Inschrijfformulier jeugdhulp en Wmo staat online

01-07-2021
Beste zorgaanbieder,

Vanaf vandaag staat het inschrijfformulier jeugdhulp en Wmo 2022 voor de regio Utrecht West online.

Alle zorgaanbieders die op dit moment een actief contract hebben bij Regio Utrecht West hebben een mail gekregen met de link naar het inschrijfformulier. Als u deze niet heeft ontvangen, of u heeft nog geen contract bij ons kunt u een link naar het formulier ontvangen door een mail te sturen naar inschrijven2022@inkooputrechtwest.nl.

U kunt uiterlijk tot 5 augustus 2021, 23.55 uur het inschrijfformulier -inclusief bijlages correct aanleveren. Na deze datum zal uw inschrijving beoordeeld worden.

We willen u er graag op wijzen dat inschrijven alleen mogelijk is door middel van het online formulier. Dus niet via e-mail, Tenderned of de telefoon.

Hieronder volgt nog belangrijke aanvullende informatie:

Voor het correct invullen van het formulier heeft u de volgende bestanden en informatie nodig:

Het invullen van het formulier duurt ongeveer 35 minuten. U kunt het formulier tussentijds niet opslaan.

Lees voordat u het inschrijfformulier gaat invullen goed alle inkoopstukken door met daarin de spelregels van inschrijving.

Mocht u vragen hebben over het inschrijfformulier, dan kunt u die stellen via Tenderned en/of via het mailadres inschrijven2022@inkooputrechtwest.nl.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Inkoop 2022

Nota van inlichtingen gepubliceerd

30-06-2021
Beste zorgaanbieders,

Afgelopen maandag is de 1e nota van inlichtingen, met alle vragen rondom de nieuwe inkoop 2022 van de regio Utrecht West, gepubliceerd op TenderNed en onze website. Heeft u naar aanleiding van de nota van inlichtingen en de bijlagen nog vragen, dan kunt u nog tot maandag 12 juli, 12:00 uur ’s middags, uw vraag stellen via TenderNed. Naar verwachting zal de 2e nota van inlichtingen op 23 juli gepubliceerd worden op onze website en TenderNed.
Bijlagen
Op TenderNed en onze website hebben we ook een aantal bijlagen aangepast en enkele bijlagen toegevoegd. De aangepast bijlagen zijn: bijlage 5a tarievenblad en bijlage 8 opgave personeel. De oude bijlagen komen hiermee te vervallen. De nieuw toegevoegde bijlagen zijn: bijlage 13a en 13b akkoordverklaring, bijlage 14 holdingverklaring, bijlage 15 PPRC rapportage second opinion, wijzigingsformulier 1e nota van inlichtingen Jeugd en wijzigingformulier 1e nota van inlichtingen Wmo.
Meer informatie kunt u vinden op https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/ en Tenderned jeugdhulp Tenderned Wmo

Aanvullende informatie inkoop 2022

20-05-2021
Beste zorgaanbieder,

Op 18 mei hebben we de inkoop met betrekking tot Wmo en Jeugdhulp nogmaals gepubliceerd, omdat het niet mogelijk bleek te zijn om vragen te stellen. De documenten voor Jeugdhulp zijn gepubliceerd onder TenderNed kenmerk TN 313574, via de link https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228009 en de documenten voor Wmo zijn gepubliceerd onder TenderNed kenmerk TN 313583, via de link https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228013.
Inschrijven kan niet via TenderNed, dit dient u te doen via het digitale inschrijfformulier dat u begin juli kunt vinden op onze website (www.inkooputrechtwest.nl). In het aanmelddocument, dat u kunt vinden op TenderNed, kunt u alvast lezen welke documenten u voor de inschrijving moet verzamelen; in bijlage 2 vindt u een voorbeeld van een inschrijfformulier en in bijlage 3 staat een checklist met de documenten die u aan moet leveren bij de inschrijving. U moet uiterlijk op 5 augustus 2021 het inschrijfformulier -inclusief de daarbij behorende documenten- correct aanleveren.
Vragen over de nieuwe inkoop en de documentatie kunt u uitsluitend stellen via TenderNed. We beantwoorden uw vragen met de nota van inlichtingen.

Inkoopdocumentatie 2022 gepubliceerd

17-05-2021
Op 12 mei jl. zijn de Inkoop individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 e.v. en de Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 e.v. op TenderNed gepubliceerd. Op deze website onder https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022 treft u de stukken aan die u ook op www.tenderned.nl kunt inzien. Uiterlijk op 27 mei a.s. dienen de vragen voor de eerste nota van inlichtingen via www.tenderned.nl te worden gesteld. Voor de verdere planning verwijzen wij u naar de aanmelddocumenten.

Inkoopdocumentatie 2022

15-04-2021
Beste zorgaanbieders,

Het opstellen van inkoopdocumentatie voor de inkoop voor Jeugdhulp en Wmo is afgerond. Op dit moment vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats. De inkoopdocumentatie 2022 wordt naar verwachting eind april/ begin mei gepubliceerd op TenderNed. Zodra de stukken gepubliceerd zijn op TenderNed zullen de gecontracteerde aanbieders hierop per mail geattendeerd worden. Wij adviseren u daarnaast onze website www.inkooputrechtwest.nl goed in te gaten te houden voor nadere informatie. Uiteraard kunt u ons ook bellen via het algemene nummer 0348 – 428950.

