Formulier ophoging budgetindicaties

Beste zorgaanbieder,

De regio Utrecht West geeft voor 2022 een totale budgetindicatie af per gemeente per aanbieder voor zowel jeugd als Wmo. De aanbieder ontvangt per e-mail een brief met een totale budgetindicatie met daarbij de uitgesplitste te verwachte kosten per gemeente. U heeft als aanbieder -gedurende de looptijd van de overeenkomst- de plicht om, als u bijna tachtig procent van de budgetindicatie van één gemeente heeft bereikt, bij Inkoop & Monitoring Utrecht West een onderbouwd verzoek tot ophoging in te dienen. Dit kunt u doen door middel van het invullen van het formulier ‘verzoek tot ophoging budgetindicatie’. Dit formulier kunt u vinden op onze website, onder de tab ‘formulieren’. Wanneer u denkt dat de budgetindicatie van één gemeente voor tachtig procent uitgenut wordt gedurende het jaar 2022, raden wij u tevens aan om contact met ons te zoeken en een onderbouwde voorspelling met ons te delen. Dit kunt u mailen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl. Wij verzoeken alle aanbieders om een verzoek tot ophoging budgetindicatie tijdig bij ons te melden. De gemeente behoudt zich het recht voor om de budgetindicatie niet te verhogen en cliënten naar andere gecontracteerde aanbieders te verwijzen. De regio Utrecht West en gemeenten kunnen in geval van overschrijding van de budgetindicatie, zonder dat hier vooraf toestemming en goedkeuring aan is gegeven, het gehele bedrag aan overschrijding van aanbieder terugvorderen.

Hoog specialistische GGZ

Voor de invulling van het zorglandschap is het Jeugdhulp product Hoog specialistische GGZ toegevoegd aan de producten en opengesteld voor inschrijving. Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp. Het Aanmelddocument Jeugdhulp, het productenboek met bijbehorende productbeschrijving, het bij het product behorende contractaddendum, het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/  

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor HS-GGZ indien u zich ook voor S-GGZ crisis behandeling inschrijft.  
Als u de link naar het inschrijfformulier wilt ontvangen kunt u mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl 

 
Planning: 
3 mei 2022: publicatie 
10 mei 2022: uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur  
13 mei 2022: nota van inlichtingen 
20 mei 2022: uiterste datum inschrijving 23:59 uur 
27 mei 2022: toelatings- en/of afwijzingsbeslissing 

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl

De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht west: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/ 

Publicatie op tenderned: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260644/details

Onderaannemers

Beste Zorgaanbieder,

In de inkoop 2022 heeft u de verplichting om onderaannemers waarmee u samenwerkt, aan te melden bij Inkoop & Monitoring Utrecht West. Wij ervaren dat niet alle zorgaanbieders dat gedaan hebben of dat er onduidelijkheid is wanneer er sprake is van een onderaannemer.

Wanneer is er sprake van een onderaannemer?
Een persoon of organisatie die namens uw organisatie/in opdracht van uw organisatie zorg levert binnen de inkoop 2022 van Inkoop & Monitoring Utrecht West en daarvoor aan u een factuur stuurt. Het gaat daarbij om het uitbesteden van zorgactiviteiten dat u niet zelf verricht of kan verrichten.
Voorbeelden:
– Vervangt u tijdelijk medewerkers door ZZP’ers. Bijvoorbeeld tijdens ziekte of vakantie, dan is er geen sprake van onderaanneming. Deze zelfstandigen hoeft u niet bij ons aan te melden. Zij moeten wel aan de voorwaarden voldoen die wij gesteld hebben t.a.v. personeel en kwaliteit.
– Heeft u een ZZP’er ingehuurd die voor u zorgtaken verricht en die u niet zelf met medewerkers kan uitvoeren, dan is er sprake van onderaanneming en moet u deze persoon aanmelden. Bijvoorbeeleen coöperatie of een specialist die u inhuurt.  
Werkt u samen met een andere organisatie en loopt de facturatie via u als hoofdaannemer, dan is er sprake van onderaanneming en moet u deze organisatie aanmelden.

Heeft u zich ingeschreven voor de inkoop 2022 en heeft u uw onderaannemers nog niet bij ons aangemeld? Dan vragen wij u dat alsnog te doen. In artikel 7 en artikel 9 van de overeenkomsten jeugdhulp en Wmo, die op onze website staat, kunt u meer vinden over deze verplichting. Onder het kopje formulieren vindt u het formulier waarmee u een onderaannemer kunt aanmelden. 

