Auteur: Secretariaat Inkoop Utrecht West

Aankondiging indexatie 2024

Afgelopen juni 2023 heeft de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) bekend gemaakt dat het ministerie van VWS m.b.t. de indexatie een fout heeft gemaakt. De PPC is te hoog berekend. De NZA geeft aan dat de tarieven opnieuw berekend en aangepast moeten worden.  

 

Wat gaat Utrecht West doen?  

 

2023 

Wij passen de tarieven voor 2023 niet aan. Dit zou namelijk betekenen dat u alle facturen over 2023 opnieuw moet indienen. Dat geeft een te grote en niet proportionele last bij zorgaanbieders en gemeentes. Zeker gezien het feit dat we begin 2023 ook al een aanpassing hadden aan de tarieven in verband met de indexaties.  

 

2024 

Voor 2024 gaan we de volgende werkwijze hanteren die voor alle betrokkenen het minste last geeft. Wij berekenen de juiste tarieven voor 2023 op basis van de juiste publicatie bij het NZA. Wij doen dat volgens de in het contract opgenomen rekenmethode OVA/PPC (art. 6 van de overeenkomst Jeugd en Wmo). We hebben dan de gecorrigeerde tarieven voor 2023. Op basis daarvan berekenen wij de tarieven voor 2024 en die publiceren wij op onze website. Omdat de verwachting is dat er met betrekking tot de landelijke contractstandaarden nog aanpassingen komen in Q4 van 2023 wachten we met het publiceren van de indexatie over 2024 en de daarbij behorende tarieven tot er meer duidelijkheid is. Ook willen we zekerheid dat de indexatie op de website van de NZA definitief is. 

U zult dus zien dat het tarief in 2024 niet gebaseerd is op het huidige, te hoge, tarief van 2023 maar op het gecorrigeerde tarief van 2023. 

Dit nieuwsbericht is niet van toepassing op het contract voor huishoudelijke hulp. Hiervoor geldt een andere indexeringsclausule.  

Heeft u vragen? Stel ze dan via monitoring@inkooputrechtwest.nl  

 

Bestedingsruimte 2023

Voor 2023 heeft u als zorgaanbieder afgelopen week, per gemeente, de bestedingsruimte 2023 ontvangen voor Jeugd en Wmo. In dit bericht beantwoorden we een aantal veel voorkomende vragen.

Voor de budget indicatie 2023 is gekeken naar de realisatie van 2022. De gemeentes bepalen uiteindelijk de hoogte van de bestedingsruimte 2023 en hebben een verantwoordelijkheid om die te volgen op basis van het berichtenverkeer. Ook voor 2023 is de realisatie het uitgangspunt.

Met de komst van de landelijke contractstandaarden verschuift er ook iets ten aanzien van de 80% melding. In 2022 was het de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om de uitnutting te volgen en bij 80% een melding te doen en ophoging aan te vragen bij I&M UW.

Met ingang van 2023 is die verantwoordelijkheid bij de gemeente komen te liggen.

Wat gaat er veranderen met de komst van de landelijke contractstandaarden?

De gemeentes gaan op basis van het berichtenverkeer monitoren:

  • Van verwachte overschrijding van de maximale bestedingsruimte is sprake als de Gemeente op basis van het berichtenverkeer vaststelt dat in een kalenderjaar aantoonbaar geprognosticeerd 80% is uitgenut van de maximale bestedingsruimte.
  • Van verwachte onderschrijding van de maximale bestedingsruimte is sprake als de Gemeente op basis van het berichtenverkeer vaststelt dat in twee kwartalen in hetzelfde kalenderjaar de uitnutting van de maximale bestedingsruimte aantoonbaar geprognosticeerd lager is dan 70% (naar rato van de periode).
  • Partijen treden binnen twee weken na een bericht van de Gemeente in overleg, waarna de Gemeente al dan niet binnen twee weken besluit tot aanpassing van de maximale bestedingsruimte.

Dit proces wordt op dit moment ingeregeld en zodra we daar meer over weten zullen we u op deze plek informeren.  