Voor informatie over het inkooptraject in Stichtse Vecht kunt u contact opnemen via inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl, of kijken op de website www.stichtsevecht.nl. Het aanbestedingsdocument Jeugdhulp en Wmo-begeleiding Stichtse Vecht kunt u vinden op Negometrix onder kenmerk 154095 Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

Met vriendelijke groet,

Namens de regio Utrecht West
De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Woerden

Verlenging regeling tegemoetkoming meerkosten Covid-19 2021

12-04-2021
De meerkosten regeling zoals die in 2020 van kracht was -zie nieuwsbericht 8 december 2020- is ook nog van kracht in 2021. De meerkosten regeling is echter op twee punten gespecificeerd:

  1. Mogelijkheid tot indienen minderkosten. De minderkosten zijn gerelateerd aan geleverde zorg én hebben betrekking op één van de kostencategorieën zoals te lezen in het beoordelingskader meerkosten 2021.  De minderkosten kunnen separaat als bijlage toegevoegd worden bij de aanvraag. In het declaratieformulier wordt het bedrag van de meerkosten opgevoerd waarbij de minderkosten reeds zijn verdisconteerd.
  2. Op basis van ervaring van 2020 wordt nu tevens gevraagd om naast het indienen van het I- Sociaal Domein declaratieformulier ook als bijlage de facturen toe te voegen. Dit versnelt het proces van beoordeling.Mogelijkheid indienen meerkosten voor vaccinatie tegen het coronavirus. Dit is alleen voor medewerkers in de gehandicaptenzorg die onder de Jeugdwet of Wmo vallen en voor medewerkers van Wmo ondersteuning (daar waar het verzorging, huishoudelijke hulp, maaltijdondersteuning of dagbesteding voor dementerende ouderen betreft).De meerkosten voor 2020 en 2021 kunnen ingeleverd worden tot 1 april 2022.Klik hier om regionale regeling meerkosten 2021 te openen
    Klik hier voor de handreiking meerkosten van het I-Sociaal Domein Ketenbureau
    Klik hier voor de handreiking meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo

Update Covid-19

Beste zorgaanbieder,

Het jaar 2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Sinds maart hebben we te maken met de crisis vanwege Covid-19. Op veel aspecten van onze samenleving heeft dit zijn weerslag. Zeker op de groepen burgers waar wij als gemeenten en zorgaanbieders met elkaar samenwerken, zij die hulp en ondersteuning in hun leven nodig hebben.

In de afgelopen maanden zijn er door uw organisatie veel inspanningen verricht om de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk door te laten gaan. Voor uw inzet en die van uw medewerkers willen wij u nogmaals hartelijk bedanken.

Helaas zijn we zo kort voor de kerstdagen en het einde van het jaar als Nederland in een harde lockdown gegaan en zijn er opnieuw beperkingen opgelegd. Als zorgorganisatie wordt u weer voor grote uitdagingen gesteld om de zorg zo goed als mogelijk te blijven leveren. Voor uw inspanningen  spreken wij onze waardering uit. De regio Utrecht West gaat ervan uit dat u er alles aan doet om gevolg te geven aan de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het Corona virus te beperken.

Wij vertrouwen erop dat u de  cliënten op de hoogte stelt van de maatregelen en de gevolgen voor te leveren zorg. Ook benadrukken we dat juist nu het contact met het lokale team van de gemeenten van cruciaal belang is. Indien een situatie van een client dit vraagt verzoeken wij u om op casusniveau de medewerkers van de lokale teams te blijven informeren en waar nodig af te stemmen..

In het voorjaar zijn er tussen de rijksoverheid en VNG afspraken gemaakt over de financiële compensaties. Regio Utrecht West heeft op basis van deze richtlijnen regelingen vastgesteld en uitgevoerd. Indien er tussen het rijk en VNG  aanvullende afspraken gemaakt worden zullen wij ons daarop beraden en u verder informeren.

In de afgelopen maanden zijn er veel vragen gesteld wat deze situatie betekent en hoe regio Utrecht West hiermee omgaat. Op onze website vindt u een Q&A waarin veel vragen over deze bijzondere situatie worden beantwoord: https://inkooputrechtwest.nl/vraag-en-antwoord/

Indien uw vraag hier niet tussen staat of u heeft een specifieke vraag voor uw organisatie kunt u deze aan ons stellen via: secretariaat@inkooputrechtwest.nl

Het Covid-19 virus stelt uitdagingen aan alle partijen en vraagt veel creativiteit en flexibiliteit. We hopen dat ieder elkaar weet te vinden en tot een goede afstemming en samenwerking kan komen.

Wij wensen u en uw medewerkers ondanks alles goede feestdagen toe en wij kijken uit naar een hoopvol 2021.

Met vriendelijke groet,

Allard Bolland

Regeling tegemoetkoming meerkosten Covid-19

08-12-2020
De gemeenten binnen regio Utrecht-West hebben op basis van de afspraken tussen VNG en het rijk omtrent de vergoeding van Meerkosten ten gevolge van Covid-19, een regionale regeling uitgewerkt. Deze kunt u hier downloaden: Regionale-regeling-Meerkosten-Covid19.pdf. In deze regeling vindt u de link naar de te gebruiken formulieren en de wijze van afhandeling door de gemeenten. Er is een regionaal beoordelingskader uitgewerkt, deze kunt u hier raadplegen: Beoordelingskader-Meerkosten-def.pdf. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u deze stellen via mail aan secretariaat@inkooputrechtwest.nl.