Heeft u nog vragen?  Mail deze dan naar monitoring@inkooputrechtwest.nl

Directe tijd

27-01-2022

Dit bericht is bestemd voor gecontracteerde aanbieders op het gebied van B-GGZ, S-GGZ en Ernstige Dyslexie in de regio Utrecht West.

De regio Utrecht West wilt de definitie van direct cliëntgebonden contacttijd andermaal aanstippen. Hierover leest u meer informatie in de bijgevoegde brief. Ook leest u in de brief hoeveel minuten maximaal gedeclareerd mogen worden voor producten waarbij een maximaal aantal minuten behandeling is benoemd in het productenboek. De toegevoegde FAQ behandelt al een aantal veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van de brief, gelieve contact op te nemen met monitoring@inkooputrechtwest.nl

Corona compensatieregeling

18-01-2022

Beste zorgaanbieder,

Er zijn vragen rondom de Corona compensatieregeling. We zetten de hoofdlijnen op een rijtje.

Heeft u in 2020 en/of 2021 extra kosten gemaakt vanwege de coronapandemie en vallen die kosten onder de Corona compensatieregeling zoals op onze website beschreven, dan kunt u die kosten nog tot 1 april 2022 bij de gemeente in rekening brengen. Hoe u dat doet kunt u lezen in het eerdere nieuwsbericht van 12 april 2021.

Voor 2022 heeft de Rijksoverheid nog geen definitief besluit genomen. In de kamerbrief van Hugo de Jong van 10 december 2021 wordt wel aangegeven dat er zeer waarschijnlijk een voortzetting komt van deze regeling tot 31 december 2022. Een eventuele verdere uitwerking van de meerkostenregeling 2022 voor de Jeugdwet en Wmo 2015 wordt uiteindelijk gepubliceerd op de website van de VNG. Op het moment van publiceren van dit bericht is er voor 2022 nog geen definitief besluit genomen en kunnen meerkosten in verband met Corona gemaakt in 2022 nog niet gedeclareerd worden. Vanzelfsprekend houden wij de VNG-site en de Rijksoverheid berichten in de gaten en zullen zodra er duidelijkheid is, hierover berichten.

Wijzigingen Beschikbaarheidswijzer

17-01-2022

Beste zorgaanbieder,

Voor u als zorgaanbieder hebben wij een handige tool die verwijzers inzicht geeft voor welke zorg u als aanbieder gecontracteerd bent en of er wachtlijsten zijn; dit is de Beschikbaarheidswijzer. U krijgt toegang via de website via www.beschikbaarheidswijzer.nl of via de app die u kunt downloaden.

Er zijn enkele wijzingen bij de Beschikbaarheidswijzer doorgevoerd. We hebben de producten in het systeem aangepast waardoor deze beter aansluiten op ons productenboek. Mogelijk heeft u de inloggegevens al ontvangen of krijgt u in de loop van deze week nog uw inloggegevens zodat u uw account kunt activeren.

Hieronder vindt u de links naar de veelgestelde vragen en de handleiding:

https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/01/QAzorgaanbieders.pdf
https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/01/Handleiding-Beschikbaarheidswijzer.docx

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling support via support@beschikbaarheidswijzer.nl

Afronding en afhandeling contract met gemeente Stichtse Vecht

29-12-2021
Eerder is gecommuniceerd over het samenwerkingsverband Timon-Incluzio (TIM SV) dat per 1 januari 2022 de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams zal verzorgen voor inwoners van de gemeente Stichtse Vecht (zie nieuwsbericht ‘Samenwerkingsverband TIM SV’). Na 31 december 2021 bestaat er geen contractrelatie meer tussen de gemeente Stichtse Vecht en zorgaanbieders (behalve TIM SV).

Voor het eventueel leveren van zorg na de periode van 1 januari 2022 dienen, zoals aangegeven in het eerdere nieuwsbericht, afspraken met TIM SV gemaakt te worden. De gemeente Stichtse Vecht zal als gevolg hiervan geen betalingen meer doen aan andere zorgaanbieders dan TIM SV, ook niet voor doorlopende indicaties na 1 januari 2022 (hiervoor hoeven vanuit zorgaanbieders geen stop-berichten gestuurd te worden – deze ‘lege’ indicaties worden vanzelf uitgefaseerd).

Voor meer informatie over TIM SV kunt u terecht via; https://timstichtsevecht.nl/contact/