractstandaarden, na vaststelling, door ons overgenomen en verwerkt zouden worden in de huidige overeenkomst van in de inkoop (jeugd) 2022. Per 1 januari kunt u het nieuwe contract vinden onder het kopje inkoop jeugd en Wmo. Het oude contract blijft vindbaar op de huidige plek maar is niet meer van toepassing in 2023.  

Aangepast kader meerkosten 2022 en geen meerkosten in 2023 

Aangepast kader 2022 
Het beoordelingskader Meerkosten gepubliceerd op 12 april 2021 is nog steeds van kracht in 2022.  De regeling is echter uitgebreid door het VNG. In dat kader is het nodig ons toetsingskader aan te passen/uit te breiden. Het toetsingskader wordt gebruikt om te beoordelen of een meerkosten declaratie onder de regeling valt. De uitbreiding van het toetsingskader die nu voorligt richt zich op de meerkosten extra personeel en meerkosten voortkomend uit kleinere groepen bij dagbesteding.    

De aanvulling op de richtlijn voor indienen meerkosten: 

  1. De meerkosten zijn aan te tonen op basis van de gevoerde registratie: dit betekent dat er een specifieke registratie moet zijn geweest opdat inzichtelijk kan worden gemaakt hoe de meerkosten zijn opgebouwd ( herleidbaar tot casusniveau). 
  2. Registratie dient op dusdanige wijze plaats te vinden dat de rechtmatigheid van gedeclareerde meerkosten vastgesteld kan worden 
  3. Uitgangspunt is, in lijn met de algemene criteria, dat er enkel sprake is van meerkosten indien de extra kosten niet gedekt kunnen worden uit de reguliere omzet.
  4. De meerkosten komen voor vergoeding in aanmerking indien aan punt 1 voldaan wordt en voor zover dit niet of gedeeltelijk onder een verzekeringsdekking valt of anderzijds wordt vergoed(verzekering is voorliggend). 
  5. Indien de kosten niet voldoende specifiek zijn uitgewerkt wordt enkel dat gedeelte / percentage vergoed waaraan wel een voldoende specifieke registratie aan ten grondslag ligt ( punt 1) 

Stoppen vergoeding meerkosten 2023 
Het rijk stopt in 2023 met de vergoeding van coronagerelateerde meerkosten in het sociaal domein. Volgens het rijk is niet langer sprake van een pandemische crisissituatie. Dat betekent dat er voor het sociaal domein in 2023 geen landelijke regelingen meer zijn voor declaratie van meerkosten door gemeenten. Ook worden geen generieke middelen meer toegevoegd aan het gemeentefonds. Als er concrete aanleiding is om te veronderstellen dat de coronapandemie weer oplaait, of als er onvoorziene ontwikkelingen optreden, dan zullen rijk en gemeenten daarover met elkaar in gesprek gaan. De meerkosten voor 2022 kunnen ingeleverd worden tot 1 april 2023. 

Meer informatie kunt u vinden via Onderzoek Meerkosten door corona in het sociaal domein en https://vng.nl/nieuws/rijk-stopt-met-compensatie-coronameerkosten-sociaal-domein 

Uitnodiging zorgmarkt

UITNODIGING ZORGMARKT SOCIAAL DOMEIN

Woensdag 16 november 2022 I 15.00-17.00 uur

Raadzaal gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan 14, 3447 GR WOERDEN

Op woensdag 16 november 2022 organiseert Inkoopbureau en Monitoring Utrecht West  “Zorgmarkt Sociaal domein” voor zorgaanbieders en medewerkers van het Sociaal Domein  regio Utrecht West. 

Voorlopig programma:

15.00 uur Opening wethouder Cees van Uden (gem. De Ronde Venen)

15.05 uur Presentatie Beschikbaarheidswijzer door Webapptool

15.20 uur Presentatie zorginhoudelijk

15.30 uur Interview wethouder Mariette Pennarts-Pouw

15.40 uur Speeddaten

16.30 uur Borrel

 

Graag vernemen wij vóór 31 oktober a.s. of u wel/niet aanwezig kunt zijn. U kunt een mail sturen naarsecretariaat@inkooputrechtwest.nl

We zien uit naar uw komst en hopen dat deze middag zorgt voor verbinding!

Inkoopbureau en Monitoring Utrecht West