Het kan dus voorkomen dat uw bestedingsruimte 2023 afwijkt van wat u verwacht. Ook hier geldt weer dat de gemeentes de bestedingsruimte hebben vastgesteld en zich bij u moeten melden zodra zij zien dat 80% is uitgenut van uw bestedingsruimte.  

Heeft u ingeschreven voor (ED) Ernstige Dyslexie bij Stichtse Vecht?  Dan ontvangt u daarvoor geen bestedingsruimte. Als u daarover vragen hebt verwijzen wij u naar Stichtse Vecht. 

Meer over de budgetindicaties / bestedingsruimte kunt u terugvinden in artikel 6 van de overeenkomsten voor Jeugd en Wmo.  Op onze website.

Heeft u nog vragen mail dan naar monitoring@inkooputrechtwest.nl

SAVE THE DATE: Webinar Jaarverantwoording 2022 voor zorgaanbieders

 

Vanaf verslagjaar 2022 moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg, die een gevolg is van de Awtza. Hierdoor veranderen de eisen aan uw jaarverantwoording ingrijpend. Daarnaast moeten ongeveer 18.000 zorgaanbieders voor het eerst een jaarverantwoording indienen.

Weet u waaraan u straks moet voldoen? En heeft u hiervoor de expertise in huis? Tijdens het webinar ‘Jaarverantwoording 2022 voor zorgaanbieders’ praten de NZa en AAG u helemaal bij over de jaarverantwoording 2022. Zo weet u aan het eind van dit webinar precies waaraan u moet voldoen.

Wanneer?

Wat leert u van dit webinar?

Aan het eind van dit webinar weet u onder meer:

  • welke voorbereidingen u moet treffen;
  • aan welke eisen uw jaarverantwoording moet voldoen en wanneer u deze indient;
  • hoe u uw de financiële jaarverantwoording opstelt;
  • welke andere informatie u bij de financiële jaarverantwoording toevoegt en hoe u deze opstelt;
  • welke vragen u kunt verwachten in DigiMV en tips voor de beantwoording.

Definitieve gunning inkoop maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 2023

Graag informeren wij u over de definitieve gunning van de inkoop maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 2023. In het onderstaande overzicht kunt u zien welke aanbieders een contract hebben met de betreffende gemeente.

 

 

Perceel 1:

Perceel 2:

Perceel 3:

Perceel 4:

Perceel 5:

Naam inschrijver

Gemeente De Ronde Venen

Gemeente Montfoort

Gemeente Oudewater

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Woerden

Actief Huiszorg B.V.

X

X

 

X

X

X

Buurtdiensten Nederland B.V.

 

 

 

 

 

X

Alfa en Zorg B.V.

X

X

 

X

X

X

Miep B.V.

X

X

 

X

X

X

Stichting Zorg & Welzijn Oudewater

 

 

X

 

 

Thuiszorg Ma Vie B.V.

X

X

 

X

X

X

Tzorg B.V.

X

X

 

X

X

X

Vierstroom Hulp Thuis B.V.

X

X

 

X

X

X

Stichting Zorggroep de Vechtstreek

X

 

 

X

 

Woonzorgcentrum Maria Dommer

   

 

X

 

Stichting Zorg Ondersteuning Nederland (Zonzorg)

X

 

 

 

X

ZORGassist B.V.

X

X

X

X

X

Zorgsamen B.V.

X

 

 

X

 

Terugblik Zorgmarkt Sociaal Domein 16 november 2022

Woensdag 16 november jl. vond de Zorgmarkt Sociaal Domein plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis in Woerden.

Hierbij waren zorgaanbieders en medewerkers van het sociaal domein aanwezig om met elkaar te netwerken en verbinding te zoeken. Er was een mooi programma met o.a. een presentatie over de Beschikbaarheidswijzer en het Suïcide Expertise Team.

We kijken terug op een hele geslaagde middag en willen alle aanwezigen bedanken voor hun komst.

Team Inkoopbureau en Monitoring Utrecht West.